Nhìn lại 15 triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở tỉnh ta 

Nhìn lại 15 triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới ở tỉnh ta

Thứ hai - 15/04/2024 15:13
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống; khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội, số người tham gia BHYT tăng qua từng năm...
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với BHXH tỉnh mở lớp tập huấn về thông tin và truyền thông
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với BHXH tỉnh mở lớp tập huấn về thông tin và truyền thông
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu triển khai thực hiện.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 12-01-2010 về việc triển khai Chỉ thị 38-CT/TW và Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), (BHYT) giai đoạn 2012-2020; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, quán triệt và ban hành Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 21-02-2018 "về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; trong quá trình quán triệt, tuyên truyền đã xác định các chỉ tiêu, mục tiêu về bảo hiểm y tế gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để các cấp, các ngành lãnh đạo triển khai thực hiện, với trên 15.000 lượt cán bộ chủ chốt và đảng viên tham gia; thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm y tế; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về bảo hiểm y tế, về công tác thông tin truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ báo viên huyện ủy, thành ủy, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, định hướng tuyên truyền qua các buổi giao ban báo chí của tỉnh; chỉ đạo báo chí Trung ương, địa phương và các binh chủng tuyên truyền về chính sách BHYT; thông qua tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động (băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích…); chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện lưu động...Qua báo cáo của các địa phương, đơn vị, 100% đảng viên, cán bộ chủ chốt trong tỉnh được học tập, quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về chính sách BHYT... qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác BHYT; về vai trò, vị trí tầm quan trọng của chính sách BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 585-QĐ/TU, ngày 11-7-2017 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 02-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 431-BC/TU, ngày 4-7-2019 về báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, tại Công văn số 5906-CV/BTGTW, ngày 14-02-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thường xuyên đôn đốc công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 38-CT/TW, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; qua kiểm tra giám sát cho thấy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc về chính sách BHYT; hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao trách nhiệm các cấp ủy, chính quyền, giúp cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền được thường xuyên, việc theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện BHYT, các chính sách an sinh khác được kịp thời; công tác tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả. Việc tổng kết, sơ kết thực hiện chính sách BHYT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định; nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết nên đã phát huy các kết quả đạt được, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính sách BHYT.
Nhìn chung, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua quán triệt, tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động đến cán bộ, đảng viên và người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác BHYT; về vai trò, vị trí tầm quan trọng của chính sách BHYT đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước. Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống; khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chủ yếu của hệ thống chính sách an sinh xã hội, số người tham gia BHYT tăng qua từng năm.
Công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh không ngừng được cập nhật, mở rộng, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật liên quan. Nội dung truyền thông đã tập trung phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; nêu bật lợi ích của tấm thẻ BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, trường học, doanh nghiệp... trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT.
Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025, nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động, Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và kết quả công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.


Bài, ảnh: Trần Kim Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:195 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:67 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:261 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:288 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:742 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1010 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay20,207
  • Tháng hiện tại332,998
  • Tổng lượt truy cập30,864,120
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây