Một số nhiệm vụ đặt ra đối với công tác khoa giáo 

Một số nhiệm vụ đặt ra đối với công tác khoa giáo

Chủ nhật - 06/08/2023 13:58
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp các ngành trong Khối tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện, đưa công tác Khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Y tế kiểm tra tình hình dịch bệnh tại huyện Đăk Hà
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Y tế kiểm tra tình hình dịch bệnh tại huyện Đăk Hà
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cấp ủy kịp thời chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy[1]. Các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; theo đó, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trên từng lĩnh vực tiếp tục đạt được những kết quả tốt: Công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục được đầu tư theo hướng tập trung, quy mô trường lớp, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có những chuyển biến tích cực. Hoạt động khoa học, công nghệ có nhiều chuyển biến, từng bước chú trọng đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, áp dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động có sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo; mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố. Vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương được phát huy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối Khoa giáo có việc chưa chặt chẽ, nhất là khi có những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm nhưng các ngành không hoặc chậm thông tin kịp thời, đầy đủ để Ban Tuyên giáo định hướng dư luận xã hội và báo chí. Một số ngành thiếu chủ động phối hợp với nhau để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chưa thường xuyên rà soát, đánh giá công việc đã triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc chăm lo hiệu quả các điều kiện để huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng DTTS; năng lực của một số giáo viên còn hạn chế, ngại đổi mới nên khó đáp ứng trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Công tác ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 thiếu chặt chẽ; thực hiện chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” còn hạn chế, gây lãng phí. Ứng dụng khoa học và công nghệ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp vào hoạt động quản lý, sản xuất còn hạn chế. Nhận thức về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT chưa đầy đủ nên chưa có sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và chưa huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tại các địa phương chưa nhiều, chưa phong phú do nguồn lực còn hạn chế; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa đồng bộ, sử dụng chưa hiệu quả. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn hạn chế như: các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng chưa đạt; tỷ lệ người dân được sàng lọc phát hiện yếu tố nguy cơ mắc và nghi ngờ mắc một số bệnh không lây nhiễm còn thấp; việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu... 
Để thực hiện có kết quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, các ngành trong khối Khoa giáo cần quan tâm triển khai thực hiện: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn để tham mưu và tổ chức triển khai kịp thời. Thường xuyên rà soát, đánh giá công việc đã triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. (2) Tăng cường triển khai thực hiện chương trình phối hợp, trao đổi công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong khối Khoa giáo nhất là việc tham mưu cấp uỷ tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ. Nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực khoa giáo để báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
- Lĩnh vực giáo dục: cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện triển khai năm học mới 2023- 2024; chú trọng triển khai có hiệu quả chương trình và sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm bắt số lượng nhu cầu sách vở đầu năm học để có các giải pháp chuẩn bị chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học mới. Tăng cường triển khai công tác phân luồng, đào tạo nghề gắn với giáo dục phổ thông hệ thường xuyên; tham mưu đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2023. Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phân bổ quỹ đất cho phát triển kinh tế-xã hội cả trước mắt và lâu dài, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác lập quy hoạch đất đai các cấp phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức rà soát, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số “đăng ký đất đai” và “chất lượng quản lý hành chính đất đai”, chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Triển khai chính sách chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển; đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Tăng cường quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông; xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản về khoáng sản...
- Về công tác lao động, thương binh và xã hội: tích cực, chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực Nhà nước, xã hội và Nhân dân để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trong đó, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân; hỗ trợ triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở liên kết theo chuỗi giá trị với cơ sở chế biến để đảm bảo ổn định nguồn tiêu thụ hàng hóa nông sản; tiếp tục tạo nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
- Về lĩnh vực Y tế: tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh (giám sát, cách ly, xét nghiệm, tiêm vắc xin...), theo công thức "2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + ý thức người dân; chú trọng theo dõi tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của Covid-19 và phòng, tránh bệnh đậu mùa khỉ, cúm A (H5), bệnh vi rút Adeno và các bệnh truyền nhiễm khác...; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiêm chủng, tăng cường chất lượng công tác tiêm chủng, tăng tỷ lệ tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm chủng; phòng chống HIV/AIDS, bệnh nghề nghiệp, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, y tế học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm...
- Về văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao: tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch, đẩy mạnh triển khai công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; tham mưu UBND tỉnh đề án tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh-Kon Tum. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp về tầm quan trọng của văn hóa, nghệ thuật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với người xem. Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, nhất là tình trạng tảo hôn trên địa bàn; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...
- Về công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT): đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT, BHTN trong đời sống xã hội, quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm, tạo sự đồng thuận xã hội; vận động Nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN.


 Bài, ảnh: Trần Kim Sơn
 

[1]Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của BCH Trung ương khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04-7-2008 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) "về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới". Đề cương Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) "về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:279 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:343 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:824 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1094 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay3,655
  • Tháng hiện tại372,003
  • Tổng lượt truy cập30,903,125
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây