Kon Tum chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn 
banner 1
 

Kon Tum chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn

Thứ ba - 07/09/2021 09:03
Chỉ hơn một tháng sau ngày bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã ban hành Chương trình số 03-CTr/TU ngày 12-11-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 chương trình chuyên đề mang tính trọng tâm, đột phá của tỉnh, trong đó có nội dung Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Biểu diễn cồng, chiêng, xoang trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Kon Plông lần thú VI - năm 2019.
Biểu diễn cồng, chiêng, xoang trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Kon Plông lần thú VI - năm 2019.
Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, ngày 30/7/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025” với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; triển khai đồng bộ các hoạt động gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại. Tiếp tục từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiêu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; giới thiệu, quảng bá giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum đến bạn bè trong và ngoài nước; gắn phát triển kinh tế với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển văn hóa-du lịch trong thời kỳ hội nhập nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025: 100% làng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh có cồng chiêng; 50% làng đồng bào dân tộc thiểu số khác có sinh hoạt văn hóa cồng chiêng được hỗ trợ cồng chiêng nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc; thành lập các Câu lạc bộ về văn hóa dân gian (mỗi huyện, thành phố có ít nhất 02 Câu lạc bộ văn hóa dân gian). 100% cán bộ văn hoá xã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn cồng chiêng. 100% huyện, thành phố tổ chức các lớp truyền dạy về kỹ thuật, kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, xoang và chỉnh âm cồng chiêng trong thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trên. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin, các hình thức quảng bá để các tầng lớp Nhân dân hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cũng như tầm quan trọng, vị trí của việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản không gian văn hóa cồng chiêng trong công cuộc xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh. Chú trọng khôi phục và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống liên quan đến văn hóa cồng chiêng để tạo môi trường diễn xướng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Thúc đẩy sinh hoạt văn hóa cộng đồng, duy trì các lễ hội truyền thống tốt đẹp có sử dụng cồng chiêng. Quan tâm phát hiện, tôn vinh, đãi ngộ đối với các nghệ nhân cồng chiêng; các gia đình, cộng đồng có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.
Tiếp theo, ngày 31-8-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3113/KH-UBND về “Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025” nhằm bảo tồn và phát huy một cách đồng bộ giá trị văn hóa nhà rông truyền thống của 6/7 dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum (gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia Rai, Brâu và Rơ Măm; trừ dân tộc Hrê không có văn hóa nhà rông), đáp ứng yêu cầu “di sản văn hoá vừa là động lực vừa là mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội”, góp phần phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiêu số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2022, 100% làng đồng bào các dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống; đến năm 2025, 100% nhà rông truyền thống bị xuống cấp, hư hỏng được sửa chữa. Từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; qua đó giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế du lịch tỉnh nhà.
Kế hoạch 3113/KH-UBND đề ra 02 yêu cầu, đó là: (1) Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nhà rông truyền thống phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính truyền thống, bản sắc đặc trưng riêng của từng dân tộc thiểu số; không áp đặt, đồng hóa về hình dáng, kết cấu kiến trúc nhà rông giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. (2) Phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, sự chung tay thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng các dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa, tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiếu số trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và tạo sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo tồn, phát huy nhà rông truyền thống; nâng cao ý thức tự quản lý, khôi phục, gìn giữ và phát huy nhà rông truyền thống của các dân tộc thiểu số. Quá trình xây dựng, sửa chữa phải đảm bảo về không gian sinh hoạt văn hóa của nhà rông, nhằm đảm bảo gìn giữ tối đa giá trị truyền thống vốn có của nhà rông, đồng thời đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần truyền thống của người dân và góp phần bảo vệ môi trường. Chú trọng việc thành lập các Câu lạc bộ văn hóa dân gian, đội văn nghệ dân gian, đảm bảo mỗi thôn, làng đều có đội văn nghệ dân gian và là chủ thể văn hóa tự thực hành và hưởng thụ, góp phần phát huy sức sống của văn hóa nhà rông.
Như vậy, cùng với chủ trương phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững với mục tiêu: Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có (trọng tâm là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...) gắn với đẩy mạnh trồng rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng, phấn đấu đến năm 2025 trồng được 15.000 ha rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng đạt khoảng 64%. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng, trồng rừng, bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân sống gần rừng; gắn việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển du lịch sinh thái... thì việc bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêngbảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra thế chân kiềng vững chắc cho việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, bởi với Tây Nguyên đại ngàn nói chung và Kon Tum nói riêng, bản sắc văn hóa các dân tộc tại chỗ, không gian văn hóa cồng chiêng và văn hóa nhà rông chỉ thật sự “sống”, phát triển và thăng hoa trong môi trường của rừng và không gian của lễ hội.
Việc tỉnh Kon Tum khẩn trương cụ thể hóa để triển khai thực hiện các nội dung trên, chính là sự quyết tâm tạo ra nguồn sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững để phát triển văn hoá hài hoà với tăng trưởng kinh tế, nhằm thực hiện tốt quan điểm phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:24 | lượt tải:5

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:79 | lượt tải:69

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:55 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:226 | lượt tải:72

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:48 | lượt tải:24

KH.58.BTGTW

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Lượt xem:450 | lượt tải:115

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:462 | lượt tải:161
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay6,548
  • Tháng hiện tại203,007
  • Tổng lượt truy cập12,057,577

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây