Kết quả sau 02 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh ta 
banner 1
 

Kết quả sau 02 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh ta

Thứ năm - 17/05/2018 04:55
Sau 02 năm triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
điểm cầu tỉnh Kon Tum trong Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức
điểm cầu tỉnh Kon Tum trong Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị và có các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, thống nhất trên toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả đánh mừng.
Kết quả đầu tiên chính là việc các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ đã được các chi bộ thực hiện nghiêm, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú như: phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời dạy của Bác liên quan đến ngành, địa phương để giới thiệu trong chi bộ; tổ chức kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; liên hệ việc học tập và làm theo của đảng viên, báo cáo trước chi bộ để các đảng viên góp ý... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đi đầu làm gương trong việc rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; cán bộ, công chức có thái độ ứng xử phù hợp với Nhân dân, được Nhân dân ghi nhận, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Nhiều vấn đề trọng tâm, bức xúc đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Điển hình như: Thành ủy Kon Tum tập trung chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn; Huyện ủy Tu Mơ Rông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công, ngăn chặn khai thác gỗ trái phép...
Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh ta chính là việc duy trì, phát huy kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình, tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng; đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 72 mô hình, 144 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Điển hình như mô hình “Xây dựng sản phẩm đặc trưng” của huyện Đăk Hà đã đem lại kết quả  11/11 xã thị trấn của huyện xây dựng được sản phẩm đặc trưng; Mô hình “tiết kiệm vốn vay thôn bản” của Hội phụ nữ xã Măng Cành,  huyện Kon Plông đã góp được hàng trăm triệu đồng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình xây dựng xây dựng “Quỹ tình thương” của Đảng ủy xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô… Hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương bình dị, cao quý đã được các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị phát hiện và tuyên dương.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được các cấp ủy tiến hành thường xuyên. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra cho thấy các địa phương, đơn vị  đã thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị. Toàn tỉnh đã có nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ 23,03% năm 2016 xuống còn 19,53% vào cuối năm 2017.
Để đạt được những kết quả nêu trên, một số cách làm hay đem lại hiệu quả đã được các địa phương, đơn vị trong tỉnh áp dụng. Trước hết chính là tăng cường công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tận dụng sự phát triển của mạng internet để tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, qua mạng xã hội... Tiếp đó là việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá phải căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và trước hết là căn cứ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, tích cực việc tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm; đồng thời phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi nắm tình hình để kịp thời phát hiện những cách làm hay cần được nhân rộng, những hạn chế yếu kém cần phải khắc phục.
Thiết nghĩ, để phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới, bên cạnh việc các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 13-02-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thì cần tập trung thêm vào một số nhiệm vụ cụ thể khác như:
Thứ nhất, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
Thứ hai, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; nâng cao chất lượng chuyên mục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  tìm tòi, phát hiện và có những cách thể hiện hấp dẫn, sinh động, chân thực những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến theo tinh thần “lấy cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực”.
Thứ ba là các cấp ủy cần tiếp tục lựa chọn các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Song song với đó là tiếp tục xây dựng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những viểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ những kết quả đã đạt được, tin rằng trong thời gian tới, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ta sẽ đạt được những kết quả tốt, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tài- đức để phục vụ nhân dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra.

Bài, ảnh: Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:50 | lượt tải:16

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:27

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:155 | lượt tải:63

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:165 | lượt tải:45

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:189 | lượt tải:145

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:88 | lượt tải:56

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:373 | lượt tải:111
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm134
  • Hôm nay6,703
  • Tháng hiện tại287,770
  • Tổng lượt truy cập12,142,340

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây