Kết quả phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh 

Kết quả phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh

Thứ hai - 17/04/2023 08:30
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh (Khối) bao gồm 06 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Báo Kon Tum và Trường Chính trị tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Trong năm 2022, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn Khối đã tích cực thi đua triển khai thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao và chương trình giao ước thi đua trong năm.
Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022
Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022
Tiếp tục xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, cốt lõi, thủ trưởng cơ quan, cấp ủy, ban chấp hành công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị trong Khối đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Theo đó, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong Khối đều có tinh thần trách nhiệm đối với công việc; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Trung thành - trách nhiệm - liêm chính - sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp”... và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức phát động và được cán bộ, công chức, người lao động tích cực hướng ứng. Qua đó, các nội dung kế hoạch, cam kết thi đua đã được các cơ quan, đơn vị triển khai đạt hiệu quả thiết thực; tập thể Trường Chính trị tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023).
Với vai trò là những cơ quan nòng cốt tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thi đua triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch và các công việc phát sinh. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức 02 cuộc giám sát theo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành sơ kết, tổng kết 10 nội dung liên quan đến công tác Tuyên giáo theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” và Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II-2022… Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác quản lý đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức đảng và 03 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên, 03 tổ chức đảng; kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 06 đảng viên; kiểm tra tài chính đối với 03 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 03 đảng viên; 01 tổ chức đảng… Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện Ngày hội bánh chưng xanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Nguyên đán. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ của địa phương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về công tác cải cách tư pháp; trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện các Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý 29 vụ án, vụ việc; tham mưu tổ chức 02 đoàn kiểm tra, 01 đoàn giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; tổ chức rà soát về công tác điều tra, xử lý đối với các vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung Chương trình công tác năm 2022; Chương trình công tác hằng tháng, tuần của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung phục vụ các Hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, một số địa phương, đơn vị và các cuộc họp, giao ban Thường trực Thường trực Tỉnh ủy hằng tuần; giao ban Khối Đảng kết hợp giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; giao ban Khối Mặt trận-đoàn thể, Khối nội chính tỉnh hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm; tham mưu văn bản hóa các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối khóa II; Quy chế làm việc của cơ quan Đảng ủy Khối; Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc giúp việc Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu ban hành Quy định một số vấn đề về công tác cán bộ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối… Trường Chính trị tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo quản lý các lớp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; quản lý và phối hợp quản lý học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc theo quy chế, quy định; việc đánh giá kết quả, cấp phát bằng, giấy chứng nhận, bảng điểm cho học viên đảm bảo kịp thời, chính xác; triển khai và phối hợp triển khai nghiên cứu, xây dựng một số đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường để phục vụ cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Báo Kon Tum xuất bản các loại báo với số lượng hàng trăm tin, bài, ảnh phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các hoạt động của tỉnh trên các mặt; các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; trong đó điểm nổi bật là tuyên truyền, phản ánh đậm nét các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) gắn với tuyên truyền chuỗi sự kiện Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”; 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/2013 - 09/02/2023); nêu gương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước…
Kết quả thi đua năm 2022, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; 03 đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
Với những kết quả nói trên, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong Khối, chúng ta tin tưởng năm 2023 tiếp tục là một năm thành công của Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh nói chung và từng cơ quan, đơn vị trong Khối nói riêng.


Bài, ảnh: Nguyễn Văn Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

HD.116.BTGTW

Hướng dẫn về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Lượt xem:24 | lượt tải:13

CV.1962.BTGTU

V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 9-2023

Lượt xem:129 | lượt tải:65

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2023

Lượt xem:2911 | lượt tải:72

CV.1916.BTGTU

V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:387 | lượt tải:873

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:3457 | lượt tải:95

CV.1885.BTGTU

V/v mời dự HN trực tuyến toàn quốc giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Lượt xem:4400 | lượt tải:83

CV.1879.BTGTU

Về tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Lượt xem:884 | lượt tải:469

pxyk2023 2
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay2,865
  • Tháng hiện tại513,422
  • Tổng lượt truy cập26,737,798
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây