Kết quả nổi bật trong Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2017-2021 

Kết quả nổi bật trong Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2017-2021

Thứ ba - 12/10/2021 09:05
Công tác phối kết hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo nhìn chung ngày càng chặt chẽ hơn trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành khối Khoa giáo
Ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành khối Khoa giáo
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2017-2021 đã đạt được những thành tích đáng kể, trong đó nổi bật là việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường nắm bắt những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc. Tăng cường công tác định hướng tư tưởng chính trị, thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền; nhất là đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế- xã hội, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa- văn nghệ; hướng dẫn về bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục; hướng dẫn các ngành trong khối Khoa giáo báo cáo, đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời đề xuất, kiến nghị và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nội dung công việc cần tập trung thực hiện trong những năm tiếp theo.
Chủ động phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo… từ đó nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Khoa giáo của Đảng.
Các sở, ngành đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm; phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, nổi cộm, các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội; về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện nhất là về lĩnh vực như y tế, giáo dục, đất đai, môi trường, lao động việc làm… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực. Các ngành trong khối đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục-Đào tạo được thực hiện hiệu quả như hai bên đã thường xuyên phối hợp công tác định hướng tư tưởng chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Công tác phối hợp với Sở KH-CN đã đẩy tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tuyên truyền về những thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học…
Về lĩnh vực Y tế đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục y đức cho đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế; đồng thời phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW; phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên người góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. 
Đối với công tác Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã phối hợp tham mưu đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về hoạt động lễ hội, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm hoạt động văn hóa- văn nghệ quần chúng và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, phòng ngừa sự xâm nhập của văn hóa độc hại trong văn hóa, văn học- nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
Công tác phối hợp với Sở LĐ-TB&XH đã triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” theo đó, phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đã gắn công tác dạy nghề với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo, ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường đã chú trọng việc định hướng tư tưởng, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là giải quyết tranh chấp đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Nhìn chung, công tác phối kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được ký kết; góp phần tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo, hướng dẫn thông tin tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Các đơn vị thuộc các ngành trong khối Khoa giáo đều nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp; chủ động trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, nổi cộm, các vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và hạn chế đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực như đất đai, môi trường…; việc tiếp nhận và xử lý thông tin cơ bản đã được chú trọng. Bên cạnh đó, các sở, ngành đã chủ động tạo “sợi dây” gắn kết thông tin với dư luận xã hội thông qua một số các hoạt động như thiết lập đường dây nóng, hỏi đáp trên chuyên mục Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Kon Tum và trên các Trang thông tin điện tử; tiếp nhận và phản hồi ý kiến liên quan đến lĩnh vực khoa giáo gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành.
Những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, đó là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực Khoa giáo. Phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết giai đoạn 2021-2025 trên lĩnh vực Khoa giáo. Thường xuyên cập nhật, cung cấp, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo giai đoạn 2021-2025. Phối hợp hướng dẫn, cung cấp tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo của các sở, ngành trong khối Khoa giáo. Thường xuyên duy trì chế độ báo cáo (hằng tháng, hằng quý); kịp thời cung cấp thông tin hai chiều, nhất là các vấn đề "nóng", nhạy cảm, bức xúc mà báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục phối hợp thành lập các đoàn công tác đi khảo sát nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tư tưởng, về thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực công tác khoa giáo để phối hợp xử lý.


Bài ảnh: Trần Kim Sơn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:357 | lượt tải:164

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:448 | lượt tải:378

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:250 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:119 | lượt tải:51

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:667 | lượt tải:759

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:753 | lượt tải:315

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:727 | lượt tải:391


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay7,801
  • Tháng hiện tại318,019
  • Tổng lượt truy cập30,393,569
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây