Kết quả công tác khoa giáo sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 

Kết quả công tác khoa giáo sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Chủ nhật - 30/08/2020 09:59
Ban Tuyên giáo các cấp cùng với các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời, tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa giáo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet

Công tác khoa giáo giữ vị trí trọng yếu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Ban Tuyên giáo các cấp cùng với các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; đồng thời, tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực khoa giáo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết về: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, đã chủ động xây dựng chương trình thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Bên cạnh đó, đã chú trọng sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng như: sơ kết 05 năm  Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước pháp triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; sơ kết 05 năm Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; sơ kết 05 năm Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; sơ kết 05 năm Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tổng kết 10 năm Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổng kết 10 năm Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức; tổng kết 15 năm Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 15 năm Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đặc biệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XV và xem đây là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2019, riêng lĩnh vực khoa giao đã tổ chức được 05 cuộc giám sát và 02 cuộc kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đoàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác khoa giáo của Đảng theo phương châm hướng về cơ sở. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các lĩnh vực công tác khoa giáo được thực hiện thường xuyên; bên cạnh hoạt động cung cấp thông tin của đội ngũ báo cáo viên, nhiều nội dung về khoa giáo được lựa chọn, đăng tải trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành đã đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc định hướng hoạt động công tác khoa giáo và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khoa giáo cơ sở được quan tâm chỉ đạo, triển khai kịp thời. Chú trọng triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành khối khoa giáo giai đoạn 2017-2021, tập trung vào các vấn đề: giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình; thể dục, thể thao, gia đình; dạy nghề, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng làm cho chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh được cải thiện, tỷ lệ lao động được đào tạo đến năm 2020 là 52% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết XV). Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp, tạo thuận lợi cho người học. Đến năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố các cấp học đạt 98,3% (tăng 1,1% so với năm học 2015-2016), toàn tỉnh có 197 trường đạt chuẩn Quốc gia (vượt chỉ tiêu Nghị quyết XV), hoàn thành việc thành lập và đưa vào hoạt động Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được nâng lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,4% (năm 2015) xuống còn 1,2% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết XV), tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2020 là 37,3% (giảm 2% so với năm 2015), tuổi thọ trung bình tăng từ 66,2 tuổi (năm 2015) lên 67,2 tuổi (năm 2020), đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 07 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum. Toàn tỉnh có 82 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020. Đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo vệ trẻ em, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Nhân dân được quan tâm. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 15,42%. Hoạt động khoa học công nghệ từng bước chú trọng đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, áp dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh như: sắn, cao su, cà phê, vùng dược liệu Sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, đương quy tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông... một vài lĩnh vực đã tiếp cận được trình độ công nghệ sinh học chung của cả nước, như ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực y dược; các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình sản xuất tiên tiến được ứng dụng và nhân rộng, đã đăng ký và được cấp chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh củ, đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cà phê Đăk Hà. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, vùng có nguy cơ ô nhiễm môi trường; đã xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Kon Tum, khu xử lý chất thải rắn tại huyện Đăk Hà. Phong trào tập luyện thể dục, thể thao của quần chúng nhân dân được duy trì thường xuyên. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả, 100% xã, phường, thị trấn được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và mạng di động 3G (một số vùng đô thị đã phát triển mạng 4G). Công tác gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 82% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình. Liên hiệp các  Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có nhiều đóng góp thiết thực cho tỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai những dự án lớn của địa phương; duy trì và tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, có thể thấy các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2015-2020 trên lĩnh vực khoa giáo được cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả. Đây thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững ở nhiệm kỳ tiếp theo.


Hàn Thị Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:285 | lượt tải:119

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:284 | lượt tải:106

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:285 | lượt tải:106

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:82 | lượt tải:35

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:727 | lượt tải:315

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:195 | lượt tải:83

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:800 | lượt tải:421
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay388
  • Tháng hiện tại366,549
  • Tổng lượt truy cập16,191,698
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây