Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh ta 

Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh ta

Thứ bảy - 29/01/2022 15:59
Thực hiện thành công Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 22-4-2021
Lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 22-4-2021
Nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 “...Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững…”, ngày 24 tháng 02 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 08-KL/TU về chủ trương triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.
Chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, có từ 70% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; từ 40% trở lên hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; trên 25% hộ có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; trên 25% hộ tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm bình quân 3-4%/năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.
Để cụ thể hoá Kết luận số 08-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 25-02-2021, Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Chương trình triển khai thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; ngày 26-02-2021, Ban Thường trực ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động năm 2021; và ngày 22-4-2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội đã ký kết với UBND tỉnh Chương trình phối hợp về triển khai Cuộc vận động, giai đoạn 2021-2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố đã tổ chức lễ phát động, ký kết chương trình phối hợp với UBND cùng cấp thi đua triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động. Sau Lễ phát động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức biên soạn Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, được dịch ra 05 ngôn ngữ (Kinh, Xê  đăng, Ba na, Giẻ Triêng và Gia rai), cấp cho cán bộ làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức và chỉ đạo tổ chức tập huấn cho khoảng 1.000 cán bộ mặt trận các cấp và cán bộ làm công tác phong trào…
Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau một năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại kết quả khả quan. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến cuối năm 2021, các chỉ tiêu theo Chương trình của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường trực đưa ra trong năm 2021 đã hoàn thành. Đã có từ 15% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; có 10% trở lên hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; có từ 5% hộ có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người DTTS trong tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm 3-4% so với năm 2020.
Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh tuy đã huy động được sự vào cuộc chung tay của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thời gian triển khai Cuộc vận động chỉ mới gần 01 năm, nên vẫn chưa thể đánh giá được kết quả sự chuyển đổi về nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS. Một số nơi, công tác triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phát huy hết sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nên sức lan tỏa của cuộc vận động còn hạn chế. Vẫn còn một bộ phận đồng bào DTTS còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có sự chuyển biến về nhận thức, chưa có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo. Một số nơi, công tác khảo sát xây dựng mô hình điểm chưa được chú trọng; việc lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình còn gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện thành công Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; chung tay tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nói riêng và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung bài trừ các hủ tục, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép việc triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với các chương trình, mục tiêu quốc gia và các phong trào hành động; bám sát bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả…


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:573 | lượt tải:158

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1240 | lượt tải:156

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:730 | lượt tải:598

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:132 | lượt tải:188

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:803 | lượt tải:131

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1104 | lượt tải:121

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:266 | lượt tải:60
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Hôm nay8,147
  • Tháng hiện tại354,626
  • Tổng lượt truy cập31,479,894
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây