Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) 

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X)

Thứ ba - 17/07/2018 14:41
Sau 10 thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên. Các hoạt động văn học, nghệ thuật; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc; hoạt động phong trào nghệ thuật quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng…
Lễ hội múa xoang
Lễ hội múa xoang
Sau khi Nghị quyết được ban hành, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tích cực trong công tác chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện. Ngày 15-9-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 36-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X), trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng Chương trình số 86-CTr/TU, ngày 11-3-2010 về triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung Nghị quyết đã được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 62-KH/BTGTU, ngày 24-5-2010 về tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của dân tộc. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển văn học nghệ thuật được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, như thông qua các chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, các bản tin, tạp chí, các buổi nói chuyện chuyên đề... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đối với sự nghiệp phát triển của đất nước; đồng thời định hướng cho Nhân dân đấu tranh phê phán các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Công tác xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, nghệ thuật đã được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò đội ngũ văn nghệ sĩ. Hiện nay, Hội có 8 chi hội chuyên ngành và 2 chi hội cơ sở, với tổng số 121 hội viên, trong đó có 91 hội viên là đảng viên; có 43 nghệ nhân được công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú, 02 nhạc sĩ được công nhận Nghệ sĩ ưu tú. Trong những năm qua, tỉnh đã tạo điều kiện cho trên 140 lượt hội viên tham dự các lớp tập huấn, trại sáng tác do Trung ương tổ chức; phối hợp mở các lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ tại tỉnh; cử nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ nhân tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu văn học, nghệ thuật  ở khu vực, trong nước và quốc tế ; hỗ trợ sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm phát triển về văn hóa và văn học, nghệ thuật đối với 07 dân tộc thiểu số tại chỗ; thường xuyên cử nghệ nhân có kinh nghiệm tham gia các lớp truyền dạy các loại hình âm nhạc, văn nghệ dân gian. Việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng, năng khiếu về văn học, nghệ thuật được chú ý; phát hiện và kết nạp 18 học viên trẻ (tuổi đời dưới 35), có năng lực thực tiễn, trong đó có 04 hội viên là người dân tộc thiểu số; Câu lạc bộ sáng tác trẻ ngày càng hoạt động có hiệu quả và từng bước đi vào chiều sâu.
Hoạt động sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ diễn ra sôi nổi về cả chiều rộng và chiều sâu, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, ở các chuyên ngành. Một số tác phẩm đạt thứ hạng cao như giải B văn xuôi của Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam năm 2010; giải trẻ của Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam năm 2011; giải Nhất truyện ngắn “Mở núi” tại cuộc thi sáng tác về đề tài giao thông vận tải do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải tổ chức; giải thưởng Festival và giải B Cuộc vận động sáng tác đề tài dân tộc và miền núi do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2011 chuyên ngành vẽ; đội ngũ hội viên của Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Kon Tum đã đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm khu vực, trong nước và quốc tế...
Việc xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị hạt nhân như Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh và phòng văn hóa-thông tin các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã, các đồn biên phòng  thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn giao lưu văn nghệ. Qua đó, góp phần thắt chặt tình quân dân nơi biên giới, tạo điều kiện phát triển cho các hạt nhân đội văn nghệ quần chúng; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chăm lo lao động sản xuất, thực hiện nêp sống văn hóa lành mạnh.... Công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ sôi nổi nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; duy trì hoạt động của 350 đội nghệ nhân cồng chiêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu; nhiều hoạt động di sản văn hóa, nghệ thuật được tổ chức; các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài đồng bào dân tộc thiểu số đã được in thành sách; nhiều cá nhân có các công trình nghiên cứu có giá trị cao, nổi bật; công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn học, nghệ thuật trong những năm qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật và hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật các dân tộc tỉnh còn hạn chế; còn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật viết về tỉnh; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh chưa thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; chính sách trọng dụng, ưu đãi văn nghệ sĩ có tài năng còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao...
Rút kinh nghiệm từ những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình số 86-CTr/TU, ngày 11-3-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển văn học nghệ thuật; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, nhất là trong những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; chú trọng công tác bảo tồn, truyền bá các loại hình văn học nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; kịp thời phát hiện các vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong quản lý và hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch để đề xuất các phương án giải quyết; quan tâm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh; chú trọng công tác đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Quan tâm phát triển chi hội chuyên ngành, phát triển hội viên tại các địa phương trong tỉnh.

Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:564 | lượt tải:258

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:542 | lượt tải:280

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:614 | lượt tải:241

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:545 | lượt tải:286

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:106 | lượt tải:57

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:653 | lượt tải:407

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:584 | lượt tải:304
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập203
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm202
  • Hôm nay30,975
  • Tháng hiện tại1,214,276
  • Tổng lượt truy cập18,465,951

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây