Công tác Khoa giáo của tỉnh: Một năm nhìn lại 

Công tác Khoa giáo của tỉnh: Một năm nhìn lại

Thứ năm - 29/12/2022 09:20
Trong năm 2022, các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; công tác tham mưu trên từng lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ ngày càng hiệu quả...
Lãnh đạo tỉnh và huyện Kon Plông nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 (ảnh: baokontum.com.vn)
Lãnh đạo tỉnh và huyện Kon Plông nhấn nút khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 (ảnh: baokontum.com.vn)
Theo đánh giá trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo quy định; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ nổi bật như: Hướng dẫn về tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về dịch sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay chân miệng, sởi, ho gà… và vận động Nhân dân tích cực tiêm vắc xin nhắc lại mũi 3, mũi 4 để ngăn ngừa và phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI “về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.
Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp trong năm 2022 đã tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng  kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đã thường xuyên theo dõi và nắm bắt các hoạt động trong khối khoa giáo và văn hóa, văn nghệ; trong đó tập trung vào công tác dạy và học ở các trường; công tác phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, về công tác khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm; công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm; về ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi; công tác bảo vệ môi trường...; sau khi cơ bản khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được tổ chức rộng khắp nhằm phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần truyền tải, khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Nổi bật, Ban Tuyên giáo các huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Kon Plông, Tu Mơ Rông... tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt, trưng bày chuyên đề "50 năm chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh- bản hùng ca 1972"; huyện Kon Rẫy tổ chức hội thảo "Chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum thời gian qua- thực trạng và giải pháp"; huyện Kon Plông triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Kon Tum năm 2022 tại thị trấn Măng Đen, chào mừng 47 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum; huyện Tu Mơ Rông tổ chức cho các chuyên ngành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đi sáng tác, hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác VHNT huyện Tu Mơ Rông năm 2022...
Công tác khoa giáo ở các ngành được chú trọng, thông qua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu xây dựng xã hội học tập, các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành giáo dục đã từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả; trên lĩnh vực y tế đã phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh trên người góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong sản xuất, chăn nuôi; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được chú trọng; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm đúng mức.
Nhìn chung, trong năm 2022 các ngành trong khối Khoa giáo đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; công tác tham mưu trên từng lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ ngày càng hiệu quả.
Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Khoa giáo của tỉnh được xác định:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn để tham mưu kịp thời.
Hai là, tăng cường triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành trong khối khoa giáo về việc tham mưu cấp uỷ tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 382-TB/TU, ngày 03-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phân công theo dõi, tham mưu chỉ đạo một số hội trên địa bàn tỉnh".
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo và văn hóa, văn nghệ. Nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực khoa giáo để báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
Bốn là, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của BCH Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Năm là, tham mưu Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường"  và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Trần Kim Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Lượt xem:185 | lượt tải:38

TÀI LIỆU

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Lượt xem:78 | lượt tải:41

CV.4107/BCH-CT

V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng VN”

Lượt xem:59 | lượt tải:41

TÀI LIỆU

phục vụ HN n.cứu, q.triệt: Quy định131; Quy định 132; Chỉ thị 25 về y tế cơ sở

Lượt xem:471 | lượt tải:102

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí tháng 11-2023

Lượt xem:70 | lượt tải:41

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lượt xem:765 | lượt tải:46

CV.2068.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 11-2023

Lượt xem:111 | lượt tải:48

pxyk2023
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay5,986
  • Tháng hiện tại66,018
  • Tổng lượt truy cập28,036,692
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây