Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng 

Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ năm - 15/12/2022 15:11
Lợi dụng bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, còn nhiều khó khăn, thách thức; công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị điên cuồng chống phá chúng ta. Trước tình hình đó, tuổi trẻ Công an nhân dân đã có nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo để phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” (Ảnh: Sưu tầm).
Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” (Ảnh: Sưu tầm).
Đấu tranh bảo vệ mặt trận tư tưởng là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; là đấu tranh không ngừng nghỉ giữa tư tưởng, lý luận vô sản và tư tưởng, lý luận phi vô sản. Cuộc đấu tranh này luôn diễn ra quyết liệt, phức tạp và liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cũng được đặt lên hàng đầu và được Đảng, Nhà nước và mọi lực lượng trong xã hội đặc biệt quan tâm.
Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị nêu rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Nguy hiểm hơn, hiện nay, các thế lực thù địch lựa chọn đối tượng thanh niên làm đối tượng chủ yếu để tấn công là nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại tương lai của dân tộc, phá hoại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân dành cho thế hệ tương lai của nước nhà, do thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ hiện đại, các mạng xã hội; thanh niên nhạy bén nhưng chưa dày dặn kinh nghiệm và chưa đủ năng lực nhận diện các chiêu bài của các thế lực thù địch. Chúng tuyên truyền, cổ xúy lối sống phương Tây với những biểu hiện thực dụng, coi trọng các giá trị vật chất, lối sống cá nhân, vị kỷ…, nhằm làm cho lực lượng thanh niên dễ bị lôi kéo, mua chuộc, dễ lãng quên những giá trị truyền thống tốt đẹp, có biểu hiện sính ngoại, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi lợi ích của quốc gia dân tộc…
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng vai trò và huy động sức mạnh của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là mùa xuân của dân tộc”… Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước, là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng càng đòi hỏi lực lượng thanh niên Công an nhân dân phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Ngày nay, lực lượng thanh niên Công an nhân dân ngày càng có trình độ tri thức cao, đi đầu trong các phong trào tình nguyện và phát triển xã hội; năng động, sáng tạo, mong muốn cống hiến, khẳng định và trưởng thành, được đóng góp sức lực, trí lực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước và trong sự nghiệp đảm bảo ANTT. Sớm nhận thức được vấn đề trên, trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tích cực vai trò “nòng cốt”, “tiên phong” của lực lượng thanh niên Công an trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã xác định rõ: “Không gian mạng trở thành môi trường tác chiến thứ năm, làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới, tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh, hòa bình của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới”. Qua thực tế công tác đấu tranh, có thể nhận diện được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là lợi dụng không gian mạng để tăng cường chống phá chế độ; bịa đặt, truyền bá các luồng thông tin không đúng sự thật, tạo ra những đợt “khủng hoảng truyền thông”, “hướng lái dư luận”, gây nên tình trạng “nhìn sai, hiểu lệch” các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực áp dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương; bôi nhọ, “bôi lem” Lãnh tụ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương…
Xác định tính chất thường xuyên, liên tục trong việc sử dụng mạng xã hội của thanh niên, Ban chỉ đạo 35 các cấp trong Công an nhân dân chỉ đạo lấy các trang mạng xã hội làm công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, “xung kích” sử dụng mạng xã hội với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Nhiều hoạt động mang tính định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đã được tổ chức sôi nổi như: Chuỗi chương trình tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng; Hướng dẫn kĩ năng sử dụng Internet an toàn; phổ biến quy định bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng; Phát động phong trào “Người đoàn viên công an tiêu biểu, tích cực trên không gian mạng”;… đã góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân, tạo nên lớp “vaccine” phòng ngừa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm.
Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân đã phát hiện và ngăn chặn nhiều tin giả và các tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, điển hình là cuộc đấu tranh không mệt mỏi với các tổ chức phản động như Việt Tân, UMCC,… và tình hình có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Kiên quyết đấu tranh với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, các đối tượng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động chống lại tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị”. Mỗi thanh niên Công an nhân dân đều là một “chiến binh” “sắc về thông tin, vững về kiến thức” để tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên.
Tuy đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả, nhưng công tác định hướng cho thanh niên Công an tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về âm mưu, thủ đoạn và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch ở một số đơn vị có lúc còn hạn chế, thiếu quyết liệt và kịp thời; còn nhiều hạn chế trong việc xây dựng, chọn lọc thông tin, các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo; còn ít các sản phẩm truyền thông đủ sức hấp dẫn giới trẻ; trang mạng xã hội của một số đơn vị chưa có sự tương tác cao; nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên còn hạn chế về kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội, trách nhiệm chưa cao trong việc chia sẻ thông tin tốt, câu chuyện đẹp; Nhiều thanh niên còn thờ ơ với việc chia sẻ thông tin tốt nhưng lại thích những tin tức “giật gân”, câu like… Đây là những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, nhạy bén về công nghệ thông tin của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên công an được xác định là đầu mối quan trọng, lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau:
Một là, nâng cao trách nhiệm, vai trò “nêu gương” của đội ngũ cán bộ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. mỗi đoàn viên thanh niên phải thường xuyên bồi dưỡng chính trị tư tưởng, học tập nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, mạng xã hội, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tích cực cập nhật những kỹ năng nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và các kênh truyền thông khác; tỉnh táo, bản lĩnh trước các thông tin xấu độc, trước những thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch; có hiểu biết và có trách nhiệm khi tương tác trên mạng xã hội; chủ động chia sẻ các tin tốt, tin hay với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Điều đó thức tỉnh mọi người rằng, không một kẻ thù nào, thế lực nào có thể phá hoại được sự nghiệp của chúng ta, trừ khi chúng ta tự phá hủy sự nghiệp của chúng ta. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là “giặc nội xâm” bởi nó phá từ trong phá ra. Vì vậy, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, muốn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong lực lượng thanh niên - “đội hậu bị tin cậy” của Đảng ta. Tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của ngành, của đơn vị khi tham gia mạng xã hội.
Hai là, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống Fanpage Facebook, Zalo của Đoàn thanh niên Công an các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân. Huy động 100% lực lượng đoàn viên thanh niên trong tham gia viết bài, bình luận phản bác các thông tin xấu độc; chia sẻ, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực đến cộng đồng mạng cũng như người thân, bạn bè, quần chúng nhân dân nơi đoàn viên cư trú.
Ba là, nhiệm vụ của mỗi đoàn viên thanh niên khi tham gia công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch: (1) Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tin, bài có nội dung xấu, độc, sai trái, thù địch; (2) Viết bài, bình luận đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; Chia sẻ, lan tỏa thông tin đến đông đảo người đọc; (3) Phát huy sức sáng tạo, đưa ra các ý kiến, tham mưu lãnh đạo đơn vị, BCH đoàn cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; (4) Sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác cho người thân, bạn bè, người thân, không để họ vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không nghe theo lời xúi giục, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời huy động người thân cùng tham gia công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.
Bốn là, phải tập trung nắm tình hình dư luận xã hội, dư luận thanh niên trên địa bàn để từ đó định hướng tư tưởng cho thanh niên. Đây là một bài học kinh nghiệm quan trọng và có tính giá trị thực tiễn cao bởi thông qua xây dựng hệ thống dư luận viên nắm tình hình dư luận xã hội, dư luận thanh niên, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các cấp ủy chính quyền và các tổ chức Đoàn đã kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền mang tính định hướng, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trong lực lượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên Công an nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách, cần có nhiều giải pháp và chiến lược toàn diện để nâng cao năng lực, trình độ và có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp, trong đó, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, kịp thời lựa chọn những “hạt giống đỏ” để bồi dưỡng, phục vụ quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ. Không ngừng củng cố cơ sở vật chất, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ quá trình công tác của tổ chức bộ máy chuyên trách.
 
Bài, ảnh: Mộng Hoài Nhung
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:755 | lượt tải:173

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:1576 | lượt tải:180

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:915 | lượt tải:655

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:146 | lượt tải:206

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:985 | lượt tải:138

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:1283 | lượt tải:129

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:65
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay13,830
  • Tháng hiện tại446,287
  • Tổng lượt truy cập31,571,555
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây