Một số giải pháp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá trên địa bàn tỉnh ta 

Một số giải pháp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá trên địa bàn tỉnh ta

Thứ sáu - 09/04/2021 14:32
Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường khu vực và toàn cầu, là một tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số và theo các tôn giáo; với cả thời cơ và thách thức đan xen, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” cùng những sơ hở, yếu kém trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, do đó, phải chủ động phòng ngừa, dự báo chính xác tình hình để sớm triệt tiêu các nhân tố bất lợi có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận, Sở Nội vụ và Công an tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, vận động và đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” năm 2011.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận, Sở Nội vụ và Công an tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, vận động và đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” năm 2011.
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km); diện tích tự nhiên là 9.690,46 km2, chiếm khoảng 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn, 756 thôn (làng), tổ dân phố. Dân số toàn tỉnh khoảng hơn 540.000 người với 43 dân tộc (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 54,93% dân số toàn tỉnh, trong đó có 7 dân tộc thiểu số tại chỗ là: Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre). Toàn tỉnh hiện có 05 tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, và Phật giáo Hòa Hảo) với trên 218.674 tín đồ (trong đó có khoảng 160.626 tín đồ là người dân tộc thiểu số), 253 chức sắc, 221 nhà tu hành là nữ tu của đạo Công giáo, 145 cơ sở tôn giáo.
Trong những năm qua, các tổ chức FULRO lưu vong tại Mỹ như: Hội những người miền núi (MFI), tổ chức Nhân quyền người Thượng (MHRO), tổ chức người Thượng thống nhất (UMP), … ra sức tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga” hoặc “Nhà nước Đêga Mông-ta-nha” ở Đông Dương, tiến tới thành lập “nhà nước độc lập”, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; kích động người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trốn sang các nước khác nhằm tái lập các “trại tỵ nạn” lấy địa bàn đứng chân để gây dựng lực lượng. Chúng phối hợp với các phần tử cực đoan của các dân tộc khác ở cả trong và ngoài nước (người Chăm, Khmer, Mông) để cung cấp tài liệu cho các tổ chức nhân quyền quốc tế nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu số, đàn áp tôn giáo. Chúng lợi dụng triệt để hoạt động từ thiện, nhân đạo, đầu tư phát triển kinh tế xâm nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, xây dựng lực lượng, hỗ trợ, chỉ đạo các hoạt động chống phá, gây mất ổn định, tạo cớ can thiệp; tuyên truyền, xuyên tạc những vấn đề lịch sử để lại để chia rẽ đồng bào các dân tộc thiểu số với người Kinh; tìm cách mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số; cài cắm người vào hệ thống chính trị các cấp của ta để chống phá; chúng triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, Internet và mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo trực tiếp, tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, hình thành nên các “điểm nóng xung đột”, tạo cớ để chúng can thiệp, hòng làm mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Gần đây, chúng đã tuyên truyền và lợi dụng các hiện tượng như “Tà đạo Hà Mòn”, “Thanh Hải Vô thượng sư”, “Bơ khắp Brâu” để truyền bá mê tín dị đoan và hoạt động chính trị, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các cuộc biểu tình, bạo loạn chính trị.
Để phòng, chống hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thiết nghĩ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, tôn giáo.
Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thế mạnh ở từng tiểu vùng, từng xã; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xã hội hóa để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường, trạm vừa giúp giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước, vừa tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ; hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đi vào sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư; xây dựng thôn, làng thành cộng đồng giàu về kinh tế, phát triển về văn hóa - xã hội, đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; giải quyết tốt tình trạng tranh chấp đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao đất, khoán rừng, giúp đồng bào an cư lạc nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới.
Tăng cường củng cố các thiết chế truyền thống của xã hội (như gia đình, các cộng đồng làng, xã; vị thế, uy tín của già làng, trưởng bản, những người có uy tín, kể cả với một số thầy cúng...), tạo ra “quyền uy vô hình” trong việc duy trì tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và định hướng, phát huy các giá trị ấy theo chiều hướng tích cực nhằm tăng cường, củng cố khối đoàn kết của cộng đồng. Chú trọng xây dựng các mô hình xã hội có tính đồng thuận; tăng cường chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân; nâng cao giáo dục đạo đức, nhân cách, văn hóa, nâng cao ý thức người dân; xây dựng, củng cố mối quan hệ cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em, bạn bè, cấp trên - cấp dưới.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo.
Đây là giải pháp cơ bản nhằm đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo vào cuộc sống. Đồng thời, làm cho Nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, kích động mâu thuẫn giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, chia rẽ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo.
Để đạt hiệu quả, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở phải gần dân, sát dân, tìm hiểu và nắm tâm tư, nguyện vọng của dân. Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, các nhân sĩ trí thức là người dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc tôn giáo tiến bộ cùng vận động, thuyết phục đồng bào các dân tộc có đạo nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chủ động phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng truyền đạo trái pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên từng địa bàn.
Trước bối cảnh nhiều vấn đề xã hội mới phức tạp nổi lên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta thì công tác phổ biến, tuyên truyền để đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo hiểu rõ và nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo của đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực này càng khó khăn hơn. Vì vậy cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ, công chức cấp xã, phường cũng như cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng.
Ba là, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường khu vực và toàn cầu, là một tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số và theo các tôn giáo; với cả thời cơ và thách thức đan xen, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” cùng những sơ hở, yếu kém trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, do đó, phải chủ động phòng ngừa, dự báo chính xác tình hình để sớm triệt tiêu các nhân tố bất lợi có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo vững mạnh về mọi mặt;  thực hiện tốt phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, từ đó kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vụ việc phát sinh có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; tập trung “Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân” như Văn kiện Đại hội Đảng XIII đã đề ra, làm cơ sở, chỗ dựa vững chắc cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn gây bạo loạn, ly khai của các thế lực thù địch.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết hợp với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường minh bạch cho sự phát triển của địa phương; đồng thời, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cùng âm mưu, thủ đoạn lợi dụng những sơ hở, hạn chế trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng chống đối, gây mất ổn định xã hội. Mặt khác, phải thường xuyên nắm bắt và dự báo những khuynh hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là đối với thế hệ trẻ để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh mới. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, triệt tiêu có hiệu quả các nhân tố bất lợi ngay từ địa phương, cơ sở.
Trong tình hình hiện nay, nếu mất cảnh giác, hữu khuynh, đấu tranh thiếu kiên quyết, triệt để với các biểu hiện, mầm mống gây đột biến, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trong đó, phải hết sức chăm lo bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự gần dân và vì dân; có năng lực quản lý vĩ mô ngày càng hoàn thiện. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; từ đó nâng cao quyết tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân phòng, chống hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.


Lê Quang Thới
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KL.45.TW

Kết luận của HNTW6 khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:39 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đc Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Lượt xem:66 | lượt tải:25

NQ.27.TW

NQ 27 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Lượt xem:117 | lượt tải:74

NQ.28.TW

NQ 28 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Lượt xem:148 | lượt tải:56

NQ.29.TW

NQ 29 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:59 | lượt tải:51

CT.18.TW

về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội

Lượt xem:124 | lượt tải:83

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:212 | lượt tải:58
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay2,019
  • Tháng hiện tại74,647
  • Tổng lượt truy cập20,114,092
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây