Góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy - 25/06/2022 19:02
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về những nội dung trọng tâm của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, cơ hội, phản động tại Kon Tum
Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, cơ hội, phản động tại Kon Tum
1/ Thời gian qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước liên tục câu kết chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” và các âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Mục tiêu xuyên suốt của chúng là hòng lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa…thông qua lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, những vấn đề về biên giới lãnh thổ, ngoại giao quốc tế và những tiêu cực xảy ra trong đời sống xã hội...Trong đó, phương thức sử dụng thường xuyên của chúng là thông qua hình thức tuyên truyền trên không gian mạng nhằm bôi nhọ, hạ thấp vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm cho Nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng…từ đó, tạo ra sự rối ren trong nội bộ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phương thức chống phá này của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước thực hiện với tần suất, quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có hàng trăm tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài có tư tưởng, hành động sử dụng tin giả để chống phá cách mạng Việt Nam. Nội dung đều nhằm xuyên tạc về chủ trương, đường lối, góp ý vào dự thảo xây dựng văn kiện đại hội, công tác nhân sự, khoét sâu vụ việc cán bộ cao cấp tham nhũng, vu khống lực lượng chức năng đàn áp “dân oan”, “nhà dân chủ”, dân tộc, tôn giáo... thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ…
Cụ thể như, sau khi những đối tượng Phạm Chí Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng…bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ vì tội tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước thì rất nhiều phần tử bất mãn, cơ hội chính trị và nhiều trang web tiếng Việt ở nước ngoài và các tài khoản trên mạng xã hội đã ca ngợi chúng bằng những mỹ từ, đưa ra thông tin cắt ghép, bịa đặt, vu cho Nhà nước Việt Nam là tàn bạo, mất dân chủ.
Hay trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) mới đây, chỉ riêng trang web tiếng Việt của Đài Châu Á Tự Do (RFA) đã đăng 15 bài phân tích, bình luận trong tổng số gần 100 bài của đài này đã đăng tải về vấn đề đất đai, tham nhũng và việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các bài viết đều hướng lái tới việc phê phán Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 và kể lại những câu chuyện “dân oan”, quy chụp đó là hiện tượng Đảng cướp đất của dân. Rồi trong thời gian Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị ASEAN - Mỹ và thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 10-5 đến 16-5-2022, trang này đã có tới gần 20 bài viết có nội dung châm chọc, quy chụp về phong cách, văn hóa ngoại giao của Việt Nam…
Ở trong nước, nhiều đối tượng trong xã hội, trong đó có cả đối tượng là cán bộ, đảng viên đang công tác và nhất là những cán bộ đã nghỉ hưu bị “hớp hồn” bởi các luận điệu xuyên tạc kia đã "tự chuyển hóa" dẫn đến thay đổi chính kiến, “trở cờ”, phê phán quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ các điều khoản này, điều khoản kia cũng là lý do để tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, vu cáo Việt Nam vi phạm “nhân quyền”, can thiệp vào quyền “tự do ngôn luận”. Các hoạt động kêu gọi xóa bỏ điều luật nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng chống phá Nhà nước tuyên truyền, can thiệp vào các lĩnh vực nhạy cảm của đời sống xã hội của Việt Nam trong vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, những mục tiêu mà các đối tượng phản động, chống đối đặt ra là có thời cơ, điều kiện thuận lợi để tiến tới thực hiện mưu đồ lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tóm lại, chia rẽ, làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng với Nhân dân đã trở thành mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng hình thức tuyên truyền qua các nền tảng truyền thông xã hội (như: Youtube, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter…).
2/ Trước những thông tin xấu, độc từ bên ngoài và những phần tử chống phá từ bên trong, các cơ quan chức năng phải nắm chắc, thường xuyên thông tin về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết là thắng lợi của chúng ta”. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân chính là nguồn sức mạnh nội lực của Ðảng. Để phát huy được sức mạnh của mình với vai trò là Ðảng lãnh đạo toàn xã hội thì Ðảng phải thực hiện tốt mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, và quan hệ đó phải được đặt trong mối quan hệ hai chiều - Ðó là, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trước nhân dân, phục vụ nhân dân và nhân dân có trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng do Ðảng lãnh đạo.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, để xứng đáng là người lãnh đạo sáng suốt, là đầy tớ trung thành của nhân dân, Ðảng ta luôn đặc biệt chăm lo củng cố mối quan hệ với nhân dân để củng cố và tăng cường sức mạnh của Ðảng về mọi mặt, làm cho Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng.
Ðể thực hiện được mục tiêu ấy thì vấn đề quan trọng là cần đổi mới cách thức tập hợp nhân dân; tiếp tục và kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các chỉ thị, qui định, kết luận…của Trung ương về xây dựng Ðảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng. Phải "... thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng".
Bên cạnh đó, để niềm tin chính trị trong Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, công tác giáo dục của Đảng phải được thực hiện hiệu quả hơn. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gương mẫu và làm nòng cốt trong các tổ chức đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt Quy định số 08-QÐi/TW về trách nhiệm nêu gương với nội dung, yêu cầu cụ thể; luôn đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.
Trong tổ chức sinh hoạt đảng, cần thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng. Ðây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp quyết định biện pháp hữu hiệu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong giải quyết mối quan hệ với nhân dân, phục vụ nhân dân, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương "người tốt, việc tốt", những "công bộc" hết lòng đối với dân, vì nhân dân phục vụ; làm cho mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với Nhân dân ngày càng được lan tỏa, củng cố, phát triển, niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng ngày càng được nâng cao.
Chăm lo củng cố mối quan hệ với Nhân dân để củng cố và tăng cường sức mạnh của Ðảng về mọi mặt, làm cho Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần đưa nhanh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Nguyễn Phi Em 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:402 | lượt tải:182

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:491 | lượt tải:416

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:258 | lượt tải:79

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:165 | lượt tải:73

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:713 | lượt tải:815

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:803 | lượt tải:339

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:767 | lượt tải:410


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay7,551
  • Tháng hiện tại344,387
  • Tổng lượt truy cập30,419,937
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây