Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội nhằm ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn 
banner 1
 

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội nhằm ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn

Chủ nhật - 06/10/2019 12:39
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Trong quá trình phát triển, ngày nay nhiều vấn đề xã hội nảy sinh như việc thu hồi, đền bù đất phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, việc tranh chấp đất đai, một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, tham nhũng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội (tàng trữ, sử dụng ma túy, rượu chè bê tha; tình trạng hoạt động xã hội đen…)… tạo ra nhiều luồng tâm trạng, nhiều thái độ xã hội. Lợi dụng những vấn đề xã hội, tâm trạng xã hội đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng Internet, mạng xã hội để công kích, kích động tâm trạng xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước với mục đích gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây bạo loạn lật đổ. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nếu mất cảnh giác, hữu khuynh, đấu tranh thiếu kiên quyết, triệt để với các biểu hiện, mầm mống gây đột biến, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Kon Tum là một tỉnh biên giới, đời sống của nhân dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, cùng với những hạn chế về các phương tiện truyền thông, cơ sở hạ tầng; nơi đã và sẽ tiếp tục là địa bàn mà các thế lực thù địch chú ý tìm mọi cách nhằm lôi kéo, chia rẽ mối đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; chia rẽ đồng bào các dân tộc, tôn giáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Trong bối cảnh đó, công tác nắm bắt, định hướng tuyên truyền, dư luận xã hội trở nên hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội nhằm ngăn chặn xung đột xã hội xảy ra trên địa bàn, thiết nghĩ các cấp, các ngành trong tỉnh cần triển khai thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, dự báo chính xác tình hình, kịp thời định hướng thông tin
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị nhất là thực hiện có hiệu quả Quyết định 221-QĐ/TW, ngày 24/7/2009 của Ban Bí thư Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác nắm bắt, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng như kịp thời phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.
Các cơ quan, đơn vị phải nắm sát tình hình cơ sở, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, từ đó cùng các thông tin khác có những nhận định, đánh giá sát, đúng phục vụ công tác tham mưu.
Chủ động trong việc nắm thông tin, định hướng thông tin, nhất là thông tin trên báo chí và mạng xã hội. Trong đó xác định các cơ quan báo chí của tỉnh là đơn vị chủ lực trong việc thực hiện thông tin, phản ánh công khai trước dư luận đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, đúng định hướng.
Tranh thủ những tiện ích của Internet và mạng xã hội để những thông tin đầy đủ, chính xác, đúng định hướng được lan tỏa rộng khắp, kịp thời. Chú trọng vấn đề tâm lý của người dân trong việc tiếp cận thông tin tuyên truyền trong từng thời điểm để có những thông tin tuyên truyền phù hợp.
Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố có thể gây mất ổn định gây nên “điểm nóng”.
Trên thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh, nhiều vấn đề mới nảy sinh tưởng như đơn giản, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời, có thể dần tích tụ, dồn nén, trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn, xung đột, gây bất ổn cho xã hội. Do đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị phải coi trọng và nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; khi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Làm tốt công tác vận động quần chúng, bám, nắm chắc địa bàn, nắm dân; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng cốt cán chính trị trong nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay tại cơ sở các nhân tố gây mất ổn định, giữ gìn tốt trật tự trị an xã hội.
Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải dựa vào dân; phân hoá, lôi cuốn được quần chúng về phía mình. Phân định rõ đúng sai, xử lý đúng mức, kịp thời những người vi phạm; thực hiện nhất quán các nguyên tắc công khai, dân chủ, công minh theo đúng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực văn hoá đạo đức xã hội.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ”về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII ”về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
Ba là, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn
Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thế mạnh ở từng tiểu vùng, từng xã; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực vươn lên của cán bộ, nhân dân ở cơ sở; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường, trạm; hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đi vào sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư; xây dựng thôn, làng thành cộng đồng giàu về kinh tế, phát triển về văn hóa - xã hội, đoàn kết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới.
Bốn là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Từ thực tế giải quyết một số vụ việc xung đột xã hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, một số cán bộ ở địa phương cơ sở còn rất lúng túng trong công tác chỉ đạo, xử lý cũng như triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; còn trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên. Do đó, cần đưa kỹ năng quản lý, xử lý xung đột xã hội thành một nội dung quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
Trong đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, cần coi tiêu chí năng lực quản lý, xử lý giải tỏa xung đột xã hội là một trong những tiêu chí quan trọng bậc nhất cấu thành năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở.
Năm là, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt, xử lý, định hướng dư luận xã hội cũng như tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Lê Quang Thới
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:311 | lượt tải:82

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:229 | lượt tải:106

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:434 | lượt tải:71

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:492 | lượt tải:95

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:159 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:573 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay7,269
  • Tháng hiện tại292,157
  • Tổng lượt truy cập12,499,569
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây