Chống âm mưu, hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
banner 1
 

Chống âm mưu, hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ năm - 05/09/2019 10:26
Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị, nội dung, tính chất hoạt động bầu cử trước thềm đại hội Đảng… là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị-xã hội quan trọng nhất của đất nước, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. 
Chính từ ý nghĩa quan trọng gắn liền với sự tồn vong của chế độ và sự vững mạnh của quốc gia, trước thềm đại hội, để thực hiện mưu đồ phá hoại sự thành công của đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự và công tác cán bộ luôn là vấn đề “nóng” hàng đầu các đối tượng chống đối nhằm vào lợi dụng xuyên tạc bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, vô lý, trắng trợn.
Chúng tán phát tài liệu, đưa các luận điệu xuyên tạc rằng “Cuộc bỏ phiếu là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, “Đại hội là nơi để đấu đá giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”... hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng ta. Chúng cho rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm “Đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức của ta hạ cánh an toàn, là tiền để con em vây cánh tiến thân”... Gắn liền với đó, chúng chống phá công tác cán bộ, cho rằng công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”; lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta, tung ra những luận điệu phản động như “Bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, “phải xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”...
Nguy hiểm hơn, để phá hoại công tác cán bộ trước thềm Đại hội, chúng còn ra sức tác động, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó xúi giục, khống chế làm việc cho chúng, làm lộ các thông tin bí mật liên quan đến chủ trương về nhân sự, đăng tải thông tin, bài viết sai lệch, nhạy cảm về công tác nhân sự… Ngoài ra, hoạt động cài cắm nội gián chui sâu leo cao vào các vị trí nhân sự quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp cũng được chúng thực hiện bằng việc khai dấu lý lịch, giới thiệu, đưa người vào ứng cử cấp ủy các cấp… Đây là những âm mưu, hoạt động hết sức nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng nếu không phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn triệt để, hiệu quả.
Song, cần thấy rằng, công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Tại Chỉ thị số 35-CT/TW, Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.
Đồng thời, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hoà vi quý”... Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số…
Như vậy, thấy rõ rằng những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra luôn siết chặt và nhấn mạnh vấn đề công tác cán bộ với những giải pháp công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phá hoại đại hội thông qua công tác nhân sự, tiến tới kỳ đại hội thành công, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
Do đó, trước âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của địch, ngay từ khâu chuẩn bị các nội dung công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần siết chặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự bổ nhiệm tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn, kỹ lưỡng về nhân thân, lai lịch, lịch sử chính trị; chủ động đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch, ngăn chặn hoạt động phá hoại công tác cán bộ tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.

Hồ Thị Khánh Vi
(Công an tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:35 | lượt tải:14

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:49 | lượt tải:22

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:99 | lượt tải:34

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:58 | lượt tải:36

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:195 | lượt tải:75

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:205 | lượt tải:53

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:215 | lượt tải:163
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay10,176
  • Tháng hiện tại317,780
  • Tổng lượt truy cập12,172,350
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây