Cảnh giác với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Cảnh giác với âm mưu phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu - 12/03/2021 08:43
Chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị là việc làm hết sức quan trọng góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Tranh cổ động về bầu cử
Tranh cổ động về bầu cử
Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Thế nhưng, đi ngược lại với mong muốn đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là thời cơ để chống phá. Lợi dụng không gian mạng, nhiều tổ chức phản động lưu vong như "Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, cổ súy các hành vi trái luật liên quan bầu cử. Họ tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Họ phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là "hình thức". Trên internet xuất hiện nhiều trang mạng núp bóng "truyền thông xã hội", đưa tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là những thông tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật. Mục đích của chúng là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới.
Với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta đã sớm ban hành Chỉ thị 51-CT/TW về lãnh đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Và thực tế, trong tổ chức Hội nghị hiệp thương, trong các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu. Mưu đồ sau những phát tán, rêu rao của những nhà "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được quảng đại người dân Việt Nam với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Với mục tiêu để cuộc bầu cử thành công và thực sự là ngày hội của nhân dân, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum đã và đang ra sức giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận xã hội. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh đã sớm chủ động, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước một bước các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đến nay, UBBC tỉnh đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ các nội dung theo luật định. Trong đó, nổi bật là việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND, ngày 8/12/2020 thành lập UBBC tỉnh, vượt tiến độ trước 2 tháng so với quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp đến, ngày 7/1/2021, UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch số 55-UBBC để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh; đến ngày 19/2/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy, mưu đồ sau những phát tán, rêu rao của những đối tượng "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ không thể lay chuyển được niềm tin sắt son của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, cấp ủy Đảng các cấp cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng; đề ra các giải pháp kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề có thể phát sinh; tuyên truyền bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Đồng thời, cần tăng cường xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường kích động nhân dân tụ tập đông người.
Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian tới các cơ quan chức năng, các tổ chức chính quyền các cấp sẽ còn rất nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công. Trong đó cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm trước pháp luật với những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.


Bài, ảnh: Mộng Hoài Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:86 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:127 | lượt tải:91

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:909 | lượt tải:245

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:84 | lượt tải:42

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)

Lượt xem:320 | lượt tải:134

HD.47.BTGTW

về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Lượt xem:362 | lượt tải:187

HD.28.BTGTU

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lượt xem:1764 | lượt tải:600
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay7,264
  • Tháng hiện tại183,310
  • Tổng lượt truy cập15,578,293
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây