Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2018

Thứ hai - 26/11/2018 21:18
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2018
- Tập trung lãnh đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng; chú trọng những điểm mới, điểm quan trọng của các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị.
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân tỉnh khoá XI. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”: việc chuẩn bị sắp xếp, tinh gọn các phòng, ban của các cơ quan; ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước việc sắp xếp, tinh gọn các phòng, ban, tinh giảm biên chế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 12/2018[1]. Đối với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Nhân quyền thế giới 10/12/1948-10/12/2018): thông tin, tuyên truyền những thành tựu đảm bảo nhân quyền của nước ta nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; công tác đối nội và đối ngoại; việc thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, Internet trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018. Về công bố  điểm  du lịch tại xã Măng Ri gắn với mô hình Sâm Ngọc Linh và việc triển lãm gian hàng, trưng bày một số hàng hóa trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; công tác chuẩn bị vui xuân, đón năm mới 2019 của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung biểu dương, cổ vũ các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Tuyên truyền các nội dung Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng chính phủ. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian  tới theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 20-6-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các địa phương, đơn vị; về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống thiên tai; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. BBT trích đăng một số nội dung chủ yếu sau:
1. Về mục tiêu:
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
2. Về quan điểm:
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.
- Kiên trì thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc.
- Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và “chống”, "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội.
- Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hoá hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm.
3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
(i) Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Intemet; biết khai thác, sử dụng Intemet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.
(ii) Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hoá những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh…
(iii) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...
(iv) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị…
(v) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới…
(vi) Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch….
(vii) Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo Trung ương 94, 609 và 213.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 23-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu của Trung ương để quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tại tỉnh Kon Tum, Hội nghị trực tuyến được kết nối với 13 điểm cầu, trong đó cấp tỉnh có 3 điểm cầu và 10 điểm cầu của các huyện, thành phố Kon Tum.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị và có những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
* Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã quán triệt Kết luận của Tỉnh ủy Kon Tum về nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức quán triệt, triển khai học tập các kết luận, quy định, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).
Trong năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 29,28%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển; giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến rõ nét; cải cách thủ tục hành chính từng bước được đẩy mạnh; quốc phòng-an ninh được giữ vững; ổn định trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng.
Tuy vậy, nông nghiệp vẫn chưa phát huy được những yếu tố lợi thế gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm còn chậm; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; công tác điều chỉnh quản lý và triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp còn chậm và chưa phù hợp với tiến độ phát triển; trật tự xã hội, tình hình tội phạm vẫn còn có những diễn biến phức tạp.
Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt khoảng 9,3%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.166 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 137 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4% so với cuối năm 2018; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%...
Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh vực đột phá trong năm 2019 mà Tỉnh ủy đã xác định, gồm: tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum, đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp-đô thị-dịch vụ, trong đó chú ý đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, đồng thời bảo tồn, đầu tư phát triển có hiệu quả những cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng và có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đẳng sâm Kon Tum và các sản phẩm đặc hữu khác; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành trung tâm hành chính công cấp tỉnh, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đã đề nghị các cấp ủy Đảng nhanh chóng tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; triển khai quán triệt, học tập các kết luận, quy định, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
2. Sáng 19-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tổng kết 5 năm, hệ thống Mặt trận và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức 630 đợt giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy định pháp luật; thực hiện 435 đoàn giám sát theo các lĩnh vực, công tác khác ở sở, ngành, địa phương. Qua đó, góp phần tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ ở cơ sở; xem xét, giải quyết những vấn đề còn bất cập, gây bức xúc do nhân dân kiến nghị. Mặt trận các cấp còn tổ chức họp gần 150 đợt, có khoảng 250 dự thảo văn bản tham gia phản biện xã hội có hiệu quả, kịp thời đối với nhiều vấn đề, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh như: lấy ý kiến tham gia phản biện dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020; các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2015 và 5 năm 2016 - 2020…
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những nỗ lực, tinh thần đoàn kết, tích cực của hệ thống MTTQVN các cấp và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trong triển khai công tác giám sát, phản biện thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.  
Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, thực hiện tốt hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Trong đó, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nâng cao trách nhiệm tham gia góp ý, đổi mới phương pháp giám sát, phản biện xã hội phù hợp tình hình thực tế, chọn những vấn đề, lĩnh vực gắn với cuộc sống của nhân dân như: thực thi công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền về phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình lớn của tỉnh, địa phương; giám sát thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực của sở, ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri, các tầng lớp nhân dân…
Mặt khác, hệ thống Mặt trận các cấp cần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có kết quả cao nhất những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần cùng các cấp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.    
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI trong 5 năm qua.
3. Chiều 01-11, các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về kết quả giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố.
Thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2018, thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon Plông, Ia H’Drai, thành phố Kon Tum và các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Y tế, Bảo hiểm xã hội và giám sát qua các báo cáo của UBND tỉnh, UBND các huyện và các sở, ngành còn lại.
Qua giám sát, Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch.
Tuy nhiên, Đoàn giám sát đánh giá, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như việc hình thành liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và kế hoạch dồn đổi, tích tụ ruộng đất để xây dựng cánh đồng lớn còn gặp khó khăn. Tình trạng phá rừng làm nương rẫy; vận chuyển lâm sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng còn tồn tại ở một số cơ quan đơn vị đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Nợ đọng thuế còn cao (trong đó nợ khó thu 276,22 tỷ đồng). Còn địa phương chưa xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc phê duyệt các dự án sử dụng vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của tỉnh chưa đáp ứng tiến độ. Một số dự án đầu tư được tỉnh bàn giao đất, nhưng triển khai không đúng tiến độ. Hiệu quả đầu tư, xây dựng một số công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa cao. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để phát triển sâm Ngọc Linh và việc tích tụ ruộng đất để xây dựng cánh đồng lớn còn gặp khó khăn…
Về lĩnh vực văn hóa xã hội, tỷ lệ hộ nghèo sau rà soát phát sinh cao. Lao động được đào tạo chưa thích ứng môi trường làm việc của doanh nghiệp. Công tác quản lý người tại địa phương tham gia lao động nước ngoài chưa chặt chẽ. Tỷ lệ học sinh chuyên cần ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, nhất là vào thời điểm mùa vụ. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn chiếm tỷ lệ khá cao…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa cơ bản đồng thuận với báo cáo của Đoàn giám sát. Nhấn mạnh, những kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát, UBND tỉnh tiếp thu để chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tiếp tục rà soát và có giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.
4. Tối 02-11, tại thành phố Kon Tum, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, năm 2018.
Dự buổi giao lưu, về phía Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; đại diện BTL Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Quốc gia - Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn 15; lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đăk Nông; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Kon Tum; các đơn vị LLVT; Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên có chung đường biên giới với Lào và Campuchia.
Về phía Vương quốc Campuchia có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hiến binh Hoàng gia; Cục Biên giới Quân đội Hoàng gia; Tổng cục Công an Quốc gia; Tổng cục Di trú; lãnh đạo chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri; Đoàn nghị sỹ Quốc hội.
Về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Lệch Xay Nha Phon - Ủy viên TW Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư; Khăm Phởi Bút Đa Viên, Ủy viên TW Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông; Cục Bộ đội Biên phòng - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Lào; Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào; lãnh đạo chính quyền và LLVT nhân dân tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông.
Những năm qua, hoạt động đối ngoại biên giới giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia luôn được phát huy, tiếp tục thể hiện nguyện vọng đoàn kết, hữu nghị với nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường niên; gặp gỡ, hội đàm, kí kết các văn bản hợp tác bảo vệ an ninh biên giới, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch; lấy hiệu quả từ hợp tác phát triển khu vực cửa khẩu và khu vực biên giới làm điểm nhấn để phát triển ra các vùng phụ cận.
5 năm trở lại đây, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ các tỉnh: Sê Kông, Attapư và Ratanakiri xây dựng trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh… trị giá trên 16 tỷ đồng. Việc thăm hỏi, giao lưu, tặng quà, khám chữa bệnh luôn được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên, hiệu quả…Trong hợp tác kinh tế - thương mại, hiện có 03 doanh nghiệp của tỉnh được cấp phép thực hiện 04 dự án đầu tư tại các tỉnh của Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 1.034 tỷ đồng và 02 doanh nghiệp với 02 dự án về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp đang được đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 747 tỷ đồng. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của các tỉnh bạn trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nhiệm vụ Quốc tế, đội K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 1.259 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 872 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 387 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia). 
Tại buổi giao lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư, Sê Kông và lãnh đạo tỉnh Rattanakiri đã cùng điểm lại một số kết quả đạt được trong hợp tác, thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, giáo dục; tình hình triển khai các nội dung hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển; các hoạt động phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Kon Tum và lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh Attapư, Sê Kông và Rattanakiri trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới; việc triển khai các dự án liên quan đến phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới; việc phối hợp chặt chẽ trong đẩy mạnh công tác đối ngoại biên giới...
Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kon Tum, Sê Kông và Giám đốc Công an tỉnh Attapư, Ratanakiri đã cùng kể những câu chuyện ý nghĩa, những việc làm đầy tính nhân văn với tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì một biên giới hòa bình và giàu mạnh.
Ngoài ra, tại chương trình Giao lưu, các đại biểu còn được xem những thước phim kể với những câu chuyện cảm động về những con người dành cả đời mình làm cầu nối vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang 4 tỉnh. Đan xem với giao lưu là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia do các nghệ sĩ đến từ 3 nước biểu diễn như “Thắm tình biên cương”, “Tiếng hát từ mốc ba biên”, “Sải Chay Lào Việt”, “Việt Nam - Campuchia Samakhi”…
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao tặng 40 con bò giống cho các hộ nghèo nơi biên giới với tổng trị giá 600 triệu đồng; trao 20 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực biên giới thuộc 4 tỉnh: Kon Tum, Attapư, Sê Kông và Rattanakiri (5 học sinh/tỉnh) nâng tổng số học sinh được hỗ trợ từ chương trình này lên 2.844 em, trong đó có 99 học sinh Lào và 87 học sinh Campuchia.
* Nằm trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất năm 2018, sáng 03-11, tại vị trí cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia đã diễn ra Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
5. Chiều 14-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, phát huy tối đa mọi nguồn lực thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; văn hóa - xã hội có bước phát triển; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở được nâng cao.
Trong số 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đã đề ra, đến nay có 11 chỉ tiêu đạt tiến độ, 1 chỉ tiêu đạt thấp. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố còn chậm, sản xuất chưa gắn kết với thị trường tiêu thụ, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh không cao; việc phát huy nội lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế so với nhu cầu đầu tư; việc huy động, thu hút đầu tư từ nguồn lực bên ngoài còn ít; hiện trạng phát triển đô thị thành phố so sánh với các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II còn thấp; hiện mới có 3/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 49,58% so với Nghị quyết…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian qua, nhất là đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.
Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra, trước mắt khẩn trương rà soát kỹ các chỉ tiêu của Nghị quyết khó đạt để có giải pháp cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt ở mức cao nhất; đề nghị tập thể Ban Thường vụ Thành ủy chủ động làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường để cùng bàn bạc, tìm kiếm những giải pháp, nhân tố đột phá, tạo điều kiện cho mỗi xã, phường phát triển.
Đề nghị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố, cần bám sát các giải pháp, khâu đột phá chung của tỉnh, trong đó, xác định rõ phát triển đô thị là khâu đột phá nhất. Theo đó, thành phố tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đô thị, chỉnh trang đô thị; phát triển đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp; sớm lập Đề án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nội thành thành phố Kon Tum trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để rà soát, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, trong chỉnh trang đô thị, thành phố cần chú ý chỉnh trang cả về hạ tầng và văn hóa; để đầu tư chỉnh trang đô thị cần khai thác thêm các nguồn lực bên cạnh nguồn lực đầu tư của tỉnh; chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, môi trường đô thị; vừa chỉnh trang đô thị cũ vừa phát triển khu đô thị mới…Bên cạnh đó, thành phố cũng cần chú ý đến các khâu đột phá quan trọng khác như: phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tổ chức lại bộ máy (theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) để đưa thành phố phát triển.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV  
Sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng:
(1) Với sự tín nhiệm cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.
(2) Quốc hội đã thông qua 09 luật: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận cao. Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định này, có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
(3) Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án Luật này; xem xét, thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019); mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung và đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự thành Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).
(4) Lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
(5) Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4.
(6) Xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020. Thông qua 04 nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
(7) Xem xét các báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia.
(8) Xem xét báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
(9) Xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan.
(10) Kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian hai năm kể từ ngày 01/02/2019. Giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021.
(11) Giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
(12) Điều chỉnh nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước được giao theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội từ “kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017” sang “kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017”.
2. Một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội nước ta tháng 10 và 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Tình hình kinh tế - xã hội nước ta tháng 10 và 10 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định. Thu ngân sách nhà nước tăng 15,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt trên 200 tỷ USD, tăng 14,2%, trong đó xuất khẩu khu vực trong nước tăng cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; xuất siêu 6,4 tỷ USD. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện tăng 17%. Khu vực nông nghiệp duy trì đà phát triển tốt, năng suất lúa mùa tăng 2,9 - 3,3 tạ/ha, sản lượng tăng 440 nghìn tấn, sản lượng thủy sản tăng 6% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, cao nhất kể từ năm 2012. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá, số lượng khách quốc tế đến nước ta ước đạt 12,8 triệu lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Tổng cầu tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,4%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm; Tháng hành động “Vì người nghèo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả và thiết thực. Thông tin, tuyên truyền kịp thời các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Áp lực lạm phát còn cao, sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bị tụt hạng, năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao còn thấp; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể còn cao; kim ngạch một số mặt hàng nông sản xuất khẩu giảm. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn diễn biến phức tạp...
Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với kết quả cao nhất và chuẩn bị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khẩn trương giải quyết những vấn đề mà Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước quan tâm liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuộc bộ, cơ quan, đơn vị mình, tạo chuyển động tích cực trong toàn hệ thống; đồng thời nỗ lực, sáng tạo trong điều hành, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 02 tháng còn lại của năm 2018, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, tài chính, giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước, phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ, tín dụng, tài khóa, thương mại và đầu tư, bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng, duy trì thanh khoản ở mức hợp lý; ứng phó kịp thời với những tác động bất lợi của thị trường tài chính thế giới và cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc.
Thứ hai, các bộ, cơ quan, địa phương phải coi việc tháo gỡ bất cập, vướng mắc về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện.
Thứ ba, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công; có giải pháp phù hợp và kịp thời để phát triển hiệu quả, bền vững thị trường chứng khoán; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2019. 
Thứ tư, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Thứ năm, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao hiệu quả đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách tiền lương…
Thứ sáu, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018.
3. Một số nội dung chủ yếu trong Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:
(1) Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.
(2) Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: (i) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. (ii) Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. (iii) Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. (iv) Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. (v) Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. (vi) Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. (vii) Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. (viii) Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
(3) Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: (i) Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. (ii) Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. (iii) Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. (iv) Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân. (v) Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đối với việc đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước. (vi) Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí. (vii) Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định. (viii) Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn 3102/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (vàng, sét, đá, cát sỏi) trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017, Công văn số 8960/VPCP-NC ngày 19/9/2018, Công văn số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2018, Công văn số 2724/UBND-NNTN ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.
Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý hoạt động khoáng sản; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã và phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là vàng, sét, đá, cát sỏi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản nói chung và khai thác vàng, sét, đá, cát sỏi trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.
Giao các đơn vị chủ rừng (các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam...): Ngoài chức năng nhiệm vụ được giao về bảo vệ và phát triển rừng, phải có biện pháp ngăn chặn các hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến...) trái phép trong lâm phần mình quản lý theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng để tổ chức khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời báo cáo các ngành chức năng xử lý các hành vi vi phạm đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
2. Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3131/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện...; tăng cường các biện pháp theo dõi, quản lý, giáo dục số đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở địa phương, không để xảy ra tình trạng tái phạm tội.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời điểm các tháng cuối năm; trong đó, tập trung đấu tranh với các hoạt động bảo kê, siết nợ, cho vạy nặng lãi, "tín dụng đen"...
3. Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3188/KH-UBND thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.
Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN), tạo điều kiện tốt cho học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề; tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, năng lực học sinh, góp phần chuyển biến tích cực công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu đạt ít nhất 50% trường THCS và 50% trường THPT có chương trình GDHN gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 50% trường THCS và 50% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng.
Đến năm 2025, đạt ít nhất 80% trường THCS và 80% trường THPT có chương trình GDHN gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 80% trường THCS và 80% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 35% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng.
Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về GDHN và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDHN trong trường phổ thông; đổi mới GDNN và công tác tuyển sinh vào các trường trung học; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với GDHN trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia GDHN, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; …
UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.
4. Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3272/UBND-HTKT thống nhất Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 12 tỷ đồng vốn vay cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum (08 tỷ đồng) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Anh Thi (04 tỷ đồng); riêng Siêu thị Vinmart và Siêu thị Co.op Mart Kon Tum tham gia chương trình bình ổn nhưng không tham gia vay vốn.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thông tin cho nhân dân biết chủ trương dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Theo Chương trình, các mặt hàng tham gia bình ổn bao gồm: Thực phẩm công nghệ (đường 5.000 kg; mứt tết: 5.000 hộp; muối: 1.231.200 bao; sữa các loại: 50.161 thùng; dầu ăn: 710.610 chai; bột ngọt, hạt nêm: 1.273.536 gói; nước mắm, nước tương: 17.000 chai; mì tôm: 981.000 thùng; bánh: 33.342 hộp; kẹo: 10.410 gói); Nước giải khát các loại (847.390 thùng); Lương thực: Gạo, nếp các loại (8.000 túi); Trứng gia cầm (4.000 vĩ); Rau, củ, quả (18.000 kg); Thực phẩm tươi sống (7400 kg thịt heo, bò); Thực phẩm chế biến: lạp xưởng, chả lụa, giò lụa (4.000 gói).
Các đơn vị tham gia Chương trình sẽ tổ chức bán hàng cố định và bán hàng lưu động tại địa bàn các huyện, thành phố.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình, cụ thể là:
a) Khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg, ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;…
b) Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính…
c) Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức;…
d) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh,…
đ) Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ:
- Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
- Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, có thể khai thác được trên các thiết bị di động thông minh.
e) Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 08/7/ 2018).
g) Các bộ, cơ quan ngang Bộ kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố;…
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 (từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội.). Kỷ niệm 87 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2018); 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2018); Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12)...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:99 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại232,920
  • Tổng lượt truy cập10,820,196
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây