Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2017

Thứ năm - 26/10/2017 10:32
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2017
- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về: Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tuyên truyền việc triển khai các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.
Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  giai đoạn 2015 - 2020.
- Ngoài ra, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 11-2017, đậm nét là các hoạt động Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017 tại Đà Nẵng; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017); kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.
Tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 367-CV/TU, ngày 14-8-2017.
Tiếp tục tuyên truyền thông tin đối ngoại, "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam– Lào 2017"; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (Phiên họp ngày 27-9-2017) đã thảo luận và kết luận về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
I. Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2017
Năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Giáo dục, y tế có chuyển biến. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại địa phương được mở rộng.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp; chất lượng y tế, giáo dục chuyển biến chậm...
II. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2018
1. Mục tiêu tổng quát
Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; thúc đẩy khởi nghiệp trong toàn tỉnh. Phát triển mạnh các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Giữ vững quốc phòng, an ninh. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại.
2. Phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau
Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh trên 9%. Cơ cấu kinh tế: Nông-lâm-thuỷ sản: 26-27%; công nghiệp-xây dựng: 25-26%; thương mại-dịch vụ: 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.044 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.456 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 97 triệu USD. Dân số trung bình là 533 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 28,5 giường. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Tỷ lệ độ che phủ rừng là 62,5%. Đảm bảo yêu cầu về môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp.
3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
3.1. Về kinh tế: (a) Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiến hành dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp ở những nơi có điều kiện để xây dựng cánh đồng lớn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển mạnh các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. (b) Tăng cường xúc tiến thương mại. Đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp. Lựa chọn danh mục các công trình trọng điểm, thiết yếu để kêu gọi, bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp. Tổ chức kết nối các tuyến, tuor du lịch giữa thành phố Kon Tum với Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. (c) Tích cực thu hồi nợ đọng thuế. Ưu tiên xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
3.2. Về văn hóa-xã hội: (a) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đào tạo nghề. Sớm thành lập Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. (b) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. Quản lý chặt các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
3.3. Về quốc phòng an ninh, đối ngoại: (a) Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Truy quét, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái pháp luật. (b) Tăng cường công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào, Campuchia và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân…
III. Tổ chức thực hiện: (1). Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các huyện uỷ, thành uỷ, các đồng chí Tỉnh uỷ viên khẩn trương quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức; đồng thời lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình được xác định tại Kết luận này. (2). Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo việc bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản có liên quan trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (3). Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai thực hiện Kết luận này, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo.
Chuyên đề 2: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
Xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" (Chỉ thị số 10), tại phiên họp ngày 12-9-2017, Ban Bí thư khóa XII kết luận nêu những ưu điểm, những mặt còn hạn chế qua 10 năm thực hiện Chỉ thị, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.
Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên. Ðổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ðẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt.
Cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Tập trung chấn chỉnh và khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ trong đảng bộ cơ sở mình. Quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ nông thôn vùng khó khăn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Ðịnh hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; định hướng nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát. Xác định rõ việc chấp hành chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quan tâm phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Cấp ủy đảng các cấp phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10, việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, cấp ủy cấp tỉnh phải kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp huyện và một số cấp ủy cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 10; cấp ủy cấp huyện kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở và một số chi bộ thuộc cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 10 và chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ; cấp ủy cơ sở phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.
Kết luận yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận này phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 27-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tiến hành Hội nghị lần thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Hội nghị cũng đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến việc không sơ kết 8 năm thực hiện Kết luận 1118-KL/TU, ngày 29/7/2009 của Tỉnh ủy khóa XIII “về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”.
Dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, nhân dân và các doanh nghiệp, tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,96 triệu đồng năm 2016 lên 34,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt 2.138 tỷ đồng, đạt 115% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; tiến độ phát triển rau, hoa, quả xứ lạnh còn chậm; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn phức tạp; thu hồi nợ đọng thuế còn chậm; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng một số dự án còn bất cập; chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; vi phạm an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để...
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã chỉ ra nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành chưa thật quyết liệt, có mặt chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn; một số nơi còn tình trạng lãnh đạo địa phương, đơn vị thiếu trách nhiệm, thiếu năng động, không sâu sát công việc, chưa kiên trì, đeo bám mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt; công tác kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu đề cập tại Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc trình và quyết định tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.
Đối với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII), đều là những vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của các cấp, các ngành và nhân dân. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình thực hiện các nghị quyết trên là trách nhiệm của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau khi các chương trình của Tỉnh ủy được ban hành, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình thực hiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống...
2. Từ 30-9 đến 3-10, tỉnh Kon Tum tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh bắn đạn thật năm 2017.
Quy mô cuộc diễn tập một bên, một cấp có một phần thực binh, trải qua 3 giai đoạn, trong đó có diễn tập vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, diễn tập thực binh thiết quân luật, diễn tập chống biểu tình bạo loạn và diễn tập thực binh bắn đạn thật.
Cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở diễn tập, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; là một bước nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các huyện, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Kon Tum về tiếp tục “đẩy mạnh xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới”; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp, khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương. Đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các cấp, ngành và các địa phương trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, LLVT tỉnh và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
3. Chiều 5-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quý III năm 2017 với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan khối Đảng. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Trong quý III, các địa phương, đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Phát biểu kết luận, đồng chí Y Mửi ghi nhận và đánh giá cao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan khối Đảng đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu trong quý IV-2017 các địa phương, đơn vị chuẩn bị, tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2017, xây dựng Chương trình công tác năm 2018, đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2017 và việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Trung ương.
Ngoài ra, thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tăng cường lực lượng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng. Rà soát, đánh giá và có biện pháp thực hiện có hiệu quả, dứt điểm các nội dung đã xác định trong Chương trình công tác năm 2017 của các địa phương, đơn vị; tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2017, xây dựng Chương trình năm 2018.
4. Sáng 9-10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa.
Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các sở ngành, huyện thành phố thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương. Kết quả, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân ước thực hiện 11.145 ha, đạt gần 103% kế hoạch; diện tích cây trồng vụ mùa gần 160.000 ha, đạt gần 100% kế hoạch. Chỉ số phát triển toàn tỉnh tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt trên 11.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 110 triệu USD đạt 137% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 17 triệu USD, đạt 200% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được 1.746 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán được giao. Tình hình văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; tạo thêm 987 lao động được tạo việc làm và  có hơn 25.200 lượt khách đến với Kon Tum....
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá những kết quả đạt cũng như những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017, đề nghị các thành viên UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 10; đồng thời, yêu cầu tập trung thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, chú trọng giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và giải pháp hiệu quả để giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng các tuyến phố văn minh; chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ V, Hội đồng nhân dân tỉnh và các nội dung trình UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2017…
5. Chiều 13-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý III năm 2017. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Trong quý III-2017, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí-xuất bản trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; các cơ quan chủ động tham mưu mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng cung cấp thông tin và xử lý thông tin, nghiệp vụ báo chí, hướng dẫn về thực hiện quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo định hướng để triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Báo, đài dành nhiều dung lượng, thời lượng tuyên truyền đậm nét các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào; công tác chuẩn bị cho năm học mới. Các chuyên trang, chuyên mục tiếp tục được duy trì, từng bước đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí ở một vài đơn vị chưa bảo đảm; một số thông tin của báo chí trong nước phản ánh chưa đầy đủ, khách quan, không đúng bản chất của vấn đề, làm cho độc giả hiểu sai sự việc tạo dư luận không tốt trong xã hội.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị, trong quý IV-2017 các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tuyên truyền về những kết quả và những giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí chú ý phản ánh đồng đều các lĩnh vực của đời sống xã hội; quan tâm tuyên truyền về những nỗ lực của các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa trong việc triển khai, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; tăng cường giới thiệu biểu dương gương người tốt việc tốt…
6. Sáng 25-10, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết và trao thưởng Cuộc thi. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì.
Sau hơn một tháng phát động, tính đến ngày 25-8-2017, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 2.990 bài dự thi viết của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động, phóng viên báo chí, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh; Ban Giám khảo đã lựa chọn 30 bài có điểm số cao nhất gửi dự thi cấp Trung ương (chiếm tỷ lệ 1,003% tổng số bài dự thi). Đồng thời, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết.
Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" cùng với các sự kiện: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân của tỉnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong việc tiếp tục vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào nói riêng.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 6 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng:
1.1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
Trong chín tháng đầu năm 2017, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước; quý III tăng 7,46%, bình quân 3 quý tăng 6,41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với cuối năm 2016… Dự báo, đến cuối năm 2017, có thể hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu ngân hàng còn lớn; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và triệt để. Phân bổ và giải ngân vốn còn chậm. Nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát... Trong những tháng cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%, cần dồn sức giải ngân; huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.
Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển văn hoá, thực hành dân chủ và công bằng xã hội…
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.
1.2. Về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân
Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ là trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó ngành Y tế và các ngành có liên quan là lực lượng nòng cốt. Nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y tế công lập trong việc tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ có liên quan…
Để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, cần triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các ngành và lĩnh vực có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải chủ động, tích cực vào cuộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thân thể; cải thiện điều kiện sống, lối sống và làm việc; bảo vệ môi trường sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, sinh hoạt điều độ, lành mạnh…
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
1.3. Về công tác dân số trong tình hình mới
Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình ở nước ta nhiều năm qua với kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, sớm đạt và duy trì được mức sinh thay thế. Cơ cấu dân số, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam từng bước được cải thiện. Việt Nam được thế giới đánh giá là điểm sáng về công tác dân số.
Tuy nhiên, cần đề cao công tác dân số, coi đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc...; chính sách hạn chế mức sinh kéo dài, phát sinh những hệ lụy cần sớm được khắc phục. Phấn đấu duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân; đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững; Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá; tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.
1.4. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.
Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân…; tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được Trung ương nhất trí cao. Thí dụ như: Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao...; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn.
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
1.5. Về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập
Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. 
Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần…
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
1.6. Về công tác cán bộ
- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
- Ban Chấp hành Trung ương cũng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.
- Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Thanh tra Chính phủ.
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, cho ý kiến và thống nhất cao với Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
2. Một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017
Một số kết quả nổi bật
Thứ nhất, động lực tăng trưởng được duy trì, tăng trưởng GDP có bước đột phá là cơ sở để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (6,7%). Theo Tổng Cục thống kê, trong 9 tháng năm 2017, GDP cả nước ước tăng 6,41%, cao hơn mức tăng 5,99% cùng kỳ năm 2016. Tính theo quý, mức tăng GDP quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,15% GDP, quý II tăng 6,28% GDP và quý III tăng 7,46%). Đáng chú ý là, mức tăng trưởng được duy trì khá cân đối ở các khu vực: trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78% (chiếm 14,66% GDP); công nghiệp và xây dựng tăng 7,17% (chiếm 32,50% GDP), dịch vụ tăng 7,25% (chiếm 42,67% GDP).
Thứ hai, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng thứ 55/137 (tăng 5 bậc, cao nhất từ trước tới nay). Trước đó, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2017, Việt Nam tăng 9 bậc, từ vị trí 91 lên vị trí 82/190 nền kinh tế; duy trì vị trí thứ 5 trong khu vực ASEAN.
Thứ ba, sức mua thị trường và thu hút khách du lịch tiếp tục tăng: Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2016 chỉ tăng 9%); cả nước thu hút được khoảng 9.448,3 nghìn lượt du khách quốc tế (gần bằng mức 10 triệu lượt người của năm 2016), tăng 28,4% và tăng từ tất cả các kênh và nguồn khách đến so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc chiếm 30%, tăng 47,7%.
Thứ tư, công tác an sinh, xã hội và xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện: tổng kinh phí huy động cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 9 tháng là 5.560 tỷ đồng. Cả nước còn 163,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 34,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 671,1 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 35,5%. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần qua các quý (quý I là 2,30%; quý II là 2,26%; quý III khoảng 2,21%).
Một số khó khăn, thách thức
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tình hình kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khi vẫn còn 8.700 doanh nghiệp giải thể. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, tuy đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu (mới đạt gần 55%). Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn rất chậm (mới cổ phần hóa 18/44 doanh nghiệp; thoái vốn mới đạt 11,8 nghìn tỷ đồng/60 nghìn tỷ đồng theo kế hoạch); tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp, như: bệnh về tay chân miệng; viêm não vi rút (19 trường hợp tử vong); dịch bệnh sốt xuất huyết (có tới 125,2 nghìn trường hợp mắc bệnh, với 105,3 nghìn trường hợp phải nhập viện và 29 trường hợp đã tử vong). Cả nước đã xảy ra 14.352 vụ tai nạn giao thông, làm 6.122 người chết, 11.759 người bị thương. Thiên tai làm 169 người chết và mất tích, 232 người bị thương; tổng giá trị thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra ước tính gần 21,5 nghìn tỷ đồng...
Một số nhiệm vụ, giải pháp
Thứ nhất, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tự mãn, trên cơ sở những thành công và kinh nghiêm vừa qua, cần tiếp tục bám sát tình hình trong, ngoài nước, quán triệt tinh thần các nghị quyết Hội nghị TW 4 và 5 khóa XII; nâng cao trách nhiệm, năng lực điều hành, tập trung cắt giảm các điều kiện, chi phí kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; chủ động bám sát diễn biến thời tiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ tới sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tiếp tục hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng ngắn ngày, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản.
Thứ hai, đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, tiếp tục giảm lãi suất tín dụng cho vay và mở rộng hạn mức tín dụng (có thể đạt 21-22%); tăng tốc giải ngân các nguồn vốn; đẩy nhanh cổ phần hóa các DNNN và thoái vốn nhà nước, bảo đảm minh bạch, chống thất thoát tài sản công và kiểm soát.
Thứ ba, đề cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường quản lý môi trường du lịch.
Thứ tư, triển khai tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; hỗ trợ kịp thời, bảo đảm cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất; bảo đảm an toàn thông tin mạng, chống lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực phản động.
3. Một số hoạt động chủ yếu từ đầu năm đến nay và công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Tính đến ngày 30/9/2017, theo lịch trình của Năm APEC 2017, chúng ta đã tổ chức thành công 6 Hội nghị quan trọng, 04 cuộc Đối thoại cấp cao, 01 Diễn đàn quan chức cấp cao về quản lý thiên tai. Các hoạt động trên được tổ chức tại 8 thành phố (Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vinh, Huế) với sự tham dự khoảng hơn 6.000 đại biểu quốc tế và trong nước.
Đánh giá chung, công tác tổ chức đã bảo đảm, thể hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu đề ra về chính trị - đối ngoại; công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, thông tin báo chí... đều làm tốt, được các nước ghi nhận, thể hiện ở một số nội dung sau: (1) Với sự tham dự và phát biểu của Lãnh đạo Cấp cao của Đảng và Nhà nước ta tại các Hội nghị lớn, đã góp phần khẳng định với bạn bè khu vực và quốc tế sự coi trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn và với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. (2) Chúng ta đã kịp thời nắm bắt xu thế hợp tác quốc tế và những vấn đề các thành viên quan tâm để xây dựng được chủ đề và các ưu tiên hợp tác phù hợp với sự quan tâm chung của các thành viên. (3) Bước đầu góp phần vào việc duy trì cam kết của các thành viên đối với các nỗ lực tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, củng cố vai trò của APEC là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực. (4) Chúng ta đã thể hiện được vai trò “dẫn dắt” của chủ nhà với nhiều sáng kiến được các thành viên đánh giá cao và ủng hộ. (5) Với tư cách chủ nhà Năm APEC 2017, chúng ta cũng đóng góp thực chất vào việc duy trì vai trò của APEC là cơ chế điều phối thông tin của các liên kết kinh tế trong khu vực.
Để Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 06 - 11/11/2017) được thành công tốt đẹp, đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, các cơ quan chuyên môn được phân công chuẩn bị về nội dung cần sớm hoàn thiện chương trình nghị sự và các dự thảo văn kiện chính của Hội nghị.
Thứ hai, về cơ sở vật chất, các tiểu ban và thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các địa điểm được sử dụng là nơi tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao.
Thứ ba, về lễ tân - hậu cần, sớm hoàn thành việc phân bổ khách sạn cho các đoàn tham dự Tuần lễ Cấp cao; xây dựng các phương án, kịch bản về lễ tân, đón, tiễn, tổ chức chi tiết cho từng hoạt động; kế hoạch tổ chức bữa tiệc chiêu đãi (Gala Dinner); tổ chức các lớp đào tạo tình nguyện viên, liên lạc viên.
Thứ tư, về tuyên truyền - văn hóa: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là Tuần lễ cấp cao; hoàn thiện Trung tâm báo chí; xây dựng các ấn phẩm để quảng bá đất nước, con người Việt Nam, phát hành tem APEC và tổ chức Tuần lễ phim APEC.
Thứ năm, Tiểu ban  An ninh - Y tế, dự kiến các kịch bản và phương án đảm bảo an ninh, y tế, phục vụ cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 3/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo qui định của Nhà nước; tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở và người đứng đầu cơ sở giáo dục vi phạm (nếu có).
2. Ngày 9/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1038/QĐ-UBND phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ năm học 2017-2018.
Theo đó, trong năm học 2017-2018, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.339 học sinh thuộc các trường, phân hiệu trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh được xét duyệt hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (Cụ thể: Học sinh người dân tộc thiểu số 1334 học sinh; học sinh người kinh con hộ nghèo 05 học sinh; học sinh thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn và gạo 1.339 học sinh; học sinh thuộc diện được hỗ trợ tiền nhà ở 816 học sinh).
3. Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2736/KH-UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 -2020.
Kế hoạch nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 6- 8%/năm; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Ngoài việc cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua và các hình thức thi đua, các giải pháp thực hiện, Kế hoạch tập trung 06 nội dung sau: (1) Huy động tập thể, cá nhân, gia đình có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất giúp đỡ các địa phương, cơ sở và hộ gia đình đăng ký thoát nghèo đạt mục tiêu thoát nghèo bền vững; (2) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có những việc làm thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, trong tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo tại đơn vị, địa phương. (3) Các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang có những việc làm thiết thực hỗ trợ các địa phương nghèo thực hiện Đề án giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra; (4) UBND các cấp (huyện, xã) căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng lộ trình và các giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo thoát nghèo, hộ cận nghèo thoát cận nghèo, vươn lên có mức sống trung bình, tăng hộ khá và hạn chế tái nghèo. Trong tổ chức thực hiện cần gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới cùng các phong trào thi đua khác và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; (5) Thôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; có các hình thức hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo; (6) Các hộ gia đình thi đua vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo.
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu tổng kết, báo cáo việc thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh theo quy định.
4. Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2737/KH-UBND về việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2018.
Theo đó, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2018 sẽ được tổ chức bằng nhiều hình thức, gồm: Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968; Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); Các hoạt động kỷ niệm 105 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2018) và kỷ niệm 10 năm Khánh thành cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa (18/01/2008 - 18/01/2018); Các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018).
Đối với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh nhưng không thuộc năm chẵn: UBND tỉnh giao các cơ quan, địa phương tổ chức.
Đối với kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước: Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018); Kỷ niệm  110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2018): Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động, kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngành.
Đối với các ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong năm 2018 không thuộc năm chẵn: Giao các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt, xuất bản các ấn phẩm, nêu gương tốt, việc tốt... phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.
Các sự kiện, ngày kỷ niệm khác: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về sự kiện, ngày kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan và các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan đến sự kiện, ngày kỷ niệm.
5. Ngày 16/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 547/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, giá thóc khu vực I (gồm các phường, thị trấn) 5.700 đồng/kg (Năm nghìn bảy trăm đồng/một kilôgram thóc); giá thóc khu vực II (gồm các xã) 5.200 đồng/kg (Năm nghìn hai trăm đồng/một kilôgram thóc).
Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2017 theo mức giá thóc quy định.
6. Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo kịp thời cho các cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi lợi dụng danh nghĩa của nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí để trục lợi và các sai phạm trong hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú, cộng tác viên của cơ quan báo chí. Trường hợp phát hiện hoặc nhận được tin tố giác về sai phạm trong hoạt động của cơ quan đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí hoặc phát hiện những người lợi dụng danh nghĩa nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kịp thời, thông báo với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, cơ quan chức năng để tiến hành xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo chấn chỉnh hoạt động của phóng viên báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên của các cơ quan báo chí tại địa phương, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng quy định. Biên soạn tài liệu ngắn gọn cung cấp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà báo, phóng viên, cộng tác viên khi tác nghiệp; những giấy tờ, thủ tục cần thiết của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên để xuất trình với địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh khi đến tác nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm tránh các đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên để thực hiện những hành vi tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp của những nhà báo, phóng viên chân chính.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và các quy định có liên quan. Phân công, cử cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định pháp luật.
Đề nghị các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên của cơ quan báo chí: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời, đưa tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phát huy đoàn kết, cùng nỗ lực xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, các quy định liên quan và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên của các cơ quan báo chí bảo đảm theo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với phóng viên, cộng tác viên vi phạm pháp luật về báo chí và vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở địa phương; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của địa phương. Bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của cơ quan có thẩm quyền; phân công, cử cán bộ, phóng viên tham dự đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý, năm do địa phương tổ chức; các cuộc họp báo định kỳ, đột xuất do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức....
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Nghị định gồm 35 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013 của Chính phủ. Một số quy định mức phạt của Nghị định:
- Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả, như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;...
Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều là 100 triệu đồng.
- Mức phạt đối với hành vi vi phạm làm cản trở sự vận hành và làm hư hại công trình phòng, chống thiên tai, trừ công trình khí tượng, thủy văn: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi cản trở sự vận hành của công trình phòng, chống thiên tai. Hành vi neo đậu không đúng nơi quy định của tàu thuyền và các phương tiện khác vào công trình phòng, chống thiên tai sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng; phạt tiền từ 8-15 triệu đồng đối với hành vi cố ý sử dụng sai mục đích của công trình phòng, chống thiên tai.
- Phạt tiền từ 15-25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục; khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục. Hành vi làm hư hại công trình phục vụ phòng, chống thiên tai phạt tiền từ 25-40 triệu đồng.
- Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ khi có điều kiện mà không thực hiện. Hành vi yêu cầu cấp cứu khẩn cấp nhưng không hợp tác khi lực lượng cứu hộ tiếp cận gây lãng phí cho cơ quan cứu hộ sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.
- Mức phạt đối với vi phạm quy định trong khắc phục hậu quả thiên tai: Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi cố ý kê khai, báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng; thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời.
 
_________
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:98 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại231,672
  • Tổng lượt truy cập10,818,948
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây