Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2019 
banner 1
 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2019

Thứ ba - 27/08/2019 08:59
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 09-2019
- Lãnh đạo tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9-2019[1]. Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2019). Nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 89 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.
Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019. Tăng cường tuyên truyền những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, gắn với Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết;  dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng lây lan diễn biến phức tạp; công tác phòng chống ngập lụt, an toàn hồ đập trong mùa mưa, bão.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học 2018-2019, nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, các thầy cô giáo trong việc chuẩn bị toàn diện, mọi mặt nhằm tạo điều kiện tốt nhất hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới; tạo không khí vui tươi, tin tưởng cho các em học sinh cắp sách đến trường sau một kỳ nghỉ hè nhiều ý nghĩa.
- Ngoài ra, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thường xuyên tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính; các chính sách an sinh xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; công tác phòng, chống dịch bệnh, cháy, nổ, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành văn bản về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ
Ngày 13-8-2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để cho ý kiến về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Ngày 15-8-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Bí thư đã ký Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. BBT giới thiệu toàn văn Kết luận:
Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng: (1) Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; (2) Bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, sơ hở trong công tác cán bộ; (3) Đẩy mạnh phân công, phân cấp trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.
Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương, nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn; ngăn chặn, khắc phục được nhiều sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin, uy tín của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tuy nhiên, qua nắm tình hình, ý kiến phản ánh của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và thực tiễn công tác cán bộ những nhiệm kỳ vừa qua cho thấy: Mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ... Bên cạnh đó, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền...
Những hạn chế, yếu kém trên đã gây khó khăn, làm mất nhiều công sức của cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, "cục bộ", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"... và những biểu hiện khác được nêu trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.
2. Phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.
Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết thì càng phải giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế, quy định.
3. Giao Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề xuất cụ thể mức độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".
4. Giao Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành và Kết luận này; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.
Chuyên đề 2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị tăng cường mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen
Ngày 22-7-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen. BBT đăng tải toàn văn Chỉ thị sau:
Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Các chương trình tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Tuy nhiên, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách còn một số hạn chế, bất cập; nhiều người dân vẫn chưa tiếp cận được với các dịch vụ tài chính lành mạnh của các ngân hàng; dẫn đến tình trạng phải vay từ các nguồn vốn không chính thức, cơ sở hoạt động “tín dụng đen”. Hoạt động “tín dụng đen” hiện diễn biến phức tạp với thủ đoạn rất tinh vi, gây mất an ninh, trật tự và lo lắng, bức xúc trong Nhân dân.
Để tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy: (a) Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt là chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng để người dân chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng lành mạnh; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá…, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống. (b) Tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... tại cơ sở, khu dân cư, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, trường học… không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. (c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức. Nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... trái quy định của pháp luật.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo: (a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động. (b) Thường xuyên rà soát, tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, gây phản cảm, mất mỹ quan, gắn với thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng tuyến phố, khu dân cư văn minh, xanh-sạch-đẹp. (c) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh tài chính, kinh doanh có điều kiện. Thường xuyên thanh tra, giám sát hoạt động của các cơ sở, tổ chức tài chính, cầm đồ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động trái pháp luật.
3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: (a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và tín dụng chính sách; trong đó, đa dạng các hình thức cho vay; tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm.
Đồng thời, thực hiện tốt nghiệp vụ ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên, không để một số đối tượng lợi dụng tiếp tay cho hoạt động tín dụng đen. Rà soát, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với một số nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi móc nối với các đối tượng cho vay nặng lãi, đảo nợ, cho vay trái quy định của pháp luật (nếu có). (b) Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. (c) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Kon Tum” để triển khai thực hiện.
4. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh: (a) Thường xuyên mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm nghi vấn cho vay nặng lãi. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời đưa vào diện quản lý các đối tượng có hành vi nghị vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để phát hiện, xử lý. Lập đường dây nóng về tin báo, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” nói riêng để kịp thời xử lý theo quy định. (b) Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến "tín dụng đen", góp phần vào công tác răn đe, phòng ngừa.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách tín dụng của các ngân hàng; về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; các vụ việc liên quan đến "tín dụng đen" bị phát hiện, xử lý.
6. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn tuyên truyền các chính sách tài chính tín dụng của các ngân hàng và nguy cơ, tác hại của "tín dụng đen"; trong đó tập trung triển khai tuyên truyền đến thôn (làng), khu dân cư, tổ dân phố, kết hợp giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh; rà soát, nắm chắc nhu cầu vay vốn của đoàn viên, hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền, vận động, kết nối, tạo điều kiện để các đối tượng này tiếp cận với các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua tổ tiết kiệm-vay vốn.Tăng cường giám sát từ địa bàn khu dân cư, vận động Nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
7. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh.
8. Tổ chức thực hiện: (a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ ở trên tiến hành phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ. (b) Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ.
Chuyên đề 3: Sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 244 thôn, tổ dân phố
Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Quyết định 799/QĐ-UBND về ban hành Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. BBT trích đăng các nội dung chính của Đề án như sau:
Theo Đề án, sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn với các thôn, tổ dân phố liền kề theo quy định (nếu không có yếu tố đặc thù); khuyến khích việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên ở các địa bàn có điều kiện thuận lợi khả năng sắp xếp, sáp nhập với các đơn vị liền kề để tăng quy mô số hộ gia đình và giảm số lượng thôn, tổ dân phố theo quy định...
Theo đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 244 thôn, tổ dân phố, gồm: 19 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn; 100 thôn, tổ dân phố đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn và 125 thôn, TDP chưa đạt 50% tiêu chuẩn. Sau sắp xếp, sáp nhập dự kiến giảm được 122 thôn, tổ dân phố.
Ngoài ra, sẽ tổ chức sắp xếp, tổ chức lại thôn Măng Đen, xã Đăk Long hiện có 978 hộ gia đình quá lớn để thành lập 04 thôn (Măng Đen 1, Măng Đen 2, Măng Đen 3 và Măng Đen 4) nhằm đảm bảo công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư và giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông.
Để thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ngay trong năm 2019; đảm bảo ổn định công tác tổ chức ở cơ sở tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh yêu cầu:
UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn quy định; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân, phấu đấu thực hiện tốt phương án sắp xếp, sáp nhập đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất; Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện quy trình xây dựng Đề án, lập hồ sơ sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến cử tri và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo kế hoạch chung; Kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn quản lý.
Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và tổ chức lại thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chung. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổng thể về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Chuyên đề 4: Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Văn Phước
Tại kỳ họp tháng 07-2019, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận:
Đồng chí Hoàng Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng (nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020), nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trong giai đoạn từ tháng 01-2009 đến tháng 09-2016, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Phước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không làm tròn trách nhiệm được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản để thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.
Vi phạm của đồng chí Hoàng Văn Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Căn cứ quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả biểu quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Văn Phước bằng hình thức Cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020).
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 20-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh.
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, vận động hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.
Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thường xuyên chỉ đạo, đưa việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.
Các cấp ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, cả nước đã phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu, tuyên dương hàng ngàn lượt gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các mặt công tác. Từ đây, đã góp phần tăng những yếu tố tích cực, đẩy lùi cái xấu trong xã hội; tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo đồng thuận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, đơn vị.
Riêng tại tỉnh Kon Tum, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, qua theo dõi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tuyên dương 199 mô hình và 236 điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị 05.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, bộ ngành trong tuyên truyền, vận động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ở mỗi tập thể, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã biết chọn công tác, nhiệm vụ cấp bách gắn với chức trách được giao để tận tâm, tận lực hoàn thành tốt, nhất là chăm lo đời sống nhân dân ngày càng khá hơn, huy động các nguồn xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực và các phong trào thi đua khác đạt hiệu quả cao ở các cấp… Cũng qua các mặt công tác hiệu quả này, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 mà Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu đề xuất tại hội nghị; trong đó, các cấp ủy các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm tổ chức thực hiện tích cực thời gian qua.
Mặt khác, cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công tác được giao; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Ban Tuyên giáo cấp ủy chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chú ý tập trung tham mưu tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và kiểm tra, giám sát trong Đảng…
2. Chiều 7-8, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các  đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các huyện ủy, thành ủy Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo, hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Kon Tum đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%/năm, đạt 97,59% mục tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản; thu ngân sách Nhà nước (năm 2018) đạt 2.808 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD (năm 2015) lên 1.704 USD vào cuối năm 2018. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến bước đầu đạt được những kết quả nhất định, với tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 15,6% so với đầu nhiệm kỳ. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có  18 xã đạt 19/19 chỉ tiêu nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015. Công nghiệp có bước phát triển tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 40,95% vào cuối năm 2018. Thương mại, dịch vụ phát triển khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gấp 1,5 lần. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 151 triệu USD, so với đầu nhiệm kỳ. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,29%...
Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, hệ thống trường lớp học được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên và tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 99,9%. Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả, 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được chú trọng...
Về quốc phòng an ninh và đối ngoại, tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên việc nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tích cực. Hoạt động đối ngoại với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đạt kết quả tốt…
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch đội ngũ cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết quả tốt, đúng quy định các cấp chỉ đạo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh; quán triệt, xây dựng chương trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy trình, quy định.
Đối với thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nêu gương, Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa tích cực các nội dung đề ra; tiếp tục ban hành Chương trình  số 65-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Ngoài ra, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực với phương châm hướng mạnh về cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt khác, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch thực hiện theo văn bản của Trung ương.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU cụ thể hóa văn bản trên. Đồng thời, đã thành lập các tiểu ban của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai công tác liên quan; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương; đã thông qua chủ đề, phương châm, đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và giao Tiểu ban Văn kiện tiến hành xây dựng các văn kiện của Đại hội…
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, mặc dù tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua giảm hộ nghèo, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững và ổn định an ninh quốc phòng địa phương. Đồng thời, Kon Tum đã triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch thực hiện đối với các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các cấp đúng quy trình, quy định; đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên, tích cực…
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết các cấp đề ra để nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt hơn nữa; tập trung coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn tỉnh; sáng tạo và thực hiện sâu hơn nữa định hướng phát triển kinh tế-xã hội gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đối với triển khai Chỉ thị 35, chú ý đến công tác rà soát đội ngũ cán bộ thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần nêu gương tích cực để giới thiệu quy hoạch, bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ tới…
* Trước đó, vào sáng cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy xã Pờ Y; với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi.
3. Sáng 1-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44, ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 16-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 24-3-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh cơ sở; báo cáo sơ kết Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 6-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Hội nghị nhất trí đánh giá, trong thời gian qua, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; cơ quan bảo vệ pháp luật và người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm. Các đơn vị, địa phương thường xuyên chú trọng đến công tác phòng ngừa vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ tự quản về an ninh trật tự.
Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới…
Hội nghị cũng đã nghe một số báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4. Sáng 8-8, UBND tỉnh tổ chức Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
Trong những năm qua, cùng với cả nước, Kon Tum luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp. Việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, chuyển biến theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, tác phong làm việc chuẩn mực, năng động, hiệu quả; phong cách giao tiếp, ứng xử có những tiến bộ rõ rệt, trang phục được chuẩn hóa về hình thức, phù hợp với chuẩn mực cũng như các điều kiện về kinh tế, văn hóa, truyền thống của địa phương.
Cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Để phong trào đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần chủ động triển khai phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị mình. Trong đó, chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở; kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo vì người dân phục vụ.
Các cấp, các ngành cần thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở; tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1526/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh.
Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị mình. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn phòng điện tử, văn phòng không giấy tờ, giảm hội họp. Niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính tại trụ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Phấn đấu đến hết năm 2020, giảm 30% thời gian các phiên họp, 100% thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Các sở, ngành phải là những cơ quan đi đầu trong việc thực hiện “hành chính phi giấy tờ”.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục nơi công sở. Thực hiện các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; đối với người dân luôn tôn trọng, không gây khó khăn, phiền hà; đồng thời thực hiện tốt 4 xin: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và 4 luôn: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần vào sự hình thành và phát triển mô hình văn hóa công sở hiện đại, trách nhiệm, hiệu quả trong thời gian tới.
Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Xuân Tụng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Nguyễn Quang Thủy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trường THCS Lương Thế Vinh (huyện Đăk Tô), Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và bà Bùi Thị Len - Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
5. Sáng 9-8, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Công tác thông tin đối ngoại; đại diện thường trực huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ...
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối ngoại trong tình hình mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Campuchia năm 2019; chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài. Công tác đối ngoại tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đón tiếp và làm việc với 58 đoàn/512 lượt người từ các nước Lào, Campuchia, Nhật Bản, Pháp, Canada, Anh... đến thăm, chúc Tết cổ truyền, dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2018 -2019.
Về phía tỉnh, đã cử 36 đoàn/209 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi các nước Lào, Campuchia, Australia, Pháp thăm hữu nghị, dự các hội thảo, hội đàm... Hoạt động đối ngoại tích cực góp phần mở rộng quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các nước; tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn Lào và Campuchia. Qua đó, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, cho ý kiến về một số tồn tại, hạn chế của công tác đối ngoại tỉnh hiện nay như: Việc triển khai tuyên truyền biển, đảo, công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền thông tin đối ngoại ở một số địa phương chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; nhiều huyện, thành phố còn gặp khó khăn trong quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những bức xúc của người dân để kịp thời định hướng thông tin dư luận và triển khai giải pháp khắc phục. Đối với hoạt động thông tin đối ngoại, các ngành, địa phương cần tích cực phối hợp với cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái của thế lực thù địch trên các lĩnh vực như nhân quyền, tôn giáo, biển đảo; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền; tập trung phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới.
6. Chiều 1-8, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh (ATTP) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân, Tháng hành động vì ATTP năm 2019; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật, công bố công khai các cơ sở vi phạm về ATTP. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về ATTP của người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh thực hiện phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Nhờ đó, vấn đề vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm từ 30 người mắc trở lên; số ca ngộ độc thực phẩm mắc lẻ tẻ là 83 ca do ăn uống không bảo đảm vệ sinh.
Tuy nhiên, công tác đảm bảo ATTP 6 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ nhiều, rải rác, phân bố trong khu dân cư; các cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa được quy hoạch, bố trí phù hợp và theo đúng quy định gây khó khăn trong công tác quản lý; một số cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể thuộc quyền quản lý của UBND các huyện, thành phố chưa được đầu tư đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Triển khai công tác 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu ATTP và tổ chức thanh tra, kiểm tra theo trọng điểm trên cơ sở đánh giá, phân tích nguy cơ ATTP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với các cơ sở vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng; các cấp, các ngành và các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý ATTP nhằm giúp việc giám sát, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm được nhanh chóng, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng mô hình chợ đảm bảo ATTP; tiếp tục triển khai mô hình thí điểm các chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể…
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
(1) Nhận diện các thế lực thù địch thực hiện tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Có 3 nhóm chính: (i) các lực lượng thù địch, bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; (ii) các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt...; (iii) một số cán bộ, đảng viên (có đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
(2) Một số nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá chủ yếu
- Về nội dung: Một là, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin: Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nhiều nhà lý luận tư sản rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác lỗi thời (!). Ở tầm cao, họ thông qua xây dựng lý thuyết để tấn công vào những nguyên lý của chủ nghĩa Mác; ở tầm thấp, là những câu chuyện tiếu lâm chính trị, bôi xấu chủ nghĩa Mác - Lênin. Hai là, đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch tấn công trên hai khía cạnh: (i) Phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, nói rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng; (ii) tuyệt đối hóa và đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin. Ba là, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: đòi “tam quyền phân lập”, đòi phi chính trị hóa quân đội, phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tấn công vào nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hành dân chủ theo kiểu “dân chủ tư sản”... Bốn là, chúng phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đến nay. Chúng nói xấu, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng cách mạng - những người đã trở thành tấm gương thôi thúc nhiều thế hệ người Việt Nam trong sống, chiến đấu, lao động và học tập.
- Về phương thức và cách thức chống phá của các thế lực thù địch nổi lên một số điểm sau: (i) sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam (như VOA tiếng Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ...) để nói xấu Việt Nam; (ii) sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong công tác quản lý nhà nước của ta để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc; (iii) tổ chức các hội thảo để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử. Hoạt động này, tuy âm thầm nhưng tác hại thực sự rất ghê gớm; (iv) chúng tấn công vào nội bộ, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của địa phương, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ...
(3) Một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới: (a) Tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị đạt yêu cầu. (b) Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. (c) Phát huy vai trò của báo chí truyền thông. Với phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả. Trong chỉ đạo báo chí thời gian qua, chúng ta đã đạt được một số kết quả, đặc biệt là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục, từng bước điều chỉnh và nâng cao chất lượng. (d) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm. (đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội. Từ nay đến năm 2020, trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các địa phương cần sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, kể cả cán bộ, đảng viên sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm Luật An ninh mạng, xử lý theo quy định của pháp luật. Khẩn trương thực hiện quy hoạch báo chí; ban hành quy định về tạp chí, thậm chí cấp lại giấy phép hoạt động; tổng kết 02 năm thực hiện Luật Báo chí; đề xuất sửa đổi những nội dung cần thiết...(e) Thành lập Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến các tỉnh ủy, thành ủy, xây dựng lực lượng để thực hiện việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chú ý xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong giải quyết vấn đề này; sử dụng con người, biên chế hiện có để thực hiện. Tổ chức lực lượng nòng cốt tham gia lan truyền thông tin tích cực, đấu tranh lại những thông tin tiêu cực trên internet và mạng xã hội.
2. Một số thành tựu quan trọng trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh[2]
Thực hiện Di chúc của Người, trong 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được 05 thành tựu quan trọng, đó là:
(1) Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đứng lên, sức mạnh của cả dân tộc được huy động cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Đồng thời tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
(2) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân
Trải qua 9 kỳ Đại hội Đảng, kể từ Đại hội IV đến Đại hội XII, Đảng ta đã ngày càng xác định rõ hơn những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng ta luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra sức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội.
Công cuộc đổi mới đất nước sau hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
(3) Xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và trong toàn xã hội
Để thực hiện những điều căn dặn về xây dựng Đảng của Bác trong Di chúc, Đảng ta đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đảng ta luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII (tháng 2/1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI (tháng 01/2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...
Cùng với kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và trong toàn xã hội để chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chính trị chủ đạo trong đời sống của đất nước, tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng, củng cố bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hiệu quả chính là hành động thiết thực làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng cao và mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân ngày càng được tăng cường.
(4) Quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Đảng luôn chú ý đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ làm nguồn kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh. Đảng cũng có nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên. Các nghị quyết về giáo dục, đào tạo, về khoa học và công nghệ... đều đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ, coi thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, công tác lãnh đạo đối với hoạt động thanh niên và tuổi trẻ có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng lôi cuốn nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia...
(5) Xây dựng tinh thần quốc tế vô sản chân chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế
Đảng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản, đề ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị áp bức, coi đó là một nguyên tắc, một trong những nhân tố quyết định thành công của cách mạng nước ta.
Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng xác định củng cố sự đoàn kết với phong trào cách mạng các nước, đồng thời nắm vững phương châm ngoại giao linh hoạt, có nguyên tắc trên tinh thần Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển;...
Thực thi đường lối đối ngoại đúng đắn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 188/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 16 nước, đối tác toàn diện với 11 nước… Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Việt Nam đã tham gia và hoạt động tích cực với vai trò ngày càng được khẳng định tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc, được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009, thành viên Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2014 - 2016; là thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế và khu vực: Phong trào Không liên kết, WTO, ASEAN, APEC...
3. Những điểm nhấn về tình hình kinh tế-xã hội nước ta 7 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới
Một số kết quả đạt được:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,61%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 63,2% dự toán, tăng 11,9%. Xuất khẩu ước đạt trên 145 tỷ USD, tăng 7,5%; trong đó khu vực trong nước tăng 12,2%, cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (5,6%); xuất siêu 1,8 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%. Khách quốc tế tăng 7,9%; một số điểm du lịch được bình chọn là địa điểm du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2019 tăng 3 bậc, xếp hạng 54/162 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) tăng 3 bậc, xếp hạng 42/129, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN; Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tiếp tục duy trì đà tăng, nằm trong nhóm dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% và tăng 29,6% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,9%. Các hoạt động văn hóa được coi trọng. Hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) được các cấp, các ngành tổ chức chu đáo, được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội hưởng ứng, thiết thực tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, thông tin truyền thông được quan tâm và đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được chú trọng.
Một số tồn tại, hạn chế: Lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao; sản xuất công nghiệp tăng chậm so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, giá một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực giảm, dịch bệnh tả lợn châu Phi gây nhiều thiệt hại, thời tiết nắng nóng, gây hạn hán ở nhiều địa phương; tình trạng sạt lở đất ven sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhất là vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ còn nhiều. Một số vấn đề còn gây bức xúc xã hội như: tai nạn giao thông nghiêm trọng gia tăng; dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh; đầu tư tiền ảo đa cấp, tệ nạn ma túy đá, đánh bạc qua mạng...
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới:
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khẩn trương khắc phục tồn tại, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2019, trong đó GDP tăng 6,8%, lạm phát dưới 4%. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thế giới và trong nước để linh hoạt ứng phó, không để bị động, bất ngờ; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả một số nội dung sau: (a) Tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất không rõ ràng của các quy định pháp luật và cơ chế, chính sách; xây dựng hành lang pháp lý để quản lý và tạo điều kiện phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư...(b) Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian trực tiếp đối thoại với người dân; chủ động giải quyết ngay tại cơ sở những bức xúc của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội. (c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện việc lập Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. (d) Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các Đề án trong Chương trình công tác và nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với những nhiệm vụ phức tạp, gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, không để nợ đọng nhiệm vụ.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tại; Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; Công điện số 03/CĐ-CT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 và Thông báo số 1035/TB-VP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019.
Rà soát bổ sung Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai năm 2019 theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; kiểm tra, nắm chắc số lượng phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở từng địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu, khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra; xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo phương châm " Bốn tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; Hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương có hiệu quả); xây dựng phương án, kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Cập nhật thường xuyên bản tin dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin liên quan đến dự báo; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ trên các phương tiện thông tin; chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hệ thống công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, đồng thời thông báo cho người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.
2. Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2057/UBND-HTKT về việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: (2.1) Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và người đồng bào Dân tộc vùng sâu, vùng xa; phát động phong trào toàn dân thực hiện văn hóa giao thôngtrong đó chú trọng vào đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách và người tham gia giao thông là giới trẻ, thanh thiếu niên để triển khai năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. (2.2) Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; nhất là các trường hợp sử dụng xe độ chế, xe không đảm bảo điều kiện lưu hành và phương tiện sản xuất nông nghiệp (xe công nông, máy nông nghiệp) để chở người tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Mở các đợt cao điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các thời điểm đột biến về an toàn giao thông như: Nghỉ hè, nghỉ lễ, tháng An toàn giao thông…; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 3624/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các xe khách hợp đồng hoạt động trái phép, vận chuyển vật liệu nổ, hàng cấm, vật liệu xây dựng... lưu hành trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giám sát, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. (2.3) Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Kon Tum và Trung tâm các huyện; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, không phép và hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng và gắn với việc thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang đô thị;  Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhằm hạn chế nguyên nhân gây tai nạn giao thông do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu hành; không cấp phép lưu hành đối với các loại xe cơ giới ba bánh (trừ xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật)...(2.4) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý theo quy định (trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và các bến đò ngang, khu vực hoạt động giao thông đường thủy nội địa), kiên quyết xử lý nghiêm đối với tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định; nhất là trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục triển khai thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn từ năm 2014-2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (như xây dựng trái phép, không phép và hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ…), tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, chây ì… theo đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố, khu đô thị văn minh. Kiểm tra, rà soát hệ thống đường dân sinh trên địa bàn nhằm hạn chế phát sinh đường ngang dân sinh đấu nối vào các Quốc lộ, Tỉnh lộ không đúng quy định; huy động lực lượng dân quân tự vệ, đội tự quản cảnh giới tại các vị trí giao cắt tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao...
3. Ngày 21/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2174/UBND-NNTN về việc triển khai một số giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
3.1. UBND các huyện, thành phố: (a) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh; (b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn hiện đang xảy ra dịch, các cơ quan chuyên môn triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Kịp thời hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; (c) Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng phương pháp (như: phát tờ rơi, tập huấn...), trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để người dân, người chăn nuôi biết và nâng cao hơn nữa ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; (d) Khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định.
3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi của các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định; (b) Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng các tin, bài về các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; (c) Tiếp tục tăng cường cán bộ có chuyên môn hỗ trợ các huyện, thành phố trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; (d) Chịu trách nhiệm xây dựng các tờ rơi về nội dung hướng dẫn việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, đúng quy định để UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền; (đ) Khẩn trương liên hệ với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc sử dụng các chế phẩm sinh học phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tiến hành đánh giá, lựa chọn và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.
3.3. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin, bài viết về các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
4. Ngày 22/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2178/UBND-NCXDPL về việc triển khai thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Nội dung cụ thể bao gồm:
4.1. Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố: (a) Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; (b) Tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự; (c) Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) để triển khai các Đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự, về các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong ngành, địa bàn quản lý.
4.2. Công an tỉnh: (a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn; nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, "tín dụng đen"... tổ chức điều tra triệt phá tận gốc, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật; (b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo tại văn bản này; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày 05/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong môt số trường hợp Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Hai Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2019. Theo hai Thông tư mới này, Bộ Y tế không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019). Theo đó, mức giá điều chỉnh một số dịch vụ tăng bình quân như sau:
- Giá khám bệnh BHYT tăng nhẹ tại tất cả các tuyến bệnh bệnh viện. Cụ thể: (1) Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 38.700 đồng (tăng 1.700 đồng). (2) Bệnh viện hạng II: 34.500 đồng (tăng 1.500 đồng). (3) Bệnh viện hạng III: 30.500 đồng (tăng 1.500 đồng). (4) Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã: 27.500 đồng (tăng 1.500 đồng).
Đồng thời, một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng, như:
- Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa; Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe; Khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng (tăng 15.000 đồng).
- Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là: 450.000 đồng (tăng 30.000 đồng).
Ngoài ra, hai Thông tư còn quy định tăng giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác… Theo đó, tại bệnh viện hạng đặc biệt, giá giường bệnh là 782.000 đồng/ngày (tăng 29.000 đồng); Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày…

 

_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019); 89 năm phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2019); 42 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2019); 74 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2019).
[2] Bản tin Thông báo nội bộ tuyên truyền về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các số: Số tháng 5: “Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); số tháng 6: “Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; số tháng 7: “Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; số tháng 9: “Một số thành tựu quan trọng trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:21 | lượt tải:9

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:72 | lượt tải:23

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:48 | lượt tải:30

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:206 | lượt tải:156

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:90 | lượt tải:59
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay7,426
  • Tháng hiện tại300,490
  • Tổng lượt truy cập12,155,060

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây