Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2020 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2020

Thứ năm - 25/06/2020 19:14
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 07-2020
- Lãnh đạo tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tập trung tuyên truyền tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025; những điểm mới nổi bật trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.
Tuyên truyền đậm nét kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2020. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 7[1]; tuyên truyền đậm nét các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum 25/9/1930-25/9/2020” trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum. Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chỉ thị số 50–CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 01/CT-TTg , ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hồ, đập, giao thông, hệ thống cây xanh tại các tuyến phố, trường học, khuôn viên… trong mùa mưa, bão; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng và vật nuôi. Tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với trẻ em, học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa hè.
- Ngoài ra, tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tuyên truyền biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
Ngày 20-6-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây: (1) Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. (2). Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. (3). Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. (4). Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. (5). Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa gần đây. (6). Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử. (7). Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. (8). Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. (9). Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp.
Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này.
Chuyên đề 2: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nội dung toàn văn Kết luận:
“Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:
1. Năm năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đạt kết quả bước đầu. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có chuyển biến tích cực.
Trong kế hoạch, chiến lược phát triển của Trung ương, địa phương đều đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện ở vị trí trung tâm. Phát triển văn hóa ngày càng gắn bó hơn với xây dựng con người Việt Nam, từng bước trở thành một trong những nguồn lực quan trọng của sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế.
Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi trọng phát huy hơn. Tầm vóc, thể lực con người Việt Nam có bước cải thiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa từng bước được nâng cao; xây dựng môi trường văn hóa đã được chú trọng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy. Đời sống văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện.
Một số chính sách, pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người được ban hành. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, đổi mới về phương thức hoạt động. Thị trường văn hóa bước đầu được hình thành. Hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ngày càng chủ động hơn.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao. Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, văn hóa đặc trưng của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một dần. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với thực tiễn sáng tác.
Một số chủ trương, quan điểm nêu trong Nghị quyết chậm được thể chế; chưa có những chiến lược, giải pháp đồng bộ để phát triển và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế về văn hóa. Chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong quản lý văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa chậm chuyển đổi sang phương thức tự chủ, xã hội hóa. Việc chỉ đạo phát triển công nghiệp văn hóa còn chậm.
Các đặc trưng cơ bản của nền văn hóa là “dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” cùng quan điểm xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được quán triệt thường xuyên; có dấu hiệu bị buông lỏng trong cả ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội.
Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đối với phát triển bền vững đất nước. Vị trí, vai trò của văn hóa chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chưa thực sự đổi mới, nhất là trong việc xây dựng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa có mặt còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Chưa phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ của các chủ thể văn hóa, khích lệ, động viên tính tích cực xã hội của nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để hình thành cơ sở lý luận, đúc kết hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam còn chậm, lúng túng, bị động.
2. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, quan tâm những nội dung sau: (2.1). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chú trọng tính đặc thù của văn hóa, vừa bảo đảm để văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do sáng tạo của cá nhân trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn. Khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. (2.2). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thành chương trình, đề án cụ thể, sát thực tiễn. Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật, quản lý hiện hành có liên quan; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, xác định rõ những chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa, tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên đầu tư một số cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao và một số ngành công nghiệp văn hóa chủ đạo, có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hóa. Coi trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật. (2.3). Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người Việt Nam có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo." Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn," “đền ơn đáp nghĩa,” “tương thân tương ái.". [Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 2 di sản văn hóa đệ trình UNESCO ghi danh]. Khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn. Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. (2.4). Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa," “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh." Có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, cùng với nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ, ứng xử đúng đắn với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh. Huy động nguồn lực của mọi tầng lớp xã hội đầu tư và tổ chức đời sống văn hoá, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp trong xã hội. (2.5). Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ và cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. (2.6). Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng. Tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp; đồng thời phát triển sâu rộng văn học, nghệ thuật quần chúng. Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. Tập trung thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc. Phát huy vai trò của báo chí, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên môi trường mạng Internet. (2.7). Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Tạo nhận thức sâu sắc của toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa. Phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường; tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp văn hóa. Có giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa. Nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. (2.8). Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa với các nước; đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu. Tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đầu tư trí tuệ, nguồn lực, tham gia phát triển văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tăng cường các chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam. Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp của các nước trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.
3. Tổ chức thực hiện: (3.1) Các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận này. (3.2) Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW; rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. (3.3) Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận này. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý về hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho sự nghiệp xây dựng văn hóa, giáo dục và con người trong thời kỳ mới. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp. (3.4) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa," các phong trào thi đua yêu nước. (3.5) Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 14-6, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tham gia hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp; ban hành Kế hoạch 100-KH/TU về chuẩn bị và tổ chức các đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về một số nội dung công tác nhân sự cấp ủy đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, trong đó phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng các tiểu ban để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở theo đúng nội dung, tiến độ, yêu cầu đề ra. Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra công tác đại hội đảng bộ tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác liên quan đảm bảo tổ chức đại hội đúng kế hoạch đề ra.
Đến nay, đối với cấp tỉnh, Tiểu ban Văn kiện đã ban hành kế hoạch xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiến hành công tác tổ chức hội nghị tập huấn toàn tỉnh về công tác chuẩn bị, biên tập các văn kiện; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn kiện trình Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tổ theo dõi công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp để thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy có sự chỉ đạo kịp thời.
Ở cấp huyện và tương đương, đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến lần 2 về dự thảo văn kiện trình đại hội cấp mình; Đảng bộ huyện Ia H’Drai và Tu Mơ Rông đã tổ chức thành công đại hội điểm; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo 599/660 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện tích cực và đem lại không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trước thềm đại hội Đảng các cấp.
Thời gian tới, đồng chí đề nghị Kon Tum cần tiếp tục tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các đại hội; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xác định rõ hình thức, biện pháp, thời gian tuyên truyền phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội, các địa phương và đơn vị cần chú ý đến nội dung báo cáo chính trị phải sâu sát, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nêu rõ được ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân. Về công tác nhân sự đại hội cần bám sát các quy định của Trung ương; thực hiện tốt việc rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; nếu có đơn thư tố cáo cần giải quyết dứt điểm, kết luận rõ ràng.
2. Sáng 25-6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban Khối Đảng quý II/2020 và đánh giá kết quả lãnh đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.
Trong quý II/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kế hoạch, công văn thực hiện tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiến hành đúng các quy định, trình tự về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ, yêu cầu; kịp thời theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến tham gia của nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kết luận thông báo giao ban Khối Đảng và giao ban quý I/2020 của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh trong quý II/2020 tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng và kết nạp đảng được chú trọng, với 190 đảng viên được kết nạp mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, đúng quy định.
Hội nghị cũng đánh giá, căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 100-KH/TU của Tỉnh ủy “Về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025” và các văn bản hướng dẫn của các cấp về đại hội đảng; các Đảng bộ tổ chức đại hội điểm như Ia H’Drai, Tu Mơ Rông thực hiện nghiêm túc các quy định để tiến hành chuẩn bị đạt chất lượng, yêu cầu đối với các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội cũng như kịch bản diễn biến đại hội rõ ràng, cụ thể, có chi tiết điều hành đại hội và phân bổ thời gian giữa các nội dung đại hội hợp lý; việc hát quốc ca, quốc tế lao động, cách thức giơ thẻ biểu quyết được thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc của đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung bầu cử một lần đủ số lượng và nhân sự được bầu đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao và trùng với nhân sự do cấp ủy cấp trên, ban chấp hành khóa cũ giới thiệu. Công tác cơ sở vật chất phục vụ đại hội đảm bảo yêu cầu, thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Kết luận hội nghị, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong quý III/2020, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải chú ý nhiệm vụ trọng tâm, bám sát quy chế, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025” đảm bảo tiến độ yêu cầu. Mặt khác, ban thường vụ cấp huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Tuấn để về địa phương kiểm tra, có sự điều chỉnh, góp ý các văn kiện trình đại hội đảng bộ địa phương đảm bảo về chất lượng, phù hợp tình hình thực tế và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất tại cơ sở…
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tham mưu các ban chỉ đạo cấp tỉnh đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sơ kết các đề án, kế hoạch liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; chuẩn bị tốt các nội dung tiếp thu, giải trình trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tổ chức học bù và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020…  
3. Chiều 05-6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát HĐND tỉnh thông qua các báo cáo giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60 ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025; tình hình triển khai Quyết định 2085 ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS  và miền núi giai đoạn 2017-2020; công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Qua hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho thấy, hiện nay tỉnh Kon Tum chưa có quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Các chỉ tiêu như 50% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; 100% thôn, làng có nhà rông, nhà văn hóa - khu thể thao hiện không đạt theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm 2020, sẽ có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết 60 đã đề ra. Đại diện Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận định, dù kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực qua các năm nhưng đến hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao, bình quân thu nhập của người dân còn thấp, một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng sụt giảm chất lượng, tiêu chí…
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố sớm khắc phục 9 hạn chế khi thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh mà Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã chỉ ra trong các báo cáo về kết quả giám sát. Đặc biệt là trong xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn, các địa phương cần chủ động nhiều phương án, nếu cần thiết có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn để tránh để xảy ra sai sót về sau.
4. Sáng 05-6, tại thôn Kon Gung (xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6.
Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.
Việc tổ chức Tết trồng cây không chỉ thúc đẩy phong trào trồng cây, gây rừng mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra việc trồng cây còn mang lại lợi ích về cảnh quan, về xã hội nhân văn và một số lợi ích khác đúng như lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời: "Việc trồng cây tốn kém ít nhưng lợi ích nhiều".
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 là: “Hành động vì thiên nhiên”, thông điệp này nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia và cộng đồng cùng cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường các biện pháp, hoạt động phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.
Bảo vệ và phát triển rừng là hoạt động gắn liền với bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta; đây là nhiệm vụ cấp bách cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa đó, để góp phần bảo vệ môi trường sống và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, được sự đồng ý của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kêu gọi tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, toàn quân và toàn dân trên địa bàn tỉnh hãy tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự xói mòn, hạn chế lũ lụt; trồng thêm cây xanh sẽ góp phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, nhất là đối với các khu vực đô thị, khu công nghiệp.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng cây phân tán tại khu vực xung quanh nhà rông thôn Kon Gung; thả 17.000 con cá rô, trắm cỏ, mè xuống lòng hồ thủy điện Plei Krông.
* Sáng cùng ngày, 10/10 huyện, thành phố cũng đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ra quân trồng 62.378 cây xanh, kinh phí khoảng 500 triệu đồng từ nguồn quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng...
5. Sáng 18-6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 366-KL/TU ngày 17/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, sau 3 năm thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, xây dựng “cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận số 366-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu. Các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dồn đổi, tích tụ đất đai được các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, liên kết với người dân để ứng dụng công nghệ cao vào phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng 7 cánh đồng lớn với 4 loại cây trồng là cà phê, mía, bắp sinh khối, lúa nước tại các huyện theo mô hình liên kết sản xuất; đã hình thành nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao từ giống, canh tác, cơ giới hóa, quản lý và hình thành chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao... Tổng diện tích thực hiện là 394ha với 675 hộ gia đình và 2 cộng đồng dân cư tham gia.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, khó khăn như: Việc tích tụ đất đai chỉ dừng lại ở việc liên kết sản xuất, chưa thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng để tạo thành thửa đất lớn để sản xuất quy mô lớn; người dân còn tâm lý sợ mất quyền sử dụng đất nên chưa chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tham gia kế hoạch tích tụ, dồn đổi đất nông nghiệp...
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp biểu dương sự cố gắng của các ngành, địa phương trong việc triển khai Kết luận số 366-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên đã đạt được kết quả bước đầu.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chương trình lớn của tỉnh, vì vậy, thời gian tới yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất; thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai, xây dựng cánh đồng lớn; đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết sản xuất và thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng cánh đồng lớn; lựa chọn, xác định khu vực để xây dựng cánh đồng lớn; làm tốt công tác quy hoạch cơ cấu cây trồng, đồng thời, tích cực vận động, lựa chọn các doanh nghiệp uy tín liên kết với người dân để đảm bảo đầu ra sản phẩm một cách bền vững…
6. Sáng 12-6, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2020.
Dự lễ có đồng chí Trần Thị Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 327 đại biểu, đại diện cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu cùng hơn 100 tình nguyện viên trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu như: Ông Ngô Long Trọng (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà), từ năm 2007 đến năm 2019 tham gia hiến máu 31 lần; ông Phan Thành Trung (tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà), từ năm 2010 đến năm 2019 tham gia hiến máu 20 lần; ông Đinh Văn Hải (thôn 4, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy), từ năm 2007 đến năm 2019 tham gia hiến máu 20 lần… Trong năm 2019 vừa qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.500 đơn vị máu. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 2.990 đơn vị máu.
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu trong thời gian tới.
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 gia đình và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2019; tặng giấy khen cho 24 gia đình và 211 cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.
7. Chiều 17-6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia, mùa khô năm 2019 - 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
Mùa khô năm 2019 - 2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia; chủ động hội đàm với Ban Công tác đặc biệt của 3 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sê Kông, Chămpasắc) và Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia) để trao đổi, thống nhất phương pháp tổ chức đưa Đội K53 sang làm nhiệm vụ.
Qua hơn 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 đã khảo sát, xác minh khai quật trên 525 vị trí, đào trên 2.500m3 đất, đá. Tổng số ngày công tham gia là 15.257 ngày, thu thập trên 530 thông tin, trưng tập 15 nhân chứng cựu chiến binh là đồng đội những người trực tiếp chôn cất liệt sĩ từ Việt Nam sang Lào và Campuchia để chỉ từng vị trí chôn cất.
Kết quả đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 21 hài cốt liệt sĩ (16 hài cốt tại Campuchia, 5 hài cốt tại Lào). Ngoài ra, kết luận 20 thông tin về mộ liệt sĩ để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị và thân nhân gia đình liệt sĩ.
Do dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào rút Đội K53 và đưa hài cốt liệt sĩ về nước phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh; tiến hành khử trùng, sát khuẩn, tổ chức cách ly lực lượng, phương tiện Đội K53 theo đúng quy định. Ban Chỉ đạo 515 cũng đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ.
8. Một số hoạt động quan trọng khác
- Ngày 18-6, tại tỉnh Kon Tum, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bàn giao bộ hồ sơ, bản đồ địa giới gốc thực địa giữa 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai theo Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 5/12/2019 của Chính phủ.
Tại Hội nghị bàn giao, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết biên bản bàn giao 9 bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc, thực hiện theo Nghị quyết số 113, ngày 5/12/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum tại ba khu vực do lịch sử để lại.
- Chiều 19-6, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đang công tác tại Báo Kon Tum và Đài PT-TH tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).
* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020). Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2019 trao Giải báo chí tỉnh Kon Tum cho 26 tác phẩm đoạt giải của 13 tác giả, 6 nhóm tác giả; Hội Nhà báo tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 2 hội viên; trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 3 cá nhân.
- Sáng 23-6 tại huyện Ngọc Hồi, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho gần 300 đại biểu của tỉnh Kon Tum.
Thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh tố giác tội phạm.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế 
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.
Từ khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt, Việt Nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời, đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn; các hoạt động đời sống sinh hoạt của nhân dân đang được khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ.
Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Tình hình đó đòi hỏi Việt Nam vừa phải tập trung ưu tiên phòng, chống dịch, đồng thời cần có các chính sách, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình đó, ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1. Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách: Một là, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Hai là, tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế. Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020. Ba là, kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022 - 2025. Bốn là, đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Năm là, chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020. Điều chỉnh một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế về khả năng huy động vốn tín dụng để thực hiện từng dự án đối tác công - tư và có cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Sáu là, chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.
2. Nhiệm vụ, giải pháp dài hạn: Thứ nhất, hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số. Thứ hai, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tham gia sâu trong các chuỗi giá trị thông qua chính sách ưu đãi về tài chính - ngân sách nhà nước, tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác. Phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu phù hợp, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tập trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu; tăng cường xuất khẩu. Thứ ba, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, lợi thế, cơ hội mới. Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước (gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI); không để bị lợi dụng, thâu tóm bởi nhà đầu tư ngoài nước. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, thoái vốn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong việc hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng, tận dụng các cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động. Chủ động, có cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, vùng và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thứ năm, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao động đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao động quốc tế. Thứ sáu, phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn là đầu tàu cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển vùng bền vững, đồng bộ, hệ thống, tạo tác động lan tỏa. Thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ, tổ chức sản xuất kinh doanh mới; hình thành các cụm ngành, chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo không gian phát triển mới, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2. Việt Nam chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA)
Ngày 08/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Việc Quốc hội nước ta phê chuẩn EVFTA và EVIPA, cùng với quyết định của Nghị viện châu Âu thông qua hai Hiệp định (tháng 02/2020), đã khẳng định mạnh mẽ mong muốn, lợi ích và quyết tâm của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và tạo những đột phá mới nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiệp định EVFTA và EVIPA được khởi động và kết thúc đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại[2].
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa sớm kết thúc, tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới và kinh tế của Việt Nam, việc Quốc hội thông qua EVFTA và EVIPA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: (1) Góp phần hồi phục sự phát triển kinh tế trong nước sau đại dịch; (2) Tiếp tục tạo đà cho việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; (3) Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch AIPA năm 2020, việc thông qua hai Hiệp định này sẽ góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong các cam kết quốc tế qua đó nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, EVFTA mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt khi Việt Nam là nền kinh tế có trình độ phát triển thấp nhất so với các nước trong khu vực đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU. Trong khi đó, EU là một trong những thị trường đòi hỏi cao nhất trên thế giới. Để khai thác được tối đa lợi ích của hai Hiệp định nêu trên mang lại, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hai Hiệp định trên và thị trường của các nước EU cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhà nước tại các địa phương hiểu rõ và thực hiện đúng cam kết trong các FTA thế hệ mới. Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của hội nhập quốc tế và các cam kết trong các FTA thế hệ mới một cách toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phù hợp với điều kiện áp dụng hiện hành, đặc biệt chú trọng đến các nội dung phi truyền thống như mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường...Ba là, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng ngành hàng, khuyến khích doanh nghiệp liên kết theo chuỗi sản xuất, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh và chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài, tham gia vào dây chuyền sản xuất cung ứng toàn cầu.
3. Công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn tại Trung bộ và Tây Nguyên
Từ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng, thấp hơn từ 20 - 90% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận hầu như không mưa. Hạn hán, thiếu nước gay gắt đã xảy ra ở một số địa phương; dung tích trữ tại hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn 20 - 60% dung tích thiết kế, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận dưới 20%, thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước[3].
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 601/CĐ-TTg, ngày 21/5/2020, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Để giảm thiểu tác hại của nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến; vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước,…Thứ ba, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, ao, đầm, vùng trũng. Thứ tư, hướng dẫn, phổ biến, kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để các địa phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa sử dụng tiết kiệm nước để đối phó với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thứ năm, chủ động xem xét, hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Trung Bộ thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật. Thứ sáu, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi, nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1914/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXHD lần thứ 10 (ngày 15 tháng 6 năm 2020). Thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2775/BYT-DP ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, không lơ là, chủ quan, không để tình trạng “dịch chồng dịch”...
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn việc đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD, các khuyến cáo của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng; không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh do vi rút Zika, SXHD; phát động phong trào cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các cơ sở giáo dục, tại địa phương, cộng đồng và hộ gia đình...
Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác truyền thông phòng chống SXHD trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh; cử Đội xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để tại các ổ dịch SXHD để các ổ dịch được khống chế triệt để hơn. Triển khai mạnh mẽ chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, huy động các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tham gia triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải... là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy. Hỗ trợ kinh phí (mua hóa chất, chi trả công phun, người dẫn đường, Đội xung kích…) cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế để triển khai kịp thời công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh cũng như xử lý ổ dịch tại các địa phương…Các Sở, ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 25/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2020; theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, SXHD trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
2. Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1965/UBND-NNTN triển khai Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa theo Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu trên.
Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020; tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2355/UBND-NNTN ngày 21 tháng 8 năm 2018 và Công văn số 750/UBND-NNTN ngày 12 tháng 3 năm 2020. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: (a) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. (b) Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền. Rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 09 tháng 6 năm 2020, đồng thời, đề nghị các chủ đập có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2020. (c) Trong mùa mưa, lũ, chủ động phối hợp với các chủ đập thủy lợi thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn đập, hồ chứa nước về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh. thời gian, chế độ báo cáo 08 giờ thứ 5 hàng tuần trong điều kiện bình thường và 08 giờ hàng ngày trong các đợt mưa, lũ và đột xuất khi xảy ra sự cố.
3. Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo trật tự an toàn xã hội
Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công thương và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản ở địa phương; không để xảy ra tình trạng ứ đọng cục bộ; tập trung tái cơ cấu lại một số loại cây trồng cho phù hợp, có giá trị kinh tế an toàn hơn; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt để không tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt lợn. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết để tổ chức quản lý vận hành các công trình thủy lợi, triển khai các biện pháp phòng chống hạn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn theo phương án, kế hoạch phòng chống hạn của từng địa phương, đơn vị đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển lâm nghiệp, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có chủ trương đầu tư.
Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất về nguồn nguyên liệu, thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa.
Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch (đặc biệt là thịt lợn) nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong nước, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt kịp thời các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, thúc đẩy cho vay mới để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, các hành vi lừa đảo; tội phạm giết người, cướp của, cướp giật,…
Các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1071/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch covid-19. Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tập trung phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.
UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh, địa phương rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.
4. Ngày 17/6/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2143/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 3219/BYT-ATTP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 258/UBND-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế trong việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (trên báo, đài, môi trường mạng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử…; hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; loại hình quảng cáo ngoài trời như: bảng, biển, pano, băng rôn…)
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh ở tất cả các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch theo nội dung Mục 2 Văn bản số 3219/BYT-ATTP: Tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
5. Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2164/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể bao gồm:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy: (1.1) Tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới để nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. (1.2) Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về phòng, chống ma túy trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và hộ gia đình. Xây dựng phóng sự, tin, bài liên quan đến công tác phòng, chống ma túy để đăng tải, phát sóng vào những thời điểm thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn. (1.3) Thay đổi hình thức, biện pháp tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp; trong đó chú trọng, nâng cao vai trò của các tổ chức và cá nhân có uy tín ttrrong cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang thông điệp phòng, chống ma túy.
2. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: (2.1) Chủ động nắm tình hình hoạt động đối với tội phạm ma túy; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và địa bàn giáp ranh để có kế hoạch đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa các đường dây, ổ nhóm và tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. (2.2) Nâng cao hiệu quả công tác bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; nhất là những vụ án liên quan đến ma túy tổng hợp, đối tượng sử dụng vũ khí chống lại lực lượng chức năng và những trường hợp lái xe sử dụng các chất ma túy khi tham gia giao thông. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố và xét xử tội phạm liên quan đến ma túy. (2.3) Quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất không để các đối tượng lợi dụng hoạt động mua, bán trái quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.
3. Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện: (3.1) Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả việc điều trị, cai nghiện thay thế bằng Methadone theo“Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. (3.2) Động viên, quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho  người sau cai nghiện; tăng cường công tác kêu gọi xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đảm bảo hiệu quả.
6. Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2227/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2020).
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2020: “Thực hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.
Sở Y tế chủ trì, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3368/BYT-BHYT ngày 19 tháng 6 năm 2020.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/5/2020 quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định gồm 17 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:
- Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
(1) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1,
 Điều 2 và khoản 2, Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước; b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.
(2) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH.
(3) Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1, Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
- Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường quy định tại Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau: 
(1) Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH; (2) Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; (3) Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
 
_________
 

Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2020); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 43 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2020); 25 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2020).
[2] Theo thống kê, EU hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2019 đạt 56,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ USD, nhập khẩu từ EU đạt 14,9 tỷ USD.
[3] Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, thời gian tới lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thiếu hụt từ 20 - 60%, một số sông thiếu hụt trên 70%, một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc, hạn hán có thể còn kéo dài đến hết tháng 8/2020, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tại khu vực duyên hải miền Trung, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:86 | lượt tải:52

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:127 | lượt tải:91

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:909 | lượt tải:245

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:84 | lượt tải:42

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)

Lượt xem:320 | lượt tải:134

HD.47.BTGTW

về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng

Lượt xem:362 | lượt tải:187

HD.28.BTGTU

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lượt xem:1764 | lượt tải:600
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay7,243
  • Tháng hiện tại183,289
  • Tổng lượt truy cập15,578,272
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây