Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2017 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2017

Thứ tư - 28/06/2017 21:46

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 29-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU về tuyền truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Tuyên truyền sâu rộng, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định nhiệm vụ và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. (2) Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”…

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN: (1) Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh: (a) Truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn,“Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. (b) Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, của thế hệ hôm nay và mai sau. (c) Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. (2) Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; những kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. (3) Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua, kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện  việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, về việc khơi dậy và phát huy  tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi với thương binh, liệt sỹ  và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. (4) Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. (5) Tuyên truyền phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ diễn ra ở các địa phương, đơn vị.

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN: (1Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị có các hình thức tuyên truyền phù hợp. Các hình thức tuyên truyền có thể thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân, chăm lo, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ…(2Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung này; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử. (3Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị và chỉ đạo phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố chuẩn bị các thông tin, văn bản, tài liệu về những thành tựu của địa phương trong công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng để cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí phục vụ công tác tuyên truyền. (4Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hoá – Thông tin các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động cổ động, thông tin, tuyên truyền nội dung này; bố trí các pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm các xã, thị trấn, các tuyến đường chính vv...(5Hội Nhà báo , Hội VHNT tỉnh: Động viên các văn nghệ sỹ, đội ngũ phóng viên nắm bắt thực tiễn, sáng tác, tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần tri ân và tôn vinh công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. (6Báo Kon Tummở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền nội dung này; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam Lễ kỷ niệm và phim tài liệu về chủ đề 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: (1). Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ! (2). Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)! (3). Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng! (4). Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”! (5). Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng! (6). Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng! (7). Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!

2. Ngày 05-6-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU về hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: (1) Bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; những vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy. (2) Tập huấn cho đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2017-2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. (3) Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nhằm nâng cao  ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH

1. Nội dung: (a) Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (b) Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2017. (c) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (d) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (e) Những vấn đề kinh tế- xã hội ở địa phương; nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020"; chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và các nghị quyết của cấp ủy địa phương (đối với cấp huyện). (g) Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tài liệu học tập: (a) Các tài liệu do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2016, 2017 gồm: Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập phục vụ nghiên cứu các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. (b) Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ sở đào tạo, giảng dạy chuẩn bị; Kế hoạch năm học 2017-2018. (c) Các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp (Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy khóa XV; nghị quyết của đảng bộ huyện, thành phố; chương trình, kế hoạch hành động…)

3. Phương thức tiến hành: Nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ giảng dạy.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bồi dưỡng: Bồi dưỡng cho giảng viên, giáo viên các bộ môn lý luận chính trị hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và giáo viên các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

2. Trách nhiệm bồi dưỡng: (a) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Cung cấp tài liệu liên quan. (b) Sở Giáo dục và Đào tạo phân công trong Ban Giám đốc Sở tổ chức học tập, nghiên cứu các nội dung tại mục II.1 của Hướng dẫn này cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị trong trường cao đẳng sư phạm và các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. (c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chủ động tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên, giáo viên thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, trường trung cấp nghề về các nội dung tại mục II.1 của Hướng dẫn này cho phù hợp với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. (d) Căn cứ vào các nội dung tại mục II.1 của Hướng dẫn này, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy phối hợp với phòng giáo dục - đào tạo tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giáo viên các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

IV. SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở lao động, Thương binh và Xã hội; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chỉ đạo lựa chọn những nội dung tại mục II.1 của Hướng dẫn này và bổ sung các vấn đề liên quan đến thanh niên, học sinh, sinh viên để xây dựng nội dung tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trong quá trình triển khai, cần gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường, với nội dung các cuộc vận động do Tỉnh đoàn phát động.

3. Ngày 08/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1477/KH-KGVX về thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu: 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện; 15% - 20% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, nhà sách; 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; đạt mức hưởng thụ bình quân 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 01 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 90.000 lượt/năm; 80% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện (trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn); 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp, tài liệu chuyên sâu đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng...

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai trên địa bàn tỉnh, như: (1) Tăng cường thông tin, tuyên truyền; huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; (2) Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc: Vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân duy trì thói quen đọc góp phần xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, xây dựng thế hệ đọc tương lai; tăng cường vai trò của gia đình trong việc hình thành và duy trì thói quen đọc; hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng; (3) Xây dựng cơ chế, chính sách và xã hội hóa nhằm khuyến khích đầu tư phát triển văn hóa đọc; triển khai có hiệu quả chính sách thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển văn hóa đọc; dẩy mạnh các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phục vụ phát triển văn hóa đọc; phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đối với phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh; (4) Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (5) Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; đa dạng hóa xuất bản phẩm nhất là sách in; phát triển đa dạng các loại sách có nội dung phong phú dành cho các nhóm tuổi; (6) Tăng cường giao lưu văn hóa trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác; tuyên truyền quảng bá các tác phẩm có giá trị của tỉnh, đồng thời lựa chọn các tác phẩm có chất lượng trong nước hay của nước ngoài để giới thiệu, phổ biến trên địa bàn; phối hợp tổ chức hoặc tham gia các sự kiện quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa đọc....

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

4. Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1532/KH-UBND chỉ đạo triển khai Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn.

Mục tiêu của Kế hoạch là hướng tới 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách đối với đối với người cao tuổi thuộc diện mở rộng không có lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội của Nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Chính phủ; 90% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 50% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành và thực hiện của chính quyền trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp trong chỉ đạo, huy động nguồn lực và thực hiện trợ giúp xã hội; đổi mới công tác quản lý Nhà nước về trợ giúp xã hội; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết, chi trả trợ giúp xã hội.

Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội. Xây dựng mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện, tiếp tục phát huy năng lực, hiệu quả của các cơ sở trợ giúp xã hội hiện có; hỗ trợ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có đủ điều kiện trợ giúp toàn diện cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lồng ghép các nguồn vốn, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khẩn cấp…

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Nghị định gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

- Đối tượng áp dụng: (1) Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (gọi là dân tộc thiểu số rất ít người); (2) Các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách.

- Chính sách ưu tiên tuyển sinh: được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục phù hợp theo nguyện vọng: (1) Trẻ mẫu giáo được học tại các trường mầm non; trường, lớp mẫu giáo công lập; (2) Học sinh tiểu học được học tại các trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú, trường tiểu học; (3) Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào học tại các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú, trường trung học cơ sở; (4) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào học tại các trường PTDT nội trú, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp; (5) Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chính sách hỗ trợ học tập:

(1) Mức hỗ trợ: a) Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng; b) Học sinh DTTS rất ít người học tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng; c) Học sinh DTTS rất ít người học tại các trường PTDT bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng; d) Học sinh DTTS rất ít người học tại các trường PTDT nội trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng; đ) Học sinh, sinh viên DTTS rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

(2) Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong tháng 07-2017, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tuyên truyền triển khai quán triệt, học tập 03 nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV; về Kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI.

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng 7[1]. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 04-KL/TU ngày 13-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06-02-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến 2020; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020...

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế- xã hội tháng 7 và những tháng còn lại của năm 2017. Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; các chính sách an sinh xã hội; các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; công tác phòng, chống các dịch bệnh, cháy, nổ.

- Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Ngày 05-6, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng 2 sự kiện môi trường thường niên quan trọng là Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 và Ngày Môi trường Thế giới 05/6, với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

“Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1960. Đến nay trải qua 57 năm, lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thông điệp Ngày Môi trường Thế giới năm 2017 nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. 

Phát biểu phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh: Bảo vệ và phát triển rừng là hoạt động gắn liền với bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta; đây là nhiệm vụ cấp bách cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, kêu gọi tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, toàn quân và toàn dân trên địa bàn tỉnh hãy tích cực tham gia công tác trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; tất cả hãy hành động từ chính mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, xanh hơn, sạch đẹp hơn.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu tham dự và cán bộ, nhân dân huyện Ngọc Hồi đã trồng  lưu niệm 150 cây Sao, Dầu, Sa la dọc đường vào đài tưởng niệm và trong khuôn viên đài tưởng niệm; trồng 500 cây Thông 3 lá xung quanh khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn. Cùng với huyện Ngọc Hồi, hưởng ứng Tết trồng cây và ngày môi trường thế giới năm nay, các huyện, thành phố còn lại và các đơn vị cũng ra quân trồng trên 43.400 cây.

2. Sáng 14-6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh năm 2017, với sự tham dự của 164 cá nhân, gia đình hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh luôn được các ngành, các cấp và nhân dân quan tâm hưởng ứng. Năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận được 3.723 đơn vị máu, đạt 122,9% so với kế hoạch của Trung ương giao, trong đó 3.026 đơn vị máu tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện, chiếm tỷ lệ 81,3%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt hơn 66%. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 16 đợt thu nhận máu tập trung và đã tiếp nhận được 1.943 đơn vị máu, trong đó có 1.417 đơn vị từ nguồn hiến máu tình nguyện, đạt 52,5% kế hoạch năm.

Tại buổi lễ, 164 cá nhân, gia đình hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện tiêu biểu đã được tôn vinh gồm nhiều lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau, trong đó có 77 cá nhân đã tham gia hiến máu từ 5 lần trở lên; 10 gia đình hiến máu tiêu biểu…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Trần Thị Nga đã biểu dương, ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của tất cả tập thể, gia đình, cá nhân trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, làm sao ngày càng có nhiều hơn những tấm gương anh hùng - những bông hoa của lòng nhân ái; kêu gọi những người đủ sức khỏe, các tổ chức xã hội cùng hưởng ứng tham gia hiến máu và vận động mọi người xung quanh tình nguyện hiến máu cứu người, xem đó là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện và 10 gia đình, 76 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016.

3. Ngày 20-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Thế Hải chủ trì Hội nghị. 

17 năm qua, chuyên mục Diễn đàn cử tri được các cơ quan Báo, Đài duy trì đều đặn hàng tháng. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh duy trì 2 tuần/số, thời lượng từ 10-12 phút phát trên sóng truyền hình; đến năm 2014, chuyên mục được phát trên sóng phát thanh 26 số/năm, thời lượng từ 8-12 phút/số. Báo Kon Tum duy trì 2 số/tháng; đến tháng 8/2016 được đăng tải trên Báo Kon Tum Online. Những nội dung được chuyên mục phản ánh nhiều nhất là đất đai, tài nguyên, môi trường, những bất cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách…được cử tri quan tâm và theo dõi thường xuyên.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, từ khi triển khai chuyên mục đến nay, các cơ quan Báo, Đài của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm cầu nối giữa quần chúng nhân dân với các tổ chức Đảng, HĐND và UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Chuyên mục đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Qua đó biết được những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lĩnh vực do mình quản lý để có các biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Thông qua chuyên mục Diễn đàn cử tri, các chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tăng vị thế và tiếng nói của HĐND trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng của mình…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được; những hạn chế cần khắc phục; đồng thời góp ý cho dự thảo Đề án về việc tiếp tục thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thời gian tới.

4. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Kon Tum diễn ra an toàn! Toàn tỉnh có 4.077 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 2.528 thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng (234/522 thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng); 1.195 thí sinh thi lấy kết quả thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp (Tuy nhiên, đến chiều 21-6, toàn tỉnh có 4.005/4.077 thí sinh ở 13 điểm thi đã đến làm thủ tục dự thi, vắng 72 thí sinh). Toàn tỉnh thành lập 01 cụm thi với 13 điểm thi, 176 phòng thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi trên địa bàn, Kon Tum có 623 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, bảo vệ, trật tự viên ở Hội đồng thi, các Ban hội đồng và 13 điểm thi được tham gia tập huấn công tác coi thi, phổ biến quy chế dự kỳ thi liên quan; 450 đoàn viên thanh niên tình nguyện ở 13 điểm thi, khu vực bến xe tỉnh, các trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện đồng loạt ra quân hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tham gia an toàn giao thông đến điểm thi để thực hiện các thủ tục dự thi đúng giờ quy định; tìm kiếm nơi ở miễn phí…

Cùng với công tác chỉ đạo hỗ trợ ăn, ở miễn phí, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi, UBND các huyện, thành phố cũng hỗ trợ 215 triệu đồng cho 947 thí sinh dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo. Theo đó, trong cả đợt thi, UBND thành phố Kon Tum hỗ trợ 100 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Đăk Hà hỗ trợ 150 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Ngọc Hồi, UBND huyện Đăk Tô hỗ trợ 200 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Sa Thầy hỗ trợ 240 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Kon Rẫy hỗ trợ 300 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Kon Plông hỗ trợ 380 ngàn đồng/thí sinh; UBND huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ 500 ngàn đồng/thí sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra trong ba ngày 22, 23 và 24/6. Theo thống kê ban đầu, tỷ lệ thí sinh dự thi ở tất cả các môn thi rất cao, đạt trên 99%.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Những kết quả đạt được

- Từ nhận thức đến hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực: cấp ủy các cấp, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở đơn vị mình. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Nhiều điển hình tiêu biểu trên cương vị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, xây dựng được tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”,... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Cụ thể là: (1) Việc xây dựng thể chế, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. (2) Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị được nâng lên. (3) Đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... (4) Lãnh đạo phòng, chống tham nhũng bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng.

Một số hạn chế, khuyết điểm

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp ủy tuy kịp thời, đầy đủ, nhưng còn chung chung, nặng về hình thức. Tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị.

- Kết quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự thuyết phục.

- Phương thức thực hiện, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là trong sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, nội dung chưa cụ thể, phương pháp chưa phù hợp...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Thứ hai, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo hướng sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Thứ ba, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện...

Thứ tư, tập trung các lực lượng, phương tiện, phối hợp, kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả; phê bình những cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động thông tin đối ngoại liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thứ năm, ban tuyên giáo các cấp, với trách nhiệm là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, cần chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị ở ngành, địa phương, đơn vị mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2. Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017; một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Một số vấn đề đáng chú ý về tình hình kinh tế - xã hội

Thứ nhất, số doanh nghiệp (DN) đăng ký mới, quay lại hoạt động, thu hút nguồn vốn FDI và khách du lịch quốc tế đến nước ta tiếp tục tăng. Cả nước có gần 64 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong đó, DN đăng ký thành lập mới tăng 12,9% về số lượng và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; thu hút tổng vốn FDI đăng ký mới, bổ sung vốn và góp vốn, mua cổ phần đạt 12.130,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016; du khách quốc tế đến nước ta đạt 5.257 nghìn lượt, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Thứ hai, xuất khẩu rau, quả vượt trội so với cùng kỳ (đạt 1,4 tỷ USD, tăng 38,6%), vượt qua xuất khẩu dầu thô (1,1 tỷ USD). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4% và nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, tình trạng nhập siêu ngày càng tăng. Cả nước nhập siêu trên 2,7 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,36 tỷ USD.         

Thứ ba, thu ngân sách nhà nước (NSNN) có sự cải thiện. Trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng thu NSNN ước đạt 416,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm. Tổng chi NSNN ước đạt 438,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm, trong đó, chi trả nợ lãi 41,5 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ gốc khoảng 77,7 nghìn tỷ đồng (chi bằng 47,4% dự toán năm), chi đầu tư phát triển chỉ mới đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán năm.

Thứ tư, môi trường biển khu vực miền Trung đang dần hồi phục, việc đánh bắt cá tầng nông và du lịch biển khu vực miền Trung đã hoạt động trở lại. Công ty Formosa đã khắc phục 52/53 lỗi xử lý môi trường dưới sự giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở đất, ngập úng, suy thoái rừng ngập mặn, xói lở bờ biển đang diễn biến phức tạp, gia tăng cả về phạm vi và quy mô, nhất là ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong 5 tháng đầu năm 2017, ven biển đã bị mất hơn 4.000 ha. Thiên tai làm hàng chục người chết và bị thương; hơn 5 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái; 5,5 nghìn ha lúa và 3,2 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Thứ năm, tình trạng thiếu đói giảm mạnh. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, cả nước có 139,7 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2016, tương ứng với 574 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 24,9%. Các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,2 nghìn tấn lương thực và khoảng 1,1 tỷ đồng, riêng tháng 5 đã hỗ trợ 2,8 nghìn tấn lương thực.

Thứ sáu, tình hình bệnh tật và tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước có gần 15,2 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 27,6 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tai nạn giao thông đã làm 3.496 người chết, 1.972 người bị thương và 4.616 người bị thương nhẹ.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

Thứ nhất, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 02/6/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển…

Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Khẩn trương rà soát, ban hành và triển khai thực hiện đề án, kế hoạch tái cơ cấu ngành, lĩnh vực để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế...

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy niềm tin, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng của năm 2017; tăng cường các giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, không đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch.

3. Một số điểm mới trong quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý sau:

Trong công tác thu BHXH, BHYT

(1) Về thủ tục hành chính, cắt giảm từ 09 thủ tục xuống còn 05 thủ tục hành chính trong việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

(2) Đối với người đã được cấp mã số BHXH, khi tham gia BHXH không phải khai tờ khai mà chỉ cần cung cấp mã số cho cơ quan BHXH. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH thì chỉ khai tờ khai một lần duy nhất cho cơ quan BHXH.

(3) Về mẫu biểu hồ sơ, mã số của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH sẽ thống nhất với Mã số thuế của doanh nghiệp, đơn vị đó nhằm đảm bảo đủ các yếu tố quản lý, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm.

Trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

(1) Bỏ quy định phải nộp lại sổ BHXH hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại do hỏng.

(2) Về thời hạn giải quyết cấp mới sổ BHXH, giảm thời gian từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Việc cấp lại sổ BHXH không quá 10 ngày (quy định cũ là 15 ngày). Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thời gian từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Xác nhận sổ BHXH, thời gian từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

(3) Về quy trình cấp thẻ BHYT. Thẻ BHYT được cấp theo số định danh cá nhân (mã số BHXH). Dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo số định danh.

(4) Về quản lý, sử dụng thẻ BHYT, bỏ quy định về thời hạn sử dụng thẻ; bổ sung quy định thời điểm thẻ có giá trị sử dụng. Thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trên Cổng thông tin giám định BHYT.


[1] Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2017); Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2017); kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2017).

Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:13 | lượt tải:5

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:32 | lượt tải:50

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:114 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:17

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:42 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:34 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,921
  • Tháng hiện tại311,382
  • Tổng lượt truy cập11,359,307
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây