Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2018

Chủ nhật - 27/05/2018 05:04
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 06-2018
- Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-01-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm diễn ra trong tháng Sáu[1]; các hoạt động triển khai và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về thành công Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó làm rõ những quyết sách hệ trọng mà Trung ương thông qua tại Hội nghị là nền tảng chính trị để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế thành công.
Tuyên truyền kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; phê phán, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta; chủ động đấu tranh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dung mạng xã hội để kích động về công tác cán bộ của Đảng... 
Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quy hoạch). Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận (Kết luận số 927-KL/TU, ngày 02-5-2018):
1. Qua hơn 07 năm triển khai thực hiện Quy hoạch, có thể khẳng định tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đã phát triển theo mục tiêu, định hướng chung của Quy hoạch và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng qua các năm, bình quân giai đoạn 2011-2017 đạt 8,36%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ngành nông, lâm nghiệp đã được cơ cấu lại và ngày càng phù hợp với sự phát triển chung. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, phát triển. Giáo dục, y tế có bước chuyển biến; an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng, an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng có lúc diễn biến phức tạp. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu không đạt mục tiêu. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Nguồn nhân lực, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững…
2. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20-4-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
2.1. Về lĩnh vực kinh tế
- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Bảo tồn, phát triển và khai thác có hiệu quả những loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng (như Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng Sâm…). Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực. Xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ mới. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Khai thác các nguồn thu của địa phương, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất và các nguồn lực trong dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh có lợi thế, như công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, dược liệu, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo... Khai thác và phát huy hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Thực hiện tốt công tác quảng bá, thu hút đầu tư, trong đó phát huy vai trò cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc kêu gọi và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh; đồng thời quan tâm ưu đãi các nhà đầu tư tại chỗ có tiềm lực để tạo đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế. Tiếp tục mở rộng, đầu tư và nâng cấp một số tuyến đường của các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.
- Tập trung phát triển thương mại-dịch vụ, trọng tâm là phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, hạ tầng thiết yếu và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể... để tạo đà thúc đẩy phát triển mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh. Quy hoạch và thu hút đầu tư để phát triển khu dịch vụ vui chơi giải trí bờ Nam sông Đăk Bla (khu vực xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum). Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan, môi trường. Đẩy mạnh xã hội hóa việc phát triển hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm thương mại ở vùng thuận lợi; thực hiện hỗ trợ để khuyến khích đầu tư chợ, cửa hàng ở vùng khó khăn; từng bước phát triển thương mại điện tử. Liên kết với hệ thống các siêu thị tại các thành phố lớn để phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị tại các vùng kinh tế động lực và hạ tầng để ứng phó với biến đổi khí hậu; sớm đầu tư hoàn thành hệ thống kè sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum để quy hoạch, xây dựng Khu đô thị Nam Đăk Bla theo hướng hiện đại. Thu hút đầu tư để hình thành một số khu đô thị dọc tuyến đường tránh qua thành phố Kon Tum. Nghiên cứu đầu tư xây dựng chợ đầu mối theo quy hoạch (thay thế khu vực chợ đêm).
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là vấn đề công chức, công vụ, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất và cuộc sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học công nghệ, du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển chung của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
2.2. Về lĩnh vực văn hóa-xã hội
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Rà soát, sắp xếp, đầu tư nâng cấp và phát triển hệ thống trường, lớp học theo quy hoạch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Đẩy mạnh liên kết công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho người lao động. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế thiết yếu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc thiểu số tại chỗ. Đầu tư nâng cấp các công trình di tích lịch sử cách mạng tương xứng với giá trị của di tích. Phát triển mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh. Nghiên cứu triển khai đầu tư lắp đặt các phương tiện phục vụ luyện tập thể thao ngoài trời phục vụ cộng đồng.
- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công tác giảm nghèo. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là các chính sách hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tích cực phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới. Tiếp tục Quy hoạch và triển khai xây dựng nghĩa trang Nhân dân theo hướng đồng bộ, khoa học hơn.
2.3. Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại
- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "bạo loạn, lật đổ" của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài nguyên, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp. Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và liên kết giữa các vùng trong tỉnh, giữa tỉnh với các tỉnh trong khu vực; duy trì và mở rộng hợp tác với các địa phương trong nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định, Lâm Đồng… Triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, trọng tâm là củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia và một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan.
3. Thống nhất không điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.
4. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: (4.1) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, xây dựng Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định. (4.2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh, vướng mắc (nếu có).
Chuyên đề 2: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ. Không ít cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt thực hiện công cuộc đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên được quan tâm, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay trong Đảng xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 27 biểu hiện cụ thể nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, cần thực hiện tốt những biện pháp sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng với nhiệm vụ đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Cán bộ, đảng viên dù công tác ở lĩnh vực, cương vị nào, đều nằm trong một tổ chức đảng và phải chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có liên quan tới trách nhiệm của tổ chức đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã chỉ rõ: Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm chất lượng cán bộ, đảng viên không chắc, thiếu kịp thời, tính chiến đấu không cao; công tác rèn luyện cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, tổ chức đảng các cấp cần xác định trách nhiệm chính trị, đề ra những biện pháp thiết thực, cụ thể phòng, chống, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén, phát hiện và chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái đang tiềm ẩn hoặc đã xuất hiện ở cơ quan, đơn vị mình để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, hiệu quả.
Cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng cấp ủy, chi bộ thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở để quản lý chặt chẽ, toàn diện cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê bình trong Đảng với phê bình của quần chúng đối với tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm.
Hai là, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền. Hằng năm, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; lấy kết quả thực hiện cam kết để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên.
Cán bộ, đảng viên phải nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; tự phê bình và phê bình; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; trách nhiệm trong công tác; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ...Trong công tác, cần đề cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ khi giải quyết công việc. Đồng thời, chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua; tư tưởng cục bộ, bè phái, biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải có năng lực tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; có năng lực điều hành, tập hợp quần chúng, biết trọng dụng nhân tài, phối hợp công tác; khả năng tổng kết thực tiễn; phong cách làm việc khoa học, biết lắng nghe, nhạy bén trong công tác tư tưởng và vận động quần chúng.
Ba là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên
Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đề cao lòng tự trọng, tự ý thức về những việc mình làm, thấy rõ những việc làm chưa đúng. Khi thấy những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu nảy sinh ở cơ quan, đơn vị, phải thể hiện rõ thái độ và dũng cảm đấu tranh. Mọi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc nể nang, né tránh, không dám đấu tranh đồng nghĩa với việc dung túng, bao che tiêu cực, lạc hậu, để chúng có điều kiện tồn tại và phát triển. Tổ chức đảng các cấp tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập, nhất là trong quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
Trong công tác, học tập, sinh hoạt, cán bộ, đảng viên phải giải quyết hài hòa các mối quan hệ, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, không rơi vào vòng xoáy của tham vọng quyền lực, vun vén lợi ích cá nhân, tham nhũng, lãng phí, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng. Đề cao ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc; tinh thần cầu thị tiến bộ, ham học hỏi. Thường xuyên tự đánh giá để rèn luyện, có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, cấp dưới, đồng cấp và quần chúng. Tự giác khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân.
Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các tổ chức phải thường xuyên coi trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên; quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân trên từng cương vị công tác, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên bộc lộ, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm; lấy kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tạo dư luận lên án và kịp thời xử lý nghiêm những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào.
Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội
Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định, các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện, cả về tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái hoặc giàu lên bất thường, phải tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ. Quá trình kiểm tra, giám sát, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, các cơ quan chức năng và quần chúng để có thông tin đầy đủ, chính xác; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, làm chiếu lệ. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức đối thoại, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái. Phát huy vai trò của báo chí, các phương tiện thông tin và dư luận xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; có cơ chế khen thưởng và biện pháp bảo vệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh. Khi phát hiện biểu hiện suy thoái ở cơ quan, đơn vị mình, nhanh chóng làm rõ và kiên quyết xử lý; tránh tình trạng chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm hoặc xử lý nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào tổ chức đảng và cơ quan kiểm tra, giám sát.
Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thực sự xứng đáng là những công bộc tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 15-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã dự và trao tặng Huy hiệu 60 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Kon Tum.
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Trung Khoa (sinh năm 1926, quê quán xã Ân Bảo, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), vào Đảng ngày 10/5/1949, chuyển Đảng chính thức ngày 10/10/1950, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 7, phường Thắng Lợi; đảng viên Vũ Hữu Như (sinh năm 1922, quê quán xã Nam An, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định), vào Đảng ngày 19/8/1948, chuyển Đảng chính thức ngày 15/12/1948, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 9, phường Duy Tân; đảng viên Lê Ngọc Câu (sinh năm 1930, quê quán xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quang Nam), vào Đảng ngày 13/3/1949, chuyển Đảng chính thức 13/9/1949, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Quyết Thắng. Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Dược (sinh năm 1931, quê quán xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), vào Đảng ngày 05/5/1958, chuyển Đảng chính thức ngày 12/12/1958, đang sinh hoạt tại Chi bộ 6, xã Đoàn Kết.
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng các đảng viên đã nhận được danh hiệu cao quý của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên nhiều tuổi Đảng tiếp tục là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, con cháu noi theo, đồng thời luôn có những ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi (trong hai ngày 16 và 17-5), đã dự và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Tú, Đảng bộ xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà; trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Tân (Phạm Công Liễm), Đảng bộ thị trấn Đăk Tô; trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Minh, Đảng bộ thị trấn Đăk Tô; trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên A Nhỉ, Đảng bộ xã Đăk Dục.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt (chiều 18-5), trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Văn Yếp (tên thường gọi là Luôn), Đảng bộ xã Đăk Tăng, thuộc Đảng bộ huyện Kon Plông.
Toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 138 đảng viên dịp 19/5. Theo Quyết định, có 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 39 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 33 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 37 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn Quyết định truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.
2. Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị XII đã đạt được những kết quả quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân...
Hội nghị dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu tham luận, chia sẻ về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thưc hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm, trọng điểm…
Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 2 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị...
3. Từ ngày 08 đến 11-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017- 2018. Tham dự Hội thi, có 25 thí sinh là giảng viên chuyên trách và kiêm chức được chọn, cử từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 09 huyện và 03 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Tại Hội thi này, các thí sinh trải qua 3 phần thi bắt buộc, gồm thi soạn giáo án, thi giảng và thi vấn đáp. Nội dung thi tập trung vào những chương trình, như: Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng; Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; Các chương trình bồi dưỡng chuyên đề. Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, 100% thí sinh đã hoàn thành tốt các phần thi của mình; Ban Giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, đánh giá đúng khả năng, trình độ của từng thí sinh.
Kết quả, 16 thí sinh được Ban Tổ chức Hội thi Chứng nhận là Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017- 2018; 10 thí sinh được trao giải thưởng từ giải Nhất đến giải Khuyến khích, gồm: 05 giải Khuyến khích, 03 giải Ba, 01 giải Nhì và 01 giải Nhất. Thí sinh Lê Văn Thái, giảng viên kiêm chức TTBDCT huyện Kon Rẫy đạt giải Nhất với bài thi “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”; thí sinh Nguyễn Thị Thu, giảng viên kiêm chức TTBDCT huyện Đăk Tô đạt giải Nhì, cũng với bài thi “Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”; ba giải Ba thuộc về các thí sinh đến từ TTBDCT huyện Đăk Hà, Sa Thầy và Kon Rẫy. Hai thí sinh đạt giải cao nhất tại Hội thi này được Ban tổ chức chọn, cử tham gia Hội thi cấp khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
Phát biểu tại Hội thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh: Việc triển khai tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017- 2018 là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả cho công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và giảng viên được trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Trong 2 ngày (16 và 17-5), tại Hội trường Ngọc Linh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Đại hội X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Dự Đại hội có 241 đại biểu đại diện cho hơn 35.150 đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh.
Nhiệm kỳ 2013-2018, phong trào công nhân - viên chức - lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Với những thành tích nổi bật đó, trong 5 năm qua, đã có 7.560 lượt cá nhân, 900 lượt tập thể đăng ký thi đua, giá trị làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp trên 31tỷ đồng; có hơn  1.170 lượt tập thể và trên 2.600 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo...
Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thảo luận, thông qua 11 chỉ tiêu phấn đấu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới trên 3.500 đoàn viên; trên 50% doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập CĐCS; hàng năm có trên 85% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại tốt; trên 80% CĐCS cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và 50% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; hàng năm, có trên 80% CĐCS và đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện các phong trào thi đua, danh hiệu thi đua; phấn đấu có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 100% cơ quan nhà nước ban hành, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể... 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các cấp công đoàn tỉnh Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp công đoàn Kon Tum tiếp tục tập hợp, phát triển đoàn viên, tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Yêu cầu các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại hội đã bầu 33 ủy viên vào Ban Chấp hành, bầu 11 ủy viên vào Ban Thường vụ Công đoàn tỉnh khóa X; bầu 7 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa  XII. Đồng chí Rơ Chăm Long - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tái cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
5. Sáng 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5 năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh. Tại điểm cầu của các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cấp huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Trung ương truyền đạt một số nội dung chính như: Chiến tranh mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 13/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cùng nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
6. Sáng 24-5, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở thờ tự và chức sắc đạo Phật trên địa bàn thành phố Kon Tum nhân Đại lễ Phật đản năm 2018 (Phật lịch 2562).
Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà  - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đoàn đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Huệ Chiếu; Hòa thượng Thích Chánh Quang - Thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Bác Ái; Ni trưởng Thích Nữ Thuấn Liên và Tịnh xá Ngọc Thọ.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562; tặng lẵng hoa chúc mừng và tặng quà các cơ sở Phật giáo.
Đồng chí ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, tín đồ Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các chức sắc, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đại diện các chức sắc Phật giáo bày tỏ tình cảm và cảm ơn sự quan tâm về nhiều mặt của lãnh đạo tỉnh trong các hoạt động phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động tăng ni, phật tử của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển...
Cũng trong dịp Đại lễ Phật đản năm nay, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc của đạo Phật trên địa bàn tỉnh.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 7 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng:
Về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ:
Hội nghị đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết lần này có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Đặc biệt là, Trung ương đã chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược mà chúng ta tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường…
Để thực hiện có kết quả Nghị quyết, phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm cho Nghị quyết lần này thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, cảm nhận được… Hội nghị cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết này. 
Về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp:
Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội...
Hội nghị lần này đề ra với nhiều điểm mới quan trọng so với các lần cải cách trước đây. Cụ thể là:
Đối với khu vực công, thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới với tỷ lệ hợp lý hơn giữa lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng. Xây dựng hệ thống bảng lương mới, quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở xác định mức lương thấp nhất của công chức viên chức trong khu vực công không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp và mở rộng quan hệ tiền lương từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực thị trường, gồm một bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo; và ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang...
Đối với khu vực doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng để bảo vệ người lao động yếu thế; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu vùng do Nhà nước công bố và thỏa ước lao động; tăng cường vai trò, năng lực của tổ chức công đoàn và công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước thực hiện điều tiết tiền lương thông qua công cụ quản lý; tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương...
Về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội:
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho rằng, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Tuy nhiên, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để Bảo hiểm xã hội thật sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững". Đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân trên cơ sở xây dựng hệ thống bảo hiểm đa tầng. Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt, đồng thời với việc điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc công bằng, "đóng - hưởng", "chia sẻ". Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác có nhu cầu và khả năng.
Để bảo đảm cân đối tài chính Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, cần khẩn trương bổ sung, sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng hưu trí, chặt chẽ và đúng đắn hơn trong quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề cụ thể để tăng tính bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện bình đẳng giới, ứng phó với quá trình già hóa dân số, những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và sự xuất hiện của nhiều hình thức quan hệ lao động mới dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ban Chấp hành Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Về một số vấn đề quan trọng khác:
- Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2017.
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 02 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
2. Một số nội dung chính dự kiến sẽ được thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV, khai mạc vào ngày 21/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 15/6/2018. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chính sau:
(1) Xem xét thông qua 8 dự án luật, gồm: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Cho ý kiến về 08 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và sẽ thông qua Dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
(2) Về các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác giám sát: (i) Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. (ii) Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. (iii) Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019. (iv) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
(3) Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác...
3. Một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin thị trường, niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất, thị trường ngoại hối ổn định. Các ngành, các lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp phát triển khả quan. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng. Khu vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục xuất siêu. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông được quan tâm chỉ đạo. Công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu được tăng cường. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp; mức độ sẵn sàng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn hạn chế; nhu cầu đầu tư phát triển lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp; giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đạt thấp; còn nhiều chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh xếp hạng thấp; cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và chưa thực sự tạo điều kiện cho phát triển; một số biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử đang gây bức xúc trong xã hội; tình trạng ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng, tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, kỷ luật, kỷ cương hành chính chuyển biến chậm.
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo mục tiêu đã đề ra. Thường xuyên rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường để thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện, giá dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp, không để ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng.
Thứ ba, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Thứ tư, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tạo chuyển biến căn bản trong xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.
Thứ năm, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công, chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đánh giá tình hình thất nghiệp, nhất là trong thanh niên, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường để có các giải pháp hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công việc đang triển khai, nhất là về vấn đề môi trường, xử lý nước thải, rác thải, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, xử lý triệt để các vấn đề đang gây bức xúc xã hội.
Thứ sáu, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; chủ động có phương án, kế hoạch ứng phó, giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản, khắc phục tình trạng đánh bắt hải sản trái phép. Tăng cường kiểm tra rà soát toàn bộ công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các chung cư, nhà cao tầng; tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho người dân.
Thứ bảy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay tại địa phương, nhất là khiếu nại đông người liên quan đến đất đai. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT- TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Thứ tám, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vi phạm pháp luật.
Thứ chín, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các bộ, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, đề án được Chính phủ phân công, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, các bộ, ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung cho các hội nghị chuyên đề quan trọng của Chính phủ sẽ được tổ chức vào tháng 5 và thời gian tới; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí và xã hội về tình hình các mặt kinh tế - xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.
4. Tăng cường phối hợp, chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018
Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi tắt là Kỳ thi) năm 2018 được tổ chức từ ngày 24 - 27/6/2018 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); mỗi tỉnh có một cụm thi do sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường ĐH, CĐ) do Bộ GDĐT điều động. Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường đại học và trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên triển khai công tác tuyển sinh (gọi chung là tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP). Công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị (Công văn số 1472, ngày 16/4/2018, về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 ở địa phương với các nội dung sau:
Thứ nhất, thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở GDĐT chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi. Trong đó lưu ý: a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, lưu ý một số điểm mới trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018; b) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2017 - 2018, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh; c) Xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tại tỉnh đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan; có kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ để thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển thuận lợi; có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra; d) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi. Chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự Kỳ thi tại địa phương; đ) Chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả: Chỉ đạo sở GDĐT địa phương phối hợp chặt chẽ với các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động tham gia tổ chức Kỳ thi chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cụm thi ở tỉnh; bố trí Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và chính quyền các cấp phối hợp, hỗ trợ tổ chức Kỳ thi. Trong đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi và đảm bảo an toàn cho cán bộ của các trường ĐH, CĐ tham gia tổ chức thi tại địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện, nước ổn định; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả các địa điểm thi trong những ngày tổ chức thi, bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người nhà của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.
Thứ hai, tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tỉnh.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1044/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 22-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh, như: Nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng sơ hở để lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ BMNN, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương.Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn BMNN và thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý... làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; chủ động đề ra các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá.
Nội dung chính của Kế hoạch tập trung các công tác: Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN. Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức, công chức, đảng viên của các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, đơn vị trọng điểm, có nhiều BMNN.
Triển khai rà soát, xây dựng Danh mục BMNN, Khu vực cấm - Địa điểm cấm để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ BMNN; quy chế sử dụng thiết bị lưu trữ, thiết bị thông tin liên lạc quy chế công tác văn thư, lưu trữ... cho phù hợp tình hình mới. Tăng cường bảo vệ BMNN trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet; nghiên cứu giải pháp để quản lý tốt và bảo mật trang thông tin, cổng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin; kịp thời cảnh báo, trao đổi nguy cơ lộ, lọt BMNN, lỗ hổng bảo mật.
Tổ chức tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống thông tin và về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức công tác phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ việc lộ, lọt, mất BMNN để triển khai ngay những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, truy xét, truy tìm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe.
Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN (nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật); đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác bảo vệ BMNN.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm cứ quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác bảo vệ BMNN; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch; chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiến hành công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin.
Căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động thực tế của đơn vị, xem xét quyết định thành lập Tổ bảo mật, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN ở địa phương.
2. Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1048/UBND –NNTN về tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018. Theo đó, yêu cầu:
Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 2704/CĐ-BNN-TY ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2017 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 753/UBND-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phát động tháng cao điểm phòng chống bệnh Dại, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 đến hết tháng 5 năm 2018 với các nội dung trọng tâm là quản lý đàn chó nuôi và tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đợt cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó nuôi (kể cả mèo), bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thường xuyên tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại để duy trì tỷ lệ miễn dịch quần thể, ngăn ngừa bệnh Dại phát sinh và lây lan trên đàn chó nuôi.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, trường học về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; biện pháp phòng, chống bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại; khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý. Vận động hướng dẫn người bị chó cắn, mèo cào… đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời.
Yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, chấp hành việc nuôi giữ chó trong khuôn viên gia đình, thực hiện xích, nhốt, rọ mõm chó nuôi theo đúng quy định để ngăn ngừa, giảm thiểu các trường hợp chó cắn người, giảm thiểu nguy cơ chó nhà bị chó Dại tấn công. Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư và số chó nuôi trong từng hộ gia đình để quản lý, đồng thời hỗ trợ công tác tiêm phòng triệt để vắc xin Dại cho đàn chó nuôi. Tăng cường áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về nuôi chó, về tiêm vắc xin Dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại; biện pháp phòng, chống bệnh Dại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Dại. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó với cộng đồng và “cộng đồng chung tay phòng chống bệnh Dại”; tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để kịp thời xử lý. Vận động hướng dẫn người bị chó cắn, mèo cào… đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương, điều trị dự phòng kịp thời.
3. Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 225/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018.
Theo đó, có 12 sản phẩm được công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018, gồm: Nước ép chanh dây; Nước ép sâm dây; Nước ép sim rừng; Rượu gạo lúa đỏ; Tinh dầu tiêu rừng; Cà phê DakMark túi lọc chồn; Cà phê bột Hải Tình; Cà phê Ngọc Nguyên; Rượu sâm Ngok Linh; Rượu sâm Ngũ vị tử; Cà phê Da vàng 28; Cà phê bột Thanh Hương.
Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018 chịu trách nhiệm tổ chức trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018 cho các cơ sở được công nhận.
Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
4. Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1154/UBND-KGVX chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ, đọng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Đối với các sở, ngành; địa phương có các đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu; đồng thời, chỉ đạo khắc phục trước ngày 30/6/2018, báo cáo về UBND tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) để theo dõi, xử lý theo quy định.
Sở Nội vụ, khi xem xét, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, không đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới và người đứng đầu các sở, ngành, địa phương có đơn vị trực thuộc hiện đang còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là các đơn vị nợ đọng day dưa, kéo dài.
Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 01/11/2017.
UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách liên quan bảo hiểm bắt buộc; theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình khắc phục nợ đọng và việc chấp hành đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
5. Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (tại Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 08-02-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT ngày 26-02-2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố; Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy và các đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phù hợp, thiết thực.
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền hiệu quả gắn với việc vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.
Đối với các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei có chung đường biên giới với hai nước bạn Lào, Campuchia cần xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018; quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra, nhất là các xã biên giới cần phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chú trọng tổ chức tuyên truyền miệng cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân các buổi sinh hoạt khu dân cư, hoạt động giao lưu, kết nghĩa; tranh thủ uy tín của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền.
6. Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1227/UBND - KGVX về việc phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2018. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018.
Phối hợp đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, cách làm tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp; tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá…
Phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thực sự là nơi để mọi người dân có thể phản ánh, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, nhũng nhiễu; thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình vận động và giám sát về: Bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc công khai kết luận Thanh tra; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới...
Phối hợp tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Các bộ, ngành phải chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam trong quá trình xây dựng, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; phối hợp rà soát, phát hiện, kiến nghị điều chỉnh đối với những quy định, chính sách bất cập, chưa phù hợp. Phối hợp xây dựng Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghiên cứu xây dựng Luật giám sát và phản biện xã hội....
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định gồm 20 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:
Về nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:
- Điều 4: Nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: (1) Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư; (2) Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư; (3) Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư; (4) Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới; (5) Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.
Về phạm vi nội dung, hình thức của hương ước, quy ước:
- Điều 5: Phạm vi nội dung, hình thức của hương ước, quy ước: (1) Nội dung của hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố quyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc; ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư và mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quyết định này; (2) Hương ước, quy ước được thể hiện dưới hình thức văn bản, có chữ ký xác nhận của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố. Hương ước, quy ước sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (Ủy ban nhân dân cấp huyện); (3) Ngôn ngữ trong hương ước, quy ước là tiếng Việt, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với cộng đồng dân cư. Đối với thôn, tổ dân phố có nhiều dân tộc sinh sống và sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau thì cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xem xét, quyết định việc dịch hương ước, quy ước sang tiếng dân tộc thiểu số để đảm bảo huy động đông đảo người dân tham gia ý kiến, biểu quyết thông qua dự thảo hương ước, quy ước và thực hiện sau khi được công nhận; (4) Việc lựa chọn tên gọi “Hương ước” hoặc “Quy ước” do cộng đồng dân cư thống nhất, quyết định.
Về thông tin, phổ biến về nội dung của hương ước, quy ước:
- Điều 11: Thông tin, phổ biến về nội dung của hương ước, quy ước: (1) Hương ước, quy ước đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố để biết, thực hiện bằng một trong các hình thức: a) Hội nghị của thôn, tổ dân phố; b) Niêm yết công khai tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; c) Thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở; d) Sao gửi hương ước, quy ước đến từng hộ gia đình, cá nhân; đ) Hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư; (2) Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức các hoạt động thông tin, phổ biến nội dung của hương ước, quy ước cho hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố; (3) Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thôn, tổ dân phố tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực hiện hương ước, quy ước…
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 
 
 
[1] Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6); kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018); 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Ngày Môi trường thế giới (5-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6); 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018); Ngày Hiến chương Liên Hợp quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) …
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:13 | lượt tải:5

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:32 | lượt tải:50

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:113 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:17

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:42 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:34 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay1,427
  • Tháng hiện tại310,888
  • Tổng lượt truy cập11,358,813
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây