Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2018

Thứ hai - 26/03/2018 12:48
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 04-2018
- Lãnh đạo tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4-2018 ở các địa phương, đơn vị. Tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thế mạnh của Kon Tum và kết quả thực hiện các chính sách và giải pháp của Chính phủ, của tỉnh về phát triển KT-XH.
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 112 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906-24/4/2018); 114 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, nguyên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904-01/5/2018); 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2018); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); kỷ niệm 46 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24/4/1972 -24/4/2018). Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2018 (từ ngày 28-3 đến 01-4-2018); Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện Kon Plông (khai mạc ngày 28-3-2018).
- Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; các nghị quyết của Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (gồm: Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCHTW Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCHTW Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 21-02-2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCHTW Đảng khóa XII "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 21-02-2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCHTW Đảng khóa XII "về công tác dân số trong tình hình mới").
Tiếp tục tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.
Việc cưới tại nhiều gia đình, địa phương được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp. Việc tang đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục, tập quán lạc hậu; hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế như: tổ chức lãng phí, vụ lợi; ăn uống linh đình, nhiều ngày, nhiều nơi, mời nhiều khách; để xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm; dựng lán, nhà bạt, sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện, còn dự tiệc cưới trong giờ hành chính…
Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng…
Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn những nghi thức phù hợp nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ… Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, vận động nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang.
Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ...; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
Chuyên đề 2: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Ngày 01-03-2018, Ban Bí thư TW Đảng ban hành Quy định số 127-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. (Quy định này thay thế Quy định số 94-QÐ/TW và Quy định số 95-QÐ/TW, ngày 3/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX). BBT tóm tắt nội dung chủ yếu như sau:
Theo Quy định, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; chủ động và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh.
Quy định nêu rõ, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ và công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng; Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.
Về các mối quan hệ công tác, đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp, đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chịu sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác xây dựng Ðảng và việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðịnh kỳ hằng quý, 06 tháng và cuối năm hoặc đột xuất, cấp ủy xã, phường, thị trấn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên thì cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn giữ mối liên hệ thường xuyên và phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên trực tiếp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương. Ðối với các tổ chức khác có trụ sở đóng trên địa bàn, cấp ủy lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Chiều 01-3, diễn ra Hội nghị sơ kết việc thực hiện  Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với  Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức  chính trị xã hội năm 2017. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Năm 2017, việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các đoàn thể được thực hiện chặt chẽ. Việc phối hợp đã giúp cho UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp có số nội dung phối hợp còn mang tính phong trào, chưa chú trọng đến chiều sâu. Một số sở, ban, ngành có lúc chưa chủ động, kịp thời trong thực hiện nội dung phối hợp.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đã giúp cho UBND tỉnh và các đơn vị ký kết thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả cao hơn. Do vậy, các đơn vị liên quan cần khắc phục những hạn chế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết. Đồng thời đề nghị cấp huyện, thành phố phải chú trọng thực hiện chương trình phối hợp như cấp tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
2. Sáng 02-3, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 gắn với phát động Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019); tổng kết chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2017.
Dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các phòng, ban huyện Ngọc Hồi; các đơn vị Đoàn trực thuộc và 500 đoàn viên trên địa bàn huyện.
Với chủ đề “Tuổi trẻ Kon Tum sáng tạo xây dựng đất nước”, trong Tháng Thanh niên năm 2018, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.
Sau lễ khởi động, đoàn viên thanh niên đã ra quân triển khai quét dọn, tổ chức xây dựng công trình thanh niên vườn hoa, cây cảnh tại khuôn viên công viên Ngọc Hồi và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia thi trực tuyến Cuộc thi Tìm hiểu về biên giới và ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày Biên phòng toàn dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp bộ đoàn cần bám sát các phong trào lớn của tuổi trẻ, thực hiện tốt, hiệu quả những nội dung đề ra trong Tháng Thanh niên; các cấp, ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên có cơ hội phát huy hết những khả năng của mình.
3. Ngày 05-3, đồng loạt các địa phương trong tỉnh đã tổ chức giao quân cho các đơn vị quân đội đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng.
Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đã về các điểm giao nhận, quân trên địa bàn toàn tỉnh dự, tặng hoa, động viên con em lên đường nhập ngũ.
Năm nay, trong tổng số 800 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội có 9 công dân là đảng viên; 19 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 30% đạt trình độ trung học phổ thông. Riêng huyện Ia HD'rai mới thành lập, được giao chỉ tiêu 5 công dân thì cả 5 công dân của huyện đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Nhiều xã, do điều kiện ở xa trung tâm huyện đã tổ chức đưa công dân ra trước một ngày để kịp giao quân cho các đơn vị quân đội; riêng huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông, 100% số xã đều đưa thanh niên ra trước một ngày.
Do làm tốt công tác chuẩn bị nên đến 9h sáng 5-3, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành công tác giao quân cho các đơn vị quân đội.
Nguyên nhân công tác tuyển quân năm 2018 ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đạt chỉ tiêu, chất lượng là do các cấp, các ngành đã thực sự vào cuộc và đã vận động được toàn thể nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân đã có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương giao và đơn vị nhận quân, hai bên thống nhất chốt hồ sơ, danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ. Tại các xã, phường, thị trấn, thực hiện tốt "2 gặp, 4 biết" đảo bảm đúng quy định.
4. Sáng 16-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ và trên 600 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và những người làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà đã quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 199/QĐ-BNV (ngày 31/1/2018) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ…
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế cho Pháp lệnh Tín ngưỡng - Tôn giáo năm 2004 trước đây.
Luật có 9 chương, 68 điều thể hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; khắc phục những tồn tại, bất cập của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trước đây; tương thích với các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của các giai tầng xã hội và các tầng lớp nhân dân trong nước.
Để hướng dẫn thi hành luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP (ngày 30/12/2017) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định có 6 chương, 25 điều, quy định chi tiết về việc thành lập các tổ chức tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị sau hội nghị, các cấp, các ngành, các địa phương bám sát kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức tôn giáo và nhân dân về công tác tôn giáo; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của pháp luật với các văn bản của địa phương.
5. Chiều 23-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp về triển khai Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018.
Tham dự buổi ký kết, có các đồng chí: Trần Bình Trọng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh; Lê Viết Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các cơ quan liên quan.
Chương trình nhằm mục đích giúp cơ quan Nhà nước nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, tổ chức; thông qua ý kiến phản hồi để xác định các biện pháp phù hợp nhằm khắc phục tồn tại, cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân và tổ chức. Việc triển khai Chương trình sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc chấp hành quy định của pháp luật; giúp cán bộ, công chức, người giải quyết thủ tục hành chính nhìn nhận lại kết quả công việc mà mình đã thực hiện, xác định hướng hoàn thiện trong thời gian tới. Thông qua chương trình, sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp cơ sở; góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền....
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của các bên và qua thảo luận góp ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh đã thống nhất Ký kết Chương trình phối hợp về triển khai Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018, gồm các nội dung: Tổ chức điều tra xã hội học; Giám sát quá trình triển khai điều tra xã hội học và kết quả điều tra xã hội học tại các huyện, thành phố; Tổng hợp phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng; Công bố kết quả đo lường sự hài lòng; Thông tin tuyên truyền, mục đích nội dung triển khai đo lường sự hài lòng, kết quả chỉ số sự hài lòng.
Thông qua lễ ký kết, lãnh đạo các cơ quan đã phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, nhằm phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp giải quyết.
6. Chiều 23-3, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Năm 2017, tổng nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho thực hiện các CTMTQG là 511 tỷ 34 triệu đồng. Đến hết ngày 31/01/2018, giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2017 đạt 459 tỷ 775 triệu đồng, đạt 88,5% tổng kinh phí đã bố trí. Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh đã 13/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 42 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, còn 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân đạt 10 tiêu chí nông thôn mới/xã. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 26.164 hộ, chiếm tỷ lệ 20,3% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là 22.222 hộ, chiếm tỷ lệ 17,24% tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm đạt 5.099 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,05%, vượt kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân liên quan việc phân bổ vốn chậm, cơ chế, chính sách chưa phù hợp và một số khó khăn của địa phương mà năm 2017 mục tiêu xây dựng nông thôn mới không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch đến cuối năm 2017 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí); Số hộ tái nghèo và số hộ nghèo phát sinh còn cao dẫn đến số hộ nghèo chung toàn tỉnh vẫn còn cao...  
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2017. Trong đó tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân trong cộng đồng trách nhiệm xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề  ra.
Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, theo dõi tình hình triển khai thực hiện 02 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp thời.
7. Chiều 24-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) tại cứ điểm Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Ban Liên lạc Sư đoàn 320; Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 209; đoàn đại biểu huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; đồng đội, thân nhân của các liệt sĩ và 10 cựu binh Mỹ từng tham gia trong trận đánh tại điểm cao 995, Chư Tan Kra.
Với lòng thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Chư Tan Kra, lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu cùng cán bộ, nhân dân huyện Sa Thầy thành kính dâng hoa, dâng hương lên Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các đây 50 năm, rạng sáng 26/3/1968, tại điểm cao 995 - Chư Tan Kra, thuộc thôn 3, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 với Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ. Trong trận đánh này, ta tiêu diệt 2 đại đội và một trận địa pháo của của địch, nhưng đã có trên 200 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đa số là những người con của Thủ đô Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ. Đến nay, đã có hơn 100 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quán triệt và triển khai tốt các nội dung chính sau:
- Về mục tiêu:
Thứ nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Thứ hai, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
Thứ ba, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
- Về quan điểm:
Thứ nhất, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Ðảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay.
Thứ hai, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại.
Thứ ba, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách biện chứng, sáng tạo và cầu thị; đồng thời phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
- Về nhiệm vụ, giải pháp:
Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…
Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta…
Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ…
Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Ðảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng và các kênh thông tin khác.
Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Ða dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…
Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Chú trọng trao đổi, đối thoại, thuyết phục; lắng nghe, tiếp thu các góp ý mang tính xây dựng để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp.
- Về tổ chức, thực hiện:
 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các cấp ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể mà Chỉ thị đã nêu để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
2. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Ngày 21/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 240/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay các công việc sau đây:
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, quán triệt chủ đề hành động năm 2018 của Chính phủ, xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý, trình Chính phủ trong tháng 3/2018; nghiên cứu giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/3/2018 về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề về: Giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động; phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng; tiếp tục các giải pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp; khôi phục đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại do rét; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, tập trung bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị phòng chống thiên tai toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong quý I năm 2018.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.
5. Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề về: Giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu; giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; cơ hội và thách thức của các ngành nhiều lao động, đặc biệt là dệt may và giầy da trong cuộc cách mạng 4.0.
6. Bộ Xây dựng chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2018 về việc tổ chức hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.
7. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường; trong quý I/2018, không tăng thuế, giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý; tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định về giá, phí, nhất là dịch vụ tham quan, du lịch, dịch vụ trông giữ phương tiện. Thực hiện các giải pháp điều hành thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, giảm bớt tác động bất lợi của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực. Chuẩn bị nội dung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/3/2018 về việc tổ chức các hội nghị chuyên đề về: Phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0; giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại gắn với phát triển logistics; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đồng bộ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử; tiếp tục điều hành, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; mở rộng tín dụng đi đối với nâng cao chất lượng tín dụng ngay từ đầu năm; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, giảm tiền mặt trong lưu thông.
9. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm tải trọng phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề xuất mức thu phí phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu phí điện tử không dừng; phối hợp với lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự tại các trạm thu phí; khẩn trương trình ban hành Nghị quyết về triển khai đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 02/2018; triển khai phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; chuẩn bị nội dung Hội nghị về logistics trong tháng 3/2018.
10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản cảm. Phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội.
11. Bộ Y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ hội; tiếp tục các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu bia.
12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động.
13. Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phân luồng, điều tiết không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; đẩy mạnh phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng đánh bạc dưới mọi hình thức. Khẩn trương trình Chính phủ phương án đấu giá biển số xe trước 15/3/2018.
14. Bộ Quốc phòng chỉ đạo quyết liệt công tác tuyển quân theo kế hoạch; phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống Liên quan đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân.
15. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; khơi dậy niềm tin trong Nhân dân, nhà đầu tư, động viên toàn xã hội quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm mới.
16. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2018.
17. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp Liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, Liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
18. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
3. Một số nét chính về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nước ta trong những tháng đầu năm 2018
Một số kết quả đạt được: tính chung 02 tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017, tính cả 5.940 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 534,6 nghìn tỷ đồng; số doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, nay đã trở lại hoạt động là 6.878 doanh nghiệp, giảm 13,8%; số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2%. Đáng chú ý là, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm 2017: Vùng Đông Nam Bộ có 8,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 33% (vốn đăng ký 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 30,7%); Đồng bằng sông Hồng 5,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% (vốn đăng ký 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 43%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,9% (vốn đăng ký 23,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%); Đồng bằng sông Cửu Long 1,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,2% (vốn đăng ký 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 62,9%); Trung du và miền núi phía Bắc 810 doanh nghiệp, tăng 31,5% (vốn đăng ký 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%); Riêng Tây Nguyên 464 doanh nghiệp, tăng 27,8% (vốn đăng ký 2,6 nghìn tỷ đồng, giảm 36,1%).
Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù số lượng thành lập mới khá cao nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, gắn kết với khu vực FDI còn hạn chế. Sản xuất và xuất khẩu chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, phân bón giả, kém chất lượng... vẫn xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính. Thực tế cũng cho thấy, chưa thể kỳ vọng vào sự đột phá về năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế cũng như của cộng đồng DN. Lợi thế về lao động giá rẻ đang mất đi nhanh chóng do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
Về một số nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả: Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017, Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. (2) Khẩn trương triển khai Nghị quyết số 13/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (3) Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. (4) Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. (5) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tất cả các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 28/02/2018, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Chương trình 39/Ctr-BCĐ389 về Chương trình công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2018. Theo đó, nội dung công tác trọng tâm gồm:
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Chủ động nắm thông tin, dự báo tình hình và diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề ra giải pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống biến động bất thường trên thị trường. Tăng cường công tác chống đầu cơ, găm hàng, các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
Tăng cường đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, chống vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu. Tập trung đánh trúng, đánh đúng các đối tượng đầu nậu; điều tra xác minh, phát hiện, xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn.
Tập trung kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để phát hiện các thủ đoạn gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Đặc biệt, chú trọng công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; Ban quản lý chợ, siêu thị tại các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các thương nhân không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại; cần bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan tại các địa bàn trọng điểm, các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trụ sở các cơ quan chức năng với nội dung phù hợp (pano, áp phích, biển bảng…).
Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi và kinh doanh gia súc, gia cầm….
Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng, các vụ việc vi phạm có quy mô lớn cùng kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cho nhân dân được biết.
2. Ngày 05/03/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 239/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Theo đó, tổng số người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 815 người, cụ thể: Thành phố Kon Tum 82 người, huyện Đăk Hà 77 người, huyện Đăk Tô 62 người, huyện Ngọc Hồi 72 người, huyện Kon PLông 108 người, huyện Tu Mơ Rông 99 người, huyện Kon Rẫy 65 người, huyện Đăk Glei 132 người, huyện Sa Thầy 77 người và huyện Ia H’Drai 41 người.
Những người có uy tín đã được công nhận sẽ được hưởng các chính sách về cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
Theo quy định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo các tiêu chí: là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ dân phố và tương đương, giữ gìn đoàn kết các dân tộc; là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo...
3. Ngày 09/03/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2018.
Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh trong thời gian qua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào toàn dân tham bảo vệ rừng, chú trọng việc phát hiện, biểu dương, nêu gương điển hình trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Tăng cường tuyên truyền, chủ động thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến, nguy cơ hạn hán chủ động QLBVR và PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy để kiểm tra, phát hiện sớm và kịp thời ứng phó, ngăn chặn ngay từ thời điểm xuất hiện các điểm cháy rừng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2017 - 2018 và có phương án bố trí nhân, vật lực phù hợp thực hiện công tác PCCCR; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong suốt mùa khô.
Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR, đặc biệt đối với công tác chỉ huy chữa cháy. Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, chốt giữ, kiểm soát người ra, vào rừng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép ở những vùng trọng điểm. Hướng dẫn và quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất nương rẫy trên địa bàn và tăng cường quản lý hoạt động canh tác nương rẫy và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng trái quy định trong mùa khô; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.
Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động canh tác nương rẫy; nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở các khu vực ven rừng, trong rừng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về PCCCR; tổ chức ký cam kết với các chủ rừng, hộ gia đình sống trong rừng, gần rừng thực hiện quy định PCCCR.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Kiểm lâm các cấp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR đã ký kết; hướng dẫn tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCCR; tham gia cứu chữa các vụ cháy rừng; điều tra, xác minh tìm nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm....
Chỉ thị nêu rõ: "Trường hợp để tình hình quản lý, bảo vệ rừng diễn biến phức tạp và xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý ở đơn vị, địa phương nào thì thủ trưởng các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh".
4. Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 663/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục tuyên truyền, kịp thời đầu tư bổ sung Tủ sách pháp luật.
Ủy ban nhân dân yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật. Có giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật nhằm phát huy hơn nữa vai trò là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả ở cơ sở, nhất là tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn chưa được trang bị, sử dụng máy vi tính kết nối mạng Internet. Gắn với các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở.
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các loại hình Tủ sách trên địa bàn cấp xã.
Kịp thời bổ sung các loại sách, báo, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật, đảm bảo phù hợp, thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của người dân; đưa vào lưu giữ trong Tủ sách pháp luật các loại sách, tài liệu do cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội thảo, tọa đàm, tập huấn nộp lại và thực hiện quản lý theo quy định về tài sản công.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cung cấp các văn bản, tài liệu cho Tủ sách pháp luật; khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các trang tin/chuyên mục văn bản pháp luật.
Bố trí và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí từ ngân sách nhà nước cho xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; có các giải pháp khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội hóa để duy trì, phát triển Tủ sách pháp luật, đặc biệt là duy trì, tham gia quản lý Tủ sách pháp luật tự quản tại cộng đồng dân cư. Rà soát, tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí đã bố trí phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hằng năm.
Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tiến hành đánh giá những thuận lợi, khó khăn từ thể chế, chính sách, nhất là vướng mắc, bất cập trong xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; kiến nghị các mô hình phù hợp với cơ quan, đơn vị, cấp xã của từng địa bàn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Đối với những địa bàn đã xây dựng, duy trì các mô hình Tủ sách tự quản, sáng tạo (như: Tủ sách/ngăn sách tại thôn, làng, tổ dân phố...) cần tiến hành đánh giá hiệu quả, tác động, rút kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng, phát triển phù hợp với thực tế.
5. Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-NC về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018.
Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố:  Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải; nâng cao năng lực cho hòa giải viên, đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để từng bước nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; Tiếp tục biến soạn, biên tập, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, tài liệu pháp luật cho hòa giải viên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn; khuyến khích việc biên dịch ra tiếng các dân tộc tại địa phương và tăng cường phổ biến qua mạng lưới thông tin cơ sở; cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải bằng các hình thức phù hợp.
Đẩy mạnh phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và hòa giải viên trong việc theo dõi việc thực hiện kết quả hòa giải thành; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; tăng cường các biện pháp thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác hòa giải ở cơ sở giữa các địa phương.
Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho công tác hòa giải ở cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bảo đảm nguồn lực chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; tuân thủ các quy định về thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
Tổ chức kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện. Kịp thời hỗ trợ các cơ quan, địa phương tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng, kiến thức pháp luật cho hòa giải viên...
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Thông tư gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018. Một số điểm sửa đổi, bổ sung cần chú ý là:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 về việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải đảm bảo các điều kiện: Thôn vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên phải đạt từ 400 hộ gia đình trở lên; khu vực miền Nam có 500 hộ gia đình trở lên; vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố phải đạt 500 hộ gia đình trở lên đối với vùng đồng bằng và 300 hộ trở lên với vùng miền núi, hải đảo. Quy định bổ sung về điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố; quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 5: Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố được quy định như sau: Cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật; tham gia bàn và quyết định các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật; chấp hành và thực hiện các quyết định đã có giá trị thi hành. Tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm toàn dân đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của thôn, tổ dân phố; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội.
Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước theo quyền và nghĩa vụ của công dân; thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Tham gia việc bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định trên được thực hiện thông qua hội nghị của thôn, tổ dân phố.
- Ngoài ra, Thông tư đã sửa đổi một số nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố; Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, về tổ chức của thôn, tổ dân phố; về trách nhiệm thi hành.
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:13 | lượt tải:5

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:32 | lượt tải:50

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:115 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:17

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:42 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:34 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay2,413
  • Tháng hiện tại311,874
  • Tổng lượt truy cập11,359,799
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây