Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2020 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2020

Thứ ba - 25/02/2020 14:13
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2020
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 03-2020
- Lãnh đạo tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 02 và hai tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03-2020. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các luật, bộ luật đã được Quốc hội thông qua. Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 06-02-2020, của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh).
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tập trung thông tin tuyên truyền đại hội điểm cấp cơ sở; công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuyên truyền về học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương trong tháng 03-2020[1]: Tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2020). Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) và dịch cúm A(H5N1) trên đàn gia cầm và ở người theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh; quyết tâm của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế của đất nước và địa phương.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thường xuyên tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; nêu bật, khẳng định những kết quả, tác động tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" cũng như đối với phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện: Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025"; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh".
Triển khai tuyên truyền Công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2020 (theo Hướng dẫn  số 67- HD/BTGTU, ngày 11- 02- 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch viêm phổi do vi rút Corona!
Nội dung trên là chỉ đạo mới nhất của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 987/CV-TU do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ký ngày 31-01-2020.
Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ "về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra"; xử lý kịp thời những ổ dịch phát sinh trên địa bàn tỉnh (nếu có).
Chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch; tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, khống chế sự lây lan ra diện rộng.
Trong trường hợp cần thiết thì tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) cho phòng, chống dịch.
Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc để phục vụ công tác dự phòng, cách ly, điều trị bệnh và dụng cụ phòng hộ cho nhân dân; đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ); các cơ sở y tế phải kịp thời tiếp nhận, điều trị sớm người bệnh, không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới trong việc xử lý, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trên tinh thần phải bảo đảm tính mạng người bệnh.
Định kỳ hằng tuần (trước 14 giờ 30 ngày thứ năm) tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (bằng văn bản và qua thư điện tử phongtonghop.vptukt@gmail.com) biết, chỉ đạo.
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, tác hại của dịch bệnh đối với sức khỏe và tính mạng của con người nhằm nâng cao ý thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc phòng, chống dịch. Đấu tranh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo toàn diện và huy động toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn này và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 186/UBND-KGVX, ngày 20/01/2020 "về việc phòng, chống dịch bệnh cúm Corona mới tại Trung Quốc"; định kỳ hằng tuần (trước 10 giờ 30 ngày thứ năm) báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn về UBND tỉnh tổng hợp chung, đồng thời gửi về Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.
Chuyên đề 2: Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Ngày 02-01-2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Cụ thể:
Điều 1. Trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở đảng (1) Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. (2). Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú, đồng thời kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú (1) Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú. (2). Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. (3). Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp uỷ nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố. (4). Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. (5). Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. (6). Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. (7). Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi uỷ nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi uỷ nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.
Điều 3. Nhiệm vụ của cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang công tác (1) Chỉ đạo chi uỷ, chi bộ trực thuộc lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng uỷ cơ sở và chi uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.
Thông báo bằng văn bản với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú được biết về những đảng viên của đơn vị mình thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú, lưu động hoặc có công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi đảng viên đó có điều kiện. (2). Kịp thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng. (3). Chủ trì, phối hợp với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định này. (4). Định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Cử đại diện cấp uỷ gặp gỡ, trao đổi với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình và lấy ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc khi đảng viên cho rằng việc nhận xét của nơi cư trú chưa khách quan. (5). Thông báo cho đảng viên biết về ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết.
Điều 4. Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (1) Đảng uỷ xã, phường, thị trấn tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở địa phương mình; giới thiệu về cho các chi uỷ, chi bộ thôn, bản, khối phố. (2). Chi bộ thôn, bản, khu dân cư tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở đơn vị mình và thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú; đồng thời, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ. (3). Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, đảng uỷ xã, phường, thị trấn chỉ đạo chi uỷ, chi bộ trực thuộc tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc chuyên đề cần tham khảo ý kiến đảng viên đang công tác để đảng viên nắm được thông tin, tham gia góp ý kiến. (4). Định kỳ hằng năm, chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi uỷ) họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình theo phiếu nhận xét và gửi về đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Đề xuất với đảng uỷ xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng những đảng viên đang công tác có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú. Kịp thời phản ánh với đảng uỷ xã, phường, thị trấn và cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác khi đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật; thiếu trách nhiệm nêu gương; vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của địa phương hoặc chưa chấp hành tốt Quy định này. (5). Đảng uỷ xã, phường, thị trấn xác nhận phiếu nhận xét của chi uỷ, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác. Biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú. Đề nghị cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên công tác xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện tốt. (6). Khi có yêu cầu của cấp uỷ nơi đảng viên công tác, đảng uỷ xã, phường, thị trấn phối hợp kiểm tra, giám sát đối với đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.
Điều 5. Tổ chức thực hiện (1) Các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy định này và hằng năm báo cáo Ban Bí thư. (2). Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các bạn đảng liên quan theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy định và báo cáo Ban Bí thư.
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Quận uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương hướng dẫn việc thực hiện đối với đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. (3). Quy định này thay thế Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
Chuyên đề 3: 15 thành tựu nổi bật nâng cao vị thế ngành Y tế Việt Nam
Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn trong bức thư gửi ngành y tế ngày 27/2/1955 – ngày được chọn làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam hằng năm, sau 65 năm phát triển và trưởng thành, từ một nền y tế còn thiếu thốn về nhiều mặt, đến nay Việt Nam tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế. 
1/ Cụm công trình nghiên cứu cây Trinh Nữ Hoàng Cung (Crinum latifolium L) của Công ty TNHH Thiên Dược được tiến hành trong hơn 20 năm (từ 1990) để tạo ra sản phẩm thuốc mới - Viên nang Crila điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung an toàn, chất lượng và hiệu quả. Trong ảnh: Phơi cây Trinh Nữ Hoàng Cung để đưa vào chế biến.
2/ Sự ra đời của trẻ bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn gia đình hiếm muộn, là một trong những thành tựu xuất sắc của nền y học Việt Nam. Trong ảnh: Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên khu vực phía Nam tại Bệnh viện Từ Dũ.
3/ Năm 2011, ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tổn thương bỏng sâu và tạo hình sẹo bỏng, khuyết hổng mất da của Viện Bỏng quốc gia đã được Bộ Y tế xếp là một trong 10 thành tựu y - dược học Việt Nam trong năm. Mỗi năm, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận, điều trị cho hàng vạn bệnh nhân, thành công nổi bật là điều trị hiệu quả cho những trường hợp bị bỏng hơn 90% diện tích cơ thể, bỏng sâu đến 55%, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 1,5%.
4/ Sáng 28/12/2013, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội lần đầu tiên thực hiện ca ghép thận trên người thuộc đề án “Phát triển kỹ thuật ghép bộ phận cơ thể người” của ngành Y tế Hà Nội. 
5/ Sáng 10/12/2016, Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khánh thành, đưa vào ứng dụng kỹ thuật Phẫu thuật nội soi bằng robot hình ảnh 3D, công nghệ hiện đã trở thành phổ biến tại các trung tâm phẫu thuật lớn ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... để điều trị các loại phẫu thuật lớn, phức tạp. 
6/ Năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện ca ghép phổi từ người cho sống. Ca ghép diễn ra ngày 21/2/2017, do các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện. Thành công ca ghép phổi đầu tiên đưa chuyên ngành ghép tạng của Việt Nam lên tầm cao mới.
7/ Ngày 15/4/2017, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City tại Hà Nội ghép gan thành công từ người cho sống trong ca phẫu thuật kéo dài 13 tiếng, trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam làm chủ được kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng.
8/ Năm 2018, lần đầu tiên các chuyên gia Việt Nam thực hiện ghép phổi thành công và tiến hành lấy đồng thời 6 tạng từ cùng một người cho chết não để ghép cho 5 bệnh nhân. Ngày 12/12/2018, kíp mổ với thành phần 100% các thầy thuốc của BV Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não. Và đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam đã thực hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não và đã tiến hành ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận), và kết hợp điều phối “xuyên Việt” 1 thận cho bệnh nhi ở TP Hồ Chí Minh.
9/ Năm 2018 kết thúc với một tin vui khi kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp một lỗ của ThS, BS Phan Hoàng Hiệp (Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Nội tiết Trung ương), được bình chọn là một trong 10 thành tựu khoa học công nghệ xuất sắc nhất Việt Nam 2018.
10/ Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là phương pháp điều trị triệt để nhất giúp cho bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính, di truyền có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường.
11/ Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là phương pháp điều trị triệt để nhất giúp cho bệnh nhân bệnh máu ác tính cũng như lành tính, di truyền có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường. Trong ảnh: Bệnh nhân Nguyễn Thị An, là bệnh nhân thứ hai tại Việt Nam được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ung thư vú.
12/ Kỹ thuật can thiệp trong lòng mạch, điều trị bệnh lý mạch máu não do Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh tiến hành là những kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị can thiệp bệnh lý động mạch vành, một trong những thành tựu nổi bật của y khoa Việt Nam.
13/ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) lần đầu tiến hành thực hiện kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho 2 bệnh nhân. Đây là kỹ thuật mới được các bác sĩ thuật hiện dưới sự hỗ trợ của e-kip phẫu thuật đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).
14/ Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia đang dần vươn lên vị trí quan trọng trong danh sách các nước sản xuất vắc xin trên thế giới.
15/ Ngày 7/2/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus Corona mới (nCoV) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), tạo điều kiện cho việc xét nghiệm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Đây là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng, chống loại virus này trong tương lai.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 31-1, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới.
- Tại huyện Kon Rẫy: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã dự Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới tại thôn 5, xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Kon Rẫy đã tham gia đổ bê tông làm đường tại nhà rông thôn 5, xã Đăk Tờ Re, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngày đầu năm mới. Cùng với xã Đăk Tờ Re, các xã còn lại của huyện Kon Rẫy cũng đồng loạt tổ chức ra quân đầu năm với nhiều hoạt động như cải tạo cảnh quan môi trường; trồng cây xanh dọc các trục đường, đào hố rác, làm chuồng trại chăn nuôi; làm đường giao thông nội thôn; nạo vét kênh mương, đập thủy lợi.
- Tại huyện Sa Thầy: Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị năm 2020. Dự Lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt.
- Tại huyện Đăk Glei: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei tổ chức Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại thôn Đăk Po. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hà đã tham dự buổi lễ.
- Sáng cùng ngày (31-1): Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đồng loạt tổ chức Lễ ra quân đầu năm gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, xã Đắk Xú và thị trấn Plei Kần được huyện Ngọc Hồi chọn tổ chức lễ ra quân điểm của huyện. Huyện Kon Plông, Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới tại khu Công viên hồ Toong Pô, thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Thành phố Kon Tum, UBND phường Thắng Lợi tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng đô thị “xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”. Huyện Ia H’Drai, cán bộ, nhân dân huyện tổ chức Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại thôn 1,  xã Ia Dom, với chủ đề Phát triển sản xuất, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….
2. Sáng 04-2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2019, các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tổ chức và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện chặt chẽ, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, nên kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững...
Tại Hội nghị, đồng chí A Pớt đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Đồng thời lưu ý, năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020; là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nên công tác tuyên truyền rất cần được chú trọng và luôn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chuẩn bị tốt đề án nhân sự đại hội các cấp, gắn với chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là bố trí chức danh người đứng đầu, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2026. Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn các tổ chức đảng và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.
Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, công tác dân vận của chính quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
3. Từ ngày 06 đến 13-2, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
(a) Ngày 06-2, Đoàn kiểm tra tại huyện Ngọc Hồi (UBND huyện, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Trạm Y tế xã Bờ Y, Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi; Nhà hàng, khách sạn, bến xe, trường học, chợ trên địa bàn thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi) và huyện Sa Thầy (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị trấn Sa Thầy; UBND và Trạm Y tế xã Rờ Kơi). (b) Ngày 07-2, Đoàn kiểm tra tại thành phố Kon Tum (UBND thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trạm Y tế, quầy thuốc, nhà thuốc, trường học, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, bến xe (chợ)) và huyện Ia H’Drai (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn xã Ia Tơi; UBND và Trạm Y tế xã Ia Tơi). (c) Ngày 11-2, Đoàn kiểm tra tại huyện Đăk Glei (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị trấn Đăk Glei; UBND và Phòng khám Đa khoa khu vực Đăk Môn); Huyện Kon Plông (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị trấn Măng Đen; UBND và Trạm Y tế xã Măng Cành) và huyện Kon Rẫy (UBND huyện, TTYT huyện; UBND và Trạm Y tế xã Tân Lập). (d) Ngày 12-2, Đoàn kiểm tra tại huyện Tu Mơ Rông (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn xã Đăk Hà; UBND và Trạm Y tế xã Đăk Hà) và huyện Đăk Tô (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, chợ, quầy thuốc, khách sạn trên địa bàn thị trấn Đăk Tô; UBND và Trạm Y tế xã Diên Bình). (e) Ngày 13-2, Đoàn kiểm tra tại huyện Đăk Hà (UBND huyện, TTYT huyện, nhà hàng, chợ, quầy thuốc, khách sạn trên địa bàn thị trấn Đăk Hà; UBND và Trạm Y tế xã Đăk La).
Tại nơi kiểm tra, Đoàn đã tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn, phương án ứng phó của chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế; kiểm tra tình hình cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (như khẩu trang, nước súc miệng, nước sát khuẩn...); kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh tại một số cơ sở kinh doanh lữ hành, du lịch, lưu trú (nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn), trường học, trung tâm thương mại, chợ và bến xe khách và kiểm tra công tác truyền thông và nhận thức của người dân về nCoV.
4. Sáng 07-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.
Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Trung Hải đã quán triệt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), đây là hoạt động quan trọng nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội.
Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, đơn vị, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số đoàn thể còn lúng túng trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội; số lượng, chất lượng giám sát và phản biện xã hội ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một số hội nghị phản biện xã hội được tổ chức nhưng vẫn mang nặng tính chất góp ý xây dựng văn bản, chưa rõ về phương pháp, cách thức thực hiện để tạo nên hiệu quả và dấu ấn rõ rệt của việc phản biện. Đáng chú ý, có những đề xuất, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện và tham gia góp ý chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng. MTTQ Việt Nam một số nơi dường như mới chỉ dừng lại ở việc giám sát và nêu kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng, chưa có cơ chế đòi hỏi các cơ quan phải thực thi, giải quyết nhanh chóng các bức xúc của Nhân dân... Điều đó, dẫn đến sức lan tỏa, hiệu quả mang tính chiều sâu của giám sát, phản biện xã hội chưa như mong đợi.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị: Để công tác giám sát và phản biện xã hội thật sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định về tiếp thu ý kiến, kiến nghị từ hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, cần cụ thể về trách nhiệm trả lời, trách nhiệm giải quyết với thời gian rõ ràng của từng cơ quan liên quan. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các HĐTV của Mặt trận cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi các thành viên tham gia giám sát, phản biện xã hội phải là những người có lập trường chính trị vững chắc, có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn. Bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu trong nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, cũng như có tư duy độc lập, khả năng tổng hợp, phản biện để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.
5. Sáng 11-2, tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2020.
Đợt giao quân năm nay, toàn tỉnh có 851 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 510 thanh niên được giao về Trung đoàn 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); 180 thanh niên giao về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 160 thanh niên giao về Sư đoàn Bộ Binh 2 (Quân khu 5) và 01 nữ thanh niên giao về Quân đoàn 3 – đó là nữ tân binh Nguyễn Thị Thủy Tiên, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.
Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 50%; trình độ văn hóa THCS trở lên chiếm gần 97% và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm gần 2%. Đặc biệt, năm 2020 có 02 đảng viên tham gia nhập ngũ.
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-BTTM ngày 4/2/2020 của Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng về việc tổ chức giao, nhận quân năm 2020 khi đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, nên lễ giao, nhận quân năm 2020 được tổ chức nhanh, gọn, thời gian không quá 25 phút, nhưng không vì thế mà thiếu đi không khí hân hoan, phấn khởi của buổi giao, nhận quân.
Tại thành phố Kon Tum, từ sáng sớm rất đông cán bộ, nhân dân thành phố đã có mặt tại Quảng trường 16/3 để đưa tiễn 183 con em của địa phương lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, trong đợt giao quân lần này, thành phố Kon Tum có một nữ tân binh cùng lên đường nhập ngũ – đó là em Nguyễn Thị Thủy Tiên - phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Tại huyện Ia H'Drai, với chỉ tiêu được giao tuyển chọn 5 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chú trọng tuyển chọn các thanh niên có đủ trình độ, sức khỏe tốt để nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tại huyện Kon Rẫy, đợt giao nhận quân lần này huyện có 74 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tại huyện Ngọc Hồi, đợt giao nhận quân năm 2020 này, toàn huyện có 106 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao (trong đó, có 01 công dân có trình độ đại học; 02 công dân có trình độ trung cấp). Tại huyện Đăk Hà, đợt giao quân lần này, huyện vinh dự tuyển 144 thanh niên ưu tú lên được nhập ngũ. Tất cả thanh niên ưu tú của huyện Đăk Hà được tuyển chọn lần này đều đảm bảo sức khỏe tốt, trình độ học vấn theo quy định, trong đó có 01 đảng viên. Tại huyện Đăk Glei, trong số 96 thanh niên ưu tú nhập ngũ đợt này có 01 thanh niên đăng ký tình nguyện nhập ngũ, 04 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học, 92 thanh niên trình độ THPT. Tại huyện Đăk Tô, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức Lễ đưa tiễn 87 công dân lên đường nhập ngũ. Tại huyện Kon Plông, đã tuyển chọn 58 tân binh, đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị theo quy định lên đường nhập ngũ. Tại huyện Tu Mơ Rông, huyện có 70 tân binh, 100% thanh niên nhập ngũ đều phấn khởi, yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
6. Chiều 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2020 của UBND tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH từ đầu năm đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020.
Tại phiên họp, Sở Kế hoạch - Đầu tư thông qua báo cáo tóm tắt Đề án Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025. Đa số các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất với các nội dung của 2 Đề án này.
Trong phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2020.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 1, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển; công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được quan tâm chỉ đạo và tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo phục vụ người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không có trường hợp nào đói và không có Tết.
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh chỉ ra một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như tình trạng tàng trữ, đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán 2020 chưa được ngăn chặn triệt để; một số nông sản giá thấp, hàng hóa tiêu thụ chậm; một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ vào thời điểm giáp Tết vẫn còn xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân...
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa yêu cầu cơ quan thường trực xây dựng Đề án Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và  Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025; tiếp thu các ý kiến góp ý của lãnh đạo các sở, ngành để hoàn thiện các Đề án.
Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND thông qua; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt đúng quy định các dự án đã được phê duyệt.
Đề nghị thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần chủ động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; trước mắt Sở Giáo dục - Đào tạo triển khai cho các trường dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo môi trường sạch sẽ khi các em học  sinh đi học trở lại; ngành Y tế nghiên cứu, cân nhắc về việc tổ chức lại hoạt động phun hóa chất khử khuẩn; ngành Công an cần tăng cường quản lý đối với người nước ngoài ra vào địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đánh giá lại công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh thời gian qua; tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh đối với động vật trên cạn...
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các ngành cần nghiên cứu xây dựng kịch bản ứng phó một cách linh động, linh hoạt trước những tác động của dịch bệnh; các đồng chí lãnh đạo, mỗi cán bộ, công chức phát huy tinh thần làm việc, nêu cao trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của từng ngành nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
Tình hình kinh tế - xã hội nước ta tháng 01/2020
Bước vào năm 2020, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự gia tăng bất ổn tại một số nước, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), bão tại Ca-ri-bê, hạn hán và cháy rừng tại Ốt-xtrây-li-a, lũ lụt tại Đông Phi, hạn hán tại miền Nam châu Phi… Trong nước: Tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động trực tiếp và gián tiếp tới toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư, vận tải, du lịch, đời sống, sinh hoạt và tâm lý của người dân...
Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong tháng đầu năm 2020 cơ bản vẫn giữ được sự ổn định, các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tiêu dùng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)... có mức tăng khả quan: (1) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 tăng 1,23% so với tháng 12/2019 và tăng 6,43% so với cùng kỳ 2019, mức tăng tháng 01 cao nhất trong 7 năm gần đây. Lạm phát cơ bản tháng 01/2020 tăng 0,76% so với tháng 12/2019 và 3,25% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ tăng 1,83%); (2) Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 11% dự toán năm; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 5,6% dự toán năm; (3) Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 đến hết ngày 31/01/2020 gần 4,45 nghìn tỷ đồng, đạt 0,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; (4) Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trồng hoa màu. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được kiểm soát, một số địa phương đã công bố hết dịch. Hàng hóa cơ bản ổn định, đảm bảo được nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán; (5) Khu vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, thị trường hàng hoá, dịch vụ trong tháng khá sôi động, sức mua tăng mạnh do nhu cầu mua sắm Tết và thu nhập của người dân được cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 448,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 10,9%). Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng đạt gần 2 triệu lượt khách, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019 (tháng có lượng khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay); (6) Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2020 ước tính đạt 38,1 tỷ USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 19 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2020 ước tính nhập siêu 100 triệu USD.
Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức rộng khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phòng chống dịch bệnh... Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với Tết 2019.
Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020 tương đối ổn định, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng, du lịch, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được sự ổn định và phát triển. Tuy nhiên xuất hiện một số vấn đề cần quan tâm theo dõi sát sao như: Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thâm hụt xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp gia nhập thị trường, dịch cúm gia cầm H­­­­5N6 đã xuất hiện trở lại tại Trung Quốc và Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tâm lý của người dân và tác động tới nền kinh tế… 
Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời  gian tới
Trước bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt tình hình thiên tai, dịch bệnh,... khiến kịch bản tăng trưởng Quý I/2020 rất khó thực hiện và có thể ảnh hưởng đến kịch bản tăng trưởng các Quý tiếp theo trong năm 2020 như đã đề ra. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau: Thứ nhất, quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan rộng theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; nắm bắt diễn biến, tình hình của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức nghiên cứu, dự báo và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay để đảm bảo ổn định sản xuất đối với từng ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân. Thứ hai, theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả trong nước và thế giới, phân tích, tính toán, đề xuất các kịch bản điều hành giá, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đề ra. Thứ ba, triển khai nhanh công tác giao kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm. Thứ tư, triển khai mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế, trong đó nâng cao hiệu quả tham gia, chủ động, tích cực đóng góp vào xây dựng, định hình các tổ chức, diễn đàn đa phương, đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Thứ năm, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách mới ban hành, chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tập trung thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
2. Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cơ bản đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XIII của Đảng.
Ở Trung ương, các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức trang trọng, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm tuổi, về Bác Hồ kính yêu và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, nổi bật là: Lễ quốc gia Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 03/02/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội; Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Ánh sáng niềm tin” do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, được tổ chức tại 4 điểm cầu: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tỉnh Vĩnh Long. Chương trình nghệ thuật là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo...
Các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức dưới nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu[2]. Đặc biệt là Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì được tổ chức từ tháng 8/2019 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, được các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên cả nước hưởng ứng tích cực, triển khai cuộc thi…         
Hoạt động giao lưu, gặp mặt, văn hóa - văn nghệ được tổ chức rộng khắp. Các cơ quan được phân công chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, đầu tư công sức, trí tuệ xây dựng phim tài liệu[3], phóng sự, triển lãm[4], phát hành bộ tem và chương trình nghệ thuật có chất lượng, nội dung phong phú, vừa bảo đảm ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục niềm tin, niềm tự hào về Đảng, phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.
Các cơ quan báo chí Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các trang thông tin điện tử, fanpage, group, blog, tài khoản mạng xã hội… đã phát huy vai trò chủ lực; mở chuyên trang, chuyên mục, phát hành ấn phẩm, đăng tải, chia sẻ khối lượng lớn tin, bài liên quan đến sự kiện, góp phần đưa sự kiện tuyên truyền về 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội[5].
Cùng với việc tổ chức các hoạt động lớn, một số nơi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao nhà, khám, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khánh thành một số công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…
Để nội dung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ hai, tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức lao động, học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thứ tư, phát động các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thứ năm, các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên đăng tải các tin, bài; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.
3. Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA – dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và EU
Ngày 12/02/2020, tại Pháp, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Đây là các quyết định rất quan trọng, được 27 quốc gia thành viên EU (hầu hết là những nước có nền kinh tế phát triển) và Việt Nam (nước có nền kinh tế đang phát triển) hết sức trông đợi sau gần 8 năm, kể từ khi hai bên chính thức khởi động đàm phán EVFTA vào tháng 6/2012.
Việc EP phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Việt Nam và EU, thể hiện: Một là, quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của các nghị sỹ và các quốc gia thành viên EU về vai trò, vị thế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Triển khai EVFTA và EVIPA sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU, tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của hai bên. Hai là, với mức độ cam kết sâu rộng, toàn diện và do tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, EVFTA và EVIPA sẽ đem lại lợi ích lớn cho hai bên. Ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần 86% số dòng thuế từ Việt Nam và nâng lên 99% dòng thuế sau 7 năm; trong khi Việt Nam xóa bỏ ngay 48,5% số dòng thuế cho hàng hóa EU trong năm đầu tiên và nâng lên 91,8% số dòng thuế sau 7 năm. Nếu tận dụng tốt cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU để gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và được ưu đãi thuế quan như dệt may, da giày, nông thủy sản… Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa các nước hết sức phức tạp, Hiệp định EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp chúng ta đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường rất lớn EU. Người dân Việt Nam cũng tiếp cận với hàng hóa, thiết bị mà Việt Nam không có. Hiệp định EVFTA và EVIPA cũng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EU, đi kèm với công nghệ, tri thức quản lý tiên tiến hàng đầu và những lĩnh vực mới của kinh tế số. Ba là, bên cạnh các cam kết về kinh tế, EVFTA cũng bao quát nhiều cam kết mới về phát triển bền vững, ứng phó với biển đổi khí hậu, quản trị rừng bền vững, các tiêu chuẩn cao về lao động, môi trường... Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thực thi các cam kết này sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy cải cách, tăng trưởng bền vững, nâng cao tiêu chuẩn lao động và đời sống của nhân dân.
Mở ra nhiều cơ hội nhưng EVFTA và EVIPA cũng đặt ra không ít thách thức cho Việt Nam bởi Việt Nam là nền kinh tế có trình độ phát triển thấp nhất so với các nước trong khu vực đã ký FTA với EU. Trong khi đó, EU là một trong những thị trường có đòi hỏi cao nhất trên thế giới. EU có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm... Ngoài ra, các rào cản về kiểm dịch động thực vật, chống bán phá giá, sở hữu trí tuệ…; những tiêu chuẩn về lao động, môi trường của EU cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu hai Hiệp định vào tháng 5/2020. Để khai thác được tối đa lợi ích mà hai Hiệp định này mang lại, các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định; tuyên truyền, phổ biến các cam kết, quy định của thị trường EU; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất…
4. Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (COVID-19) gây ra.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi-rút Cô-rô-na (nCOV) bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019, đến nay đã lan ra toàn bộ 31 tỉnh, thành của Trung Quốc và 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo báo cáo, tính đến ngày 15/02/2020, trên thế giới đã ghi nhận hơn 67.000 người mắc nCOV, trong đó tại Trung Quốc là hơn 66.000 người. Tổng số người tử vong là 1.527, trong đó Trung Quốc: 1.523 người, Phi-líp-pin: 01 người, Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người, Nhật Bản: 01 người; Pháp: 01 người. Riêng tại Việt Nam, tính đến ngày 15/02/2020, Việt Nam đã có 16 người mắc nCOV (trong đó, Vĩnh Phúc: 11 người; thành phố Hồ Chí Minh: 03 người (02 người Trung Quốc, 01 Việt kiều Mỹ); Khánh Hòa: 01 người; Thanh Hóa: 01 người); 07 trường hợp đã khỏi bệnh, được xuất viện và hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu và quyết định tên gọi chính thức của nCOV là COVID-19[6]. Một số quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Nga, Ốt-xtrây-li-a,… đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp và cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn COVID-19.
Từ bài học kinh nghiệm thành công trong những lần phòng, chống dịch bệnh trước đây, Đảng, Nhà nước ta đã sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và đưa ra những biện pháp cần thiết, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời với từng cấp độ lan truyền của dịch bệnh[7]. Đến thời điểm hiện nay, dù diễn biến dịch bệnh “còn rất phức tạp, khó lường”[8], song, COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát chặt chẽ.
Dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao phản ứng kịp thời của Chính phủ Việt Nam trước những diễn biến nhanh chóng của COVID-19. Dư luận trong nước đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam chấp nhận thiệt hại một số lợi ích kinh tế để đảm bảo tính mạng người dân”. Dù cuộc “khủng hoảng” do COVID-19 gây ra có thể ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch nói riêng[9] và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đổi lợi ích kinh tế với tính mạng con người. Điều này đã tạo được sự an tâm, niềm tin lớn ở đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Theo các chuyên gia về y tế, vi-rút Corona lây truyền qua 3 đường: (1) từ dịch nước bọt của người mang bệnh khi ho, hắt hơi; (2) lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; (3) lây truyền từ các bề mặt đã bị nhiễm vi-rút. Do vậy, để kiểm soát, khống chế và tiến tới phòng, chống COVID-19 thành công, hơn lúc nào hết cần sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội cũng như ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi người cần theo dõi sát sao thông tin về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, bình tĩnh, chủ động thực hiện các phương pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và các cơ quan chức năng, có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hạn chế tụ tập nơi đông người, không nghe theo cũng như không phát tán các thông tin thiếu kiểm chứng, tác động tiêu cực tới xã hội. Ðồng thời, tại cộng đồng, công tác giám sát, phòng, chống cũng như phát hiện dịch bệnh cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh cần kịp thời báo cho ngành y tế cơ sở, tiến hành khoanh vùng khu vực nghi có dịch, tuyệt đối không hoang mang, hoảng loạn, gây mất an ninh trật tự.
Để công tác phòng, chống COVID-19 đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Một là, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống COVID-19 gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các diễn biến phức tạp mới của COVID-19 gây ra. Hai là, ngành y tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống COVID-19; thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình phòng, chống dịch bệnh ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu..; nêu cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ y, bác sỹ để vừa làm tốt vai trò thầy thuốc vừa là tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Ba là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phù hợp về tình hình dịch bệnh và công tác phòng ngừa. Trong công tác tuyên truyền, chú ý khắc phục biểu hiện chủ quan, coi thường dịch bệnh hoặc lo sợ thái quá dẫn đến hoang mang, mất niềm tin; tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt, đặc biệt là các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm với sức khỏe, tính mạng người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là những thông tin thiếu khách quan về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh cả hai nước đang ra sức phòng, chống COVID-19.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 01/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ký ban hành văn bản 275/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo tại Văn bản số 264/UBND-KGVX ngày 24 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh, đồng thời tập trung và khẩn trương triển khai một số nội dung:
Sở Y tếTăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh xâm nhập vào tỉnh ta; đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các Cửa khẩu phụ, có biện pháp kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (đặc biệt chú ý các đối tượng có nguy cơ cao như công dân, người lao động, hành khách đi du lịch có tiếp xúc với vùng dịch). Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các Cửa khẩu phụ. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo theo Thông tư số 32/2012/TT-BYT ngày 24/12/2012 của Bộ Y tế quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu Việt Nam.
Khởi động các Đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh, tuyến huyện; các bệnh viện thuộc ngành công an, quân đội; bệnh viện dã chiến để chủ động ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh ra cộng đồng. Quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh, phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế lây nhiễm dịch bệnh này.
Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc áp dụng tờ khai y tế tại cửa khẩu theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 357/BYT-DP ngày 24 tháng 01 năm 2020.
Chỉ đạo tất cả các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án phân luồng, chuẩn bị khu cách ly và điều trị người nhiễm/nghi nhiễm nCoV. Toàn ngành Y tế cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, kinh phí, thuốc, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất… cho công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh.
Thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các nguyên tắc phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cách ly và quản lý những người lao động, làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tập trung công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các nội dung khuyến cáo, thông tin đầy đủ, dễ hiểu, phù hợp với người dân nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền.
Định kỳ hàng tuần (trước 16 giờ 30 thứ Tư) tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchTổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; các Văn bản: số 391/BVHTTDL-VHCS, số 392/BVHTTDL-VP, số 393/CĐ-BVHTTDL  ngày  31  tháng  01 năm 2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Công an tỉnhPhối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch ngay tại cửa khẩu; Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế; Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 10Phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế; Chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu; Chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch lan rộng, chỉ đạo triển khai hoạt động phòng chống dịch trong các đơn vị quân đội.
Sở Thông tin và Truyền thôngPhối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh; việc thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời, không gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề: Phối hợp với ngành Y tế, các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Tài chínhTham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối, bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Sở Công Thương: Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế…. phục vụ phòng chống dịch bệnh.
Các Sở, ngành, đơn vị khácTheo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốChỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với phòng Y tế xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm các ca bệnh xâm nhập vào tỉnh ta tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tại các Cửa khẩu. Chú ý khai thác tiền sử dịch tễ những người bệnh đến từ nước Trung Quốc và các quốc gia lân cận hoặc những người bệnh có tiếp xúc với những người đi về từ các quốc gia trên có các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi ớn lạnh, chán ăn, đau đầu, khó thở để khám, sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên và cách ly người bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân về bệnh nCoV và việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các Trung tâm Y tế trong công tác phòng chống bệnh trên địa bàn.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hộiChỉ đạo việc phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh; vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2. Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 294/UBND-KTTH yêu cầu triển khai quyết liệt nhiệm vụ chính trị năm 2020 ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Theo đó, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giao cũng như những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai ba lĩnh vực đột phá năm 2020 với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, cùng hành động với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, với tinh thần "Việc hôm nay không để ngày mai".
Các cấp ủy, chính quyền, địa phương cùng vào cuộc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo, chủ động các kịch bản và phương án ứng phó với dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; làm tốt công tác thông tin truyền thông; xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh; báo cáo kịp thời, hằng ngày đến Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.
Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.
3. Ngày 10/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 05/2020/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, đối tượng vay vốn là Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ mới thoát nghèo, gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay (kể cả trường hợp đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội); để kinh doanh, buôn bán nhỏ (không có dự nợ các Chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội), có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp.
Điều kiện được vay vốn: Hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính cần nguồn vốn để khắc phục ngay, có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi cho vay trên địa bàn tỉnh Kon Tum; có khả năng tài chính để trả nợ khi đến hạn; Người vay vốn phải chịu trách nhiệm trong mọi quan hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, là người trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ, trả lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo cam kết.
Mức cho vay: Do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay vốn thỏa thuận theo nhu cầu, khả năng nguồn vốn và khả năng trả nợ của người vay vốn để cho vay phù hợp nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ/cá nhân (mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân đại diện vay vốn).
Thời hạn cho vay: Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay với người vay vốn, đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn vay nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày nhận tiền vay. Trường hợp đến hạn trả nợ, nếu người vay vốn gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan chưa trả được nợ thì được Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ, thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng một nửa thời hạn cho vay nhưng không quá 12 tháng.
Lãi suất cho vay là 7,92%/năm (0,66%/tháng).
Nguồn vốn cho vay: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để cho vay do Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với ngân sách cấp tỉnh), Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định (đối với ngân sách cấp huyện).
Thời hạn giải ngân vốn vay trong vòng 24h kể từ thời điểm người có nhu cầu vay vốn đăng ký và lập hồ sơ vay vốn tại Thôn trưởng hoặc Tổ tiết kiệm và vay vốn (nếu đảm bảo điều kiện được vay vốn); trường hợp thời điểm giải ngân rơi vào ngày nghỉ, lễ thì được chuyển qua giải ngân vào ngày làm việc tiếp theo.
4. Ngày 18/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định 86/QĐ-UBND phê duyệt danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Theo đó, danh mục kiểm kê bao gồm 31 di tích (trong đó, có 03 di tích kiến trúc nghệ thuật; 01 di tích khảo cổ học; 07 di tích lịch sử -văn hóa; 17 di tích lịch sử - cách mạng và 03 di tích lịch sử - danh thắng).
Qua kiểm kê, thực trạng các di tích, đa số hiện trạng vẫn còn nguyên vẹn, một số đã được trùng tu, tôn tạo… Tuy nhiên, đã có một số di tích đang bị xuống cấp hoặc phế tích, chỉ còn lại một số dấu tích lịch sử như Căn cứ H5 (huyện Đăk Hà), Căn cứ Mặt trận B3 (huyện Sa Thầy), Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (1954-1960)...
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, quản lý, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê theo đúng quy định hiện hành.
Các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được kiểm kê để kịp thời bảo vệ và chống nguy cơ mai một hoặc mất đi vĩnh viễn các công trình, danh thắng có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.
5. Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 446/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 695/UBND-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về phòng chống, đuối nước trẻ em; Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian trẻ nghỉ học do dịch Covid-19.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như: làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt; làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm trên địa bàn quản lý; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước…
Xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phòng, chống đuối nước trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà trường và gia đình nhằm thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học, gia đình và cộng đồng.
6. Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn 464/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2020.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Điểm 2 Thông báo số 1189-TB/TU ngày 18 tháng 02 năm 2020 và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3297/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trong đó tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương; hồ chứa nước, có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, dự báo khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, có kế hoạch phân phối nước hợp lý, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2020; đồng thời, tổ chức kiểm kê, đánh giá thực trạng, dự báo nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước phù hợp với thực tiễn nguồn nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Căn cứ tình hình nguồn nước, khả năng bảo đảm cấp nước, tiếp tục điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp; tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn liên quan đến thời vụ và tổ chức sản xuất để hạn chế nguy cơ thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg, ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nghị định gồm 03 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020. Một số nội dung chủ yếu của Quyết định:
Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, Khoản 4, Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b, Khoản 5, Điều 9, như sau:
a) Bổ sung Điểm đ, Khoản 4 như sau: “đ) Chi cập nhật dữ liệu biến động thay đổi thông tin hộ gia đình tham gia BHYT; chi rà soát thông tin, cập nhật bổ sung dữ liệu, hoàn thiện phần mềm quản lý để cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, BHYT; chi phí in ấn, gửi thông báo; chi điều tra thống kê đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia chưa đầy đủ các chế độ BHXH; chi điều tra, thống kê kết nối dữ liệu đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp giấy phép lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam; chi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành.”
b) Sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm b, Khoản 5 như sau: “a) Chi phí thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của người tham gia theo hộ gia đình, của học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gồm: chi đào tạo, tập huấn, thù lao cho đại lý thu; chi tổ chức hội nghị khách hàng). Mức chi tối đa bằng 7,5% số tiền đóng của người tham gia (không bao gồm số thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ), trong đó: mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện bình quân tối đa bằng 14% số tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện; mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục bình quân tối đa bằng 2,5% số tiền đóng của học sinh, sinh viên; mức chi thù lao đại lý thu BHYT của các đối tượng còn lại bình quân tối đa bằng 7,0% số tiền đóng BHYT của người tham gia. Mức chi thù lao cho đại lý cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tham gia (đối tượng tham gia lần đầu, đối tượng tiếp tục tham gia) và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế của từng tỉnh, thành phố; b) Chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp từ quỹ BHXH, quỹ BHTN bằng 0,65% số tiền chi trả từ các quỹ thành phần: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (trừ các khoản chi: Phí khám giám định; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; đóng BHYT) và chi trợ cấp thất nghiệp. Mức chi cụ thể cho tổ chức làm đại lý chi trả của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định này”…
 
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện
 

[1] Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng  (03/3/1959 - 03/3/2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020); Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020).
[2] Như: Hội thảo Khoa học cấp quốc gia bằng hình thức trực tuyến, với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
[3] Phim Tài liệu“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình”, “Đại hội Đảng - Những mốc son lịch sử”, “Những chặng đường lịch sử 3-2”…
[4] Triển lãm “Mùa xuân vĩnh viễn” khai mạc ngày 16/01/2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
[5] Như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, các cơ quan báo in và điện tử Trung ương và địa phương…
[6]“CO” là viết tắt của corona, “VI” là vi rút và “D” là disease - dịch bệnh
[7] Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây ra; thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh; Bộ Y tế thành lập 25 đội phản ứng nhanh, Bộ Quốc phòng thành lập 20 đội và kết nối trực tuyến 21 bệnh viện với Bộ Y tế; đã thành lập nhiều khu vực để cách ly người nghi nhiễm… có khả năng cách ly hàng nghìn người. Đặc biệt, từ ngày 02/02/2020, Bộ Y tế triển khai đường dây nóng 19009095, 19003228 để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
[8] Theo các nghiên cứu, vi-rút Corona gây bệnh chủ yếu ở động vật và có gây bệnh ở ngoài theo 3 chủng gồm: Sars, Mercov và nCov. Trong 3 dịch này, MercoV có tỷ lệ tử vong hơn 54%, Sars hơn 10%, còn nCoV hiện nay khoảng 3,07%.
[9]  Sự gần gũi về mặt địa lý và tầm quan trọng của du khách Trung Quốc đối với ngành du lịch Việt Nam chiếm tới 1/5 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:16 | lượt tải:10

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:39 | lượt tải:54

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:128 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:54 | lượt tải:20

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:53 | lượt tải:27

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:46 | lượt tải:27

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:38 | lượt tải:21
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay2,709
  • Tháng hiện tại322,029
  • Tổng lượt truy cập11,369,954
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây