Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2018 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2018

Chủ nhật - 25/02/2018 05:40
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 03-2018
- Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 (theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU, ngày 30-01-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tiếp tục tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI.
Tuyên truyền việc triển khai chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày quốc tế Phụ nữ (8-3) và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2018) và 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2018).
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; các nghị quyết của Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo Chương trình số 51-Ctr/TU, ngày 09-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà nước theo Kết luận số 771-KL/TU, ngày 02-02-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tiếp tục tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta. 
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018
Năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý lễ hội được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, cơ bản khắc phục được những hạn chế, yếu kém của các năm trước (thay đổi hình thức nghi lễ có tính phản cảm ở một số lễ hội: Ném Thượng - Bắc Ninh, Đền Đông Cuông - Yên Bái,…). Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng được tăng cường, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng vi phạm, phản cảm. Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội, còn biểu hiện thương mại hóa, vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Một số cơ quan, đơn vị còn buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động, đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội như báo chí đã phản ánh.
Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong mùa lễ hội trước và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Chỉ thị nêu rõ:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân.
Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
Thứ ba, giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy hoạch, tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi giải trí trong lễ hội hợp lý, lành mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt hàng mã; quản lý, sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội. Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội.
Thứ tư, tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông; khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá.
Thứ năm, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh những nét đẹp văn hoá truyền thống trong hoạt động lễ hội, cổ vũ, nêu gương các cơ sở, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt, đồng thời phê phán cơ sở, cá nhân thực hiện không tốt các quy định về quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.
Thứ sáu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội phù hợp với văn hoá truyền thống dân tộc và xu thế phát triển của thời đại; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các địa phương, cơ sở, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.
Chuyên đề 2: 06 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ tỉnh
Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 (họp ngày 25-01-2018), Thường trực Tỉnh ủy kết luận: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau (BBT trích đăng nội dung chủ yếu):
- Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Chủ động điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có sự tuyên truyền giải thích, vận động, thuyết phục kịp thời; đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và người dân khi sử dụng mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn.
- Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các đoàn thể chính trị xã hội trong năm 2018.
- Ba là, thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 14-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 38-TB/TW, ngày 03-8-2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.
- Bốn là, thường xuyên theo dõi, bám nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là những điểm nóng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý ngay từ cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, công tác dân vận của chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị.
- Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là khắc phục khuyết điểm và thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh xoá bỏ triệt để tà đạo không để tái hoạt động trở lại. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Sáu là, đổi mới việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác, cách thức tổ chức hội nghị gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cấp ủy; cải cách chế độ thông tin báo cáo.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Sáng 30-1, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Tọa đàm “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - Nguyên nhân và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân lịch sử.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại thời khắc hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thắng lợi này đã khắc ghi vào lịch sử đấu tranh giành độc lập hào hùng, chói lọi của dân tộc, mãi in đậm trong tâm khảm của người dân Việt Nam, là nền tảng, điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt khẳng định: Ngọn lửa khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 luôn bừng cháy trong trái tim mỗi người con các dân tộc trong tỉnh và là động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng ngày càng giàu mạnh.
2. Sáng 2-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mậu Tuất 2018 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Rờ Kơi; cán bộ nhân dân xã Rờ Kơi; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu và Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   
Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rờ Kơi, Chủ tịch nước biểu dương kết quả đạt được của đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Rờ Kơi nói riêng và Bộ đội Biên phòng Kon Tum nói chung khi phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Chủ tịch nước tặng quà Tết và chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rờ Kơi và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum sức khởe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước lưu ý Đồn Biên phòng Rờ Kơi cần phát huy kết quả công tác dân vận, công tác đối ngoại biên phòng.
3. Trong các ngày 6-2, 10-2 và 14-2, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào) do đồng chí Lệt Xay-Nhạ-Phon - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư làm trưởng Đoàn; Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Thang SaVon - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn; và Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) do ngài Chea Thao Va Rith - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
- Trong không khí thân mật, đồng chí Lệt Xay-Nhạ-Phon cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh Kon Tum; chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum đón tết vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đồng chí mong muốn hai tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, đi vào chiều sâu, xây dựng 2 tỉnh ngày càng phát triển.
- Thay mặt đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri, ngài Thang Savon chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó; chúc nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đón năm mới với nhiều thắng lợi mới.
- Ngài Chea Thao Va Rith bày tỏ sự vinh dự được thay mặt tỉnh Stung Treng đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam tại tỉnh Kon Tum và sự đón tiếp nồng hậu của ngài Bí thư Tỉnh ủy.
Ngài Phó Tỉnh trưởng đã gửi lời chúc lãnh đạo Tỉnh uỷ sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó; chúc nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đón năm mới với nhiều thắng lợi mới; chúc tình đoàn kết truyền thống giữa 2 nước, 2 tỉnh ngày càng bền chặt.
4. Sáng 7-2 tại huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức “Ngày hội Xuân hồng” năm 2018. 
Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, Ngày hội Xuân hồng nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành, lực lượng tình nguyện và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa cao cả của việc hiến máu. Qua đó kêu gọi toàn dân, toàn xã hội tham gia hiến máu, tạo phong trào thi đua hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, hình thành nét đẹp văn hóa tốt đẹp vào dịp đầu xuân.
Tại Ngày hội, hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên, học sinh của huyện Ngọc Hồi đã tham gia hiến máu nhân đạo - biểu hiện rõ nhất của tinh thần nhân văn, truyền thống “thương người như thể thương thân”  tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
5. Sáng 12-2, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếp đó, các đại biểu tiến hành dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ, nhà bia thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh liệt sĩ Sư đoàn 10.
- Sáng cùng ngày, tại Hội trường Ngọc Linh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức gặp mặt và chúc Tết cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
- Trước đó, vào chiều 8-2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu; chúc các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sức khỏe, cùng gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng; tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
- Chiều 7-2, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum, gồm: đồng chí Y Vêng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Cao - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Sô Lây Tăng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Ka Ba Tơ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Quí - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí: Y Một - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tiềm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Quang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Anh Linh - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng kính chúc các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng; tiếp tục quan tâm, góp ý cho thế hệ cán bộ lãnh đạo đi sau, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đưa tỉnh Kon Tum sớm thoát nghèo, ổn định và phát triển bền vững.
- Cùng thời gian này, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã đi thăm, chức Tết các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
6. Sáng 23-2, các huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm Mậu Tuất 2018, với chủ đề “Tiếp tục xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng về tham dự lễ ra quân tại các địa phương: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ ra quân tại huyện Ia H’Drai; đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân tại thành phố Kon Tum; đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh dụ lễ ra quân tại huyện Đăk Hà…
Lễ ra quân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng nhau tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các mục tiêu Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Nội dung ra quân tập trung vào xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng nông thôn như làm đường giao thông, nạo vét kênh mương; triển khai các mô hình về phát triển sản xuất, khai hoang, cải tạo đồng ruộng; các hoạt động về cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn  như phát dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm hàng rào nhà dân, trồng cây xanh tại các trục đường, đào hố rác, chuồng trại chăn nuôi …
Năm 2018, tỉnh Kon Tum xác định đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu toàn tỉnh có từ 05 đến 07 xã đạt tiêu chí nông thôn mới làm bản lề. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại mỗi năm đạt từ 01 đến 02 tiêu chí trở lên; đến năm 2025, có 50% số xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số nội dung cần lưu ý trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị trong toàn quân đã chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hằng năm, đã tuyển quân đủ 100% chỉ tiêu được giao; chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tuyển quân ở một số địa phương, đơn vị phối hợp chưa chặt chẽ; khâu sơ tuyển tại cấp cơ sở còn sơ sài, vẫn còn một số trường hợp tân binh phải loại trả, chủ yếu do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.
Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2018, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương, đơn vị cần lưu ý một số nội dung như sau:
(1) Về tiêu chuẩn tuyển chọn quân
a) Đối với công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm
- Nếu hình xăm, chữ xăm dưới da không thể tẩy, xóa bằng hóa chất và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không tuyển chọn và phục vụ trong Quân đội: (1) Hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; (2) Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm, phản ánh không đúng về các tôn giáo, tín ngưỡng hoặc có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa của dân tộc, con người Việt Nam; mê tín dị đoan, hoặc mang biểu tượng của lực lượng vũ trang nước ngoài... ở những vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ, tay...
- Trường hợp hình xăm, chữ xăm có thể tẩy, xóa bằng hóa chất; không mang những nội dung nêu trên có thể được tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội...
b) Về tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ
- Yêu cầu tuyển chọn, thực hiện như năm 2017; tuổi đời từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, (đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi với những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học); chưa có chồng, chưa có con; đủ sức khỏe loại 1, loại 2, chiều cao từ 1,60 m trở lên, ngoại hình cân đối; có trình độ văn hóa tốt nghiệp đào tạo trung cấp trở lên, ưu tiên ngành nghề chuyên môn phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị được giao tuyển nữ; bản thân phải có đơn tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội.
- Riêng Tổng cục Kỹ thuật, được giao tuyển công dân nữ để làm nhiệm vụ tại các kho chiến lược, tiến hành tuyển chọn những công dân có hộ khẩu và đang cư trú trên địa bàn cấp tỉnh có kho chiến lược đóng quân; ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, được tuyển công dân nữ có chiều cao từ 1,58 m trở lên. Bản thân phải tự nguyện làm nhiệm vụ phục vụ lâu dài tại kho chiến lược của Tổng cục Kỹ thuật.
(2) Đối với địa phương giao quân
a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; cải cách triệt để, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình tuyển quân; ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý nguồn; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng; đúng quy định của pháp luật…
b) Nâng cao chất lượng tuyển quân; ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa có việc làm. Có biện pháp ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở của địa phương sau này và không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm...
(3) Đối với đơn vị nhận quân
Chủ động hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân; xây dựng và tổ chức triển khai theo kế hoạch về việc tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Các cơ quan Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra địa phương, đơn vị thực hiện công tác tuyển quân.
2. Một số tình hình về công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018
Một số kết quả cụ thể:
(1) Về tội phạm hình sự: Đã điều tra, khám phá 42.577 vụ, bắt, xử lý 83.475 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,41% (cao hơn 2,47% so với 2016); các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra làm rõ, việc điều tra các vụ xâm hại trẻ em kết quả tốt hơn, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, diễn biến tình hình tội phạm hình sự còn nhiều phức tạp, tính chất, mức độ nguy hiểm gia tăng. Hoạt động của các băng nhóm tội phạm manh động hơn, có lúc, có nơi gây bức xúc dư luận xã hội...
(2) Tội phạm về kinh tế: Phát hiện 17.159 vụ (nhiều hơn 2% so với năm 2016), tội về tham nhũng phát hiện 185 vụ (ít hơn 24,1% so với năm 2016), buôn lậu phát hiện 3.945 vụ (nhiều hơn 18,8% so với năm 2016)... Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thụ lý 17/19 vụ án và 03/04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Đã hoàn thành kết luận, chuyển truy tố xét xử 12 vụ án trọng điểm theo kết luận tại Phiên họp thứ 11 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...
(3) Tội phạm sử dụng công nghệ cao: Phát hiện 944 vụ, tăng 41% so với năm 2016. Nhìn chung, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, như tổ chức đánh bạc, hoạt động bán hàng đa cấp, giao dịch tiền điện tử (onecoin, bitcoin…), tiềm ẩn nhiều vi phạm.
(4) Tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường: Công an phát hiện, xử lý 19.403 vụ, nhiều hơn 10% so với năm 2016. Qua đấu tranh cho thấy tội pham, vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn ra phổ biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (nhập lậu thực phẩm từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia; sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; sử dụng nguyên liệu, phụ gia không được phép…).
(5) Tội phạm về ma túy: Bắt giữ 21.471 vụ, 32.950 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 1.087kg heroin, 1.047kg và 1.003.718 viên ma túy tổng hợp, 10.702kg thuốc phiện. Mặc dù đã đấu tranh quyết liệt, nhưng hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn vẫn hoạt động mạnh, ma túy được mua bán, vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu qua các tuyến biên giới đường bộ giữa Việt Nam với Lào, Trung Quốc, Căm-pu-chia và một phần qua tuyến đường hàng không, đường biển.
Một số nhiệm vụ chủ yếu của Ngành Công an trong năm 2018:
Thứ nhất, quán triệt và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Trọng tâm là thực hiện Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người đến năm 2020…
Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật tổ chức cơ quan điều tra; Luật thi hành án hình sự; triển khai các kế hoạch, biện pháp và mở các cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự theo chuyên đề, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thứ ba, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý các loại đối tượng ở địa bàn cơ sở. 
Thứ năm, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.
3. Nhận diện và đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá nước ta
Trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng “xã hội dân sự” (XHDS) để “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta. Chúng tập trung vào một số hoạt động cơ bản sau:
(1) Tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối của XHDS nhằm từng bước làm cho các tổ chức XHDS trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta. Để thực hiện được ý đồ này, các thế lực bên ngoài ra sức tuyên truyền XHDS là hiện thân của tự do, dân chủ. Đồng thời đả kích, xuyên tạc, phủ nhận bản chất tốt đẹp của nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong lịch sử và hiện tại, coi đó là mô hình nhà nước độc tài, không có khả năng điều hành xã hội, không phát huy dân chủ...; tìm cách thổi phồng những tiêu cực, hạn chế của mặt trái nền kinh tế thị trường ở nước ta, nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Với lập luận, XHDS là “đối quyền của quyền lực nhà nước” để tập trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ quyền lực chính trị cho XHDS; thực chất là cổ vũ tư tưởng coi nhà nước đối lập với XHDS; kích động thái độ vô chính phủ, lấy phá hoại thay cho xây dựng hòng từng bước đưa XHDS thành lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước ta.
(2) Các thế lực thù địch lợi dụng XHDS để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của ta; cổ súy tự do cá nhân thông qua thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình,… Chúng đặc biệt cổ súy quyền bày tỏ chính kiến không giới hạn và liên kết hình thành các tổ chức “độc lập” tham gia vào đời sống cộng đồng, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; lập các hội, nhóm với tên gọi rất “câu khách” với mục đích thu hút được nhiều người tham gia, như: “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ”,…
(3) Các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này, từng bước biến chúng thành các tổ chức XHDS theo tiêu chí phương Tây. Thông qua triển khai dự án tài trợ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc, kích động tâm lý bất mãn, lôi kéo một số người thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. Chúng khai thác, lợi dụng mạng xã hội, internet,… để phát tán đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, bôi nhọ Đảng, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo; phủ nhận, xét lại lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút lòng tin của các cán bộ, đảng viên đối với Đảng, Nhà nước, từ đó làm “đổi màu” các tổ chức chính trị, xã hội.
(4) Thông qua các tổ chức quần chúng trong nước để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi thực hiện quyền con người như: Quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội,… theo tiêu chí phương Tây. Chúng tìm ra cái gọi là “Bản tuyên cáo” của các tổ chức XHDS “Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu”, “Nhóm người bảo vệ nhân quyền”, “Hội Dân oan đòi quyền sống”, “Tuyên bố thực thi quyền dân sự và chính trị” để kêu gọi, khởi xướng “diễn đàn” nhằm tập hợp ý kiến quần chúng đòi chuyển đổi thể chế chính trị ở nước ta...
Để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng XHDS thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của các hội, đoàn quần chúng và các tổ chức phi chính phủ (NGO) đang hoạt động ở nước ta. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có các tổ chức chính trị, xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thứ hai, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất XHDS, âm mưu, hoạt động lợi dụng XHDS của các thế lục thù địch tác động, chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta hiện nay. 
Thứ ba, thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các tổ chức XHDS để chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng XHDS xâm phạm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Kiên quyết xử lý các hội, đoàn thể, các tổ chức NGO hoạt động vi phạm pháp luật.
Thứ tư, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, hội nhóm phù hợp với định hướng phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đổi mới cơ chế quản lý nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 332/UBND-NC về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1279/UBND-NC ngày 13/6/2016 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc các cơ sở, điểm thu mua phế liệu, người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ và xử lý triệt để đối với số bom mìn, đạn dược, vật liệu nổ tồn lưu sau chiến tranh thu gom được sau rà phá, tuyệt đối không để lọt ra bên ngoài; chủ trì kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định trong xử lý bom mìn, vật liệu nổ; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ.
Sở Công Thương, Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh gas; xử lý nghiêm các trường hợp chiết nạp gas không đúng quy định, kinh doanh gas kém chất lượng, vỏ bình gas ghi giả mạo tên thương mại, tên thương nhân khác.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhân thức phòng tránh tai nạn về vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ cho nhân dân.
2. Ngày 01/02/2018, Chủ tịch UBND ban hành Công văn số 330/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân trấn áp, truy nã tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, công tác bảo vệ trụ sở, tài sản cơ quan, đơn vị; rà soát, củng cố lực lượng, trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định đối với lực lượng bảo vệ tại cơ quan. Chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết.
Giao Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và phần tử xấu; kịp thời cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.
Giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018; trong đó, tập trung triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm có hoạt động “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…; các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế - tham nhũng, tệ nạn cờ bạc; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy gây ảo giác, “ngáo đá”, hoạt động liều lĩnh, nguy hiểm... Chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh… đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiền giả; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trong dịp Tết. Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp công tác nhằm duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Luật Giao thông đường bộ, nhất là hành vi vận chuyển hành khách quá số người quy định; hạn chế đến mức thấp nhấp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra....
3. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn 323/UBND-HTKT yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hàng lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý và kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn theo các chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đợt cao điểm về lập lại trật tự đô thị tại thành phố Kon Tum, trung tâm các huyện và các khu vực đông dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông; vận động các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ các công trình kiến trúc vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông trả lại lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang đường bộ thông thoáng... và yêu cầu các tổ chức, hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, hộ gia đình cố tình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, tháo dỡ các công trình, bục bệ lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn.
Yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống trên các trục đường, khu vực ngã tư, ngã ba, vỉa hè trong nội thành, trung tâm thị trấn; kiên quyết xử phạt theo đúng quy định nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức đánh giá công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hình thức doanh nghiệp hoặc HTX (trên cơ sở mô hình thí điểm quản lý chợ của huyện Kon Plong) để nhân rộng và áp dụng triển khai trên địa bàn tỉnh...
Yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố xác định ranh giới sử dụng vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà, mái che theo quy định để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và tổ chức giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác định và có giải pháp xử lý đối với các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên đường đô thị theo thẩm quyền.
Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh.
4. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh có Công văn số 322/UBND-KGVX về việc chỉ đạo đảm bảo môi trường dạy và học an toàn. Theo đó, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện một số nội dung sau:
Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học, lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; việc lập thiết kế cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp theo các tiêu chuẩn thiết kế trường học (TCVN) và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) như: TCVN 3907:2011 “Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế”, TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế”, TCVN 8794:2011 “Trường trung học - Yêu cầu thiết kế”, đặc biệt liên quan đến an toàn sinh mạng có QCXDVN 05:2008/BXD (Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe) và QCXDVN 06:2010/BXD (an toàn cháy cho nhà và công trình). Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.
UBND các huyện, thành phố gửi kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3/2018; Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
5. Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 128/QĐ-UBND về việc phân bổ phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Theo đó, phân bổ 782.974 kg gạo cho các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học sinh 04 tháng học kỳ II năm học 2017-2018 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận để cấp phát, sử dụng cho học sinh đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, đối tượng và thời gian quy định.
6. Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 155/QĐ-UBND về phân bổ 298,455 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.
Cụ thể: thành phố Kon Tum 25,155 tấn; huyện Đăk Hà 30,630 tấn; huyện Đăk Tô 11,955 tấn; huyện Tu Mơ Rông 31,170 tấn; huyện Ngọc Hồi 19,710 tấn; huyện Sa Thầy 24,525 tấn; huyện Kon Rẫy 40,380 tấn; huyện KonPlông 35,385 tấn; huyện Ia H'Drai 18,330 tấn và huyện Đăk Glei 61,215 tấn.
Để đảm bảo việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho nhân dân  kịp thời trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, UBND các huyện, thành phố tiếp nhận và hoàn thành việc phân bổ số gạo nêu trên cho các có nguy cơ thiếu đói trước ngày 12/02/2018. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho nhân dân trước Tết Nguyên đán; đồng thời, tiếp tục rà soát và chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Từ ngày 01/01/2018, một số quy định về lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) được nêu trong Luật Hình sự năm 2015, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các Thông tư liên quan bắt đầu có hiệu lực.
Thêm 02 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Theo quy định của Luật BHXH 2014, từ 01/01/2018 người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
Điều chỉnh chế độ hưu trí mới
Từ ngày 01/01/2018, lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%; đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay.
Hiện lao động nam đóng 15 năm BHXH hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ 01/01/2018, để hưởng mức trên, lao động nam phải đóng đủ 16 năm; tới 2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới được hưởng mức 45%. Muốn hưởng lương hưu ở mức tối đa 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm 35 năm, thay vì 30 năm như hiện nay.
Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 đóng đủ 31 năm BHXH hưởng lương hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Nếu lao động nam nghỉ hưu từ năm 2019, 2020, 2021 và 2022 trở đi phải đóng tương ứng từ 32 đến 35 năm BHXH mới được hưởng 75%.
Muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, người lao động đóng BHXH thêm 5 năm nữa so với hiện nay. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì bị trừ 2%.
Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
Từ ngày 01/01/2018, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).
Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHXH...
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:47 | lượt tải:34

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:99 | lượt tải:91

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:61 | lượt tải:55

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:64 | lượt tải:56

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:26

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:31 | lượt tải:25

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:105 | lượt tải:142
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay16,342
  • Tháng hiện tại232,932
  • Tổng lượt truy cập10,820,208
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây