Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2019 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2019

Thứ hai - 28/01/2019 09:01
A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 02-2019
- Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo; trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; giới thiệu những nét đẹp văn hóa, những phong tục tốt đẹp và phản ánh những hoạt động vui tươi lành mạnh của Nhân dân trong tỉnh đón tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.
Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019) theo Hướng dẫn số 50 - HD/BTGTU, ngày 14-01-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuyên truyền việc triển khai học tập Chuyên đề và Kế hoạch thực hiện năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
- Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tám của các cấp ủy trong tỉnh; những điểm mới, điểm quan trọng của các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 (Kết luận số 927-KL/TU, ngày 02-5-2018).
Thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các địa phương, đơn vị; về phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai nông nghiệp công nghệ cao; bảo tồn và phát triển thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh;  công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, thực phẩm kém an toàn.
B. THÔNG TIN THỜI SỰ
I. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1: Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ngày 09-01-2019, Ban Bí thư đã có Công văn số 62-CV/TW về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, lưu ý một số nội dung sau:
Thứ nhất, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Quan tâm chăm lo các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
Thứ hai, tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.
Thứ ba, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2019) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của từng địa phương. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội. 
Thứ tư, thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.
Thứ năm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.
Chuyên đề 2: Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân đón năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 14-01, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu:
Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số giải pháp bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất vào ngày 20/01/2019 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết. Thông tin báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, cụ thể:
Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong những ngày Tết trước 15 giờ hàng ngày, thời gian trực cơ quan và báo cáo bắt đầu từ ngày 28/02/2018 (nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch).
Tổng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trước 12 giờ ngày 08/02/2018 (mùng 4 Tết âm lịch) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan (trong đó có nội dung báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân).
Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh theo đường Công văn, đồng thời gửi tệp văn bản qua hộp thư điện tử kontum@chinhphu.vn và vpubnd-kontum@chinhphu.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp.
Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp giám sát để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 thật chu đáo, tiết kiệm.
Chuyên đề 3: Tổng quan tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
I. Tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh 2018
1. Phát triển kinh tế: (a) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,28% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng năm 2017 lên 37,49 triệu đồng, vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.707 tỷ đồng, vượt 24,7% so với dự toán. (b) Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2018 ước đạt 173.084 ha, đạt 104,8% kế hoạch và tăng 2,4% so với năm 2017; đã hình thành một số cánh đồng lớn tại huyện Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum,...(c) Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra. Kim ngạch xuất khẩu đạt 170 triệu USD, vượt 75,3% so với kế hoạch. Tổng lượng khách du lịch đến Kon Tum đạt  450.000 lượt (khách quốc tế 182.150 lượt); tổng doanh thu đạt 255 tỷ đồng. (d) Tín dụng có tốc độ tăng trưởng tốt; Mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn khá ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (dưới 3%). (đ) Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Đến nay, có 170 dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng với tổng vốn đầu tư 15.214 tỷ đồng, 52 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng với tổng vốn 25.532 tỷ đồng. Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức xét duyệt 36 dự án, lựa chọn được 20 dự án, ý tưởng khởi nghiệp và đã thực hiện các bước hỗ trợ để hiện thực hóa sản phẩm.
2. Văn hóa, xã hội: (a) Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; chăm sóc người cao tuổi, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em và phát triển thanh niên. (b) Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế bước đầu đã có kết quả, đã thu hút được 01 bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tư trên địa bàn. (c) Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động văn hóa đọc được chú trọng. Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và danh thắng tiếp tục được quan tâm bảo tồn, khôi phục. (d) Tổ chức thành công Hội nghị Đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác (Đặc biệt, ngày 20/01/2019 tại Bảo tàng lịch sử quốc gia - Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày “Di sản văn hóa và Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn”); Tuần Văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018. (đ) Phong trào thể dục thể thao, phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI. (e) Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được hoàn thiện, mở rộng và phát huy hiệu quả; chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông được nâng cao; phát thanh, truyền hình ngày càng đa dạng về loại hình và phong phú nội dung, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. (g) Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đã có chuyển biến tích cực. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng thành công, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
3. Xây dựng nông thôn mới; bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư; công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: (a) Hiện tại, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 43 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chỉ còn 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí. (b) Công tác đầu tư, hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng như điện, nước, trường học, trạm xá, khai hoang phục hóa để bố trí đủ đất sản xuất cho Nhân dân được chỉ đạo quyết liệt; đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố để thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, thực hiện công bố công khai thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch. (c) Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, làng, người dân, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới
4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: (a) Đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; Đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà mòn có nhiều chuyển biến tích cực. (b) Công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, hội nhập Quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu; đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum - Sê Kông giai đoạn 2014-2018 và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2018-2022.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí I năm 2019
1. Phát triển kinh tế: (a) Các đơn vị, địa phương triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương mình để thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chương trình hành động thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá trong năm 2019. (b) Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019; Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019. Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. (c) Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, kịp thời tổng hợp báo cáo và triển khai các biện pháp ứng phó. Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô 2018-2019. Tăng cường công tác tuần tra, truy quét, nắm bắt thông tin để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đặc biệt là các khu vực giáp ranh, khu vực dọc biên giới. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019. (d) Theo dõi tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra sốt hàng, tăng giá một số mặt hàng thiết yếu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý thị trường và chống hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2019 và Lễ hội Xuân năm 2019. (đ) Tập trung thực hiện cân đối nguồn vốn để đảm bảo thanh khoản, đảm bảo lượng tiền mặt cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2018.
2. Văn hóa, xã hội: (a) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, an toàn, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục tập quán của địa phương. (b) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, đảm bảo đời sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu rét trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2019. (c) Tăng cường phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm, an ninh trật tư trong dịp lễ, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. (d) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác và đúng quy định để Nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết, phản ánh không khí vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trước, trong và sau dịp Tết của Nhân dân.
3. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: (a) Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảm quốc phòng, quân sự và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo trong dịp Tết. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (b) Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình an ninh chính trị, đường biên, cột mốc, xâm canh, xâm cư trái phép trong khu biên giới. Đón tiếp các Đoàn ngoại giao đến thăm, chúc Tết tỉnh.
II. TIN TRONG TỈNH
1. Ngày 14-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, Quy định của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo tình hình công tác tài chính của Đảng bộ tỉnh năm 2018 và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
Đối với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Năm 2019, Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trước mắt, tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019"…
Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công tác trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui xuân, đón tết, dành thời gian đi cơ sở để nắm tình hình và quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, không để bất kỳ người dân nào không có Tết; tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách.
2. Chiều 4-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong năm 2018, công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực: công tác tuyên giáo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững; công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả.
Toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 96 trường hợp; đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện tại huyện Ia H’Drai; thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ia H’Drai; thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ia H’Drai và huyện Kon Plông…; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa-thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, lao động-thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, giảm được 80 đơn vị cấp phòng và 128 lãnh đạo cấp phòng, tương đương.
Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.156 quần chúng ưu tú vào Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 7 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch, đồng thời thành lập 2 đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 tập thể và 2 cá nhân; cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 739 tổ chức đảng và 522 đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 154 đảng viên…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai có hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó đặc biệt chú ý đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ hợp lý; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác vận động quần chúng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá của tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; làm tốt công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
Các Ban Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy đã xác định trong năm 2019 và cho cả nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Ngày 2-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2018 được đánh giá là năm thành công của tỉnh Kon Tum với việc hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu đề ra, trong đó đáng chú ý là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 13.443 tỷ đồng, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.530 tỷ đồng, bằng 116,54% so với dự toán, đây là mức thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước tới nay.
Năm 2019, tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) khoảng 9,3%; thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 2.466,7 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 137 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4% so với cuối năm 2018...
* UBND tỉnh xác định 3 đột phá (1) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ. (2) Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, đồng thời bảo tồn, đầu tư phát triển có hiệu quả những loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum, đẳng sâm Kon Tum và các sản phẩm đặc hữu khác. (3) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.
* UBND tỉnh xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó: (a) Về lĩnh vực kinh tế, phối hợp chặt chẽ trong điều hành góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. (b) Về lĩnh vực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm những vụ án tham nhũng; tăng cường quốc phòng- an ninh, bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. (c) Giữ vững ổn định chính trị xã hội và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
4. Ngày 16-1, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong năm 2018, công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Các địa phương, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch năm và các hướng dẫn của tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, thiết lập chương trình hợp tác với ủy ban mặt trận, đoàn thể các tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào), tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Các huyện biên giới, Bộ Chỉ huy quân sự, biên phòng của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh có nhiều bài viết, phóng sự hình ảnh về những kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh, nhất là sự đổi thay của các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa...
Trong năm, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 10 năm khánh thành cột mốc biên giới ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia; chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất; hội nghị đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và dược liệu khác; các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cũng đã kịp thời cử đoàn công tác sang thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào).
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh, năm 2019 Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp nhằm quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại đến cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong xã hội vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm, triển khai tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.
5. Sáng 20-1, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (TP. Hà Nội), UBND tỉnh Kon Tum và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum- Báu vật đại ngàn".
Đến dự Lễ khai mạc triển lãm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố... 
Triển lãm “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - Báu vật đại ngàn” là dịp để tỉnh Kon Tum giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc Kon Tum, về sâm Ngọc Linh - loại cây dược liệu quý hiếm của tỉnh. Trong đó bao gồm: hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Bắc Tây Nguyên; tái hiện thực cảnh chân thực về sâm Ngọc Linh về môi trường sống, giá trị dược liệu của sâm Ngọc Linh…
Triển lãm trưng bày gồm 2 phần: Phần thứ nhất là di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Kon Tum bằng các hiện vật, tài liệu, hình ảnh, phim tư liệu, clip giới thiệu về vùng đất, con người, đặc biệt là các di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum. Phần thứ hai gồm: sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo" của Việt Nam, tái hiện hình ảnh về môi trường, cảnh quan, sự đa dạng sinh học của vùng rừng núi Ngọc Linh, không gian sinh tồn của sâm Ngọc Linh; lịch sử phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn nguồn gene gốc, nhân giống và phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng; giá trị đặc biệt và những chế phẩm của sâm Ngọc Linh; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến việc phát triển sâm Ngọc Linh thành “quốc kế dân sinh”; sâm Ngọc Linh trong giải quyết các vấn đề về việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Ngọc Linh và vươn ra thị trường quốc tế.
Phát biểu tại triển lãm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc tổ chức triển lãm của tỉnh Kon Tum về "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - báu vật đại ngàn" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đúng đắn, hợp lý. Tại đây, trưng bày nhiều hiện vật xuyên suốt quá trình xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước. Việc xây dựng sản phẩm mang tính quốc gia được trưng bày tại đây cũng là để tôn vinh sản phẩm thuộc vào hàng quốc bảo như cây sâm Ngọc Linh. Đây là bước đi kịp thời của tỉnh Kon Tum nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển sâm Ngọc Linh, giới thiệu ra toàn quốc và thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra, để sâm Ngọc Linh từ quốc bảo thành quốc kế dân sinh, chúng ta cần xây dựng chiến lược tổng thể, đồng thời làm tốt tất cả các khía cạnh, thông tin truyền thông, định hướng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp, có thể đem lại giá trị độc đáo cho hình ảnh của quốc gia như sâm Hàn Quốc và yếu tố hấp dẫn du lịch. Những chế phẩm của sâm Ngọc Linh có thể vươn lên tầm thế giới không kém của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý tưởng tốt đẹp của Triển lãm "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - Báu vật đại ngàn" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Và, tin tưởng, kỳ vọng sâm Ngọc Linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới trong ngành dược liệu Việt Nam…
Sau lễ cắt băng khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và người dân tham quan các điểm trưng bày và đánh giá cao việc tỉnh Kon Tum tổ chức triển lãm ngay tại Thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện cho người dân Thủ đô được tận mắt chứng kiến “Quốc bảo sâm Ngọc Linh”...Triển lãm diễn ra trong thời gian 1 năm (20/1/2019-20/12/2019) tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
6. Sáng 22-1, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các tầng lớp nhân dân, người uy tín, nhân sĩ trí thức, cốt cán phong trào, chức sắc tôn giáo và kiều bào nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, năm 2018, công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được sự đồng thuận cao trong thi đua lao động sản xuất. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Những thành quả trên có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, người uy tín, nhân sĩ trí thức, cốt cán phong trào, chức sắc tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, với vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQVN tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục kêu gọi nhân dân, tín đồ tôn giáo góp sức vun đắp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và bền vững.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Y Mửi ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân và nhân sĩ trí thức, cốt cán phong trào, chức sắc tôn giáo, kiều bào đối với công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các đại biểu là người uy tín, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, kiều bào tiếp tục chung sức, đồng lòng hưởng ứng và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động, đặc biệt là vận động toàn dân thi đua lao động sản xuất. Bên cạnh đó, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương của trung ương, của tỉnh về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị kết hợp với phát triển các dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, lựa chọn những sản phẩm phù hợp để tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội…
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trân trọng tặng quà, gửi lời chúc đến đại biểu các tầng lớp nhân dân, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và kiều bào trong tỉnh đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019 an lành, hạnh phúc.
III. TIN TRONG NƯỚC
1. Một số kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 25 - 26/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn và quyết định một số nội dung quan trọng sau:
(1) Về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.
Trung ương đồng tình cao việc Bộ Chính trị trình Trung ương tại Hội nghị này chỉ cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ, công phu; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền. Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, sau Hội nghị, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Trung ương cần khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của Đảng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau.
(2) Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII theo quy định. Trung ương khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của Ban Chấp hành Trung ương đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua kết quả được công bố trong Ban Chấp hành Trung ương đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương. Mỗi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Ban Chấp hành Trung ương, của toàn Đảng và toàn dân.
(3) Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018
Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm; cho rằng việc kiểm điểm đã được tiến hành nghiêm túc, cầu thị, đúng nguyên tắc. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Năm 2018, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối nêu trong Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn để kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về đối nội và đối ngoại. Đồng thời, Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo; hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Trung ương về những việc còn chưa làm được. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của Trung ương để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong những năm sắp tới, đặc biệt là 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 như trong Báo cáo đã nêu.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XII.
(4) Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật là con số chưa từng có, trong đó có 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm và 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục tinh thần không có "vùng cấm", không có ngoại lệ năm 2018, đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu, cán bộ trong các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật, sĩ quan cấp tướng thuộc các lực lượng vũ trang, có những trường hợp bị tước các danh hiệu, xử lý hình sự.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã  
Ngày 24-12-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:
(1) Về mục tiêu
a) Mục tiêu tổng quát: sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
b) Mục tiêu cụ thể:
Từ nay đến năm 2021: cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.
Từ năm 2022 - 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.
(2) Nhiệm vụ, giải pháp
Thứ nhất, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng, hợp lý của đa số nhân dân. Trước mắt áp dụng cho các đơn vị thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021; sau tổng kết, tiếp tục hoàn thiện phục vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Thứ hai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy định pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại.
Thứ ba, xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm đến năm 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục tiêu yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Thứ năm, cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.
Thứ sáu, xây dựng khung danh mục vị trí việc làm để các địa phương tiến hành xây dựng vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức trong bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại những đơn vị hành chính mới.
Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Chậm nhất sau 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.
Thứ bảy, các ban, bộ, ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn chính quyền địa phương các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
Thứ tám, Chính phủ bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương trong việc xây dựng đề án và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm việc sử dụng kinh phí đạt hiệu quả cao nhất.
(3) Về công tác tổ chức thực hiện
Thứ nhất, các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết này và phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.
Thứ hai, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện.
Thứ ba, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trước mắt, nghiên cứu, kịp thời ban hành các văn bản cần thiết theo thẩm quyền phục vụ cho việc sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, nhất là việc ban hành văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cụ thể hóa Nghị quyết này và kịp thời ban hành Nghị quyết cho các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp lại theo đề nghị của Chính phủ.
Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.
Thứ năm, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
3. Một số nội dung tập trung tuyên truyền, kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc
Ngày 27-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTW tuyên truyền, kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019). Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:
(1) Về mục đích, yêu cầu
- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cũng như cộng đồng quốc tế hiểu sâu sắc, khách quan về các sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, về sự thật lịch sử và chính nghĩa của Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giữ gìn và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển và đi vào thực chất vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, vì sự hòa bình, ổn định ở trong khu vực và trên thế giới; đồng thời khẳng định đường lối, chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ với các quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm hài hòa giữa đối nội và đối ngoại, không để các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, kích động hận thù dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
(2) Nội dung tuyên truyền
Thứ nhất, nêu bật khát vọng hòa bình của Nhân dân Việt Nam sau nhiều thập kỷ phải đương đầu với cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam - Việt Nam của tập đoàn Pôn Pốt; phản ánh trung thực, khách quan về các sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, bao gồm cả sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam; làm rõ sự thật, tính chính nghĩa và bản chất Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; khẳng định quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân Việt Nam. Đây là việc làm phù hợp với luật pháp quốc tế; bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế đều đồng tình và ủng hộ Cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Thứ hai, tuyên truyền tinh thần anh dũng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của quân và dân ta trong những ngày tháng đầy gian khổ, ác liệt trên các mặt trận: Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang), Quảng Ninh; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào cả nước, nhất là quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ quốc trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Thứ ba, tuyên truyền về lòng bao dung của Việt Nam qua các cuộc chiến tranh; khẳng định những nỗ lực của Việt Nam đối với việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; cổ vũ những sáng kiến và việc làm thiết thực vì sự hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, bền vững của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.
Thứ tư, tuyên truyền đường lối, chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ với Trung Quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng nhận thức của Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc "khép lại quá khứ hướng đến tương lai", không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển; tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thiết thực ở trong và ngoài nước đối với việc giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, "diễn biến hòa bình", vu cáo, lợi dụng sự kiện lịch sử biên giới phía Bắc kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Thứ năm, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước; cổ vũ, động viên tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn", giúp đỡ gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước nói chung và trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc nói riêng.
Thứ sáu, tuyên truyền, phát huy lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia để xây dựng và phát triển vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện cho được mục tiêu cao cả: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
4. Một số kết quả chủ yếu công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019
(1) Một số kết quả chủ yếu
Năm 2018, lực lượng Công an nhân dân đã phòng ngừa, đấu tranh làm giảm 0,61% (so với năm 2017) số vụ phạm pháp hình sự. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,22% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra 0,22%); công tác phòng, chống oan, sai, bức cung, nhục hình được quan tâm chỉ đạo, hạn chế số vụ oan, sai xảy ra. Bắt, vận động ra đầu thú, thanh loại gần 5 nghìn đối tượng truy nã, trong đó có hơn 1 nghìn đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Điều tra, khám phá gần 45 nghìn vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý gần 90 nghìn đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32% và cao hơn 1,9% so với năm 2017); triệt phá gần 3 nghìn băng, nhóm tội phạm (tăng 11,06%).
Đấu tranh quyết liệt với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phát hiện, xử lý tăng gần 200 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ. Triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán điện tử; triệt phá nhiều đường dây tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet, người nước ngoài sử dụng công nghệ cao phạm tội tại Việt Nam.
Lực lượng Công an đã phối hợp thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường; triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép; tăng cường phát hiện, đấu tranh tội phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ rừng,... Phát hiện, xử lý hơn 5 nghìn vụ vi phạm pháp luật về môi trường.
Tập trung triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào trong nước. Phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy với tổng số 924 đối tượng trong 1.360 vụ; thu giữ ma túy tăng gần 250kg, hơn 3 tấn và hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp. Nổi cộm là xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).
Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng đang gặp nhiều khó khăn do tính chất tội phạm nghiêm trọng, cường độ bạo lực gia tăng. Tội phạm có tổ chức có sự đan xen, gắn kết chặt chẽ giữa nhiều lĩnh vực. Tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng. Tội phạm về tham nhũng, kinh tế ngày càng tinh vi, có sự đan xen, liên kết giữa lĩnh vực công và tư, xảy ra tại các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm, như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên, khóang sản, đấu thầu dự án, BOT giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, tổ chức và nhân dân. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, gây thiệt hại trên diện rộng. Tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; sản xuất thuốc tân dược giả, phụ phẩm bẩn, thực phẩm chức năng giả, sản xuất, kinh doanh rượu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hàng tiêu dùng;... Tội phạm ma tuý diễn ra nghiêm trọng. Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn hoạt động mạnh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm (cả trên tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không);...
(2) Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Công an năm 2019
Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự tự giác của nhân dân trong phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội.
Thứ hai, tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm cướp, mua bán người; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy...
Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự; kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Thứ tư, chủ động rà soát, xây dựng, kịp thời đề xuất Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.
Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp song phương, đa phương trong lĩnh vực hình sự, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
Thứ sáu, tăng cường nguồn lực cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật.
C. VĂN BẢN MỚI
I. VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1466/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phát triển khoảng 2.000 ha vùng nuôi trồng dược liệu tập trung đối với một số loài dược liệu có giá trị kinh tế (Gồm: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử, Lan kim tuyến, Nghệ vàng, Đinh lăng, Sa nhân tím, Ý dĩ, nấm dược liệu và một số loài dược liệu giá trị kinh tế cao) và sức tiêu thụ mạnh trên thị trường (trong đó có ít nhất 1.000 ha Sâm Ngọc Linh).
Đến năm 2030, Phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm của quốc gia với diện tích tổng số 25.000 ha đối với 10 loài dược liệu; trong đó, phát triển 10.000 ha Sâm Ngọc Linh tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei gắn với phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ sâm củ Ngọc Linh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu mỗi năm ngành dược liệu đóng góp khoảng 10% tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp của tỉnh.
Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đã đề ra 07 nhóm giải pháp về: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Tăng cường quản lý nhà nước về dược liệu; Quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung; Chế biến và tiêu thụ dược liệu; Tăng cường hợp tác quốc tế; Ứng dụng khoa học công nghệ; Áp dụng chính sách đặc thù của trung ương và địa phương.
2. Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 06/UBND-NCXDPL chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, công tác bảo vệ trụ sở, tài sản cơ quan, đơn vị; củng cố lực lượng, trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định đối với lực lượng bảo vệ tại cơ quan để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; trong đó, tập trung triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm có hoạt động “bảo kê”, “siết nợ”, "tín dụng đen", đòi nợ thuê; các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế - tham nhũng, tệ nạn cờ bạc; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy gây ảo giác, “ngáo đá”, hoạt động liều lĩnh, nguy hiểm… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiền giả; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trong dịp Tết. Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bố trí lực lượng trực ban, trực chiến, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Thực hiện các biện pháp công tác nhằm duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Luật Giao thông đường bộ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...
UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố vận động hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục vận động, xây dựng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...
3. Ngày 14/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 75/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về kết quả tấn công, trấn áp tội phạm của các cơ quan chức năng; thông báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới để người dân nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác.
Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư, đấu tranh, tố giác tội phạm; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tuyến, địa bàn biên giới, các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái pháp các loại ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong hoạt động cấp tín dụng, trung gian tiền tệ trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tổ chức tín dụng, đề xuất UBND tỉnh xử lý các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi theo quy định; tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về hoạt động ngân hàng, các quy định pháp luật về phòng, chống "tín dụng đen" đến các tầng lớp Nhân dân. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để hạn chế vay trái quy định bên ngoài; nhân rộng các mô hình điểm giao dịch lưu động, mở rộng mạng lưới tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa.
Tập trung triển khai các biện pháp xử lý mạnh; quyết liệt tấn công, triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê; khẩn trương điều tra, mở rộng các vụ án hình sự nổi cộm trên địa bàn tỉnh, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.
4. Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu các ngành chức năng, địa phương chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị nêu rõ thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLBVR trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ và mức độ. Nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng chức năng, một số chủ rừng còn buông lỏng công tác quản lý; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ...
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và hạn chế tối đa tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố các đơn vị chủ rừng tập trung triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục tư tưởng, chính trị của cán bộ, chiến sỹ trong công tác QLBVR; (2) Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLBVR; (3) Triển khai mạnh mẽ các giải pháp trong công tác tuần tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; (4) Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản, xử lý phương tiện giao thông độ chế không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh; (5) Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được các ngành chức năng phát hiện.
Chỉ thị cũng nêu rõ cần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ việc, các điểm nóng liên quan đến công tác QLBVR; địa phương nào để xảy ra vi phạm công tác QLBVR thì tùy theo tính chất, mức độ vụ việc, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm chính trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, hoặc để xảy ra việc các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh.
Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn để nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị của lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; không bố trí các cá nhân có vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm vào các vị trí lãnh đạo.
Đồng thời, Chỉ thị cũng yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ vi phạm; rà soát và xử lý dứt điểm các hồ sơ mua bán gỗ không còn phù hợp, đặc biệt là các bộ hồ sơ mua bán gỗ do Nhà nước bán đấu giá. Đẩy mạnh việc rà soát và xử lý dứt điểm xe độ chế tham gia vận chuyển lâm sản trái phép, địa phương nào còn tình trạng xe độ chế hoạt động thì Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Công an huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực QLBVR đã được phát hiện, tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định gồm có 08 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2019. Một số nội dung chủ yếu của Quy định:
- Tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em bao gồm: (1) Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em; (2) Trẻ em được khai sinh đúng quy định; (3) Trẻ em bị xâm hại; (4) Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; (5) Trẻ em bị tai nạn, thương tích; (6) Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; (7) Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các lại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; (8) Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thẻ nhẹ cân và thể thấp còi; (9) Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ; (10) Trẻ em đến trường, lớp mần non; (11) Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em; (12) Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em; (13) Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em.
Theo Quy định, 125 điểm là điểm số tối đa dành cho xã, phường, thị trấn có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. Cụ thể, xã, phường, thị trấn có tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp từ 95% trở lên sẽ được tính 50 điểm; tỷ lệ các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bỏ rơi, mua bán được Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt kế hoạch can thiệp, hỗ trợ kịp thời 100% sẽ được tính 75 điểm.
Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các lại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng từ 98% trở lên sẽ được tính điểm tối đa 50 điểm.
- Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em: Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải đạt đủ 13 tiêu chí quy định tại Điều 2 của Quy định này, không có tiêu chí nào bị 0 điểm và đạt tổng số điểm theo quy định: (1) Phường thuộc quận, thị xã, thành phố của thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 900 điểm trở lên; (2) Xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Đạt từ 800 điểm trở lên; (3) Xã, phường, thị trấn không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này: Đạt từ 850 điểm trở lên.
- Thời gian đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em: Việc đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện vào tháng 11 năm thứ 2 và tháng 11 năm thứ 4 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Số liệu thống kê các Tiêu chí 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 được thu thập trong năm đánh giá. Số liệu thống kê Tiêu chí 3 và Tiêu chí 5 được thu thập trong kỳ đánh giá.
 
_________
 
Nguyễn Phi Em thực hiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:30 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:67 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:167 | lượt tải:161

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:81 | lượt tải:79

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:79 | lượt tải:69

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:49 | lượt tải:36

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:35
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay14,787
  • Tháng hiện tại311,491
  • Tổng lượt truy cập10,898,767
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây