BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2022) 

BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2022)

Thứ ba - 25/01/2022 19:58
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2022)
A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG
* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các hoạt động chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng[1]…cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 02/2022 để sinh hoạt. Trong đó:
1/ Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm. Tuyên truyền các nghị quyết của Tỉnh uỷ: Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 “về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022”; Kế hoạch số 40 -KH/TU ngày 24-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
2/ Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngay trong dịp Tết cổ truyền. Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống các thủ đoạn, hoạt động trộm cắp, lừa đảo; phê phán các hành vi tiêu cực, không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
3/ Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội...
B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
I- THÔNG TIN THỜI SỰ
1. THẾ GIỚI
2. TRONG NƯỚC
(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY)
3. TRONG TỈNH
3.1. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ngày 5-1, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình công tác năm và Chương trình thực hiện một số nội dung trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021-2025; kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình; tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên internet. Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong phạm vi quản lý. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động phát hiện các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kịp thời định hướng dư luận xã hội; trong đó, đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời thông tin chống phá, tiêu cực liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; chủ động phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19… Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy định số 134-QĐ/TW, ngày 08-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền kịp thời, đậm nét các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các địa phương, đơn vị năm 2021. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là tăng cường định hướng dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu xử lý kịp thời những thông tin phản ánh không đầy đủ, một chiều ảnh hưởng tiêu cực đến địa phương.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
3.2. Chiều 13-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Năm 2021, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát huy tác dụng, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, trong đó: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực, trọng tâm là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế"; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"… Tích cực triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 18-5-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị của Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09-12-2020 của Ban Chấp hành Trung ương "thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc", trong đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm đối với các vụ án, vụ việc chưa giải quyết xong; các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực trong năm 2022. Chủ động xây dựng kế hoạch đối thoại của người đứng đầu cấp ủy năm 2022; phát huy vai trò người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
3.3. Sáng 18-1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được nghe quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; nghe thông tin kết quả nổi bật công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, như: (i) Việc học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu biên soạn, phát hành cẩm nang các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. (ii) Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng toàn tỉnh đã triển khai kịp thời, đúng quy định về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. (iii) Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Qua rà soát, kiểm tra, giám sát đã kịp thời có kết luận, thông báo rõ, giúp tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (iv) Công tác dân vận cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022, các cấp ủy và tổ chức đảng trong tỉnh phải tập trung quyết liệt, thường xuyên hơn nữa công tác lãnh đạo, khắc phục hiệu quả các hạn chế, tồn tại của năm cũ đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Đồng chí lưu ý, ban tuyên giáo (tuyên huấn) của các cấp ủy phải tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ, cấp ủy của mình. Đối với công tác cán bộ, xây dựng Đảng, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ (từ năm 2022 đến 2025 và các năm tiếp theo), có sự quan tâm, nắm bắt từ thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ quản lý về năng lực, phẩm chất, đạo đức; từ đó có đánh giá, nhận xét khách quan, toàn diện để bồi dưỡng, phát triển, đưa vào quy hoạch những cán bộ có tài, có đức (tránh bỏ sót), có năng lực, trách nhiệm công tác. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải lãnh đạo, thuyết phục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm việc được giao. Từ đó khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng thể xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng (đặc biệt là từ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố). Ở các đảng bộ, chú ý khắc phục các hiện tượng mất đoàn kết trong nội bộ, nhất là khắc phục tác phong, lề lối làm việc và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định; phải khắc phục hạn chế, thiếu sót về công tác dân vận năm qua; quyết liệt thực hiện chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trật tự xã hội, an ninh và quốc phòng ở địa phương; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò tập thể đối với quyết định, chủ trương cho ý kiến trên các mặt công tác, lĩnh vực chỉ đạo ở các cấp. Các cấp ủy phải chỉ đạo tốt rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp tình hình mới; công tác phòng, chống tiêu cực phải tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên để tránh, hạn chế các biểu hiện, sai phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
3.4. Chiều 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2021 và gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí năm 2022. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2021: (i) Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức; đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm thành viên tham vấn, phản biện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. (ii) Các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các chỉ đạo, định hướng của tỉnh để thông tin tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị nổi bật; nội dung, hình thức trên báo chí ngày càng đa dạng, phong phú, có tính phản biện xã hội. Cơ quan báo chí Trung ương thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có các tin, bài thông tin về tỉnh Kon Tum đến khán, thính giả trong cả nước. (iii) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chú trọng thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, xác minh, phản hồi thông tin. (iv) Các cấp, các ngành tạo điều kiện cho trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí có những đóng góp trong hoạt động nghề nghiệp, đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà, đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, đất và người Kon Tum đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những kết quả, đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí đề nghị với vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt về khoa học - công nghệ và những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. (1) Đối với đội ngũ trí thức của tỉnh, đồng chí đề nghị phải không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn. Thường xuyên quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị-xã hội của tỉnh, của đất nước. Nâng cao hơn nữa công tác tham gia tư vấn, giám sát, phản biện đối với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp đột phá để phát triển các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh. (2) Đối với văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động của báo chí với tinh thần phản ánh công tâm, trung thực; có sự kết hợp hài hòa giữa "xây và chống"; không ngừng nâng cao chất lượng tin, bài; góp phần đưa báo chí tỉnh nhà thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực tham gia tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân hiểu, ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, nhất là thực hiện tốt Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí lưu ý, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, mỗi văn nghệ sỹ, phóng viên phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi và thường xuyên bám sát cơ sở, gần gũi với quần chúng lao động để sáng tác nhiều hơn nữa các tác phẩm nghệ thuật mang tính văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, đảm bảo tính nhân văn, tôn vinh cái đẹp và phản ánh một cách chân thực, sinh động về cuộc sống, lao động của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, chuyển tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; khơi dậy trong công chúng, bạn đọc tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh... góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh, nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Kon Tum với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh nhà phát huy năng lực, trình độ chuyên môn của mình; quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới, hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, với sự hiến kế, phối hợp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí sẽ giúp cho sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công tác của mình, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy tặng 135 suất quà cho đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp năm mới Xuân Nhân Dần 2022.
3.5. Chiều 14-1, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho biết, năm 2021, dù phải đối mặt với khó khăn thách thức của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, Kon Tum đã thực hiện được "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật. Có 25/35 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội-môi trường, quốc phòng, an ninh năm 2021 đã đạt và vượt. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn định. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm. An sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vẫn còn nhiều hạn chế: Tăng trưởng kinh tế, thành lập mới doanh nghiệp, diện tích Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác trồng mới không đạt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công không đạt mục tiêu, tiến độ đầu tư các dự án trọng tâm của tỉnh còn chậm. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính chậm cải thiện. Các hành vi khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép còn diễn ra; tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng…
UBND tỉnh đã đề ra chương trình hành động với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra với tinh thần chung là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tập trung tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/ 12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
3.6. Năm 2021, với quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn quân, cùng sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao hơn 85% số chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra.
Nổi bật (i) ở lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) năm 2021 (giá so sánh năm 2010) đạt 16.051 tỷ đồng, tăng 6,47% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút 43 dự án với tổng vốn đăng ký 13.638 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng (năm 2020) lên 47,1 triệu đồng năm 2021. (ii) Về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, toàn tỉnh đã phát triển được 188.568 ha, đạt 102,91% kế hoạch; trong đó đã xây dựng cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 4.522 ha. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu cây trồng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề tích cực cho các năm sau, như: Tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.176 ha, đạt 114,4% kế hoạch; cao su 76.233 ha, đạt 102,7%; cây ăn quả khoảng 6.375 ha, đạt 104,3% và cây mắc ca khoảng 1.219 ha, đạt 159,8%. Chương trình trồng rừng mới được 4.798 ha rừng, đạt 160% chỉ tiêu đề ra; thực hiện xây dựng nông thôn mới, có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu. (iii) Về văn hóa - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã quan tâm, chỉ đạo đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục với 184/374 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì hiệu quả, đã giải quyết việc làm mới cho 6.200 lao động, đạt 108,8% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm kịp thời; mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt ít nhất 4%/năm. (iv) Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; nhất là việc phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng, đã kết nạp 937 đảng viên, đạt 104,12% chỉ tiêu.
Có thể nói, năm qua, mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
3.7. Năm 2021 tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó, có mục tiêu về xây dựng nông thôn mới.
Theo Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 về xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức…Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền huy động sự vào cuộc của mặt trận, đoàn thể trong đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, lựa chọn các xã mục tiêu, ưu tiên nguồn lực đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn xây dựng xã nông thôn mới năm 2021.
Kết quả, đến cuối năm 2021 tỉnh ta đã có thêm 8 xã (trong kế hoạch năm 2021) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, trong đó có 29 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 xã đang thẩm định để công nhận đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh cũng có 6 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 1 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí (không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã đạt 15,39 tiêu chí (tăng 0,59 tiêu chí so với năm 2020). Toàn tỉnh có 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 6 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. 
Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 là bước tạo đà quan trọng cho mục tiêu dài hơi, bởi đây là tiền đề, động lực để chúng ta quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong những năm tới. Năm 2022, tỉnh ta tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 44 xã. Tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS.
3.8. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh”, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy các nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ.
Trên địa bàn tỉnh có 7 DTTS tại chỗ sinh sống, gồm Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, H’rê, Brâu và Rơ Măm. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 261-TB/TU ngày 14/10/2016 về triển khai Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm, đầu tư kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng, nhằm từng bước thực hiện hiệu quả việc sưu tầm, lưu giữ, trao truyền kinh nghiệm cũng như phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa của các nghề truyền thống các DTTS tại chỗ đang có nguy cơ bị mai một trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, xã huy động khoảng 200 nghệ nhân, người uy tín, già làng, trưởng thôn, phó thôn ở các thôn, làng DTTS tại chỗ tham gia khảo sát, phục dựng, ghi hình tư liệu nhằm bảo tồn 9 nghề truyền thống của bà con: Dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, làm rượu cần, chế tác nỏ, chế tác nhạc cụ, đẽo thuyền độc mộc, tạc tượng, làm gốm. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức phục dựng, ghi hình mô tả về quy trình sản xuất, chế tác lần lượt từng sản phẩm do các nghệ nhân, người uy tín, già làng thực hiện. Chẳng hạn như, phục dựng nghề dệt thổ cẩm tại làng Le, xã Mô Rai và nghề đan lát tại làng Chốt, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy); phục dựng nghề rèn tại làng Văn Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông; nghề làm rượu cần ở làng Kon K’tu, xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum)…Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã sử dụng các thước phim ghi hình quy trình hoạt động của từng nghề truyền thống làm tư liệu trình chiếu, hướng dẫn, tuyên truyền cho gần 2.200 lượt già làng, người uy tín, trưởng thôn, phó thôn, hội viên các tổ chức đoàn thể cơ sở biết, khơi gợi sự tự hào, cùng tham gia gìn giữ, tuyên truyền cho con cháu văn hóa dân tộc. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Tô được hỗ trợ kinh phí thực hiện thiết kế hình ảnh các nghề truyền thống của bà con DTTS tại chỗ để tuyên truyền trực quan bằng các cụm pa nô tại trung tâm huyện. Các địa phương còn phát triển được 14 điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp trưng bày và bán sản phẩm nghề truyền thống, do bà con làm ra.
Thực hiện đề án trên, gần 6 năm qua, các cấp và ngành, đơn vị, cơ quan trong tỉnh đã hỗ trợ các thôn, làng vùng đồng bào DTTS 360 bộ khung dệt; tặng 15 bộ cồng chiêng; tổ chức cho 2.000 lượt nghệ nhân tham dự 23 lễ hội, hội thảo, hội nghị quảng bá, giới thiệu văn hóa, nghề truyền thống dân tộc trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, các nghệ nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia 112 lớp truyền nghề truyền thống cho thanh thiếu niên, người dân tại chỗ. Qua công tác triển khai bảo tồn, phát huy và phát triển các nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn thời gian qua, số người dân, nghệ nhân biết nghề truyền thống của dân tộc mình đã tăng từ 2.220 người lên 12.170. Cụ thể, người biết dệt thổ cẩm từ 315 người tăng lên 1.046 người; đan lát từ 570 người tăng lên 1.747 người; nghề rèn từ 116 người tăng lên 408 người; nghề làm rượu cần từ 984 người tăng 8.464 người; chế tác nỏ từ 53 người tăng 266 người; chế tác nhạc cụ từ 124 người tăng lên 164 người; tạc tượng từ 39 người lên 46 người, đẽo thuyền độc mộc từ 19 người tăng lên 29 người.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 261-TB/TU, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh đã tích cực tham gia, góp phần bảo tồn, khôi phục, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa của các nghề truyền thống của bà con DTTS tại chỗ.           
II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 2. Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 3. Thông điệp của Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Chi tiết, xin xem tại đây).
Chuyên đề 4. Phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, QH khoá XV của Chủ tịch Quốc hội. (Chi tiết, xin xem tại đây).
C/ VĂN BẢN MỚI
I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1.1. Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp. (xin xem tại đây).
1.2. Bộ Chính trị quy định về công tác quy hoạch cán bộ. (xin xem tại đây).
1.3. Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). (xin xem tại đây).
1.4. Kết luận Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH
2.1. Chỉ đạo của Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. (xin xem tại đây).
2.2. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư “về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam”. (xin xem tại đây).
2.3. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”. (xin xem tại đây).
2.4. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. (xin xem tại đây).
2.5. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. (xin xem tại đây).
II- VĂN BẢN PHÁP QUY
1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1.1. Nghị quyết 01/NQ-CP quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. (xin xem tại đây).
1.2. Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. (xin xem tại đây).
1.3. Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về thuốc, vaccine phòng, chống COVID-19. (xin xem tại đây).
1.4. Chính phủ ban hành Nghị định mới về lệ phí trước bạ. (xin xem tại đây).
2. VĂN BẢN CỦA TỈNH
2.1. Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống COVID-19
- Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát cộng đồng, quản lý nguy cơ và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. (xin xem tại đây).
- Công văn số 115/UBND-KGVX ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND-KGVX ngày 29/12/2021). Áp dụng từ 12 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2022. (xin xem tại đây).
2.2. Công văn số 45/UBND-KGVX ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em. (xin xem tại đây).
2.3. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
2.4. Công văn số 111/UBND-NNTN ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường. (xin xem tại đây).
2.5. Công văn số 144/UBND-KGVX ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây).
2.6. Công văn số 213/UBND-NC ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. (xin xem tại đây).
D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
1. Y Doan - Cô giáo dạy giỏi, năng động. (xin xem tại đây).
2. Nghệ nhân A Níu đam mê âm nhạc truyền thống. (xin xem tại đây).
3. Nghệ nhân Y Beo nặng lòng với văn hóa truyền thống. (xin xem tại đây).
4. Người Bí thư chi bộ tận tụy. (xin xem tại đây).
 

Nguyễn Phi Em thực hiện.
 

[1] Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022); 109 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2022); 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2022)…
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:118 | lượt tải:64

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:199 | lượt tải:183

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:104 | lượt tải:72

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:432 | lượt tải:479

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:410 | lượt tải:215

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:486 | lượt tải:289

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày hy sinh của Đồng chí Phan Văn Khoẻ, nguyên Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ

Lượt xem:1572 | lượt tải:205


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay12,361
  • Tháng hiện tại184,911
  • Tổng lượt truy cập30,260,461
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây