Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
banner 1
 

Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 14/12/2018 09:45
Sau 03 năm tích cực triển khai các dự án của Trung ương về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa tỉnh ta đã đạt được các kết quả đáng khích lệ.
Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum
Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum
Về Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Tiểu dự án 2, Dự án 1, Chương trình 30a đã có 8.950 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tham gia với các hoạt động như: giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ máy nông nghiệp, công cụ phục vụ sản xuất, khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Tiểu dự án 2, Dự án 2 (Chương trình 135) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, đã có 9.450 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được thụ hưởng, thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, tập huấn kỹ thuật…hỗ trợ máy nông nghiệp, công cụ phục vụ sản xuất; cây lương thực (giống lúa, ngô); cây công nghiệp (cây bời, keo lai); gia cầm (ngành, vịt); gia súc (trâu, bò, lợn dê); hỗ trợ làm chuồng trại; vật tư (phân bón các loại, thuốc BVTV); xây dựng các mô hình chuồng trâu, bò, bền vững; hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất. Nhìn chung các lại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, được nhân dân đồng tình tham gia hưởng ứng.
Về Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, đã có 430 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được thụ hưởng, thông qua các hoạt động như: hiện hỗ trợ cây công nghiệp (cây bời, keo lai); gia súc (trâu, bò, lợn, dê); vật tư (phân bón các loại, thuốc BVTV); hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, tập huấn kỹ thuật…hỗ trợ máy nông nghiệp, công cụ phục vụ sản xuất, kết quả thực hiện. Nhìn chung các lại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân trên địa bàn xã
Về Nhân rộng mô hình giảm nghèo: Đã triển khai, thực hiện 29 mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn 29 xã của 10 huyện, thành phố với 724 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo tham gia, tổng kinh phí thực hiện là 2.358 triệu đồng. Sau 03 năm tham gia dự án có 588 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, đạt tỷ lệ 81,21% so với tổng số hộ nghèo tham gia dự án. Thu nhập bình quân của hộ nghèo sau khi tham gia dự án tăng từ 05 đến 07 triệu đồng/hộ/năm (giai đoạn 2008-2016 mức thu hồi vốn hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo trong 03 năm là 100% vốn hỗ trợ ban đầu; giai đoạn 2016-2018 mức thu hồi vốn đối với hộ nghèo bằng 50% vốn hỗ trợ ban đầu, đối với hộ cận nghèo bằng 70% vốn hỗ trợ ban đầu, hộ mới thoát nghèo bằng 80% vốn hỗ trợ ban đầu).
Quá trình triển khai dự án, các huyện, thành phố hỗ trợ cây công nghiệp, gia súc, vật tư, hỗ trợ máy, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo,... góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Nhìn chung, các hộ nghèo tham gia dự án đã cam kết sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đúng mục đích, bảo toàn được nguồn vốn.
Để có được kết quả đó, là nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước, các dự án được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của người nghèo, đã tác động trực tiếp đến cách nghĩ, cách làm và tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt và công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ giới hóa trong sản xuất nông, lâm nghiệp, từng bước phát triển kinh tế hộ góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. cho nhân dân.
Nguồn vốn được phân bổ kịp thời, đúng tiến độ, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón... được cấp sớm, đúng đối tượng và bám sát vào nhu cầu thực tế của người nghèo. Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước (hộ nghèo biết sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước đúng mục đích, bảo toàn được nguồn vốn), công tác thu hồi vốn luân chuyển cho hộ nghèo khác thực hiện có hiệu quả. Vai trò của UBND xã, Chủ tịch UBND xã được phát huy hơn. Xã nào có UBND xã, Chủ tịch UBND xã hoạt động tích cực, trách nhiệm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện đúng các nội dung của dự án phê duyệt, thì ở xã đó dự án đạt hiệu quả cao kết quả nhân rộng mô hình rõ rệt, có nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Phát huy và bảo toàn được nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo được hưởng thụ trong điều kiện nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước hạn chế, khắc phục tình trạng có hộ nghèo không muốn thoát nghèo để được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phát huy tính dân chủ, công bằng, công khai ở cơ sở.
Phát huy kết quả đạt được và hạn chế thấp nhất tính ỷ lại, chay lười trong dân, nhất là người nghèo, trong thời gian đến tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, đó là:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho nhân dân vùng đồng bào DTTS, xã đặc biệt khó khăn về phát triển sản xuất nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Thứ hai, tiếp tục phát huy cao vai trò, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị huyện, thành phố được UBND tỉnh giao, nhất là cơ quan chủ trì Dự án trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và thực hiện để đảm bảo các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện các quy định tại các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. 
Thứ ba, tăng cường nâng cao chất lượng tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về kỹ thuật, nội dung chuyên sâu về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trong triển khai thực hiện nội dung của Dự án 2 và Dự án 3. Tiếp tục phân cấp cho Ủy ban nhân dân các xã thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ tư, phát huy vai trò của ngành nông nghiệp trong việc quản lý, giám sát, đánh giá và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc lĩnh vực ngành chủ trì, quản lý. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả và các mô hình theo chuỗi sản xuất tạo ra giá trị sản phẩm.
Thứ năm, huy động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia, tạo đầu ra để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của các Tiểu dự án theo từng địa bàn (30a, 135, ngoài vùng 30a và 135) để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: Nguyễn Trung Thuận
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Lượt xem:11 | lượt tải:9

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 10-2021

Lượt xem:12 | lượt tải:5

CT.08.TU

về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:26 | lượt tải:10

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:368 | lượt tải:91

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:147 | lượt tải:72

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:259 | lượt tải:118

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:497 | lượt tải:81
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay13,658
  • Tháng hiện tại382,797
  • Tổng lượt truy cập12,590,209
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây