Kết quả công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2018 
banner 1
 

Kết quả công tác dư luận xã hội và hoạt động cộng tác viên năm 2018

Thứ ba - 18/12/2018 15:24
Thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp tỉnh, việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận bức xúc, quan tâm tại địa phương, đơn vị được toàn diện và kịp thời hơn, giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thêm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm.
Hình có tính chất minh họa
Hình có tính chất minh họa
Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác nghiên cứu, phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
Cùng với việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua phản ánh của các địa phương, ngành và đội ngũ cộng tác viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành theo dõi hằng ngày thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về địa phương để nắm bắt kịp thời những vấn đề của địa phương mà dư luận xã hội quan tâm. Hằng tháng, Ban phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giao ban báo chí để nắm bắt thêm nguồn thông tin để chỉ đạo báo chí tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội lành mạnh; đồng thời, tập hợp thông tin, tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng xác minh thông tin, giải quyết những vấn đề bất cập của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội theo định kỳ và đột xuất trên tất cả các lĩnh vực ở phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức điều tra DLXH chuyên đề về “Tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và chuyên đề “ Kết quả sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020); phối hợp với Viện Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức điều tra DLXH về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước trong năm 2018”. Qua công tác điều tra DLXH trên cơ sở kết quả thu được nhiều nội dung phản ánh cơ bản sát với tình hình thực tiễn; đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cùng với đó, Ban đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo (mời giảng viên Viện dư luận xã hội – Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung tập huấn về Công tác dư luận xã hội và kỹ năng nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội) cho các đồng chí  là cán bộ tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.
Những hoạt động tích cực trên đã góp phần làm cho hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã cơ bản đi vào nề nếp. Định kỳ hàng tuần (vào sáng thứ 5) các cộng tác viên nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng DLXH, những vấn đề nóng và nổi cộm ở địa phương, ngành và đơn vị mình gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý. Hàng tháng có báo cáo công tác dư luận xã hội gửi Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm theo đúng quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh. Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia điều tra dư luận xã hội theo định kỳ và đột xuất.
Nhìn chung, thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh việc nắm bắt, phản ánh tình hình mà dư luận bức xúc, quan tâm tại địa phương, đơn vị được toàn diện và kịp thời hơn, giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thêm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Chất lượng, hiệu quả thông tin do các cộng tác viên cung cấp ngày càng được nâng lên. Một số báo cáo của cộng tác viên đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời các luồng dư luận xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị; phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và chính quyền nắm bắt thông tin kịp thời để có các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt DLXH, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH còn những khó khăn, hạn chế như: Việc nắm bắt dư luận xã hộị, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân có lúc chưa kịp thời, còn chậm trong việc nắm bắt những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; nhiều địa phương, cơ quan đơn vị chưa chú trọng việc phản hồi đối với thông tin dư luận xã hội. Mặc dù đã có Chương trình ký kết với các sở, ngành, địa phương liên quan nhưng sự phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể của tỉnh, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, kịp thời. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dư luận xã hội đều là kiêm nhiệm, ít có thời gian nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này; nhiều đồng chí chưa được tập huấn nghiệp vụ nên hiệu quả việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội còn có mặt hạn chế.
Để tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin và định hướng DLXH kịp thời trên địa bàn tỉnh thời gian tới, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội bám sát Quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dư luận xã hội ở ngành, địa phương, đơn vị mình; cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau :
Một là, nâng cao trách nhiệm từng đồng chí cộng tác viên trong việc nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn mình phụ trách. Mỗi cộng tác viên cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, tâm huyết với công tác DLXH, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực thực tiễn, nhất là phương pháp quan sát, nghe ngóng, thu thập, phân tích, dự báo. Chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân xảy ra tại lĩnh vực, ngành, địa bàn mình phụ trách; đồng thời, báo cáo kịp thời hàng tuần về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, cần chủ động nắm bắt và thông tin kịp thời cho cấp ủy địa phương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Hai là, phối hợp với các đồng chí trong tổ kịp thời phản ánh thông tin sát thực về lĩnh vực, ngành, địa bàn mình phụ trách về đồng chí tổ trưởng đã được phân công phụ trách theo Thông báo số 66-TB/BTGTU, ngày 08-8-2017.
Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh công tác ở Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện điều tra dư luận xã hội theo định kỳ, chuyên đề theo chương trình công tác đề ra.

Nguyễn Thị Đảm
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:26 | lượt tải:15

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:108 | lượt tải:51

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:124 | lượt tải:38

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:168 | lượt tải:132

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:84 | lượt tải:55

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:333 | lượt tải:107

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:65 | lượt tải:34
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay5,522
  • Tháng hiện tại265,231
  • Tổng lượt truy cập12,119,801

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây