Hiệu quả tích cực việc đổi mới phương thức giáo dục chính trị tại Đảng ủy Quân sự tỉnh 
banner 1
 

Hiệu quả tích cực việc đổi mới phương thức giáo dục chính trị tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thứ hai - 06/08/2018 04:43
Lồng ghép nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, quân đội với việc kết hợp nội dung thông tin, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của địa phương, cơ sở trong cùng một tài liệu và thay đổi phương thức giáo dục từ truyền thống (bảng phấn) sang bài giảng điện tử, sử dụng trình chiếu PowerPoint, có hình ảnh, biểu đồ minh họa… Đó là những phương thức giáo dục chính trị tích cực được đổi mới của Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum sau 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng.
Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án) của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết: Xác định việc thực hiện Đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng về nhận thức, lập trường tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ; có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh.
Vì vậy, sau khi Bộ Quốc phòng ban hành Đề án, Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc Đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện Đề án. Đồng thời, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, đột phá vào công tác lãnh chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị; xây dựng đơn vị điểm về phương thức giáo dục chính trị mới, như: Chọn eBB990 làm điểm về đổi mới việc biên soạn tài liệu học tập chính trị do đơn vị tự xác định; dBB304 làm điểm về giảng dạy chính trị bằng bài giảng điện tử; Ban CHQS huyện Sa Thầy làm điểm thực hiện Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần ở cơ sở; Ban CHQS huyện Đăk Glei làm điểm về đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả GDCT; Ban CHQS huyện Ngọc Hồi làm điểm về Thông báo chính trị - thời sự… Qua kết quả các đơn vị được chọn làm điểm, Đảng ủy đã rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Một số kết quả đạt được cụ thể như sau: Về đổi mới nội dung giáo dục chính trị tại đơn vị: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đúng chương trình giáo dục chính trị của Tổng cục chính trị, xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Trong đó, tập trung vào 04 nhóm đối tượng là: Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp; Dân quân- Tự vệ; Dự bị động viên; đoàn viên, thanh niên. Việc lựa chọn nội dung đưa vào bài giảng thực hiện theo phương châm thiết thực, có trọng điểm, không chung chung, dàn trải. Xem trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng và Quân đội, bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng chiến đấu; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở xác định nội dung, yêu cầu, đối tượng, hàng năm Đảng ủy Quân sự tỉnh đều quan tâm chỉ đạo sâu sát phòng Chính trị biên soạn các chuyên đề giảng dạy chính trị phù hợp với từng thời gian sự kiện, vấn đề và cho cho từng đối tượng cụ thể, như các chuyên đề: Quán triệt việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các năm và cả nhiệm kỳ của Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nâng cao chất lượng huấn luyện trong lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số giải pháp cơ bản giảm thiểu tai nạn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum trong tình hình mới; tài liệu giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum; Phòng, chống vi phạm kỷ luật và mất an toàn toàn giao thông ở đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh; Nâng cao năng lực giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh… Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị biên soạn, bổ sung những nội dung mới trong các bài giảng về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan, tổ chức để giáo dục cho Dân quân- Tự vệ.
Về đổi mới phương thức giáo dục tại đơn vị: Trước khi triển khai thực Đề án, phương thức giảng dạy chính trị của Đảng ủy chủ yếu sử dụng phương thức truyền thống (bảng, phấn), độc thoại, ít có hồ sơ, hình ảnh minh họa, nên tính thuyết phục, hiệu quả chưa cao, đối tượng dễ nhàm chán. Sau khi triển khai thực hiện Đề án, Đảng ủy đã kết hợp chặt chẽ nhiều phương thức truyền đạt, giảng dạy phong phú, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chú trọng phương thức đàm thoại giữa người dạy và người học, sử dụng hình thức đặt câu hỏi, nêu vấn đề nhằm kích thích tính tích cực tìm hiểu và tự nghiên cứu của người học. Đến nay, các bài giảng trong chương trình giáo dục của Đảng ủy Quân sự tỉnh cơ bản được biên soạn thành bài giảng điện tử và sử dụng trình chiếu PowerPoint làm phương tiện hỗ trợ để nâng cao chất lượng giảng dạy, bảo đảm tính sinh động, hấp dẫn, thuyết phục trong từng bài giảng, làm cho đối tượng dễ tiếp thu, không nhàm chán. Ngoài phương thức giáo dục chính trị trên, Đảng ủy còn kết hợp phương thức giáo dục như: Cho các đối tượng học xem phim tư liệu, phóng sự liên quan; thăm quan nhà truyền thống, Ngục Kon Tum, Bảo tàng tỉnh… để bổ trợ thông tin cho từng bài giảng, qua đó nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị.
Hàng tháng, trên cơ sở các tài liệu, chuyên đề của Cục Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, Đảng ủy đã chỉ đạo phòng Chính trị biên tập thành những chuyên đề thông tin đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Ngoài chế độ thông báo chính trị- thời sự định kỳ hàng tháng, Đảng ủy còn chỉ đạo thông báo tình hình an ninh- chính trị, thời sự đột xuất trên địa bàn và định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần” định kỳ hàng tháng.
Đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị: Đảng ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, thường xuyên cử đi bổi dưỡng, đào tạo cơ bản tại các học viện, trường quân sự để nâng cao trình độ học vấn cũng như hiểu biết thực tiễn hoạt động của bộ đội. Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao khả năng, trình độ, nhất là trình độ sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc soạn bài giảng và thực hành giảng bài cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp. Năm 2013 và 2017, Đảng ủy đã tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tham gia Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi do Tỉnh ủy và Quân khu tổ chức. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ thông qua bài giảng; tổ chức thông qua bài giảng bằng hình thức giảng thử; sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi để giảng mẫu; tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy còn hạn chế tham gia giảng thử; tổ chức góp ý cụ thể về nội dung, phương thức cho từng cán bộ giảng dạy còn hạn chế sau khi thực hành bài giảng. Thông qua nội dung trình chiếu chặt chẽ, kiểm tra cụ thể từng slide về nội dung, hình ảnh và video minh họa để khắc phục, sữa chữa kịp thời cho phù hợp với nội dung từng bài học. Đến nay, hầu hết cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
Trong công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả, duy trì nền nếp chế độ báo cáo công tác giáo dục chính trị: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong toàn lực lược vũ trang tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị, quản lý tốt quá trình tổ chức, kết quả học tập chính trị của các đối tượng thuộc quyền quản lý. Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy đều tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho giáo dục chính trị, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị ở các đơn vị. Chỉ đạo cơ quan chính trị của các đơn vị xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; khắc phục biểu hiện coi nhẹ, thiếu trách nhiệm, chạy theo thành tích, thiếu trung thực… đối với công tác giáo dục chính trị ở các đơn vị. Trong kiểm tra nhận thức chính trị của các đối tượng, Đảng ủy đã chỉ đạo áp dụng nhiều hình thức linh hoạt, như: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết; đưa kết quả kiểm tra chính trị thành một tiêu chí để bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. Với cách làm này, nên thái độ, trách nhiệm trong học tập của các đối tượng ngày càng nâng cao, tỷ lệ khá, giỏi năm sau đều cao hơn năm trước.
Đánh giá chung về kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh cho biết: Có được thành công này, đó là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các cơ quan Quân khu và các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Quá trình thực hiện đã phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chính trị đối với công tác giáo dục chính trị đã có chuyển biến tích cực. Cán bộ giảng dạy chính trị ở các đơn vị đã có nhiều đổi mới trong việc chuẩn bị bài giảng và thực hành bài giảng, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.02.UBKTTW

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Lượt xem:47 | lượt tải:18

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:83 | lượt tải:76

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:64 | lượt tải:53

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:160 | lượt tải:111

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:120 | lượt tải:68

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:187 | lượt tải:63

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:152 | lượt tải:66
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay12,412
  • Tháng hiện tại104,331
  • Tổng lượt truy cập13,162,737
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây