Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo 
banner 1
 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ tư - 14/03/2018 14:34
Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2017
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2017
Thực hiện chủ trương của Đảng được đề ra tại Đại hội lần thứ XII, trong hai năm qua, công tác tuyên giáo đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nắm chắc bối cảnh chính trị thế giới và đất nước, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng làm công tác tuyên giáo kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng xử lý và định hướng đúng đắn nhiều vấn đề mới nảy sinh được dư luận quan tâm. Có thể nói, đây là giai đoạn toàn ngành Tuyên giáo có nhiều quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức trên tất cả các “mặt trận”, tạo nên động lực tinh thần mới, góp phần cùng với đất nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong năm 2017 vừa qua với những dấu ấn quan trọng, như: tổ chức thành công năm APEC; tăng trưởng GDP đạt 6,81%, hoàn thành và vượt 13 chỉ tiêu Quốc hội giao; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,… Công cuộc phòng, chống tham nhũng được triển khai hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, nâng cao. Uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. 

Công tác tuyên giáo do đó có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tham mưu từng bước được nâng cao. Các hội nghị nghiên cứu, học tập nghị quyết, tổ chức tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, Chỉ thị 05 và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao đều đạt kết quả thiết thực. Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Đảng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao và có sức lan tỏa sâu rộng ở các địa phương, đơn vị. Công tác lý luận, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại, nhất là báo chí - xuất bản đã có nhiều chuyển biến, khẳng định sự đổi mới nội dung, phương thức gắn với nâng cao chất lượng ngày càng hiệu quả. Nhiều báo cáo nhanh về tình hình dư luận xã hội nổi cộm đã cung cấp kịp thời thông tin cần thiết cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết, định hướng đúng đắn dư luận, không để xảy ra các hiệu ứng tiêu cực của các điểm nóng. 

Thông qua hoạt động tuyên giáo, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức liên quan đến chiến lược quốc gia, như: đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; khoảng cách giàu nghèo; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường; an toàn thực phẩm; năng lực cạnh tranh quốc gia, trình độ khoa học công nghệ; những vấn đề nảy sinh bất ngờ gây rủi ro, thiệt hại trực tiếp đến đời sống của nhân dân như thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường; các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; những vấn đề hạn chế trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội từng bước được hóa giải, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng tự hào, công tác tuyên giáo từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần sớm được khắc phục. Đó là, công tác định hướng nghiên cứu, đề xuất đổi mới về các vấn đề bức thiết liên quan được phân công theo dõi ở một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu tính chủ động trong cách tiếp cận và tổ chức xây dựng nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Công tác nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn chưa được coi trọng đúng mức, chất lượng một số chuyên đề chuyên sâu còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng thông tin ở một số mặt, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế đã để xảy ra một số dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín của không ít tổ chức và cá nhân. Sự phối hợp, kết nối các lực lượng trong và ngoài ngành làm công tác tư tưởng chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Sự phối hợp giữa các đơn vị tham mưu của Ban Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và cấp tỉnh trong triển khai Nghị quyết của Đảng vẫn chưa nhịp nhàng, thiếu tính khoa học. Các lĩnh vực khoa giáo chưa được tham mưu đúng tầm, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành cơ chế, chính sách cụ thể; chưa siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước một số lĩnh vực tuyên giáo, nhất là về báo chí, xuất bản gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. 

Chỉ đạo phương hướng hoạt động của ngành Tuyên giáo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước trong tình hình hiện nay”. 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban, năm 2018, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và nhiệm vụ căn bản sau đây: 

Một là, đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ và những biến đổi khó lường về tình hình chính trị, kinh tế thế giới. Cán bộ tuyên giáo phải là những người tiên phong đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy sự phát triển của dân tộc và đất nước; khắc phục triệt để tính bảo thủ trì trệ và xa rời thực tiễn. Theo đó, công tác tuyên giáo cần có những dự báo khoa học cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tuyên giáo là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đề ra”. Trong điều kiện hiện nay, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác tuyên giáo; phát huy truyền thống vẻ vang, kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc; phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tâm huyết với nghề, trách nhiệm với xã hội theo chuẩn mực tiêu chí người cán bộ tuyên giáo: “Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả”.

 Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nội dung, phương thức đổi mới phải gắn với thực tiễn, tập trung giải đáp sâu sắc các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trọng tâm đổi mới là nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các đề án và các báo cáo chuyên đề trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở các cấp vào cuộc sống. Đặc biệt, thường xuyên tham mưu, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên thấu hiểu việc học tập và làm theo theo Bác là công việc cần thiết, hàng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan, đơn vị cũng như trong mọi lĩnh vực công tác. Trong đó, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tuyên giáo là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đề ra. 

Ba là, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận chính trị gắn với tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần luận giải một cách khoa học, có tầm nhìn vượt trước những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Theo đó, tập trung rà soát, bổ sung, đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng tham gia. Chủ động bám sát, dự báo khả năng diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; dự báo, phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội; nắm chắc, hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên trước những biến động có thể xảy ra của xã hội. Qua đó, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong Đảng và nhân dân, để nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác truyền thông, nhất là đối với báo chí, xuất bản; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động; kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Trọng tâm của báo chí là tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những giá trị tốt đẹp; đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, cái xấu, cái ác; phê phán, phản bác các thông tin sai trái... Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tấn công có hiệu quả, đấu tranh kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phê phán, phản bác những thông tin sai, xấu độc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nâng cao chất lượng công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 94; các ban chỉ đạo 94 ở bộ, ngành, địa phương và của nhóm chuyên gia để tạo ra những hoạt động sắc bén, thiết thực. 

Năm là, tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo gần đây của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân”. Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần gương mẫu thực hiện việc bố trí cán bộ theo vị trí việc làm; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh làm công tác tuyên giáo. Đây là yêu cầu rất quan trọng, vì nếu không có đội ngũ cán bộ tốt thì không thể triển khai có hiệu quả các công việc đặt ra. Từng bước đầu tư phương tiện, điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo ở các cấp, bổ sung trang thiết bị hỗ trợ cho một số hoạt động tuyên giáo để bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời trong quá trình triển khai công tác tuyên giáo. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao./.

TS. Bùi Thế Đức
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:18 | lượt tải:3

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:33 | lượt tải:14

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:87 | lượt tải:29

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:33

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:185 | lượt tải:73

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:191 | lượt tải:48

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:211 | lượt tải:159
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay935
  • Tháng hiện tại308,539
  • Tổng lượt truy cập12,163,109

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây