Đăk Hà: Những kết quả đạt được trong thi hành Điều lệ Đảng 
banner 1
 

Đăk Hà: Những kết quả đạt được trong thi hành Điều lệ Đảng

Thứ năm - 14/11/2019 22:31
Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (viết tắt là thi hành Điều lệ Đảng) đạt được nhiều kết quả.
Đăk Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Đăk Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng; kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện; các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; đội ngũ cán bộ cấp ủy thường xuyên được kiện toàn, bổ sung, thay thế phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật chính quyền. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch của một số cấp ủy trực thuộc Huyện ủy còn chậm; công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp; nội dung, hoạt động của khối dân vận cơ sở và việc phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận còn hạn chế; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ đảng chưa thường xuyên; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở một số nơi chưa rõ nét, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, gắn với công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Ban Thường Huyện ủy Đăk Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp, đảm bảo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của đảng, cán bộ, đảng viên, công chức từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội VI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; rà soát, phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban cơ quan, đơn vị ở huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch và các vấn đề phát sinh (nếu có); kịp thời giải quyết các đơn thư; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường bám nắm cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; phong trào “Dân vận khéo”; tiếp tục củng cố, kiện toàn khối dân vận cơ sở. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân và hướng mạnh về cơ sở.


Bài, ảnh: Ngô Thế Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.02.UBKTTW

Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Lượt xem:46 | lượt tải:18

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:83 | lượt tải:76

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:64 | lượt tải:53

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:159 | lượt tải:110

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:119 | lượt tải:68

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:187 | lượt tải:62

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:152 | lượt tải:66
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay11,355
  • Tháng hiện tại103,274
  • Tổng lượt truy cập13,161,680
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây