Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ ba - 24/04/2018 15:01
Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 tại điểm cầu của tỉnh
Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 tại điểm cầu của tỉnh
Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26- 12- 2016 của Bộ Chính trị về  “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư khóa XII "về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng"; các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong đó, phối hợp với Ban Nội chính, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ và các sở, ngành liên quan của tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin về phòng chống, tham nhũng, lãng phí; các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm xảy ra ở địa phương. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gắn tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05-CT/TW). Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm túc phương châm: “Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước của mỗi ngành, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội.
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau hơn 01 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26- 12- 2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, đơn vị và các cơ quan chuyên môn thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương và địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình ở từng địa phương, đơn vị. Hằng năm, hầu hết các cấp ủy đều chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 05-CT/TW và việc thực hiện các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm... Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận này.
Trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong hành động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở từng địa phương, đơn vị, ngành.
Đã chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn hội viên tăng cường các bài viết, phóng sự về công tác đấu tranh, phòng chống, tham nhũng, lãng phí; ưu tiên trao giải cho các tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh hằng năm về chủ đề này; tiếp tục động viên hội viên sáng tác và tham dự Giải báo chí toàn quốc với chủ đề: “Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống, tham nhũng, lãng phí” do Hội Nhà báo Việt Nam phát động; chỉ đạo Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí; thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; lên án, đấu tranh đối với các biểu hiện, hành vi tham nhũng lãng phí và các hành vi bao che cho tham nhũng, lãng phí; giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền “bôi nhọ” chế độ, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên phổ biến quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đoàn kết, thống nhất và đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch lừa bịp, kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyền truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng; tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tuyên truyền các địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; phát hiện, cổ vũ nhiều các nhân tố mới, điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí; về chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo; về bảo vệ môi trường; thông tin cảnh báo về thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự. Các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại địa phương thường xuyên thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh; thông tin, phản ánh về công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; đồng thời phát hiện, phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập ở tỉnh, qua đó giúp cho các cấp, các ngành chỉ đạo, khắc phục kịp thời. 
Qua đánh giá chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau hơn 01 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26- 12- 2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn chung, công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thông qua công tác định hướng thông tin tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đã góp phần quan trọng xây dựng lập trường chính trị cho cán bộ, đảng viên, ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; khơi dậy và phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.
Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:9

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:32 | lượt tải:19

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:61 | lượt tải:43

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:190 | lượt tải:66

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:193 | lượt tải:55

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:164 | lượt tải:38

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:184 | lượt tải:39
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay8,373
  • Tháng hiện tại193,472
  • Tổng lượt truy cập10,341,037
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây