Một số kinh nghiệm về tổ chức Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở tỉnh Kon Tum 

Một số kinh nghiệm về tổ chức Đại hội MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 ở tỉnh Kon Tum

Thứ ba - 19/03/2019 09:12
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xốp ra mắt Đại hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xốp ra mắt Đại hội
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 492-CV/TU ngày 26/02/2018 “về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024”.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 97/HD-MTTQ-BTT, ngày 29/5/2018 về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển”. Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn trong nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp trên; hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình; cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã là dịp để cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội cấp mình đúng tiến độ đề ra. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức Hội nghị tập huấn với Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hôị, kịp thời nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị, những khó khăn, vướng mắc; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tháo gỡ những nội dung còn lúng túng, hạn chế, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị đại hội.
Về tiến hành Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn (01/12 xã đại hội điểm) là xã Xốp, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh vào ngày 26/10/2018, sau đó nhân ra diện rộng. Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, nhất là đối với cấp cơ sở để làm thí điểm, rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác tại địa phương học tập kinh nghiệm. Việc chọn xã Xốp tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho thấy cơ sở đã chuẩn bị rất tốt, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Glei và sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Xốp; song bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định, sau đại hội điểm xã Xốp đã rút ra được kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo cho công tác tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại trà Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh.
Đến ngày 11/3/2019, toàn tỉnh đã có 874/874 (100%) số Ban công tác Mặt trận thôn đã tổ chức xong hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn để tham gia góp ý vào báo cáo chính trị và các nội dung văn kiện đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; Có 78/102 (76,47%) số xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; có 6 huyện: Ngọc Hồi; Kon Rẫy; Tu Mơ Rông; Kon Plông; Đăk Glei; Ia H’Drai (60%) đã tổ chức xong đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; các huyện, thành phố còn lại đã và đang tiếp tục chỉ đạo cơ sở đại hội hoàn thành trong tháng 3/2019 để tiến đến đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện.
Nhìn chung, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện; đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; chương trình, kịch bản điều hành; trang trí; tuyên truyền sôi động bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời xem Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân địa phương.
Một số kinh nghiệm được rút ra sau Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã
Một là, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo tốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên; sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cấp xã và sự quan tâm phối hợp của chính quyền; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam. Chủ động và kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Hai là, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tập trung chuẩn bị tốt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cấp xã; Báo cáo kiểm điểm; Đề án nhân sự của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, với số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, mỗi xã được cơ cấu từ 30 - 35 người; Ban Thường trực 03 người theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và sự hướng dẫn của MTTQ Việt Nam cấp trên. Đánh giá kết quả thực hiện vai trò, trách nhiệm các thành viên là cá nhân của nhiệm kỳ trước, để thay đổi hoặc tiếp tục mời tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Ba là, Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp, sát với thực tiễn về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình các tầng lớp Nhân dân để xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bốn là, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, nên việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tỉnh Kon Tum diễn ra thành công tốt đẹp, với không khí trang nghiêm, sinh động. Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:16 | lượt tải:10

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:39 | lượt tải:54

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:127 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:54 | lượt tải:20

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:52 | lượt tải:25

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:46 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:38 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay2,173
  • Tháng hiện tại321,493
  • Tổng lượt truy cập11,369,418
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây