Nghiên cứu biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử - nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh 

Nghiên cứu biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử - nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh

Thứ sáu - 31/07/2020 16:40
Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử đã góp phần quan trọng làm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.
Một số tập sách của tỉnh đã xuất bản
Một số tập sách của tỉnh đã xuất bản
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Hai câu thơ mở đầu ngắn gọn, mộc mạc mà sâu sắc của Bác trong tập "Lịch sử nước ta” (xuất bản tháng 2-1942) nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong sự nghiệp cách mạng.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và đảng bộ địa phương. Trong đó, kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn là cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử.
Ở tỉnh Kon Tum, trước năm 1991, đã có một số tập bản thảo về lịch sử tỉnh Gia Lai - Kon Tum và hồi ký đã được xuất bản. Ngay sau khi thành lập lại tỉnh (năm 1991), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, (năm 1996); "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập II (1975-2000)” (năm 2002) và sách "Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum" (năm 2003). Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã. Đến năm 2002, toàn tỉnh đã có 15 tập sách lịch sử Đảng bộ (7/8 huyện, thị xã đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã giai đoạn 1930-1975) và lịch sử truyền thống của nhiều ngành, đơn vị, đoàn thể được xuất bản.
Ngày 28-8-2002 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 15-CT/TW về "Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam", sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông tri 03-TTr/TU ngày 08-5-2006 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và các văn bản đôn đốc thực hiện Thông tri 03-TTr/TU.
Để kịp thời bổ sung những tư liệu mới, chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng tập sách đã xuất bản, trong hai năm 2005-2006, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, biên soạn tái bản lần thứ nhất sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”. Trên cơ sở nguồn tài liệu thành văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sưu tầm, bổ sung, đối chiếu và ý kiến tham gia của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh từng công tác tại địa bàn từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trên cơ sở nghiên cứu, xác minh các nguồn tài liệu thành văn, hồi ký, năm 2005, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 59-TB/TU ngày 17-3-2006 kết luận, thống nhất lấy ngày thành lập tỉnh là ngày 09-02-1913; ngày thành lập lại tỉnh là ngày 12-8-1991 và ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum là ngày 25-9-1930. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập tỉnh (09/02/1913-09/02/2008), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo khoa học và xuất bản Kỷ yếu hội thảo "Kon Tum-95 năm lịch sử và phát triển"; đồng thời triển khai nghiên cứu, biên soạn Đề tài khoa học "Biên niên sự kiện lịch sử tỉnh Kon Tum, 1471-2010”; tham gia biên soạn "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (1930-2007)" phần lịch sử quan hệ địa phương 3 tỉnh Kon Tum-Attapư-Sê Kông (1930-2007). Từ năm 2010-2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu giúp Tỉnh ủy nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách "Kon Tum-100 năm xây dựng và phát triển"; tập sách ảnh "Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các kỳ Đại hội” (năm 2015). Để đảm bảo tính chính trị, tư tưởng của nội dung các tập sách, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ tiến hành việc thẩm định, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ và giúp đỡ các đơn vị trong quá trình nghiên cứu, biên soạn. Đến năm 2017, đã có 15/48 cơ quan, đơn vị xuất bản sách lịch sử; 9/10 huyện, thành phố (tính cả huyện Ia H’Drai) đã biên soạn, phát hành sách lịch sử Đảng bộ giai đoạn từ 1975 đến 2000, 2005, hoặc 2010...). Ở cấp xã, phường, thị trấn, có 27/102 xã, phường, thị trấn triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử.
Song song với công tác nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử, Ngành đã kịp thời tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức: Đẩy mạnh giáo dục lịch sử địa phương trong các cấp học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình thức tham quan, dã ngoại các di tích lịch sử, học tập truyền thống lịch sử thông qua các sách lịch sử địa phương, các ấn phẩm mang yếu tố lịch sử... Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy đều xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, chủ trì tổ chức các hoạt động mít tinh, tọa đàm kỷ niệm và tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống lịch sử trên địa bàn toàn tỉnh: Tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” (năm 2005); tìm hiểu "Truyền thống 76 năm Đảng bộ tỉnh và thành tựu 15 năm thành lập lại tỉnh" (năm 2006); tìm hiểu “95 năm thành lập tỉnh” (năm 2008); tìm hiểu "80 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum" (năm 2011); tìm hiểu “Kon Tum -100 năm lịch sử và phát triển” (năm 2012)...
Cùng với tổ chức các cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến đối với hồ sơ các di tích, chứng tích, đồng thời phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng để phục dựng, khai thác nhiều di tích, chứng tích lịch sử trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục truyền thống. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử theo hướng dẫn chung của tỉnh; tham mưu tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tại địa phương, đơn vị theo chỉ đạo chung và tham mưu tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lịch sử của huyện bằng những hình thức phù hợp. Đối với công tác giáo dục lịch sử địa phương trong hệ thống các trường học, từ khi mới thành lập lại tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ công, phối hợp với các đơn vị tiến hành biên soạn tập giáo trình địa phương học làm tài liệu giảng dạy các môn học về địa phương tỉnh Kon Tum trong hệ thống các trường thuộc tỉnh. Đến năm 1998 tập "Kon Tum đất nước, con người" được xuất bản và đã được các thầy, cô giáo sử dụng như cẩm nang giảng dạy lịch sử địa phương tại các trường học. Về sau, cùng với các tập sách của tỉnh đã xuất bản, các giáo viên có sự hỗ trợ nhiều hơn về mặt tài liệu, tư liệu giảng dạy.
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu lồng ghép việc quán triệt Chỉ thị tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 17-10-2018 về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành Công văn số 1556 -CV/BTGTU ngày 22-10- 2018 về việc tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định công trình biên soạn lịch sử cấp xã. Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch, công văn... về tăng cường chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố.
Nhờ đó, ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số công trình biên soạn và tuyên tuyền giáo dục lịch sử: Tái bản lần 2 sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” (năm 2019); biên soạn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)” (đã hoàn thành dự thảo lần 2); biên soạn sách “Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Kon Tum” tập II (đã hoàn thành dự thảo lần 1) và đang chủ trì tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (1930-2020) bằng hình thức thi trắc nghiệm và thi viết. Một số sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai biên soạn lịch sử truyền thống ngành, đơn vị, như: Ban Dân tộc tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh...
Các huyện ủy, thành ủy đã tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành các văn bản về thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử đảng bộ (huyện, xã), lịch sử truyền thống cách mạng. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố có ít nhất 02 xã hoàn thành xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã và một số xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn (trừ huyện Ia H,Drai mới thành lập năm 2015).
Cùng với việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, nhất là lịch sử địa phương luôn được các cơ quan, ban, ngành và xã chú trọng thực hiện với nhiều hình thức: Tuyên truyền cổ động nhân các dịp lễ, kỷ niệm lịch sử; thông tin tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các nội dung giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT quy định; thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa.... Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các chi đoàn, đoàn trường tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm.v.v.
Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử đã góp phần quan trọng làm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn mới. Mặc dù trong công tác nghiên cứu, biên soạn cũng như tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương còn có những hạn chế nhất định về chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp... Song, không thể phủ nhận hiệu quả rất lớn từ công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng và xây dựng nền tảng tinh thần, đạo đức xã hội nói chung.
Ngày nay, nước ta hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thế lực thù địch lợi dụng nhiều kênh thông tin để tiến hành âm mưu “diễn biến hòa bình”; bao gồm thủ đoạn sử dụng những bài viết, viện dẫn, lập luận tinh vi trên các trang mạng xã hội hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Những luận điệu này sẽ không xâm nhập được vào tư tưởng, nhận thức của người dân nếu mỗi chúng ta đã được trang bị vốn kiến thức nền tảng khoa học về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử địa phương. Vì vậy, nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử là một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác tư tưởng của Đảng nói chung, đối với Đảng bộ tỉnh nói riêng.


Bài, ảnh: Trần Thị Sáu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:281 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:344 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:826 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1096 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay4,583
  • Tháng hiện tại372,931
  • Tổng lượt truy cập30,904,053
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây