Trên 96% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm về đại hội Đảng các cấp 

Trên 96% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm về đại hội Đảng các cấp

Thứ tư - 08/01/2020 15:52
Khi được thăm dò ý kiến, có 96,37% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm về đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Năm 2020, Đảng ta tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.  Để đánh giá ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 6 tháng cuối năm 2019.
Qua thông tin thu được từ cuộc thăm dò dư luận xã hội (DLXH) 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận thấy, ý thức chính trị của đa số cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân và một bộ phận quần chúng nhân dân được nâng cao, thể hiện qua việc tham gia trả lời đầy đủ các câu hỏi mà phiếu điều tra đề cập đạt 100%. DLXH quan tâm, đánh giá thẳng thắn những mặt tích cực, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong việc phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và tham gia góp ý, đề xuất một số giải pháp xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới. Cụ thể như sau:
Có 19,12% ý kiến đánh giá kinh tế gia đình được cải thiện hơn nhiều; 76,06% ý kiến đánh giá được cải thiện, nhưng chưa nhiều. Các đối tượng đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua, cụ thể: 31,37% đối tượng cho rằng hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp còn hạn chế; 55% đối tượng cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh còn hạn chế; 52,06% đối tượng cho rằng chưa phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội; 62,18% đối tượng cho rằng tình hình thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân; 49,56% đối tượng cho rằng kinh tế công nghiệp, dịch vụ của tỉnh còn hạn chế; 40,93% đối tượng cho rằng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư chưa hấp dẫn, thuận lợi; 40,37% đối tượng cho rằng hạ tầng giao thông, điện, nước,.. của tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội còn khó khăn, bất cập; 29% đối tượng cho rằng thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; 27,31% đối tượng cho rằng tình trạng tham nhũng, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức còn phổ biến; 48,56% đối tượng cho rằng ý thức của người dân trong phát triển kinh tế- xã hội còn chưa cao.
Đối với công tác xây dựng Đảng: Có 96,37% đối tượng quan tâm về đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó: 41,82% quan tâm về công tác nhân sự, tổ chức cán bộ; 52,43% quan tâm về việc tổng kết thực tiễn, xây dựng các văn kiện nghị quyết và công tác nhân sự, tổ chức cán bộ. Đối với vấn đề tiêu cực, tham nhũng, các đối tượng đã thẳng thắn chỉ rõ những ngành, lĩnh vực có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng hiện nay, như: Có 56,25% đối tượng cho rằng lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản; 25,06% đối tượng cho rằng lĩnh vực quản lý thị trường; 45,06% đối tượng cho rằng lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 24,37% đối tượng cho rằng lĩnh vực giáo dục; 17,31% đối tượng cho rằng lĩnh vực y tế; 20,12% đối tượng cho rằng lĩnh vực đầu tư công; 28,37 đối tượng cho rằng lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; 39,50% đối tượng cho rằng lĩnh vực quản lý đất đai; 24,93% đối tượng cho rằng lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng; 27,68% đối tượng cho rằng lĩnh vực quản lý kinh tế.
Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2020, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các đối tượng đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Về phát triển kinh tế- xã hội: Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế- xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; có cơ chế, chính sách phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư công, xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh. Quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, tạo việc làm cho người lao động; cấp đất ở, đất sản xuất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, nhất là vùng biên giới để người dân an tâm bám trụ sinh sống; thu hút các công ty đầu tư vào vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, để vừa đảm bảo kinh tế cho Nhân dân, vừa để bà con yên tâm tham gia giữ gìn an ninh biên giới. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án đã được phê duyệt; đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đồng bộ, hiện đại. Tỉnh cần có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ, tạo việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động, giải quyết tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm hiện nay. Đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhằm phát triển du lịch ở các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,.. Quy hoạch khu chăn nuôi, trồng trọt các loại cây, con chuyên canh theo thế mạnh của từng địa phương; đầu tư công nghiệp chế biến sản phẩm của nông dân; có giải pháp đầu ra cho sản phẩm của nông dân ổn định, bền vững. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư; xử lý tình trạng quy hoạch treo hiện nay để tránh thất thoát, lãng phí cho Nhân dân, xã hội. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với sản xuất hàng hóa; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, gắn với bao tiêu sản phẩm; đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, xây dựng các dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ngăn chặn, xử lý triệt để, nghiêm minh tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác rừng trái phép. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sinh thái rừng, môi trường nước. Có cơ chế, chính sách cụ thể khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại chỗ, các làng nghề truyền thống để phục vụ phát triển du lịch địa phương. Quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, các khu vui chơi, giải trí ở các địa phương để phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ hoạt động du lịch. Tiếp tục xây dựng và phát triển Trung tâm hành chính công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; có cơ chế, chính sách chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hành chính chính công.
Về quốc phòng, an ninh: Tăng cường đầu tư xây dựng kinh tế- xã hội vùng sâu, vùng xa, biên giới; tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế- xã hội cho Nhân dân vùng biên giới để yên tâm ổn định cuộc sống, tham gia cùng với hệ thống chính trị bảo vệ biên giới, lãnh thổ. Xây dựng cơ cấu vùng lãnh thổ, cơ cấu ngành của nền kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh; hoàn thiện cơ chế kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm mua bán ma túy, vật liệu nổ, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài;...
Về trật tự an toàn xã hội: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, trộm cắp, cướp giật, các tệ nạn xã hội cờ bạc, ma túy, mại dâm; các hoạt động tín dụng đen; các hoạt động kinh doanh, mua bán không hợp pháp;… Tăng cường công tác tuần tra, xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; hành vi tiêu cực của lực lượng làm công tác giao thông ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; tình trạng vi phạm Luật Giao thông Đường bộ trong các đối tượng thanh thiếu niên; tình trạng sử dụng các chất có cồn khi tham gia giao thông;…Quản lý tốt giá cả thị trường, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các cơ sở kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thời gian hoạt động, về sử dụng lao động dưới 18 tuổi, là tiếp viên nữ,…trên địa bàn toàn tỉnh. Xử lý triệt để các băng nhóm xã hội đen, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; tình trạng “tín dụng đen” hiện nay; có giải pháp cụ thể cho dân vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế để loại bỏ “tín dụng đen”.
Về xây dựng Đảng: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về cải cách bộ máy hoạt động hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ ở cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới; Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự quản lý của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng trong tỉnh. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cán bộ, công chức suy thoái về đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ,… Thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ quản lý những ngành, lĩnh vực, vị trí nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý tài nguyên, khoáng sản; quản lý đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý thị trường; thanh tra giao thông; quản lý kinh tế. Chú trọng và làm tốt công tác tổ chức cán bộ, sử dụng người có đức, có tài vào hệ thống chính trị; loại bỏ, không sử dụng các đối tượng cơ hội, kém đức, kém tài, nịnh hót vào hệ thống chính trị, nhất là vào thời điểm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng hiện nay. Phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từng tổ chức, địa phương, đơn vị trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Phát huy dân chủ thật sự trong hệ thống chính trị và trong xã hội; có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ các tổ chức, cá nhân dám đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống chính trị.

Lê Văn Châu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:16 | lượt tải:10

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:84 | lượt tải:31

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:92 | lượt tải:28

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:67 | lượt tải:18

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:91 | lượt tải:18

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:192 | lượt tải:55

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:31
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay5,921
  • Tháng hiện tại114,045
  • Tổng lượt truy cập10,261,610
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây