Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta 

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta

Thứ tư - 21/08/2019 10:17
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 09-9-2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh ta đạt được kết quả đáng phấn khởi.
Góp ý dự thảo Luật bảo về và phát triển rừng (sửa đổi) do Liên hiệp Hội tổ chức
Góp ý dự thảo Luật bảo về và phát triển rừng (sửa đổi) do Liên hiệp Hội tổ chức
Triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban Đảng của Tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp hội; có sự gắn kết trách nhiệm và được sự giúp đỡ của các sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội trên địa bàn tỉnh đồng bộ và hiệu quả.
Các cơ quan quản lý Nhà nước về Hội, đã tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội và các Hội thành viên hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của mình để góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các sở, ngành chuyên môn đã giới thiệu nhân sự  có tâm huyết với với hoạt động của Hội để cấp có thẩm quyền xem xét thống nhất bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo Liên hiệp hội các nhiệm kỳ qua.
Liên hiệp hội được đề cử và tham gia vào các Ban, các Hội đồng của tỉnh như: Thành viên tham vấn để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định ban hành các chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh, của ngành, của các huyện, thành phố trong tỉnh; Thành viên Hội đồng KHCN tỉnh, Hội đồng nhận xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ KHCN tỉnh, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường tỉnh; Thành viên phản biện của Mặt trận TQVN tỉnh…
Thành lập Câu lạc bộ trí thức tỉnh trực thuộc Liên hiệp hội, ban hành Quyết định quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum, đã tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội huy động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề tài, dự án kinh tế-xã hội quan trọng của tỉnh trong những năm qua.
Trong 10 năm qua Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các ngành chức năng của UBND tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thể chế hóa Chỉ thị 42-CT/TW để tổ chức, triển khai thực hiện ở địa phương, như Kế hoạch 86-KH/TU ngày 09/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định 576-QĐ/TU ngày 08/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum;…
Về tổ chức bộ máy, thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đến nay, Liên hiệp hội có các tổ chức: Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội tỉnh có: Chủ tịch và Phó Chủ tịch (02 người là cán bộ hưu trí); Phòng, Ban giúp việc có: Văn phòng và 02 Ban (Ban KHCN và Tư vấn phản biện; Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên), số người trực tiếp làm việc là 07 người. Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc: Khi thành lập Liên hiệp hội (2006). Liên hiệp hội có 08 hội thành viên; đến nay có 11 hội thành viên, trong đó có một. Hội viên tập thể, với 4.400 hội viên (chưa tính Hội viên của Hội Khuyến học 59.380 người).
Liên hiệp hội có 03 tổ chức trực thuộc: Câu lạc bộ trí thức KH&CN tỉnh; Câu lạc bộ Trường sinh học tỉnh; Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Hoạt động cộng đồng. Hoạt động của các đơn vị này, góp phần đa dạng hóa các hoạt động của Liên hiệp hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh được nhiều hơn; hàng năm có những hoạt động thiết thực, hữu ích về tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, chăm lo sức khỏe nhân dân được nhân dân hưởng ứng, chính quyền địa phương ghi nhận.
Về kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao về phổ biến kiến thức KHCN; tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên-nhi đồng; hội thảo khoa học và phổ biến khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân; chi trả tiền lương, tiền hợp đồng lao động, kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Hội thành viên bình quân: 1.400.000.000 đồng/năm.
Qua 10 năm quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị ở địa phương, Liên hiệp hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diên sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Các Ban của Tỉnh ủy trong các hoạt động của Liên hiệp hội; với sự nổ lực tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, viên chức và người lao động tại cơ quan Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như đã trình bày ở trên.
Bên cạnh đó, việc tổ chức, hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn những khó khăn nhất định; vì đến nay việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị 42-CT/TW về mặt Nhà nước vẫn chưa thực hiện, chưa có chế định cụ thể về nhân lực, kinh phí cho Liên hiệp hội hoạt động. Trong lúc Liên hiệp hội hiện đang thực hiện nhiệm vụ như một tổ chức sự nghiệp, giữa điều kiện hoạt động và nhiệm vụ được giao là không tương xứng, do đó hoạt động của Liên hiệp hội gặp khó khăn về nhiều mặt.
Thời gian đến, để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ số 42-CT/TW, ngày 20-7-2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 1778-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đông bộ trên địa bàn tỉnh, cần có những giải pháp cụ thể để tổ chức các hoạt động đạt kết quả tốt hơn. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, để nâng cao nhận thức và thống nhất thực hiện mục tiêu, nội dung và giải pháp đã đã đề ra. Giúp Liên hiệp hội có điều kiện tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, gắn kết trách nhiệm giữa Liên hiệp hội với các Hội thành viên trong việc phối hợp hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội. Góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: Lê  Văn Hùng
(Liên hiệp Hội)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:37 | lượt tải:26

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:61 | lượt tải:54

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:57 | lượt tải:49

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:62 | lượt tải:54

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:38 | lượt tải:23

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:29 | lượt tải:22

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:101 | lượt tải:138
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay12,993
  • Tháng hiện tại194,290
  • Tổng lượt truy cập10,781,566
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây