Một vài giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh 

Một vài giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 26/07/2018 16:12
Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung quan trọng trong công tác định hướng tư tưởng của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Nhiệm vụ của công tác dư luận xã hội là phải nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, tâm trạng, DLXH của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội; góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công tác điều hành của chính quyền.
Một vài giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt DLXH trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của dân vào sự điều hành, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền.
Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác phối hợp nắm bắt, điều tra, nghiên cứu, định hướng DLXH. Định kỳ thứ 5 hàng tuần hoặc vào các ngày lễ, tết, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều báo cáo kịp thời việc nắm bắt tình hình tư tưởng và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc đảng bộ mình về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.
Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì đều đặn việc tổ chức giao ban với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn tỉnh, qua đây nắm bắt thêm nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú, chất lượng thông tin ngày càng sâu hơn. Hàng năm, tiến hành từ 2-4 cuộc điều tra dư luận xã hội, qua đó tổng hợp được nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm và có tác động đến đời sống của Nhân dân đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời. Những nội dung phản ánh cơ bản sát với tình hình thực tiễn và đã trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Sau khi có Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 4-4-2017 về việc thực hiện Kết luận 100-KL/TW.
Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của các cơ quan, bộ phận làm công tác điều tra dư luận xã hội; tăng cường phối hợp trong hoạt động nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội.
Đội ngũ Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh được thành lập gồm 25 đồng chí, là những cán bộ, đảng viên đại diện cho các ngành, đoàn thể đang làm việc, sinh hoạt tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau khi được thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình mà dư luận bức xúc, quan tâm tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách, giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những thông tin kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thêm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác nắm bắt DLXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: Việc nắm bắt DLXH có lúc chưa kịp thời, còn chậm trong việc nắm bắt những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; việc xử lý, giải thích, định hướng đối với thông tin DLXH có lúc chưa kịp thời nên phần nào làm hạn chế hiệu quả của công tác nghiên cứu DLXH; nhiều địa phương, cơ quan đơn vị chưa chú trọng việc phản hồi đối với thông tin DLXH; đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH cở sở hầu hết là kiêm nhiệm nên không có thời gian nghiên cứu sâu về vấn đề này.
Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, cần quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp ủy Đảng nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó công tác dư luận xã hội, công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao và ngược lại.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch 32-KH/TU, ngày 4-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH. 
Ba là, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý để thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm nhằm giúp các địa phương, đơn vị và đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động trong tham mưu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã  hội.
Bốn là, coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tiếp công dân; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng rất khó giải quyết.
Năm là, chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; qua điều tra DLXH  đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục  tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Sáu là, cần tăng cường bám cơ sở nắm tình hình khi có vấn đề nổi cộm, phát sinh điểm nóng để phối hợp giải quyết kịp thời; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh.
Bảy là, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác chuyên môn, qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng DLXH, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Trần Thị Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

HD.169.BTGTW

tuyên truyền bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:38 | lượt tải:13

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:164 | lượt tải:47

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:96 | lượt tải:47

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:70 | lượt tải:37

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:77 | lượt tải:48

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:62 | lượt tải:30

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:86 | lượt tải:41
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay9,700
  • Tháng hiện tại241,252
  • Tổng lượt truy cập9,140,768
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây