Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018

Thứ năm - 05/07/2018 18:38
Ngày 05-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Oánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Dự Hội nghị ở điểm cầu tỉnh có lãnh đạo, các trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc khối khoa giáo; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Ở điểm cầu huyện, thành phố có đại diện thường trực huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo và chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo văn phòng huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các ngành thuộc khối khoa giáo và đại diện thường trực các đảng ủy (chi ủy) xã, phường, thị trấn.
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp, cùng với sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động đảm bảo định hướng chính trị tư tưởng; chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử truyền thống của đảng bộ; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Kon Tum đến với bạn bè trong nước và thế giới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, viết thu hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương và nhận xét, đánh giá, báo cáo kết quả viết bài thu hoạch còn chậm; việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động có nội dung chưa sát với điều kiện thực tiễn; việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; công tác tuyên truyền, cổ động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; việc nắm bắt dư luận xã hộị, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân có lúc chưa kịp thời; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ chậm so với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phối hợp thông tin, báo cáo giữa các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan liên quan với ban tuyên giáo cấp huyện chưa chặt chẽ...
Hội nghị đã tham gia thảo luận, phân tích sâu về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém đối với công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018; xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018. Trao đổi về những cách làm mới, làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin xấu, độc trên Internet; việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Oánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018:
1. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
2. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là việc thực hiện theo chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
3. Định hướng, hướng dẫn tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.
4. Chỉ đạo, định hướng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư khóa XII về “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
5. Tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có hiệu quả; xây dựng phương pháp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội... cho thành viên Tổ chỉ đạo đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
6. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
7. Chỉ đạo, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.
8. Tham mưu, theo dõi, hướng dẫn các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo; tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII.
9. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộ.m, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,  giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.
Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

BC.32.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2020

Lượt xem:33 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt Nghị quyết ĐH 16 Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:78 | lượt tải:57

CV.65.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 Ngày sinh Ang-ghen

Lượt xem:111 | lượt tải:77

HD.159.BTGTW

Triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về văn hóa

Lượt xem:93 | lượt tải:51

CV.59.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 11-2020

Lượt xem:77 | lượt tải:46

CV.57.BTGTU

báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Lượt xem:644 | lượt tải:315

TÀI LIỆU

Công văn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa

Lượt xem:135 | lượt tải:86
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay4,690
  • Tháng hiện tại4,690
  • Tổng lượt truy cập8,576,060
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây