Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên 

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Thứ năm - 28/06/2018 08:27
Chiều 27-6 tại Hội trường Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đồng chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị giao ban
Quang cảnh Hội nghị giao ban
Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, cán bộ ban tuyên giáo 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum; lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum.
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trên địa bàn đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đạt được những kết quả nổi bật: đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của các tỉnh, thành ủy; trong đó tập trung là tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, thông báo nhanh kết quả và chuẩn bị các điều kiện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, địa phương được chú trọng. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội;... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại đảm bảo đúng định hướng; chủ động theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ảnh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động đấu tranh tổ chức triển khai các biện pháp, hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên Internet nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác lý luận chính trị tại các địa phương có nhiều đổi mới, hiệu quả, nhất là trong học tập, bồi dưỡng lý luận, tổng kết thực tiễn; hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, thành phố năm 2018 được nhiều địa phương tổ chức có chất lượng; công tác văn hóa, văn nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật có chất lượng tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; nhất là việc định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của các địa phương trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực chậm, có nội dung chưa sâu, chất lượng chưa cao. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở một địa phương chậm được khắc phục. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của các cấp ủy đảng ở các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Các loại hình văn hóa - nghệ thuật phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân còn hạn chế. Một số địa phương, đơn vị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về lĩnh vực khoa giáo còn chậm. Nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến lĩnh vực khoa giáo có lúc chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Việc tổ chức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên internet, mạng xã hội nhiều nơi còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, một số nơi triển khai học tập chuyên đề năm 2018 chậm…
Hội nghị được nghe ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chia sẻ những khó khăn,vướng mắc, kinh nghiệm, cách làm hay, mới trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Tuyên giáo và của ban tuyên giáo từng địa phương; nghe lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương giải trình, chia sẽ một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và thời gian tiếp theo.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành tuyên giáo các địa phương chú trọng triển khai trong 6 tháng cuối năm 2018:
Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.
Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là việc thực hiện theo chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ở địa phương. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII về “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có hiệu quả. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng, tập hợp lực lượng, phương pháp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội...
Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm.
Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

THÔNG BÁO

Lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cuối năm 2019

Lượt xem:19 | lượt tải:5

Thông báo

Từ tháng 8-2019 trở đi, tài liệu phục vụ các Hội nghị kính đề nghị đồng chí vào Hộp TÀI LIỆU HỘI NGHỊ bên dưới để nhận

Lượt xem:180 | lượt tải:0

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ 2019

Lượt xem:254 | lượt tải:99

Tài liệu HN

Tài liệu Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW...(16-7-2019)

Lượt xem:686 | lượt tải:432

CV.1961.BTGTU

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:387 | lượt tải:126

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị trực tuyến BCV tháng 07-2019

Lượt xem:349 | lượt tải:86

Tài liệu

Tài liệu giao ban báo chí quý II-2019

Lượt xem:353 | lượt tải:108
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,374
  • Tháng hiện tại121,671
  • Tổng lượt truy cập3,616,101
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
     - Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862301. Email: phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây