Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Công tác GDLLCT năm 2017: Tập trung đưa Nghị quyết XII của Đảng vào giảng dạy

Nghị quyết Đại hội là ngọn cờ dẫn đường để toàn dân tộc, đồng sức đồng lòng, cùng nhau vững bước tiến lên trên con đường xây dựng đất nước. Đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, việc quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi là Nghị quyết XII) vào bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Thiết nghĩ, trong năm 2017, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần tập trung vào việc đưa nội dung, tinh thần của Nghị quyết XII vào mỗi bài giảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hiện nay, để phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và có hướng dẫn thực hiện, gồm hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Các hướng dẫn này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi đến tất cả các TTBDCT cấp huyện, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Tuy hiện tại các chương trình khác chưa có hướng dẫn cập nhận nội dung Nghị quyết XII vào bài giảng, nhưng để công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao và mang tính thực tiễn, thuyết phục, việc đưa Nghị quyết XII của Đảng vào bài giảng đối với tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác tại các TTBDCT là việc làm cần thiết và có vai trò quan trọng. Trong đó, cách thức và nội dung triển khai cần được thực hiện linh hoạt, không máy móc, sát với nội dung bài giảng và phù hợp với đối tượng học viên.

Thực tế hiện nay, đối với các chương trình, tài liệu Trung ương chưa có hướng dẫn  mới, bổ sung nội dung Nghị quyết XII, việc đưa nội dung các Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào bài giảng của một số giảng viên còn gặp khó khăn và có phần lúng túng. Những khó khăn thường gặp nhất chính là ở khâu lựa chọn nội dung và xây dựng thời lượng, hình thức thể hiện. Để giải quyết khó khăn trên, đưa tinh thần và các nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào bài giảng một cách khoa học và đạt hiệu quả, các địa phương, đơn vị nên tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong cán bộ đảng viên và quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều nắm vững, hiểu rõ các nội dung và tinh thần của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên.

Thứ hai, đội ngũ giảng viên (cả kiêm chức và chuyên trách) phải đi đầu trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, nắm chắc tinh thần, nội dung của nghị quyết; hiểu rõ, hiểu đúng tình hình của đất nước, của địa phương để có những liên hệ chính xác, sát với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị trong bài giảng.

Thứ ba, lựa chọn nội dung, bổ sung nội dung mới trong Nghị quyết XII vào bài giảng, những nội dung mà các giáo trình còn thiếu hoặc chưa thể hiện đầy đủ, bảo đảm tính cập nhật và phù hợp. Có sự so sánh, đối chiếu với các Nghị quyết trước đó để làm nổi bật tính kế thừa, tính tiến bộ trong Nghị quyết; đồng thời luôn phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, có hệ thống và sát đúng nội dung, tinh thần, tư tưởng của các văn kiện, đảm bảo chuyển tải đến người học đạt được hiệu quả cao nhất. Mỗi giảng viên cần tập trung phân tích làm rõ sự vận dụng sáng tạo và phát triển các nguyên l‎ý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ tư, thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên cập nhật kiến thức, xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và am hiểu sâu sắc thực tiễn. Ngoài ra, mỗi đơn vị cần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nghiêm túc, kỷ cương, dân chủ và hiệu quả.       

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nóng để xuyên tạc, kích động nhằm gây bất ổn định. Chính vì vậy, việc đưa Nghị quyết XII của Đảng vào giảng dạy là yêu cầu quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng và là một trong những biện pháp để đấu tranh, phản bác lại các thế lực thù địch. Các văn kiện Đại hội XII của Đảng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Đưa Nghị quyết XII của Đảng vào bài giảng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở vì vậy cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ sở đào tạo, mỗi giảng viên. Bên cạnh đó, mỗi một cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập cần phát huy tính chủ động, nghiêm túc học tập để áp dụng vào thực tiễn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lới Nghị quyết XII của Đảng.

Đào Thị Hiền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây