Việc đổi mới công tác ban hành, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 

Việc đổi mới công tác ban hành, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 18/06/2021 16:21
Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời gian qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; trong đó, nhiều chủ trương mang tính đột phá, sáng tạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Trong 10 năm qua (2010-2020), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 nghị quyết, 44 chỉ thị và 152 kết luận (không bao gồm các kết luận về công tác cán bộ) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt NQ, CT) được thực hiện đúng quy trình, quy định[1].  
Các NQ, CT do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời gian qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; trong đó, nhiều chủ trương mang tính đột phá, sáng tạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh[2].
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt các NQ, CT của Trung ương, của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm đưa các NQ, CT của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các NQ, CT của Trung ương, của tỉnh được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện, chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cùng với việc ban hành các NQ, CT; trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết 69 nghị quyết, 74 chỉ thị, 22 kết luận của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy[3]; việc sơ kết, tổng kết được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Các báo cáo sơ kết, tổng kết được xây dựng đúng quy trình, quy định; tổng hợp, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện của các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đã áp dụng hình thức trực tuyến trong tổ chức một số hội nghị sơ kết, tổng kết[4], góp phần mở rộng thành phần tham dự, tiết kiệm chi phí.
Nhìn chung, việc sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đã đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện; đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trung ương chỉ đạo giải quyết một số vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành, sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của Tỉnh uỷ còn gặp phải những hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt một số NQ, CT của Trung ương và của tỉnh có lúc còn chậm, chất lượng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; hình thức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt chậm được đổi mới. Việc cụ thể hóa một số NQ, CT của Trung ương và của tỉnh còn chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế; chưa chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá được đề ra tại các NQ, CT. Công tác triển khai sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của tỉnh có lúc, có nơi còn hình thức; chưa đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện; chưa chỉ ra được những nguyên nhân chủ quan đối với mặt hạn chế, yếu kém để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Từ thực tế 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã rút ra một số kinh nghiệm, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc ban hành, sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của Tỉnh; nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra: (1) Trích yếu, nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, nên rà soát để ban hành một số nghị quyết lãnh đạo có tính toàn diện, thực hiện lâu dài; tránh tình trạng cùng một nội dung, một vấn đề nhưng lại được điều chỉnh bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận. (2) Về sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng: Nên thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ (sau khi thực hiện 03 năm) và tổng kết cuối nhiệm kỳ (sau khi thực hiện 05 năm); trước sơ kết thì tiến hành giám sát; trước tổng kết thì tổ chức kiểm tra. Nghị quyết, chỉ thị nào có thời hiệu 10 năm trở lên thì nên quy định rõ trong phần tổ chức thực hiện (số lần kiểm tra, giám sát; thời gian sơ kết lần 1, sơ kết lần 2 và thời gian tổng kết). (3) Cần có quy định cụ thể để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên, trong đó có việc đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên theo hướng tích hợp, lồng ghép nội dung nhiều nghị quyết, chỉ thị trong một đợt, một đoàn kiểm tra, giám sát.
Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của địa phương, Tỉnh ủy xác định một số giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, với nhóm giải pháp đổi mới việc ban hành các NQ, CT của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo ban hành các NQ, CT. (2) Trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy Đảng lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm, đột phá để đề ra nhiệm vụ xây dựng, ban hành NQ, CT trong chương trình công tác; đảm bảo sau khi có NQ, CT thì lĩnh vực đó phải có sự chuyển biến thực sự, tạo xung lực cho cáclĩnh vực khác. (3) Việc ban hành NQ, CT phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo tính khả thi cao; cấp dưới không ban hành nghị quyết, chỉ thị trùng lặp với nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tập trung ban hành các nghị quyết của cấp ủy vào hai năm đầu của nhiệm kỳ, để nửa nhiệm kỳ sau tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện. (4) Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện NQ, CT của cấp trên phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện (nhân lực, tài lực, thời gian…), phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế để triển khai thực hiện có hiệu quả các NQ, CT.
Thứ hai, với nhóm giải pháp đổi mới việc sơ kết, tổng kết các NQ, CT của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới việc tổ chức sơ kết, tổng kết NQ, CT đảm bảo thiết thực, hiệu quả; có quy trình, quy định cụ thể về việc sơ kết, tổng kết NQ, CT, như: Cấp thực hiện; thời gian sơ kết, tổng kết; chế độ kiểm tra, giám sát...(2) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung NQ, CT và các nhiệm vụ được cấp ủy giao triển khai thực hiện trong chương trình hành động thực hiện NQ, CT khi yêu cầu các địa phương, đơn vị sơ kết, tổng kết (tránh khi hướng dẫn sơ kết, tổng kết thì yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị trong hệ thống đều phải tiến hành sơ kết, tổng kết mang tính hình thức). (3) Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các NQ, CT phải đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định; có cơ chế cử cán bộ cấp trên phụ trách lĩnh vực tham dự để chỉ đạo, định hướng và nắm bắt thực tiễn trong quá trình sơ kết, tổng kết. (4) Việc xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết cần tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường các thông tin định lượng (thông qua các bảng biểu, phụ lục nhằm cung cấp thông tin, số liệu). Nội dung báo cáo tập trung đánh giá một cách khái quát, ngắn gọn, tập trung vào những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. (5) Sau hội nghị sơ kết, tổng kết, việc văn bản hóa nội dung chỉ đạo tiếp theo của cấp ủy cần được thực hiện kịp thời.


Dương  Thị Mộng Thu
 

[1] Quy định số 1118-QĐ/TU ngày 24-9-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề án trình cấp uỷ; Quy định số 758-QĐ/TU, ngày 14-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề án trình cấp ủy và ban hành các văn kiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thế Quy định số 1118-QĐ/TU); Quyết định số 1032-QĐ/TU, ngày 11-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh uỷ.
[2] Nghị quyết về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; về nâng cáo chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS; về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh... Chỉ thị về tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của các cơ quan Đảng; về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019…
[3] Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng 110 báo cáo sơ kết, 101 báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không bao gồm các báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận hằng năm; báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hằng năm tại địa phương).
[4] Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hội nghị đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:146 | lượt tải:319

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:221 | lượt tải:110

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:253 | lượt tải:107

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:343 | lượt tải:198

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:169 | lượt tải:114

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1263 | lượt tải:367

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:103 | lượt tải:59
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay13,738
  • Tháng hiện tại319,185
  • Tổng lượt truy cập15,714,168
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây