Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên

Thứ sáu - 04/11/2016 11:17
Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở, ngay khi mới manh nha. Để tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, cần triển khai hệ thống giải pháp đồng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Các cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị xây dựng kế hoạch và mở các lớp, các hình thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Đầu tư, nghiên cứu soạn thảo chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị phù hợp với điều kiện, đặc điểm, trình độ của cán bộ, đảng viên của từng loại hình chi bộ để việc học tập đạt hiệu quả cao. Chú ý đến nội dung giáo dục về lịch sử, truyền thống dân tộc, lòng yêu nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo,… cho cán bộ, đảng viên.

Chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ cần phải nghiên cứu, nắm vững nội dung và đổi mới phương pháp học tập, thảo luận các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, thảo luận. Việc thảo luận nghị quyết cần liên hệ, gắn với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm giúp nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” và khả năng phản bác của cán bộ, đảng viên đối với những thông tin không đúng với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định; thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ vừa phải tiên phong gương mẫu để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo; kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ cần dành nhiều thời gian để nhận xét, đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; trao đổi thống nhất nhận thức, tư tưởng, thực hiện tự phê bình và phê bình; phổ biến, triển khai các văn bản của Đảng và tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, về truyền thống dân tộc, về lòng yêu nước, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm; về chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước,…

Nâng cao nhận thức của chi ủy chi bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Đảng ủy cấp trên cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho chi ủy chi bộ và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức các buổi giao ban để triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; đồng thời, kiểm tra, theo dõi, quản lý, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị; theo dõi kết quả, những chuyển biến của việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ sau khi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai để báo cáo Đảng ủy chỉ đạo kịp thời.

Chi ủy chi bộ và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt, triển khai, các buổi họp giao ban; chấp hành nội quy hội nghị, họp giao ban, nắm vững các nội dung được triển khai để phổ biến và tổ chức thực hiện tại chi bộ.

Trên cơ sở nội dung được quán triệt, triển khai, chi ủy chi bộ có trách nhiệm chuẩn bị, soạn thảo thành nội dung để phổ biến, triển khai đến tất cả đảng viên trong chi bộ; bảo đảm truyền đạt đầy đủ những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, để các đảng viên hiểu và thực hiện.

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Chi ủy chi bộ cần quan tâm phân công cán bộ trực tiếp tham mưu và thực hiện kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Một đồng chí trong chi ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; trường hợp không bố trí, phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thì chi ủy chi bộ cần lựa chọn đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, có uy tín, có bản lĩnh, có dũng khí để tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, cán bộ tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với tập thể chi bộ và đề xuất nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong thời gian tới để chi bộ góp ý, thảo luận, quyết định.

Chi ủy, chi bộ chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng năm và cả nhiệm kỳ. Chi bộ cần phân công cán bộ tham mưu dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát; tiến hành thảo luận, góp ý của đảng viên trong chi bộ; tổ chức lấy ý kiến của tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đối với dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ chậm nhất vào tháng 01 của năm. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giám sát sự gương mẫu và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở cơ quan và ở nơi cư trú,…

Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với chi bộ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên, việc thực hiện quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết đơn thư, tố cáo,… Ủy ban Kiểm tra kết luận rõ những việc đã làm được của chi bộ và những việc chưa làm được trong công tác kiểm tra, giám sát; chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế, giúp chi bộ có biện pháp khắc phục. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với các chi bộ, ủy ban kiểm tra tổng hợp những nội dung về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cần tập huấn, hướng dẫn cho đối tượng là chi ủy chi bộ, đảng viên được phân công làm công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Ủy ban kiểm tra cần nghiên cứu, mẫu hoá các quyết định, kế hoạch, đề cương, kết luận, thông báo,… của một cuộc kiểm tra, giám sát để giúp cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát theo quy định. Ủy ban kiểm tra phân công ủy viên, cán bộ phụ trách các chi bộ để theo dõi nắm tình hình và hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho chi bộ được phân công phụ trách.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các cơ quan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú. Chi ủy chi bộ cần nhận thức mối quan hệ giữa chi bộ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội là yêu cầu cấp thiết, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chi ủy chi bộ phải chủ động liên hệ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú; để việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên của chi bộ được toàn diện, khách quan.

Chi bộ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra và xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát đảng viên. Việc giám sát đảng viên tại chi bộ được thực hiện thường xuyên, định kỳ, bằng các hình thức: chi bộ theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; bí thư hoặc chi ủy viên được phân công gặp gỡ trực tiếp nghe đảng viên báo cáo, nắm tình hình, trao đổi, góp ý, nhắc nhở, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, kiểm điểm, tựu phê bình và phê bình; họp bình xét, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm; thông qua nghiên cứu các văn bản, báo cáo, các ý kiến phản hồi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội; phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng,…

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ

Các cấp ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho chi ủy chi bộ, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ hoặc tạo điều kiện cho chi ủy chi bộ, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ. Chi ủy, đảng viên được phân công làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ phải nghiêm túc tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do cấp trên tổ chức và dành thời gian cho việc nghiên cứu các tài liệu nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát; các thủ tục quy trình về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các cấp ủy quan tâm, xem xét việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ khác đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ để động viên, khích lệ cán bộ an tâm công tác.

Chủ động phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đảng viên có sai phạm

Chi ủy chủ động nắm chắc tình hình đảng viên trong chi bộ; căn cứ chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hoặc cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ. Chú ý lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát (giám sát chuyên đề) phù hợp; tránh tình trạng chạy theo thành tích, xây dựng kế hoạch giám sát nhiều nhưng không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức.

Chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ phải chủ động nắm chắc tình hình về đảng viên qua các nguồn thông tin để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ sát hợp, nội dung giám sát đối với đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chi bộ phân công chi ủy viên, nhất là đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động nắm bắt tình hình đảng viên thông qua đảng viên, quần chúng, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị, tổ trưởng tổ dân phố,… để chuẩn bị cho việc giám sát trong sinh hoạt chi bộ tháng, 6 tháng, năm.

Nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đảng viên ít tuổi không dám góp ý, phê bình đảng viên lớn tuổi, … Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải chủ động nêu, gợi ý vấn đề cần góp ý; đề nghị đảng viên có vấn đề giải trình, làm rõ; đảng viên được yêu cầu phải tự giác, gương mẫu chấp hành việc giám sát của chi bộ. Chi bộ phải phân công công việc cụ thể, rõ ràng; chi ủy chi bộ phải theo dõi đảng viên thực hiện nhiệm vụ được phân công thì công tác giám sát của chi bộ mới thiết thực, có chất lượng, hiệu quả.

Đối với chi bộ có nhiều đảng viên, đảng viên sinh hoạt, công tác phân tán, chi ủy chi bộ cần tiến hành giám sát chuyên đề. Kết quả giám sát chuyên đề phải được thông báo cho đảng viên được giám sát biết để thực hiện. Đối với đảng viên có khuyết điểm, hạn chế thì yêu cầu đảng viên xây dựng biện pháp khắc phục, sửa chữa; phân công bí thư hoặc phó bí thư theo dõi việc sửa chữa, khắc phục của đảng viên; định kỳ báo cáo kết quả với chi ủy, chi bộ. Nếu phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời đề nghị ủy ban kiểm tra đảng ủy có thẩm quyền tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định./.
 

Cao Văn Thống*, TS. Trần Duy Hưng***Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, **Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo Tạp chí Cộng sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày

Lượt xem:37 | lượt tải:20

TÀI LIỆU

Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày

Lượt xem:43 | lượt tải:23

KH.12.BTGTU

tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2021...

Lượt xem:21 | lượt tải:15

CV.159.TU

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:114 | lượt tải:16

KH.12.TU

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của BCT khóa XII

Lượt xem:27 | lượt tải:16

HD.05.BTGTW

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:103 | lượt tải:14

BC.80.BTGTU

công tác báo chí quí I; nhiệm vụ trọng tâm quí II-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:30
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay3,892
  • Tháng hiện tại224,615
  • Tổng lượt truy cập10,047,520
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây