Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Nghị quyết của “ý Đảng, lòng Dân” 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Nghị quyết của “ý Đảng, lòng Dân”

Thứ sáu - 16/12/2016 11:05
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là nghị quyết đặc biệt quan trọng, đề cập đến những vấn đề cơ bản và cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cả quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những thắng lợi ấy làm cho nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đồng lòng để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, ngày nay do tình hình thế giới có nhiệu biến động, các thế lực thù địch ra sức chống phá, sự bùng nổ của internet và các mạng xã hội… Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng và năng lực điều hành, quản lý của Nhà nước đang đứng trước nhiều thách thức. Trong khi Đảng, Nhà nước ra sức xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân bằng những quyết sách, những việc làm cụ thể thì các thế lực thù địch cũng tăng cường chống phá, tìm mọi cách kích động nhằm chia sẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Đảng ta khẳng định: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, các hạn chế do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở; tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm… làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trước tình hình ấy, Đảng ta tự nhận thấy phải tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân. Về phía nhân dân, trước những khó khăn, thách thức của thời đại, trước tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên phụ lại niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, nhân dân cần một động thái, một chủ chương, quyết sách của Đảng để có thể tiếp tục vững tin trên con đường mà toàn Đảng, toàn dân ta đã chọn. Trong tình hình đó, ngày 30-10-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW (sau đây gọi là NQTW4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có thể nói rằng, NQTW4 khóa XII chính là nghị quyết của “ý Đảng, lòng dân”.

Những từ như suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  thực ra không phải bây giờ mới có. Chúng ta từng chứng kiến trong lịch sử rất nhiều vương triều, nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, thậm trí tan rã vì những phát sinh từ nội bộ, từ sự suy thoái của một số quan chức, sự sa sút ý chí chiến đấu, đạo đức của hàng ngũ lãnh đạo... Trong các cụm từ này, chúng ta thấy đặc biệt có cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những từ này được Đảng ta chính thức sử dụng trong Đại hội Đảng lần thứ XI, trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đến nay nó tiếp tục được sử dụng trong NQTW4 khóa XII và được diễn giải cụ thể, chi tiết hơn, sáng tỏ hơn rất nhiều. Lần đầu tiên, Đảng ta chỉ rõ những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Những biểu hiện được chỉ ra một cách chi tiết, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật ấy được toàn Đảng thống nhất, và là một người dân tin Đảng, yêu Đảng và kỳ vọng vào Đảng, người viết và thiết nghĩ là đông đảo những người dân Việt Nam có quyền hy vọng rằng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" sẽ dần bị đẩy lùi. Hình ảnh và vị trí, vai trò của Đảng trong nhân dân vì thế cũng đầy quang vinh, tự hào hơn nữa.

NQTW4 khóa XII cũng nêu ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó Nghị quyết đã chỉ ra rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tổ chức, yêu cầu “thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Riêng đối với người đứng đầu, Nghị quyết yêu cầu: người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Có thể nhận thấy, NQTW4 khóa XII là nghị quyết đặc biệt quan trọng, đề cập đến những vấn đề cơ bản và cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Để triển khai hiệu quả nghị quyết, thiết nghĩ mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân cần tập trung vào một số nhiệm vụ như:

Thứ nhất, cần nắm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chính và cốt lõi của nghị quyết.

Thứ hai, triển khai đồng bộ với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ tư, mỗi tổ chức đảng cần phát huy truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp của Đảng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Cương quyết phê bình cái xấu; đồng thời không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc đấu tranh với cái xấu để bôi nhọ, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cuối cùng, xin mượn những câu trong NQTW4 khóa XII để làm đoạn kết cho bài viết, tin rằng những câu chữ ấy cũng đã phản ảnh được niềm tin của Đảng, của cả dân tộc, của sự cộng hưởng “ý Đảng, lòng dân”: với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định toàn Đảng sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

BC.32.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2020

Lượt xem:8 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt Nghị quyết ĐH 16 Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:63 | lượt tải:47

CV.65.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 Ngày sinh Ang-ghen

Lượt xem:98 | lượt tải:70

HD.159.BTGTW

Triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về văn hóa

Lượt xem:76 | lượt tải:45

CV.59.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 11-2020

Lượt xem:69 | lượt tải:42

CV.57.BTGTU

báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Lượt xem:556 | lượt tải:266

TÀI LIỆU

Công văn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa

Lượt xem:129 | lượt tải:82
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay3,188
  • Tháng hiện tại246,583
  • Tổng lượt truy cập8,550,050
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây