Nâng cao vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Nâng cao vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ tư - 19/07/2017 14:18

Kon Tum là một tỉnh nghèo, với trên 50% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, nhận thức về các vấn đề xã hội còn hạn chế, nhất là việc nhận biết về các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã làm hạn chế sự tham gia của người dân trong đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn.

Để vận động Nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”, Quyết định số 1318-QĐ/TU, ngày 20-5-2014 “về việc ban hành Quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp”, Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25-9-2014 “về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh”; chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên đề về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chỉ đạo đưa vào chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết cá nhân “về việc giữ phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định về quy chế dân chủ lồng ghép với việc đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, đơn vị; tổ chức tiếp dân, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân đối với những chủ trương, chính sách đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh đã ban hành hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 04-NQ/TW, Quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Theo đó, đến nay đã có 15/15 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 694/694 tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW. Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo cải thiện đời sống của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng quy chế tiếp dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và chấn chỉnh phong cách làm việc của cán bộ, công chức. Qua đó, đã hạn chế và ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thờ ơ, vô trách nhiệm với Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức; tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, người nghèo, đối tượng chính sách về đời sống vật chất và tinh thần, nghề nghiệp, việc làm...; phát động nhiều phong trào quần chúng sát với nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân, đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tích cực

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tham gia góp ý, phản ánh của Nhân dân về biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền còn hạn chế. Tình trạng đơn thư khiếu nại ở một số địa phương vẫn còn xảy ra, có vụ việc kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn hình thức; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả và khó khăn, hạn chế; để phát huy vai trò của Nhân dân trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra một số giải pháp và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ đều phải thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết, gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm phải làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để khắc phục. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Thứ hai, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và nâng cao nhiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm, đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài liên quan đến cán bộ, đảng viên được dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

Thứ ba, rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; những cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động...  không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Thứ tư, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng, hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Thứ năm, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm; đồng thời phối hợp đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Thứ sáu, cấp ủy các cấp, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định, công khai minh bạch trước Nhân dân, nhất là nơi cư trú.

Thứ bảy, thực hiện công khai minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo cơ chế để người dân phát hiện, phản ánh các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày

Lượt xem:32 | lượt tải:20

TÀI LIỆU

Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày

Lượt xem:37 | lượt tải:22

KH.12.BTGTU

tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2021...

Lượt xem:20 | lượt tải:13

CV.159.TU

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:108 | lượt tải:15

KH.12.TU

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của BCT khóa XII

Lượt xem:26 | lượt tải:16

HD.05.BTGTW

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:97 | lượt tải:14

BC.80.BTGTU

công tác báo chí quí I; nhiệm vụ trọng tâm quí II-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:30
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay12,130
  • Tháng hiện tại219,297
  • Tổng lượt truy cập10,042,202
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây