Một số kết quả gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) tại tỉnh. 

Một số kết quả gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) tại tỉnh.

Thứ tư - 08/07/2015 10:15
Triển khai hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Kon Tum đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ từ việc xây dựng kế hoạch, đến tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI). Cấp ủy các cấp sau khi thực hiện tự phê bình và phê bình, theo kết luận và gợi ý của cấp ủy cấp trên, đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt…

Nét nổi bật của việc gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ được thể hiện trong sinh hoạt thường xuyên hằng tháng của các chi bộ tổ chức cho cán bộ chủ chốt báo cáo kết quả nêu gương; các đảng viên báo cáo kết quả đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 ( khóa XI); đưa nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Đối với tập thể đó là việc hằng quý chọn những vấn đề còn hạn chế của chi bộ, cơ quan đơn vị mình, liên hệ với những lời dạy của Bác đến những nội dung liên quan để tổ chức học tập chuyên đề; từ đó chi bộ, cơ quan, đơn vị bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Ngoài ra, gắn thực hiện Chỉ thị 03 với NQTW4, có địa phương đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt báo cáo liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tại buổi sinh hoạt tư tưởng sáng thứ hai hàng tuần; chỉ đạo thực hiện vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo bổ sung việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2010-2015 của các cấp ủy. Trong năm 2013 và 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 08 đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra nội dung này tại địa phương, đơn vị mình. Sau khi có kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và đã có những chuyển biến rõ nét trong việc khắc phục đã được chỉ ra sau các đợt kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số CCHC (parindex) cấp tỉnh, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ CCHC; thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có thái độ phục vụ tổ chức, công dân; không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân; công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Rà soát và bổ sung các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đã chỉ đạo Ngành Y tế nâng cao công tác giáo dục y đức, thái độ và chất lượng phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn, lãnh đạo các TCCSĐ lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế tập trung giải quyết trong năm, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức; yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4. Việc chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế tập trung giải quyết từ năm 2014 đến nay ở cơ sở bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, một số nơi, việc chọn nội dung trọng tâm, bức xúc để chỉ đạo giải quyết còn chung chung, hoặc những việc dài hạn, khó cho việc giải quyết dứt điểm trong năm. Việc tổ chức cho đảng viên báo cáo việc làm theo Bác trong sinh hoạt thường xuyên và chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức đảng còn lúng túng. Một số mô hình “ làm theo” còn mang tính hình thức. Việc gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc khắc phục khuyết điểm và những yếu kém mới nảy sinh của một số tập thể, cá nhân còn thiếu nghiêm túc, hiệu quả còn thấp.

Qua triển khai thực hiện, tỉnh đã rút ra một số bài học, đó là: sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của cấp uỷ, nhất là của đồng chí bí thư cấp ủy; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Xác định việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là nội dung, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, là công việc quan trọng thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Phải kết hợp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với NQTW4 và Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hằng năm, chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện phải tránh tình trạng rập khuôn, máy móc mà cần phát huy tính chủ động sáng tạo, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành những nội dung cụ thể, thiết thực để cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được duy trì liên tục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

Lê Quang Thới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày

Lượt xem:23 | lượt tải:15

TÀI LIỆU

Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày

Lượt xem:28 | lượt tải:17

KH.12.BTGTU

tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2021...

Lượt xem:11 | lượt tải:5

CV.159.TU

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:89 | lượt tải:13

KH.12.TU

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của BCT khóa XII

Lượt xem:20 | lượt tải:14

HD.05.BTGTW

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:78 | lượt tải:11

BC.80.BTGTU

công tác báo chí quí I; nhiệm vụ trọng tâm quí II-2021

Lượt xem:43 | lượt tải:29
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay5,208
  • Tháng hiện tại201,174
  • Tổng lượt truy cập10,024,079
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây