HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2020 

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2020

Thứ năm - 09/01/2020 09:32
Ngày 08-01-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. BBT trích đăng nguyên văn Hướng dẫn.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
- Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện quan trọng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia năm tròn một số ngày lễ lớn của đất nước
1.1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.
1.1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; từ đó giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại tỉnh Phú Thọ: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức vào ngày 02/4/2020 (ngày 10 tháng 3 âm lịch), quy mô cấp quốc gia tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng đại diện kiều bào dự Lễ Giỗ Tổ; lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Chủ lễ dâng hương.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di tích, đền thờ Vua Hùng tổ chức dâng hương tưởng niệm.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ấn phẩm tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
1.1.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)  
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua. Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Trung ương
(1). Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Hà Nội: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và cơ quan liên quan thực hiện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.
+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.
(2). Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại tỉnh Nghệ An: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện.
(3).  Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
(4). Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số địa phương: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam và một số địa phương thực hiện.
(5). Tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, tham mưu Ban Bí thư tổ chức.
(6). Tổ chức Cuộc thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta”: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.
(7). Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
(8). Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi – thiếu nhi với Bác Hồ”: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
(9). Xây dựng phim phóng sự tài liệu “Bác Hồ với đồng bào dân tộc” để tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều thứ tiếng dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
(10). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tờ rơi...), triển lãm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hành hương về khu di tích.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
+ Tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Tọa đàm hoặc hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề tại các trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, khu di tích, khu lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Ngoài ra, trên cơ sở tình hình cụ thể, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác.
- Đối với các địa phương có kỷ niệm năm tròn ngày Bác Hồ đến thăm và làm việc: ngoài các hoạt động nêu trên, tùy điều kiện có thể tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố.
- Đối với các địa phương có khu di tích, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.
- Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội
+ Tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học; nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa - thể thao,... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, nhất là nơi có nhà lưu niệm, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tổ chức dâng hương, tưởng niệm, ngoài ra tổ chức các hoạt động khác như tọa đàm, gặp mặt, thi tìm hiểu... để tuyên truyền cho cán bộ, học sinh, sinh viên và kiều bào ta ở nước ngoài cũng như nhân dân các nước trên thế giới.
1.2. Các ngày lễ lớn không tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia nhưng tổ chức bằng các hình thức khác do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện
1.2.1. Nội dung tuyên truyền
a. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
- Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.
- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
b. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)
- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.   
- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc trong 66 năm qua; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và của đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.
c. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
- Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.
- Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1.2.2. Các hoạt động kỷ niệm
a. Lễ dâng hương, dâng hoa
- Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.
+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)
+ Tại tỉnh Điện Biên: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ.
- Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này.
+ Bộ Ngoại giao tổ chức cho Đoàn Ngoại giao và Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
b. Các hoạt động kỷ niệm khác
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…
- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.
- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng. 
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
2.1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 – 01/12/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những công lao, đóng góp của đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng; trong sự nghiệp đổi mới đất nước và trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện.
- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung, bất khuất suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng đồng chí Lê Đức Anh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng quê hương Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành. 
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Trung ương
+ Tổ chức lễ dâng hương, lễ kỷ niệm cấp quốc gia: Tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.
 + Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên -Huế thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Đức Anh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Xuất bản sách về đồng chí Lê Đức Anh: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.
+ Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Đức Anh: Tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì xây dựng đề án, trình Ban Bí thư cho ý kiến.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, tỉnh Thừa Thiên - Huế biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.
- Các bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể
+ Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Anh, căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, như: tổ chức lễ dâng hương, tọa đàm, hội thảo khoa học...
+ Các tỉnh, thành phố nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát sóng phim tài liệu theo sự chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò và những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người chiến sĩ cộng sản chân chính và người Lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu; việc học tập và noi theo tấm gương của một trí thức lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Long An.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Long An và các cấp, các ngành.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Long An:
+ Tổ chức lễ dâng hương, lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố): Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, lãnh đạo tỉnh Long An đọc diễn văn kỷ niệm.
+ Tổ chức tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thi tìm hiểu văn hóa, văn nghệ chào mừng.
- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Long An thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Hữu Thọ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Xuất bản sách về đồng chí Nguyễn Hữu Thọ: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.
+ Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ trên cơ sở tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu...
+ Các tỉnh, thành phố nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, tỉnh Long An, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.
2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
a. Nội dung tuyên truyền
- Thân thế, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và ngành ngoại giao của đất nước nói riêng.
- Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Nghệ An:
+ Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự; lãnh đạo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.  
+ Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh: Tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện.
- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và tỉnh Nghệ An thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Duy Trinh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu...
+ Các tỉnh, thành phố nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Duy Trinh.
2.4. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.
- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Nghệ An.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Nghệ An và các địa phương khác.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Nghệ An:
+ Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.  
+ Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu...
- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu...
+ Các tỉnh, thành phố nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu theo sự chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2.5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Thừa Thiên - Huế:
+ Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc diễn văn kỷ niệm.  
+  Xây dựng khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu theo đề án Ban Bí thư đã cho ý kiến.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu... chào mừng.
- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Các cơ quan, đơn vị có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tố Hữu; căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổ chức triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu...
+ Các tỉnh, thành phố nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu.
3. Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng
3.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Khẳng định những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
- Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Trung ương
+ Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan thực hiện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.
+ Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.
+ Xây dựng phim tài liệu về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - những chặng đường vẻ vang”: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.
+ Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.
+ Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn, phát hành.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
+ Tổ chức hội thảo, gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.
+ Tổ chức các cuộc hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ.
+ Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động, trang trí băng rôn, khẩu hiệu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... chào mừng kỷ niệm.
+ Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tổ chức đoàn giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách..., tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; tri ân các địa phương nơi có cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đóng trụ sở làm việc trong thời kỳ kháng chiến...
- Các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm (sách, tài liệu,…), thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tiếp và phát sóng phim tài liệu.
3.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 – 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh - khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột thu hút các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Nghệ An:
+ Tổ chức Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự; lãnh đạo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn kỷ niệm.
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, biên soạn phát hành ấn phẩm tuyên truyền. 
- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An thực hiện tại Hà Tĩnh.
+ Xây dựng phim tài liệu về phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.
+ Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thực hiện.
- Các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm (sách, tài liệu,…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu về phong trào.
3.3. Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của Nam Kỳ khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.
- Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ, nhất là các địa phương từng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
- Việc phát huy tinh thần cách mạng của Nam Kỳ khởi nghĩa, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh (thành phố) do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm.  
- Các tỉnh, thành phố, các ban, bộ ngành và đoàn thể
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
+ Các địa phương tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ không tổ chức lễ kỷ niệm, trên cơ sở điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày kỷ niệm, như: thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử.
+ Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về sự kiện lịch sử: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- Các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm (sách, tài liệu,…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
3.4. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.
- Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.
- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra ở các cấp, các ngành, địa phương.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Lạng Sơn thực hiện.
- Xây dựng phim tài liệu về Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tấn đại chúng, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên...: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền.
3.5. Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)  kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn và đề cương tuyên truyền riêng.
4. Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
4.1. Đối với kỷ niệm năm tròn
- Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô cấp ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ngày kỷ niệm chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc xây dựng nội dung, chương trình các hoạt động kỷ niệm.
4.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành.
- Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
- Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Ban Tuyên giáo Trung ương:
+ Tổ chức lễ kỷ niệm quy mô cấp bộ, ngành tại Hà Nội; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.
+ Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.
+ Xây dựng và phát sóng phim tài liệu về ngành Tuyên giáo.
+ Biên soạn cuốn sách với chủ đề “Tuyên giáo toàn cảnh.
+ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trên mạng Vcnet.vn.
+ Phát động các phong trào thi đua, trao tặng huân, huy chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác tuyên giáo của Đảng; tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ tuyên giáo; hành hương về nguồn và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng.
+ Biên soạn đề cương tuyên truyền.
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở điều kiện cụ thể tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như:
+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học.
+ Gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động tuyên giáo qua các thời kỳ.
+ Phát động các phong trào thi đua.
+ Tổ chức hành hương về nguồn và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...
+ Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền,…
4.3. Đối với kỷ niệm năm lẻ và năm khác
- Không tổ chức lễ kỷ niệm, căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,…
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu tuyên truyền…).
5. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
5.1. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
- Các học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỷ niệm.
5.2. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.
- Các học viện, nhà trường, trung tâm bồi dưỡng chính trị, các ban, bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học. 
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau kỷ niệm.
5.3. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2020)
a. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.
- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
b. Các hoạt động kỷ niệm
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Các học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học.  
6. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác: (1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và một số ngày kỷ niệm khác). Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo đề nghị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển khai tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
- Các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm nêu trên hoặc có kỷ niệm năm tròn, ngày thành lập, ngày truyền thống chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án, kế hoạch hoặc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Văn phòng Trung ương Đảng
- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia.
- Phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia, hội thảo khoa học cấp quốc gia.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm.
- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.
- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thẩm định diễn văn, bài phát biểu tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia.
- Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và báo cáo Ban Bí thư.
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia.
- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, tổ chức, trình các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định theo quy định. 
5. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh,… phục vụ nhân dân, quan tâm đến nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.
- Có chính sách khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật mới, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
7. Bộ Ngoại giao
- Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin tuyên truyền.
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 gắn với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về đối ngoại, ngoại giao, về bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo, biên giới của Việt Nam; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
8. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống.
- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận.
9. Uỷ ban toàn quốc các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
10. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.
11. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:
- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 bằng hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí và các phương tiện cổ động trực quan.
- Chỉ đạo Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.
12. Các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, lôi cuốn sự      tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục, lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020!
2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) !
3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) !
4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020) !
5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) !
6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020) !
7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 !
8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !
9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 6.2020, lúc 13h30, ngày 4.6.2020

Lượt xem:34 | lượt tải:18

BC.708.BTGTU

về công tác Tuyên giáo tháng 5, nhiệm vụ tháng 6-2020

Lượt xem:49 | lượt tải:28

CV.3029.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến thông báo kết quả HNTW 12, khóa XII

Lượt xem:68 | lượt tải:37

TÀI LIỆU gửi kèm CV.3016.BTGTU

tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Lượt xem:126 | lượt tải:49

CV.3016.BTGTU

về gửi tài liệu tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Lượt xem:109 | lượt tải:34

CV.3014.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Lượt xem:252 | lượt tải:100

CV.12149.VPTW

V/v gửi Phát biểu của đc TBT, CTN bế mạc HNTW 12, khóa XII

Lượt xem:145 | lượt tải:52
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay1,752
  • Tháng hiện tại21,119
  • Tổng lượt truy cập7,062,670
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây