Hiệu quả tích cực sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy 

Hiệu quả tích cực sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy

Thứ tư - 07/12/2016 11:09
Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, đã góp phần to lớn trong việc giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Quán triệt, học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại điểm cầu của tỉnh
Quán triệt, học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại điểm cầu của tỉnh

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Trong đó, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là trọng tâm và cấp bách nhất. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này và trước thực trạng một số cấp ủy chưa đề ra biện pháp phù hợp để ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, ngày 25- 11- 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 11-CT/TU về “tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 11-CT/TU). Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục nội dung Chỉ thị 11-CT/TU sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU đưa vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 (trước đây là Chỉ thị 03) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các đối tượng với nhiều hình thức quán triệt, tuyên truyền phong phú.

Một số địa phương, đơn vị có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục và cách thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU hiệu quả, như đưa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU vào sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của cơ quan, đơn vị, vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; đưa vào nội dung giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học viên; đưa vào nội dung kiểm điểm cuối năm của tập thể, cá nhân, trong đó kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Chỉ thị 11-CT/TU và nêu gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, như thành ủy Kon Tum; huyện ủy Kon Rẫy, Kon Plong, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Trường Chính trị tỉnh; Chi bộ Sở Tài chính; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy Sở Công thương; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đài Phát thanh- Truyền hình; Báo Kon Tum...

Việc theo dõi tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã có nội dung đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời chỉ đạo khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và ý thức phục vụ quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện Kết luận 1663-KL/TU ngày 24- 4- 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng đoàn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lồng ghép thực hiện với Chỉ thị 11-CT/TU; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đoàn thể đưa nội dung các chuyên đề 2013, 2014, 2015 và nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường xuyên của địa phương, đơn vị; đồng thời chú trọng thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10- 01- 2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07- 6- 2012 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10- 01- 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký thực hiện chuẩn mực; các cơ quan đơn vị xây dựng chuẩn mực làm theo đạo đức của Bác.

Việc chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên và công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng đoàn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, đơn vị và các cơ quan chuyên môn thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương và địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình ở từng địa phương, đơn vị hàng tháng, quý, năm. Hàng năm, hầu hết các cấp ủy đều chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và kiểm tra việc thực hiện những điều đảng viên không được làm theo Quy định của Trung ương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 1663-KL/TU ngày 24- 4- 2015 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Ban Cán sự đảng đoàn đã chỉ đạo, kiểm tra sâu sát các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; lãnh đạo chính quyền chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các địa phương, đơn vị về việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, công tác công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, khảo sát mức độ hài lòng của người dân về hiệu quả quản lý hành chính công trên một số lĩnh vực…

Qua công tác kiểm tra, nhiều địa phương, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những vi phạm ở các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, như thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại 3 đơn vị (Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum và Phòng Dân tộc, Đảng uỷ phường Quyết Thắng); huyện ủy Ngọc Hồi đã thi hành Kỷ luật Đảng đối với 25 đảng viên vi phạm kỷ luật, tiến hành 04 cuộc kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thu hồi trên 48 triệu đồng; huyện ủy Đăk Hà đã thành lập 18 Tổ kiểm tra tại 61 TCCSĐgiám sát tại 14 TCCSĐ, qua đó phát hiện và thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi phạm; huyện ủy Kon Plong trong 02 năm 2015, 2016 đã tiến hành thanh tra 08 cuộc tại 08 đơn vị, qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách tại các đơn vị và đã xử lý thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 157 triệu đồng sai phạm vào ngân sách Nhà nước; huyện ủy Đăk Glei thực hiện 36 cuộc kiểm tra, 12 cuộc giám sát và nhận 12 đơn tố cáo đối với đảng viên, qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đảng đối với 85 đảng viên...

Trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân: Hầu hết, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng đoàn đều quan tâm, xem trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần nhân dân. Các cấp ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn), Ban Dân vận và các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận trong các giai tầng xã hội trên tất cả các lĩnh vực để lãnh đạo, định hướng kịp thời tình hình tư tưởng ở địa phương, đơn vị.

Điển hình thực hiện tốt công tác này, đó là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội hàng tuần, hàng tháng và đột xuất khi có những vấn đề, vụ việc nảy sinh tạo sự quan tâm, bức xúc trong các giai tầng xã hội; tổ chức điều tra dư luận xã hội định kỳ hàng năm 2 lần trên tất cả các lĩnh vực và điều tra chuyên đề về những lĩnh vực mà dư luận quan tâm để tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng. Một số địa phương, như Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Hà tổ chức điều tra dư luận xã hội định kỳ một năm/lần tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương quan tâm. Qua công tác nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội, các cơ quan chức năng đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, định hướng công tác tư tưởng kịp thời, hiệu quả.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh, như: Công tác tuyên truyền, quán triệt ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa phong phú, thường xuyên; Việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU để đưa vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế; Công tác giám sát, kiểm tra của một số cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị chưa được thường xuyên; Công tác nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt;... Nhưng nhìn chung, hiệu quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU đã góp phần to lớn trong việc giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

Chuyên đề - BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐH XIII do đc Nguyễn Xuân Thắng trình bày

Lượt xem:37 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Chuyên đề - Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng nvụ 5 năm 2021-2025. Đc TTg N.X.Phúc trình bày

Lượt xem:43 | lượt tải:23

KH.12.BTGTU

tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2021...

Lượt xem:21 | lượt tải:16

CV.159.TU

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:115 | lượt tải:16

KH.12.TU

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của BCT khóa XII

Lượt xem:27 | lượt tải:16

HD.05.BTGTW

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:104 | lượt tải:14

BC.80.BTGTU

công tác báo chí quí I; nhiệm vụ trọng tâm quí II-2021

Lượt xem:50 | lượt tải:30
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại225,635
  • Tổng lượt truy cập10,048,540
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây