Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Thứ bảy - 04/04/2020 07:35
TỈNH UỶ KON TUM                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO                                                           Kon Tum, ngày 17  tháng 01 năm 2020                                                         
               *                              
  Số 111 - KH/BTGTU                                                                                                      

 

KẾ HOẠCH

tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm
Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum
(25/9/1930-25/9/2020)”
-----
 
Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tìm hiểu và nhận thức sâu sắc quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong suốt 90 năm qua; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và ngày càng phát triển bền vững.
2. Yêu cầu:
Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo mục đích đề ra, có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; tổ chức phát động một cách rộng rãi, trang trọng, thu hút sự tham gia đông đảo, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào tổ chức thi trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
 
1. Đối tượng tham gia Cuộc thi:
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh (phổ thông trung học), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
2. Nội dung thi:
Ban Giám khảo Cuộc thi xây dựng các câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận) tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2020. Đối với hình thức thi viết, có thể hỏi về cảm nhận của người thi đối với một nhân vật, phong trào, sự kiện lịch sử hay những đổi thay có tính đột phá của tỉnh Kon Tum, cho thấy sự lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua (1930 - 2020) và gợi ý một số đề xuất, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
3. Hình thức thi: Cuộc thi được thực hiện bằng 02 hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm hàng tuần trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; mỗi người dự thi có thể tham gia cả hai hình thức thi.
4. Yêu cầu về bài dự thi:
4.1. Đối với bài thi viết:
- Câu hỏi dự thi do Ban Giám khảo Cuộc thi xây dựng. Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy trên trang giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi phải nộp bản gốc, có ghi rõ họ tên, tuổi, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có), có chữ ký của người dự thi. 
- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và trả lời đầy đủ các câu hỏi do ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. Hình ảnh minh họa cho bài tự luận (nếu có) đính kèm bên dưới bài dự thi.
4.2. Đối với bài thi trắc nghiệm:
- Người dự thi điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi tiến hành làm bài thi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra. Mỗi người chỉ được tham gia dự thi một lần trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi trực tuyến. Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Giám khảo Cuộc thi đưa ra.
5. Địa chỉ tiếp nhận các bài thi viết:
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, tổng hợp bài thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của đơn vị mình, nộp về đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (qua ban tuyên giáo, tuyên huấn). Các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố (kể cả đảng ủy các xã, phường, thị trấn) tiếp nhận, tổng hợp bài thi, nộp về ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy. Đối tượng là người dân thì nộp bài thi về đảng ủy xã, phường, thị trấn.
- Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, các đảng ủy: khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh), Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổng hợp, lập danh sách bài dự thi ở địa phương, đơn vị gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp về: Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum (địa chỉ: số 236, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
6. Giải thưởng Cuộc thi
6.1. Đối với hình thức thi viết:
a. Giải tập thể gồm có:
- 01 giải nhất                                                            
- 02 giải nhì                              
- 03 giải ba                              
- 05 giải khuyến khích
* Giải thưởng cho tập thể dành cho ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có tham mưu tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi; có nhiều bài tham gia, bài thi có chất lượng; có báo cáo kết quả triển khai tổ chức Cuộc thi.
b. Giải cá nhân gồm có:
- 01 giải nhất
- 02 giải nhì
- 03 giải ba
- 20 giải khuyến khích
- Ngoài ra, có 20 suất quà lưu niệm giành cho các bài dự thi đạt điểm cao, nhưng không đạt giải.
6.2. Đối với hình thức thi trắc nghiệm hằng tuần (không xét giải tập thể, chỉ xét giải cá nhân), gồm có:
- 04 giải nhất
- 08 giải nhì
- 12 giải ba
* Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức thi trong 04 tuần (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Giải thưởng được xét sau mỗi tuần thi trên tổng số câu trả lời đúng từ cao đến thấp.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Cuộc thi; dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi; Hợp đồng công ty thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm
  + Thực hiện: Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31-01-2020.
2. Xây dựng bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi
+ Thực hiện: Ban Giám khảo Cuộc thi.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15-03-2020.
3. Họp Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi và nội dung chuẩn bị phát động Cuộc thi
+ Thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng tham mưu chuẩn bị nội dung.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15-03-2020.
4. Tổ chức phát động Cuộc thi
+ Thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng tham mưu chuẩn bị nội dung.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31-3-2020.
5. Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến
+ Thực hiện: Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Cuộc thi.
+ Thời gian: trong 4 tuần, từ ngày 03-8-2020 đến ngày 28-8-2020.
6. Tổ chức nhận bài dự thi viết
+ Thực hiện: Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng.
+ Thời gian: Hạn cuối cùng nộp bài thi viết là ngày 01-8-2020.
7. Tiến hành chấm điểm Cuộc thi viết
+ Thực hiện: Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Cuộc thi
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 25-8-2020.
8. Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết Cuộc thi
+ Thực hiện: Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05-9-2020.
9. Họp Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua nội dung tổng kết Cuộc thi
+ Thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng tham mưu chuẩn bị nội dung.
+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15-9-2020
10. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi
+ Thực hiện: Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì, Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng tham mưu chuẩn bị nội dung.
+ Thời gian: Dự kiến ngày 25-9-2020
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm đôn đốc bộ phận chuyên môn tham mưu phát động, đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Đề nghị các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông dân tỉnh phối hợp, cử chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên, hội viên tham gia lễ phát động và tổng kết Cuộc thi ở cấp tỉnh (thời gian, địa điểm, số lượng tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có công văn sau).
 3. Sau khi Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức phát động Cuộc thi, căn cứ Kế hoạch này ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy triển khai phát động hưởng ứng Cuộc thi (bằng văn bản hoặc tổ chức lễ phát động); hướng dẫn, tuyên truyền nội dung Cuộc thi bằng nhiều hình thức phù hợp và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi hoàn thành việc phát động, triển khai tổ chức Cuộc thi (viết) ở địa phương, đơn vị.
Để Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong thế hệ trẻ của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức tốt việc phát động, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.
 
Nơi nhận:                                                                                                                TRƯỞNG BAN
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),                                                           
- Thường trực huyện uỷ, thành uỷ                                    
   và UBND các huyện, thành phố,
- Thường trực các đảng uỷ              
   trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh,
- Báo Kon Tum, Đài phát thanh truyền hình,
-  Cổng thông tin điện tử tỉnh,
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,                                                         Lê Thị Kim Đơn                                                             
-  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng,
- Các Doanh nghiệp Nhà nước đứng chân 
  trên địa bàn tỉnh,                                                    
- Lưu Ban Tổ chức Cuộc thi.                                                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CT.01.TU

về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:12 | lượt tải:7

KH.02.BTGTU

tổ chức nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021

Lượt xem:54 | lượt tải:54

CV.25.BTGTU

tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Lượt xem:145 | lượt tải:40

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III năm 2020

Lượt xem:112 | lượt tải:59

HD.01.BTGTU

công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lượt xem:238 | lượt tải:69

CV.3196.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Lượt xem:336 | lượt tải:104

THÔNG BÁO

giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Nghe Minh Hồng, Phó trưởng Ban TGTU

Lượt xem:295 | lượt tải:65
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại233,178
  • Tổng lượt truy cập8,211,601
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây