Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng, nhiệm vụ

Thứ bảy - 07/06/2014 08:20
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG
1. Chức năng:
- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng- văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương.
- Là cơ quan chuyên môn- nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.
2. Nhiệm vụ:
1- Nghiên cứu, đề xuất:
1.1- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên lĩnh vực tư tưởng- văn hoá; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
1.2- Chủ trì hoặc tham gia chuẩn bị các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.
1.3- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hoá các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác tuyên giáo ở địa phương.
1.4- Tham gia tổng kết thực tiễn, phát hiện mô hình mới, nhân tố mới; đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về các lĩnh vực công tác tuyên giáo ở các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân.
2- Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
2.1- Giúp Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.
2.2- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin thời sự chính sách, pháp luật cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; biên soạn và xuất bản cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hàng tháng của Đảng bộ tỉnh.
2.3- Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; tổng kết những vấn đề thuộc về lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện uỷ,  thị uỷ, thành uỷ, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và lịch sử cách mạng địa phương, đơn vị; chỉ đạo tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.
2.4- Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền các hoạt động lễ kỷ niệm, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.
2.5- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh (nghiệp vụ giảng dạy, công tác tư tưởng văn hoá, khoa giáo, báo cáo viên, điều tra dư luận xã hội, biên soạn lịch sử...).
2.6- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ đối với ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.
3- Thẩm định, thẩm tra:
3.1- Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.
3.2- Thẩm định các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng của địa phương đối với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc.
4- Phối hợp:
4.1- Tham gia ý kiến theo thẩm quyền với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ trong khối tư tưởng- văn hoá, khoa giáo ở tỉnh; với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc về công tác tổ chức, cán bộ ở ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện,thị,  thành phố.
4.2- Phối hợp với cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo, trí thức khoa học và văn nghệ sỹ ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.
4.3- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan thuộc khối liên quan đến công tác tuyên giáo.
4.4- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.
4.5- Phối hợp với các ngành thuộc khối tư tưởng- văn hoá, khoa giáo, đoàn thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo.
5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao:
- Chủ trì, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền, xuất bản, văn hoá- văn nghệ ở địa phương; các hội văn học- nghệ thuật, hội nhà báo, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Chủ trì phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố;
- Chủ trì phối hợp chỉ đạo đối với các ngành khối khoa giáo xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác khoa giáo;
- Giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương;
- Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG
1. Văn phòng Ban.
Tham mưu lãnh đạo Ban:
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc tuần, tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và đôn đốc các phòng chuyên môn về tiến độ triển khai, thực hiện các kế hoạch đã đề ra.
2. Xây dựng các quy chế, quy định trong cơ quan; giúp lãnh đạo Ban triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đó.
3. Thẩm định về thể thức, tham gia về nội dung văn bản của Ban trước khi phát hành.
4. Tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, một năm theo quy định; ghi chép đầy đủ các nội dung trong các cuộc họp do lãnh đạo Ban chủ trì.
5. Quản lý, sử dụng con dấu của Ban theo đúng quy định; tiếp nhận, vào sổ theo dõi, xử lý công văn đi, đến; quản lý, lưu trữ sách báo, tài liệu của cơ quan, gửi tài liệu cho cơ quan lưu trữ của Tỉnh ủy theo đúng quy định.
6. Nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức, cán bộ trong cơ quan.
7. Xây dựng kế hoạch, thực hiện thu chi tài chính của cơ quan, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành.
8. Xây dựng biểu điểm thi đua, theo dõi, tổng hợp đăng ký thi đua toàn   ngành, cơ quan theo đúng Luật Thi đua khen thưởng, kỷ luật hiện hành, trình Hội đồng thi đua - khen thưởng của Ban.
9. Đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; đón, tiếp khách đến liên hệ, làm việc với Ban.
10. Quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Ban.
11. Liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của lãnh đạo Ban và cơ quan.
12. Quản lý tài liệu và phục vụ việc khai thác của cán bộ trong cơ quan.
13. Quản lý về hành chính, nội vụ và các hoạt động khác của Ban.
14. Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử của Ban trên Internet theo đúng quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.
2. Phòng Khoa giáo:
Tham mưu cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo:
1. Chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, những người làm công tác khoa học.
2. Nghiên cứu đề xuất về chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.
3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác khoa giáo.
4. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo dự thảo nội dung hoặc thẩm định nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác khoa giáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
3. Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng:
1. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cho các đối tượng khác theo phân công.
2. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh được xác định tại Điều 7, Quy chế số 04-QC/TU ngày 05-12-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Tham mưu lãnh đạo Ban:
+ Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nghiên cứu, quán triệt; báo cáo sơ kết, tổng kết các đợt nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.
+ Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan dự thảo nội dung hoặc thẩm định nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương.
+ Sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác lịch sử Đảng địa phương.
+ Hướng dẫn các địa phương, đơn vị nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, đoàn thể trong tỉnh.
+ Thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; nội dung các ấn phẩm và các công trình liên quan đến yếu tố lịch sử trong tỉnh trước khi in, xuất bản.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và Trường Chính trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.
6. Kiểm tra về phương hướng chính trị tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội-nhân văn trong hệ thống trường chính trị, hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh.
7. Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Tỉnh ủy nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn và tổng kết những vấn đề về lịch sử của Đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban.
4. Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo:
Tham mưu lãnh đạo Ban:
1. Tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng xã hội, tổ chức các hoạt động điều tra thăm dò dư luận xã hội và chịu trách nhiệm phân tích tình hình diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội.
2. Quản lý, bồi dưỡng và tổ chức hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh, huyện, các sở, ban, ngành và đoàn thể.
3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.
4. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan dự thảo nội dung hoặc thẩm định nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy có liên quan đến công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5. Biên tập, phát hành tài liệu phục vụ sinh hoạt các chi bộ trong toàn Đảng bộ và cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy theo định kỳ.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
5. Phòng Tuyên truyền, Văn hóa, Văn nghệ:
Tham mưu lãnh đạo Ban:
1. Định hướng chính trị tư tưởng cho các hoạt động tuyên truyền; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền về các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực tuyên truyền.
3. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan dự thảo nội dung hoặc thẩm định nội dung các chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết, thông báo, quy định, báo cáo... của Tỉnh ủy có liên quan đến lĩnh vực tuyên truyền trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.
5. Theo dõi, kiểm tra, nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị của các hoạt động tuyên truyền diễn ra trên địa bàn.
6. Theo dõi, đánh giá, nhận xét nội dung chính trị tư tưởng các hoạt động báo chí địa phương, gồm báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình, các bản tin, tạp chí của các ngành, đoàn thể.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

TL phục vụ BCV

chuyên đề xây dựng gccn VN thời kỳ CNH-HĐH

Lượt xem:101 | lượt tải:0

Hướng dẫn

thực hiện Nghị định 09 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lượt xem:106 | lượt tải:0

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 8-2018

Lượt xem:211 | lượt tải:0

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

CMT8 và Quốc khánh 2/9

Lượt xem:218 | lượt tải:0

Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền ĐH Công đoàn VN lần thứ 12

Lượt xem:293 | lượt tải:0

Công văn số 1469-CV/BTGTU

V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Lượt xem:293 | lượt tải:0

Công văn số 1458-CV/BTGTU

V/v cử học viên dự HN tập huấn lý luận, phê bình VHNT 2018

Lượt xem:398 | lượt tải:0
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay8,385
  • Tháng hiện tại108,930
  • Tổng lượt truy cập1,707,118
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
     - Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862301. Email: phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây